(Tekst ujednolicony ze zmianami. Stan z dnia 28 czerwca 2016 r.)

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ KUL

 

 

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania i udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwanej dalej Biblioteką Główną.

 

§ 2

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej określa dni tygodnia oraz godziny otwarcia i zamknięcia czytelń i wypożyczalni funkcjonujących w ramach Biblioteki Głównej.

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej jest obowiązany do umieszczania na drzwiach wejściowych do Biblioteki Głównej i w witrynie internetowej Biblioteki informacji o godzinach otwarcia i zamknięcia wypożyczalni i poszczególnych czytelń.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej może zarządzić zamknięcie poszczególnych czytelń i wypożyczalni Biblioteki Głównej na okres dłuższy niż wynikający z ust. 1.

W sytuacji określonej w ust. 3 Dyrektor Biblioteki wskazuje okres, w czasie którego zamknięte będą czytelnie i wypożyczalnie Biblioteki Głównej oraz przyczyny zamknięcia i podaje to do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 2.

 

§ 3

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę Główną są przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach i art. 65 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 4

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej jest bezpłatne. Użytkownik ponosi jedynie koszty określone w Cenniku usług bibliotecznych stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 5

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej określają warunki licencji dostawcy i przepisy wewnętrzne Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 6

Zasady korzystania ze zbiorów przekazanych do Biblioteki Głównej w depozyt określają warunki umów depozytowych.

 

§ 7

Zbiory Biblioteki Głównej i jej wyposażenie wymagają należytego poszanowania.

 

§ 8

Wynoszenie zbiorów Biblioteki Głównej lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne i podlega sankcjom.

 

§ 9

W pomieszczeniach Biblioteki Głównej użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji.

 

§ 10

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń wewnętrznych Biblioteki Głównej.

 

Uprawnienia do korzystania ze zbiorów

§ 11

Zbiory Biblioteki Głównej udostępniane są na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom, akceptującym postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 12

Do wypożyczania zbiorów Biblioteki Głównej na zewnątrz uprawnia czytelnika tylko aktualna elektroniczna legitymacja studencka lub karta biblioteczna.

 

§ 13

1. Kartę biblioteczną można uzyskać wyłącznie po:

1) wypełnieniu właściwej deklaracji;

2) przedstawieniu dowodu tożsamości;

3) okazaniu legitymacji studenckiej (doktoranckiej) lub zaświadczenia z miejsca pracy.

2. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia z pracy dotyczy wyłącznie osób określonych w § 14 punkt 4 i 6.

 

§ 14

Z wypożyczalni mogą korzystać:

1) pracownicy KUL;

2) studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na KUL;

3) emerytowani pracownicy KUL;

4) pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie;

5) doktoranci publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie;

6) pracownicy bibliotek, archiwów, muzeów i instytutów naukowych mających swoją siedzibę w Lublinie.

 

§ 15

Prawo do korzystania z wypożyczeń ustaje:

1) wskutek nieważności elektronicznej legitymacji studenckiej lub nieprolongowania karty bibliotecznej;

2) wskutek rażącego i notorycznego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

Obowiązki czytelników

§ 16

Elektroniczna legitymacja studencka upoważnia do wypożyczeń książek na zewnątrz w okresie jej ważności.

Karta biblioteczna uprawnia do wypożyczeń książek na zewnątrz przez okres jednego roku i może być prolongowana.

 

§ 17

Elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej nie wolno użyczać innym osobom w celu wypożyczania zbiorów Biblioteki.

 

§ 18

W przypadku kradzieży lub zagubienia elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej należy niezwłocznie poinformować o tym pracowników Wypożyczalni. Niespełnienie tego obowiązku powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku poniesienia przez Bibliotekę Główną strat związanych z wypożyczeniem zbiorów osobie nieuprawnionej, legitymującej się skradzioną lub zagubioną kartą biblioteczną lub elektroniczną legitymacją studencką.

 

§ 19

Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania pracowników Wypożyczalni o zmianie adresu do korespondencji lub miejsca pracy.

