Łączne zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL wynoszą

2.046.007 jednostek bibliotecznych
(stan na 31 sierpnia 2009 r.)


- druki zwarte nowe (książki wydane po roku 1800) - 1.064.003 woluminy (przybyło 20.023),

- wydawnictwa ciągłe (czasopisma) – 403.955 wol. (przybyło 7.591),

- zbiory specjalne - 108.300 jednostek obliczeniowych (przybyło 644),

w tym:

  • - rękopisy - 6.408 jednostek (przybyło 70),

  • - stare druki - 51.076 wol. (przybyło 45),

  • - grafiki oryginalne - 15.495 jednostek,

  • - muzykalia - 10.016 jednostek (przybyło 58),

  • - zbiory kartograficzne - 13.074 jednostek (przybyło 6),

  • - albumy - 12.231 wol. (przybyło 485).

Łącznie w Bibliotece Głównej zbiory osiągnęły wielkość - 1.576.258 jednostek obliczeniowych, wzrastając w skali roku o 28.278 jednostek.

W 21 bibliotekach specjalistycznych KUL przybyło 12.997 woluminów i zbiory tych bibliotek osiągnęły wielkość 469.749 woluminów.

 


Aktualny stan katalogu komputerowego BU KUL

Zasoby Biblioteki tworzone są poprzez regularne zakupy, wymianę krajową i zagraniczną, depozyty, prawo do egzemplarza obowiązkowego (od 1997 roku) oraz dary.


  Oprócz założycielskiego daru polonii piotrogrodzkiej (40.000 woluminów) należy wspomnieć Dar Jerzego hr. Moszyńskiego w 1923 r., który obejmował 16.000 woluminów (w tym ponad trzy tysiące starych druków), a także inne cenne darowizny, między innymi księgozbiory: Stanisława Smolki, Bolesława Ussasa, Mieczysława Żywczyńskigo, Józefa Bojara, Stefana Kunowskiego, profesora Władysława Tatarkiewicza, Stanisława Odlanickiego-Poczobuta, Ewy Szonert, Leopolda Łabędzia, Josefa De Smeta, Władysława Fiedora.

  Wśród darów rękopiśmiennych znajdują się w Bibliotece cenne rękopisy Archiwum Filomatów z kilkudziesięcioma autografami Adama Mickiewicza (przekazane przez Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego), utwory i listy Jerzego Lieberta, rękopisy profesora Władysława Tatarkiewicza, dziennik Józefa Czapskiego z lat 1942-1974 i inne cymelia.

  Przez cały okres PRL w Bibliotece skrzętnie gromadzone były polskie wydawnictwa emigracyjne (około 6.700 woluminów) i krajowe wydawnictwa bezdebitowe tzw. "drugiego obiegu" (około 3,5 tys. woluminów druków zwartych i ponad tysiąc tytułów czasopism). Ten unikalny zbiór dokumentuje niezależną myśl i kulturę polską oraz polską drogę do ustrojowych, demokratycznych przemian.

  Dekret Gracjana rękopis z końca XIII w. ze zbiorów BU KUL

    Do najcenniejszych obiektów w zbiorach specjalnych Biblioteki należy tzw. Dekret Gracjana – przepięknie iluminowany, rękopiśmienny kodeks pergaminowy
z końca XIII wieku
; artykuł na jego temat można znaleźć na naszych stronach)
  Inne rzadkie skarby to np. Johannes de Turrecremata, Expositio super toto Psalterio (Kraków 1475 r.); Rudimentum novitiorum, sive Chronicarum et historiarum epitome (Lübeck 1475 r.); Johannes Crastonus, Lexicon Graeco-Latinum (Vizenza 1483 r.); ostatnia pozycja jest jedynym egzemplarzem tego dzieła w Polsce

  Biblioteka gromadzi i udostępnia wielką liczbę czasopism drukowanych; np. w roku 2003 bieżąca prenumerata obejmowała 5.550 tytułów, z czego połowa były to czasopisma zagraniczne, sprowadzane z 52 krajów z całego świata.

  Placówka dysponuje aktualnymi katalogami kartkowymi (druków zwartych nowych - alfabetycznym i systematycznym, wydawnictw ciągłych, wydawnictw seryjnych, starych druków, centralnym bibliotek specjalistycznych) oraz elektronicznym, zintegrowanym katalogiem VTLS dla publikacji wydanych po roku 1996. Zbiory udostępniane są na miejscu w czytelniach (Głównej, Informacji Naukowej, Teologicznej, Rękopisów, Starych Druków, Czasopism Bieżących - posiadających ogółem 325 miejsc; licząc wraz z 18 miejscowymi czytelniami Bibliotek Zakładowych, czytelnicy mają do dyspozycji 812 miejsc) oraz poprzez wypożyczalnie (Miejscową i Międzybiblioteczną).

  W 1999 roku zarejestrowano w Bibliotece ponad 135.000 odwiedzin i udostępniono 650.000 jednostek bibliotecznych! Co roku liczby te są większe.

  W marcu 2000 roku istniejąca od pięciu lat skromna internetowa witryna Biblioteki uzyskała nowy kształt i została zasadniczo przebudowana i rozbudowana. W pierwszym roku jej funkcjonowania została odwiedzona z górą 30 tysięcy razy, w drugim już dwa razy tyle. Po trzech latach, w 2003 roku, witryna została unowocześniona oraz gruntownie odnowiona i rozszerzona; jeszcze przed nowym rokiem akademickim liczba odwiedzin naszych stron przekroczyła 200 tysięcy. Wraz z dodawaniem do witryny nowych treści i usług liczba odwiedzających rosła lawinowo

  W połowie 2000 roku rozpoczęły się starania o rozbudowę systemu terminali komputerowych w Bibliotece. Od początku nowego tysiąclecia trwa wykańczanie dodatkowej powierzchni (jaką uzyskano dzięki rozbudowie gmachu placówki), a także jej zagospodarowywanie. Realizację coraz szerszych zadań, jakie Biblioteka Uniwersytecka KUL ma do wypełnienia, zapewnia zespół około 110 zatrudnionych w niej osób, zorganizowanych w oddziałach, sekcjach i pracowniach specjalistycznych.

  BU KUL wraz z siecią 21 bibliotek specjalistycznych, instytutowych i wydziałowych tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o łącznym zasobie ponad 1.900.000 jednostek bibliotecznych.

  BU KUL zachowuje charakter biblioteki centralnej w stosunku do pozostałych bibliotek sieci uniwersyteckiej, gdyż to głównie w niej gromadzone są wszystkie potrzebne w Uczelni źródła naukowe (druki zwarte, czasopisma, bazy danych online i na CD-Rom oraz inne materiały naukowe i dydaktyczne).

  Na początku 2006 roku rozpoczęła się realizacja projektu 'digitalizacja'; wybrane druki, zabytki polskiego piśmiennictwa z XIX i początków XX wieku, zostają poddane procesowi konwersji na postać cyfrową (pliki .pdf) i są sukcesywnie udostępniane w witrynie Biblioteki w dziale Digitalizacja. Tym samym BU KUL włącza się w narastające na całym świecie procesy udostępniania zdigitalizowanych zasobów szerokiemu audytorium internetowemu.

  Jesienią 2006 roku została uruchomiona i udostępniona nowoczesna Nowa Wypożyczalnia oraz Część Magazynowa.

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2009, godz. 13:52 - Artur Podsiadły