Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Postanowienia ogólne

§ 1.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwana dalej Biblioteką Uniwersytecką, działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);
3) Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 17 marca 2006 roku.

 

§ 2.

Biblioteka Uniwersytecka stanowi integralną część Uniwersytetu i pełni funkcję biblioteki naukowej.

Zadania Biblioteki Uniwersyteckiej

§ 3.

Do zadań Biblioteki Uniwersyteckiej należy:
1) gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uniwersytetu;
2) opracowywanie zbiorów poprzez współtworzenie centralnego katalogu, wspólnego dla całej sieci
biblioteczno-informacyjnej KUL w zintegrowanym komputerowym systemie bibliotecznym;
3) przechowywanie, ochrona i konserwacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami;
4) udostępnianie zbiorów własnych i materiałów z innych bibliotek;
5) organizowanie dostępu do elektronicznych źródeł informacji naukowej;
6) prowadzenie praktyk oraz szkoleń dla bibliotekarzy, pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu;
7) prowadzenie działalności informacyjnej i promocji o zbiorach własnych i zasobach innych instytucji;
8) prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi bibliotekami prac naukowo-badawczych
z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, bibliografii i nauki o książce, szczególnie na podstawie zbiorów Biblioteki;
9) współpraca z bibliotekami naukowymi oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i

zagranicą w zakresie gromadzenia zbiorów, wymiany stażystów oraz nowych projektów bibliotecznych;
10) wdrażanie nowych metod pracy bibliotekarskiej wynikających z postępu technologicznego.

 

§ 4.

1. Zadaniem bibliotek specjalistycznych jest w szczególności organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, przy której zostały powołane.
2. Gromadzenie zbiorów w bibliotekach specjalistycznych jest realizowane
we współpracy z Biblioteką Główną.
3. Biblioteki specjalistyczne nie gromadzą starych druków, zabytkowych rękopisów
i innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków ich przechowywania.
4. Zbiory, o których mowa w ust. 3, przechowywane są w Bibliotece Głównej.
5. Biblioteki specjalistyczne powinny gromadzić księgozbiór dydaktyczny w większej liczbie egzemplarzy.
6. Przekazanie zbiorów z biblioteki specjalistycznej do Biblioteki Głównej dokonuje się za zgodą Dyrektora Biblioteki na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Organizacja Biblioteki Uniwersyteckiej

§ 5.

1. Bibliotekę Uniwersytecką tworzą:
1) Biblioteka Główna;
2) Biblioteki specjalistyczne, obejmujące:
a) biblioteki wydziałów;
b) biblioteki instytutów;
c) biblioteki innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
2. Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne tworzą jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu.
3. Nadzór merytoryczny nad bibliotekami specjalistycznymi sprawują odpowiednio: dziekan, dyrektor instytutu lub kierownik innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu

 

§ 6.

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej są Oddziały.
2. Oddziały mogą dzielić się na:
1) sekcje;
2) pracownie;
3) czytelnie;
4) inne jednostki.

 

§ 7.

1. Jednostki organizacyjne Biblioteki Głównej tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek Dyrektora zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
2. Biblioteki specjalistyczne tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dziekana, dyrektora instytutu lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

 

§ 8.

1. Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i cennik usług bibliotecznych określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
2. Regulaminy bibliotek specjalistycznych zatwierdza Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej i jego zastępcy

§ 9.

1. Dyrektor Biblioteki kieruje Biblioteką Uniwersytecką.
2. Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:
1) reprezentowanie Biblioteki Uniwersyteckiej na zewnątrz;
2) pozyskiwanie środków na działalność Biblioteki Uniwersyteckiej;
3) przygotowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Biblioteki Uniwersyteckiej;
4) planowanie, organizowanie i kontrola pracy Biblioteki Uniwersyteckiej;
5) występowanie do władz Uniwersytetu w sprawach dotyczących przebiegu zatrudnienia podległych pracowników;
6) wydawanie zarządzeń dotyczących działalności Biblioteki Uniwersyteckiej;
7) zwoływanie okresowych zebrań pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej;
8) koordynowanie działalności sieci bibliotek specjalistycznych;
9) ustalanie, w porozumieniu z Radą Biblioteczną, zasad gromadzenia zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej;
10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 10.

Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora Biblioteki określa Statut KUL.

 

§ 11.

1. Dyrektor Biblioteki wykonuje swoje funkcje przy pomocy zastępców.
2. Zastępców Dyrektora Biblioteki powołuje Rektor, na wniosek Dyrektora.
3. Zakres kompetencji zastępców określa Dyrektor Biblioteki.

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej

§ 12.

1. Pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki.
2. Pracowników bibliotek specjalistycznych zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki,
po zasięgnięciu opinii Dziekana, dyrektora instytutu lub kierownika innej jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu.

 

§ 13.

1. Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej podlegają Dyrektorowi Biblioteki.
2. Zakres czynności kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej
określa Dyrektor Biblioteki.
3. Bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej jest kierownik tej jednostki.
4. Kadencja Kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 4 lata.

 

§ 14.

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej są zobowiązani w szczególności do:
1) realizowania zadań usługowych, organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych wynikających z funkcji Biblioteki Uniwersyteckiej;
2) troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;
3) prowadzenia ewidencji zbiorów i statystyki udostępnień;
4) sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;
5) kształcenia się i doskonalenia zawodowego w szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne instytucje;
6) przestrzegania regulaminów wewnętrznych.

Przepisy końcowe

§ 15.

1. Strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej na dzień wejścia w życie Regulaminu
określa załącznik.
2. Traci moc uchwała Senatu z dnia 10 listopada 1969 roku
- Regulamin Sieci Bibliotek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.


Struktura organizacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Struktura organizacyjna

 

 

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej
(667/II/11)

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

(711/II/5)

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 6 Statutu KUL, na wniosek JM Księdza Rektora, przyjmuje Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiący załącznik do uchwały.

Dział Organizacyjno Prawny

pieczec_podpis_prorektor_fert

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2019, godz. 15:53 - Artur Podsiadły