 

§ 20

Duplikat karty bibliotecznej można otrzymać po złożeniu pisemnego oświadczenia o jej zagubieniu lub kradzieży i uiszczeniu dodatkowej opłaty, określonej w Cenniku usług bibliotecznych.

 

§ 21

Czytelnik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej na życzenie bibliotekarza lub pracownika służb porządkowych Biblioteki Głównej.

 

§ 22

Po zakończeniu roku akademickiego studenci zobowiązani są do uzyskania poświadczenia w indeksie o braku zobowiązań wobec Biblioteki Głównej. 

 

Odpowiedzialność za udostępnione zbiory

§ 23

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów Biblioteki Głównej stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenia stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów bibliotecznych należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi wydającemu zbiory.

 

§ 24

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej.

 

Udostępnianie zbiorów w czytelniach

§ 25

Sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej w poszczególnych czytelniach określają ich regulaminy.

 

§ 26

Zamówień dokonuje się elektronicznie za pomocą Zintegrowanego Katalogu Komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej KUL lub poprzez wypełnienie tradycyjnego rewersu drukowanego.

 

§ 27

Realizacja zamówienia w czytelni trwa maksymalnie do pół godziny.

Zamówienia na zbiory specjalne lub wielkoformatowe mogą być realizowane najpóźniej następnego dnia.

 

§ 28

Materiały udostępnione w czytelni mogą być rezerwowane na okres pięciu dni.

Materiały niewykorzystywane w ciągu kolejnych dwóch dni odsyłane są do magazynu.

Książki i czasopisma z księgozbiorów podręcznych w czytelniach nie mogą być rezerwowane.

 

Wypożyczanie poza Bibliotekę Główną

§ 29

Zamówień do Wypożyczalni należy dokonywać elektronicznie lub poprzez wypełnienie tradycyjnego rewersu drukowanego.

 

§ 30

Zbiory biblioteczne mogą być wypożyczane na okres od jednego do czterech tygodni.

W sytuacjach wyjątkowych Biblioteka może żądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu ich wypożyczenia.

 

§ 31

W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu pożyczonego egzemplarza, jeżeli nie został on wcześniej zarezerwowany przez innego użytkownika. Prolongaty można dokonać elektronicznie lub bezpośrednio w Wypożyczalni, przed upływem wyznaczonego terminu zwrotu.

 

§ 32

Niezwrócenie zbiorów w wyznaczonym terminie powoduje:

1) obowiązek uiszczenia opłaty pieniężnej w wysokości określonej w cenniku;

2) zablokowanie konta;

3) upomnienie na piśmie wystawiane na koszt czytelnika.

 

§ 33

Zamówione książki należy odebrać w ciągu pięciu dni od daty ich zamówienia. Nie zrealizowane rewersy przechowuje się przez siedem dni. Czytelnik może uzyskać w Wypożyczalni informację o przyczynie niezrealizowania zamówienia.

 

§ 34

Książki niedostępne w chwili zamówienia można rezerwować elektronicznie.

 

§ 35

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

1) egzemplarzy zakwalifikowanych do zbiorów specjalnych (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki);

2) egzemplarzy wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelń i pracowni;

3) wydawnictw bibliograficznych, encyklopedycznych i słownikowych;

4) gazet i czasopism;

5) książek wydanych przed rokiem 1961;

6) obiektów w złym stanie technicznym;

7) materiałów opatrzonych klauzulą „Nie wypożycza się” lub „Zbiory cyfrowe.Nie udostępnia się”.

 

§ 36

Uprawnieni czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo:

1) samodzielni pracownicy naukowi KUL – do 20 woluminów;

2) inni pracownicy naukowi KUL i doktoranci KUL – do 15 woluminów;

3) pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej – do 15 woluminów;

4) pracownicy i doktoranci innych uczelni - do 10 woluminów;

5) studenci ostatnich 2 lat studiów magisterskich – do 10 woluminów;

6) studenci I-III roku studiów – do 7 woluminów;

7) pozostali czytelnicy – do 3 woluminów.

 

§ 37

Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej udostępnia się zbiory własne Biblioteki innym bibliotekom krajowym i zagranicznym na okres jednego miesiąca.

