REGULAMIN

BIBLIOTEKI INSTYTUTU ADMINISTRACJI I INSTYTUTU EUROPEISTYKI

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

Biblioteka Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Instytucie Administracji i przy Instytucie Europeistyki.

 

§ 2

Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, a w szczególności dla Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki.


§ 3

Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Biblioteka powinna gromadzić księgozbiór dydaktyczny w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Gromadzenie zbiorów finansowane jest ze środków przeznaczonych na działalność statutową oraz na badania własne.

 

§ 4

Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.


§ 5

Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.


§ 6

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określa strategię gromadzenia zbiorów.


§ 7

Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:

 1. opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej standardami;

 2. troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;

 3. prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;

 4. sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;

 5. kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;

 6. przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.


§ 8

Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki, po uwzględnieniu opinii Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.


§ 9

Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z 3-dniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki

 

§ 10

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.


§ 11

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.


§ 12

Pracownicy i studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.


§ 13

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

 1. dzieła wydane przed rokiem 1961;

 2. czasopisma;

 3. książki z księgozbiorów podręcznych, w szczególności: podręczniki i komentarz z aktualnym stanem prawnym, słowniki, encyklopedie, księgi pamiątkowe;

 4. źródła, w szczególności: Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

§ 14

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

 

§ 15

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.


§ 16

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.


§ 17

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 18

Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.


§ 19

Studenci i pracownicy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji mogą wypożyczać zbiory na okres nie dłuższy niż 3 dni.


§ 20

Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

 1. obowiązek uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów w wysokości 4 zł za każdy

  dzień opóźnienia za każdą z przetrzymanych pozycji;

 2. zablokowanie konta.

§ 21

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.


§ 22

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.


§ 23

Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

Przepisy porządkowe

 

§ 24

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

 

§ 25

Zezwala się na samodzielne wykonywanie kopii cyfrowych materiałów bibliotecznych za zgodą bibliotekarza dyżurnego, w jego obecności i w miejscu przez niego wyznaczonym, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

§ 26

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

 

§ 27

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 28

Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

§ 29

W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, niespożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

 

§ 30

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015, godz. 22:13 - Agnieszka Lenart-Topyła