"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Józef Kudasiewicz (1926-2012)

Józef Kudasiewicz- sylwetka i publikacje

 Józef Kudasiewicz (1926-2012)

 Józef Kudasiewicz (1926-2012)

  Ksiądz Profesor Józef Kudasiewicz urodził się 23 sierpnia 1926 roku w Kijach (obecnie woj. świętokrzyskie). W 1947 roku ukończył Liceum im. H. Kołłątaja w Pińczowie. W 1947 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Następnie rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1954 roku uzyskał stopień magistra i licencjata teologii. Trzy lata później doktoryzował się na podstawie pracy Geneza symboliki małżeństwa w eklezjologii św. Pawła pisanej pod kierunkiem ks. prof. Eugeniusza Dąbrowskiego. W latach 1958-61 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie otrzymał tytuł licencjata nauk biblijnych (1959) oraz stopień „candidatus ad doctoratum" (1960). Po powrocie do kraju rozpoczął pracę dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, następnie (od października 1961) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1965 roku został adiunktem Katedry Egzegezy Nowego Testamentu. Sześć lat później habilitował się na Wydziale Teologii przedstawiając rozprawę Jeruzalem w życiu i działalności zbawczej Jezusa. Studium z teologii św. Łukasza. W 1972 roku otrzymał stanowisko docenta oraz objął kierownictwo Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk biblijnych KUL. Funkcję tę pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1997 roku. W latach 1972-82 był kuratorem katedry homiletyki. W 1979 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 – profesora zwyczajnego. Wypromował ponad 240 magistrów i 14 doktorów. Na jego seminariach powstało również 27 prac licencjackich.

  Był znanym i cenionym biblistą, jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół Ewangelii synoptycznych w aspekcie historycznym, literackim i teologicznym, mariologii biblijnej oraz tzw. biblistyki stosowanej. Wynikiem tego były liczne publikacje z tych dziedzin. Był także autorem wielu haseł w Encyklopedii Katolickiej (pełnił funkcję redaktora działu Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i konsultanta naukowego), Słowniku teologicznym oraz Leksykonie Teologii Fundamentalnej.

  Był członkiem wielu towarzystw naukowych, m. in. Towarzystwa Naukowego KUL i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, Stowarzyszenia Biblistów Polskich, konsultorem Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski w Sekcji Biblijnej. Ksiądz Profesor przez dziesięć lat zasiadał w radzie Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

  Za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego otrzymał nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego, a także dwukrotnie nominację do nagrody „Totus" Fundacji „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia" za upowszechnianie nauczania Jana Pawła II. W 2012 roku Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało mu Złotego Feniksa za „dzielne świadectwo kapłańskiego życia w czasach widocznej korozji wrażliwości religijnej".

  Zmarł 16 listopada 2012 roku w Starachowicach.

Bibliografia:

Kaleta A., Życie i działalność naukowo-dydaktyczna Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza, [w:] W służbie Ewangelii, t. 1, Kielce 2003, s. 15-18; Kudasiewicz Józef [w:] Polak G., Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999; Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.

Opracowanie:
Małgorzata Augustyniuk

Prof. Józef Kudasiewicz w Bibliotece Uniwersyteckiej

Wystawa z okazji przyznania ZŁOTEGO FENIKSA 2012

Józef Kudasiewicz w BU KUL Józef Kudasiewicz w BU KUL
Józef Kudasiewicz w BU KUL Józef Kudasiewicz w BU KUL
Józef Kudasiewicz w BU KUL Józef Kudasiewicz w BU KUL
Józef Kudasiewicz w BU KUL

Ważniejsze publikacje:

Józef Kudasiewicz- publikacje

 


 

Ks. Józef Kudasiewicz

(wystąpienie w BU KUL, Feniksy 2012)

 

góra strony

 

MATERIAŁY VIDEO

 Prof. Józef Kudasiewicz

w Akademickiej Kronice Filmowej

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, godz. 07:47 - Małgorzata Augustyniuk