 

§ 38

Na zamówienie pracowników, studentów i doktorantów KUL Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały z bibliotek krajowych i zagranicznych. Udostępnia się je wyłącznie w czytelniach. Koszty sprowadzenia materiałów pokrywa zamawiający.

 

Usługi reprograficzne

§ 39

Kopiowanie materiałów bibliotecznych wykonuje się na miejscu w Bibliotece Głównej. Aktualny cennik usług podany jest do publicznej wiadomości.

 

§ 40

Zgodę na kopiowanie materiałów bibliotecznych wydaje bibliotekarz dyżurny.

 

§ 41

1. Możliwe jest wykonywanie kopii z czasopism i książek ze zbiorów Biblioteki z wyjątkiem:

1) zbiorów specjalnych (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki);

2) druków rzadkich;

3) egzemplarzy bibliofilskich;

4) książek i czasopism wydanych przed 1961 rokiem;

5) czasopism oprawnych o formacie większym niż A4;

6) egzemplarzy w złym stanie technicznym;

7) książek i czasopism oprawnych, których grzbiety mogą ulec uszkodzeniu podczas kopiowania;

8) książek zawierających wyraźne zastrzeżenie nie pozwalające na kopiowanie całości lub części.

2. (skreślony)

 

§ 42

Materiały, których nie można kopiować techniką tradycyjną, mogą być kopiowane innymi technikami reprograficznymi w Oddziale Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów.

 

§ 43

Zamówienia płatne z góry przyjmuje pracownik Oddziału Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów we wtorki i piątki w godzinach 8.00 – 15.00.

Zamówienia należy składać w czytelniach na odpowiednim formularzu lub wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Formularze.

Wszystkie zrealizowane zamówienia odbiera się w trybie uzgodnionym z pracownikiem po dokonaniu płatności.

(skreślony)

 

§ 44

Zgodę na kopiowanie materiałów wydaje bibliotekarz dyżurny w uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów.

 

§ 45

Zbiory szczególnie chronione mogą być kopiowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.

 

§ 46

Uzyskanie zgody na reprodukcję ze zbiorów specjalnych nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na jej publikację. Prawo do publikowania reprodukcji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udzielane jest w formie licencji i jest odpłatne. Licencji udziela Dyrektor Biblioteki. W publikacji należy podać miejsce przechowywania oryginału dokumentu. Autor jest zobowiązany do przekazania Bibliotece Uniwersyteckiej KUL jednego egzemplarza publikacji.

 

§ 47

Reprodukcje wykonuje się zarówno ze zbiorów Biblioteki jak i z dzieł sprowadzonych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem i pozwala na to stan techniczny obiektu.

 

§ 48

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może odmówić realizacji zamówienia.

 

§ 49

Usługi reprograficzne są płatne z góry według aktualnego cennika.

 

 

Przepisy porządkowe

§ 50

Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza teren Biblioteki, z wyjątkiem wypożyczonych przez Wypożyczalnię, jest niedozwolone.

 

§ 51

W gmachu Biblioteki należy zachowywać się w sposób umożliwiający innym użytkownikom pracę w skupieniu i ciszy. W Wypożyczalni i w czytelniach zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Telefony pozostawione w szatni powinny być wyłączone.

 

§ 52

W całym gmachu Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zabrania się wnoszenia do czytelń, holu katalogowego i Wypożyczalni jakichkolwiek artykułów spożywczych oraz ich spożywania; do tego celu przeznaczona jest kawiarenka na II piętrze.

 

§ 53

Osoby korzystające z czytelń i holu katalogowego mają obowiązek pozostawienia w szatni okryć wierzchnich oraz bagażu ręcznego. Obsługa szatni nie bierze odpowiedzialności za pozostawione dokumenty i wartościowe przedmioty.

 

§ 54

Filmowanie pomieszczeń i zbiorów Biblioteki oraz wynajmowanie ich na konferencje lub wykłady wymaga zgody Dyrektora Biblioteki i jest odpłatne.

 

Przepisy końcowe

§ 55

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu, dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej, rozstrzyga Dyrektor Biblioteki na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

§ 56

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2016 r.

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016, godz. 11:19 - Małgorzata Augustyniuk