• otrzymywane na bieżąco

Europejski Przegląd Sądowy (także lex.online*)

Przegląd Prawa Publicznego

Samorząd Terytorialny (wybrane art. także lex.online*)

 

  • otrzymywane nieregularnie

Athenaeum

Bibliotheca Nostra

Forum Samorządowe

Kwartalnik Prawa Publicznego

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Metryka

Na Wokandzie

Nowa Europa Przegląd Natoliński

Państwo i Prawo (wybrane art. także lex.online*)

Polish Yearbook of Environmental Law

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

Realia i co dalej...

Roczniki Nauk Prawnych KUL

Sprawy Międzynarodowe

Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Studia Prawnicze KUL

Studia Prawnicze INP PAN

Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji

Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Zeszyty Prawnicze UKSW

 

  • pozostałe

 

 

Acta Iuris Stetinensis

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo

Bezpieczeństwo Narodowe

Białostockie Studia Prawnicze

Collegium

Cybersecurity and Law

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Człowiek i Dokumenty

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

Dziennik Ustaw

E-Przegląd Arbitrażowy

e-Terroryzm. Czasopismo o Bezpieczeństwie i Terroryzmie

Forum Służby Więziennej

Gdańskie Studia Prawnicze

German Law Journal

Ius et Administratio

Ius Martimoniale

Kontrola Państwowa

Kościół i Prawo

Kwartalnik Policyjny

Młody Jurysta

Monitor Polski

Organization & Management Scientific Quarterly

Palestra

Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Prawo Kanoniczne

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Europejski

Przegląd Prawa i Administracji

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Przegląd Sejmowy

Przegląd Wschodnioeuropejski

Publikacja aleBank

Publikacje Biura Analiz Sejmowych

Radca Prawny

Roczniki statystyczne

Studia Europejskie – Studies in European Affairs

Studia Prawnicze INP PAN

Studia z Prawa Wyznaniowego

Terroryzm - studia, analizy, prewencja

 

*dostęp po zalogowaniu się na e-KUL

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2022, godz. 07:59 - Agnieszka Lenart-Topyła