"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Dr Jan Leon Skarbek (1940-2014)

 
Jan Leon Skarbek- sylwetka i publikacje

Jan Leon Skarbek (1940-2014)

Dr Jan Leon Skarbek (1940-2014)

 

Dr Jan Leon Skarbek urodził się 24 października 1940 roku w Nowym Targu. W roku 1958 ukończył Liceum Ogólnokształcące im Seweryna Goszczyńskiego i rozpoczął studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył je w 1963 roku pisząc pod kierunkiem prof. Andrzeja Wojtkowskiego pracę magisterską pt.: Generał Jan Krukowiecki jako gubernator miasta Warszawy w powstaniu listopadowym. Podjął studia doktoranckie i został zatrudniony w Kancelarii Rektorskiej (od 01.02.1964). Rok później otrzymał zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Nowożytnej kierowanej przez ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego, gdzie pracował do 1985 roku. W 1966 roku awansował na starszego asystenta. Władze PRL w latach 1953-1977 pozbawiły Wydział Nauk Humanistycznych KUL prawa nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Z tego powodu Jan Skarbek przygotował swoją rozprawę doktorską Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831 na seminarium prof. Stanisława Herbsta w Warszawie. Obronił ją w 1972 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

  Wyrazem sprzeciwu wobec mechanizmów kariery akademickiej i zdobywania stopni naukowych była rezygnacja dr Jana Skarbka ze złożenia rozprawy habilitacyjnej. Zaprzepaściło to szansę na otrzymanie własnej katedry w Instytucie Historii. W 1985 roku otrzymał stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Historii Ustroju i Administracji Polski. Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Był związany z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, gdzie prowadził badania nad strukturą i organizacją Kościoła łacińskiego w XIX wieku na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Dr Jan Skarbek był kierownikiem Kursu Języka i Kultury Polskiej dla Studentów Zagranicznych (1978-1979), angażował się również w pracach w Międzywydziałowym Kursie Edytorskim, gdzie w latach 1970-1979 pełnił funkcję zastępcy kierownika.

  Zainteresowania naukowe Jana Skarbka obejmowały głównie historię XIX wieku, wielkie powstania narodowe, zwłaszcza powstanie listopadowe, historię społeczną oraz historię Kościoła katolickiego w okresie zaborów. Posiadał bardzo szeroką wiedzę na temat zasobów polskich archiwów państwowych i kościelnych. Wyrazem tego były rozliczne prace: Państwo, Kościół, niepodległość, [red.: Jan Skarbek, Jan Ziółek] (1986), Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, T. 5, [oprac.: Jan Skarbek, Jan Ziółek] (1995), Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku [wstęp i oprac.: Jan Skarbek] (2000), Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie: wydarzenia, ludzie, źródła [red. Anna Barańska i Jan Skarbek] (2013).

  Zmarł 14 maja 2014 roku w Lublinie.

Bibliografia: Barańska A., Życiorys Jana Skarbka w: Narrata de fontibus hausta: Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red.: A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, s. 23-30; Jan Skarbek [dostęp online] http://www.niecodziennik.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2319&Itemid=1 [11.09.2014].

Opracowanie:

Monika Polska


 

Jubileusz dr Jana Skarbka i wręczenie Księgi Pamiątkowej - 9 X 2010 r.

Ważniejsze publikacje:

Jan Leon Skarbek+ publikacje Jan Leon Skarbek+ publikacje Jan Leon Skarbek+ publikacje
Jan Leon Skarbek- publikacje Jan Leon Skarbek- publikacje Jan Leon Skarbek- publikacje
Jan Leon Skarbek- publikacje

Jan Leon Skarbek- publikacje

Jan Leon Skarbek- publikacje
Jan Leon Skarbek- publikacje   Jan Leon Skarbek- publikacje

góra strony

 

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2014, godz. 07:43 - Artur Podsiadły