"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Władysław Kwiatkowski  (1930-2004)

Władysław Kwiatkowski - sylwetka i publikacje

 

 Władysław Kwiatkowski, 1930-2004   Władysław Kwiatkowski - doktor nauk humanistycznych,
historyk nowożytnej literatury francuskiej, człowiek
głębokiej wiary, szczególnie mocno związany
z Macierzystą Uczelnią, w której pracował nieprzerwanie
od lat studiów jako nauczyciel akademicki,
członek Towarzystwa Naukowego KUL.
Zmarł 5 czerwca 2004 r. w Kielcach, po długiej
i ciężkiej chorobie, opatrzony Świętymi Sakramentami.

 

 

  Władysław Kwiatkowski urodził się 10 lipca 1930 roku w Czarnowie.

  Studiował filologię romańską najpierw w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1950 - 1956), a następnie w Strasburgu i w Paryżu (1957 - 1959). Trwale związał się z KUL, w którym pracował nieprzerwanie od lat studiów, kolejno na stanowiskach: asystenta (1957), starszego asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy nowożytnej literatury francuskiej. Doktoryzował się w roku 1966. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych była powieść XIX i XX wieku oraz krytyka literacka ostatniego półwiecza. Jest autorem świetnej monografii 'Saint-Exupéry. Samotność i więź' (Lublin 2003; wcześniejsza wersja pt. 'Humanizm Saint-Exupéry'ego', wyd. IW PAX, Warszawa 1969) oraz studiów o innych pisarzach Léon Bloy, (Georges Bernanos, Albert Camus, Julien Green, François Mauriac, Charles Péguy, Chateaubriand). Opublikował liczne przekłady z zakresu francuskiej krytyki literackiej (między innymi Pierre-Henri Simon, André Blanchet, Claude Levi-Strauss, Jean Rousset, Jean Starobiński). U schyłku życia podjął współpracę z "Gazetą Niedzielną", gdzie od grudnia 2003 roku zdążył opublikować serię zwięzłych szkiców o znakomitych katolickich pisarzach francuskich (ostatni tekst ukazał się już po śmierci Autora, w lipcu 2004 roku). Wielkim dziełem Władysława Kwiatkowskiego pozostanie 'Słownik francusko-polski i polsko-francuski', który opracował wraz z Krzysztofem Sobczyńskim. 'Słownik...', który miał kilka wydań od roku 1991, zawiera 24 tysiące haseł. Wyróżnia się szerokim zakresem współczesnego słownictwa francuskiego, zarówno z zakresu słownictwa pisanego, jak i mówionego. Liczne przykłady ilustrują właściwe użycie słów, co sprawia, że jest wprost niezastąpiony dla uczniów i studentów.


Publikacje książkowe:

- 'Humanizm Saint-Exupéry'ego', wyd. Instytut 'PAX', Warszawa 1969;
- 'Słownik francusko-polski, polsko-francuski' - współautor (wraz z Krzysztofem Sobczyńskim),
  Editions Spotkania, 1991, 1993; ABC Future, Warszawa 1996, 2000, ss. 600, ISBN: 83-86788-09-7;
- 'Saint-Exupéry: samotność i więź', wyd. 2 przejrzane i poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, ss. 120, bibliografia, ISBN: 83-227-2064-5.

Władysław Kwiatkowski był ponadto autorem około 15 studiów i artykułów z zakresu współczesnej literatury francuskiej, kilkunastu tłumaczeń - głównie z zakresu współczesnej francuskiej krytyki literackiej, między innymi w "Pamiętniku Literackim", w antologii 'Współczesna teoria badań literackich' (oprac. Henryk Markiewicz, Kraków 1970, 1976) i w antologii 'W kręgu socjologii literatury' (Warszawa 1977, 1980). Był także autorem kilku haseł w Encyklopedii Katolickiej.

Niektóre wczesne artykuły:

- Saint-Exupéry - poeta czynu. Roczniki Humanistyczne, Tom XIII, z. 3, 1965;
- Antoine de Saint-Exupéry. Samotność człowieka i więzy międzyludzkie.
  Kwartalnik Neofilologiczny, XIII, 3/1966;
- Dzieje studiów neofilologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zarys dziejów Filologii
  Romańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne, Tom XVI, z. 4, 1968;
- Dwa oblicza humanizmu Saint-Exupéry'ego. Roczniki Humanistyczne, Tom XVI, z. 4, 1968.

 

 Wł. Kwiatkowski (współautor)   Słownik francusko-polski, polsko-francuski

Wł. Kwiatkowski, K. Sobczyński:
Słownik francusko-polski,
polsko-francuski
(wyd. ABC, 1996)
   Wł. Kwiatkowski (współautor)   Słownik francusko-polski, polsko-francuski

Słownik francusko-polski,
polsko-francuski
(wyd. Editions Spotkania,
1993)
   Wł. Kwiatkowski (współautor)   Słownik francusko-polski, polsko-francuski

Słownik francusko-polski,
polsko-francuski
(wyd. Editions Spotkania,
1991)

 

 Wł. Kwiatkowski: Humanizm Saint-Exupér

Władysław Kwiatkowski:
Humanizm Saint-Exupéry'ego
Instytut Wydawniczy PAX,
1969
   Wł. Kwiatkowski: Saint-Exupéry. Samotność i więź

Władysław Kwiatkowski:
Saint-Exupéry.
Samotność i więź,
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2003
ISBN: 83-227-2064-6
   Wł. Kwiatkowski: Humanizm Saint-Exupéry'ego

Władysław Kwiatkowski:
Humanizm Saint-Exupéry'ego
Instytut Wydawniczy PAX,
1969

 

 

"Kwiatkowski, choć pisze i publikuje niewiele - mówiła Irena Sławińska w 1965 roku
- ma ogromną erudycję w szerokim zakresie całej kultury francuskiej.
Erudycji tej towarzyszy bystry zmysł krytyczny, wyrobienie metodyczne i poczucie odpowiedzialności
".

"Doskonały znawca reprezentowanej przez siebie dyscypliny naukowej. Kompetentny dydaktyk.
Z seminariów jego wyszły w ubiegłych latach bardzo dobre prace dyplomowe
na temat powieści francuskiej XX wieku
" (Ewa Barańska, 1991 r.)

  Żegnając Władysława Kwiatkowskiego na łamach 'Gazety Niedzielnej', (A.P.) napisał:
"Literatura interesowała go przede wszystkim jako wyraz moralnej świadomości człowieka.
Lux perpetua luceat ei
".

 

 

 Władysław Kwiatkowski (1974); Uwagi o twórczości Saint-Exupéry'ego    Władysław Kwiatkowski, lata '90. XX w.; wystawa w BU KUL, A. Paluchowski, I. Sławińska

Z lewej - okolicznościowa publikacja - 'W XXX rocznicę śmierci. Uwagi o twórczości Saint-Exupéry'ego'
(Władysław Kwiatkowski, 1974); z prawej - Autor na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
w towarzystwie jej Dyrektora, Andrzeja Paluchowskiego i profesor Ireny Sławińskiej (lata '90. XX w.).

Niżej - motto, które Autor wybrał dla okolicznościowej publikacji w 30-lecie śmierci Saint-Exupéry'ego:

Zasadniczym instynktem jest instynkt trwania.
Życie ma sens jedynie wówczas, gdy je w coś przemieniamy powoli.
Bowiem długo musisz tworzyć swe więzy, aby tobą rządziły, ożywiały cię,
nadawały ci sens i stały się twym światłem.


Antoine de Saint-Exupéry, "Citadelle"

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2008, godz. 06:32 - Jan Wasilewski