"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. dr hab. Stanisław Fita (1932-2011)

sylwetka i publikacje
Stanisław Fita (1932-2011) Urodził się 16 grudnia 1932 r.
w Iwiu w powiecie lidzkim (obecnie Białoruś).
Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
związany z uczelnią od 1952 roku.
Kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.
Historyk literatury i edytor, wybitny znawca literatury II połowy XIX wieku i twórczości Bolesława Prusa,
kierownik Sekcji Filologii Polskiej.
Członek Redakcji Naczelnej "Encyklopedii Katolickiej",
członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN,
członek Zarządu Zakładu Badań nad Literaturą Religijną, redaktor "Zeszytów Naukowych KUL".
Twórca Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie.
Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zmarł 15 czerwca 2011 r.

  Stanisław Fita urodził się 16 grudnia 1932 w Iwiu w powiecie lidzkim (obecnie na Białorusi) jako syn Jana i Bronisławy z domu Kozimor. W 1951 ukończył Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana Kazimierza w Olkuszu. W latach 1952-1957 studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1957 obronił pracę magisterską nt. Lublin i Lubelszczyzna w twórczości Bolesława Prusa, której promotorem był prof. Feliks Araszkiewicz. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w I Katedrze Literatury Polskiej. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związany był do 2006, przechodząc wszystkie etapy kariery uniwersyteckiej. W 1969 obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracę doktorską: Bolesław Prus 1847-1912, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Szwejkowskiego, w 1980 habilitował się na podstawie pracy Pokolenie Szkoły Głównej, w 1988 otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 1992 profesora zwyczajnego. Przez 25 lat (1979-2006) kierował Katedrą Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (promując kilkudziesięciu magistrów i 9 doktorów) i kilkakrotnie obejmował kierownictwo Sekcji Filologii Polskiej. Był członkiem licznych towarzystw i komitetów: m. in. Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 1957), Towarzystwa Naukowego KUL (od 1963; w 1978 został członkiem Zarządu Głównego) oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz przez dwie kadencje (1981-1984 i 1893-1995) członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Wchodził też w skład różnych zespołów i komitetów redakcyjnych: „Biuletynu Informacyjnego KUL", „Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza", „Roczników Humanistycznych" (KUL), „Zeszytów Naukowych" (KUL), „Encyklopedii Katolickiej"(kierował działem literatury polskiej i słowiańskiej) oraz serii „Biblioteka Utworów Religijnych" (wydawanej przez Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL). Był też współtwórcą (obok prof. F. Araszkiewicza) Muzeum im. Bolesława Prusa w Nałęczowie (założonego w 1961) oraz jego głównym opiekunem naukowym.

  Profesor Fita uważany jest za jednego z najwybitniejszych znawców twórczości Bolesława Prusa oraz epoki pozytywizmu. Zagadnieniom tym poświecił większość swoich prac, publikując je w prestiżowych wydawnictwach (m. in. „Czytelnik", PIW). Są to m. in.: Bolesław Prus 1847-1912: kalendarz życia i twórczości, Warszawa 1969 (wspólnie z Krystyną Tokarzówną; pod red. Z. Szweykowskiego); „Placówka" Bolesława Prusa, Warszawa 1980; Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980; „Pozytywizm ewangeliczny": studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008. Pełna bibliografia prac Profesora Fity (licząca 186 pozycji) opublikowana została w dedykowanej mu przez współpracowników, uczniów i przyjaciół książce: Prus i inni (red. J. A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003).

  Profesor Fita był człowiekiem niezwykle pracowitym i życzliwym. Swoją wiedzą chętnie służył wielu młodszym naukowcom, wspierając ich w naukowych przedsięwzięciach. Często też, jako czytelnik, odwiedzał Bibliotekę Uniwersytecka KUL, wzbudzając sympatię i wdzięczność pracowników za cierpliwość i takt.

  Zmarł 15 czerwca 2011 r. Msza Święta żałobna odprawiona została 21 czerwca w Kościele Akademickim KUL; doczesne szczątki Profesora spoczęły na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Opracowanie: A.Z.
Źródła: Współcześni Polscy Pisarze i Badacze Literatury, Warszawa, t. 2 (1994) 317-319, t. 10 (2007) 288; T. Kłak, Z perspektywy Nałęczowa, w: Prus i inni: prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J. A. Malik, E. Poczaska, Lublin 2003, 724-743; www.kul.pl/historia,11509.html (22.08.2011).

Prof. Stanisław Fita
w Akademickiej Kronice Filmowej KUL

góra strony
Informacje dodatkowe

 Stanisław Fita (1932-2011)

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (A.Z.)

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 08:44 - Artur Podsiadły