AKTUALNOŚCI  BIBLIOTEKI  UNIWERSYTECKIEJ KUL W STALOWEJ WOLI

 


 

Od 15 lutego 2021 roku obowiązuje nazwa: Biblioteka Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli (zob. Zarządzenie Rektora KUL ROP-0101-33/21 z dnia 5.03.2021 w sprawie przekształcenia biblioteki specjalistycznej)

 

 

 

REGULAMIN

BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KUL W STALOWEJ WOLI

 

Przepisy ogólne

 

§1

 

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej dla Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauki o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

 

§2

 

Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauki o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

 

§3

 

Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką KUL w Lublinie. Biblioteka powinna gromadzić księgozbiór dydaktyczny w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Gromadzenie zbiorów jest finansowane z budżetu KUL.

 

§4

 

Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

§5

 

Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli, powoływany przez Rektora KUL, na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

§6

 

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określa strategię gromadzenia zbiorów.

 

§7

 

Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:

 1. opracowywania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL standardami;
 2. troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;
 3. prowadzenia statystyki przyrostu i ubytków księgozbioru oraz udostępnień;
 4. sporządzania sprawozdań z wykonanych zadań;
 5. kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL;
 6. przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

 

§8

 

Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, na wniosek Kierownika Biblioteki, po uwzględnieniu opinii osób odpowiedzialnych za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

 

§9

 

Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych, stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady korzystania ze zbiorów

Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli

 

§10

 

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie Biblioteki: pracownikom i studentom Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

 

§11

 

Korzystanie ze zbiorów w czytelni Biblioteki, jest możliwe po pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza ważnej legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub ważnego dokumentu z fotografią, potwierdzającego tożsamość.

 

§12

 

Pracownicy i studenci oraz inni czytelnicy, wymienieni w  § 10, mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej.

 

§13

 

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

 1. dzieła wydane przed rokiem 1961;
 2. czasopisma;
 3. książki z księgozbiorów podręcznych.

 

§14

 

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

 

§15

 

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

 

§16

 

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

 

§17

 

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulaminu Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§18

 

Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu, z wyjątkiem księgozbioru w strefie wolnego dostępu do zbiorów, gdzie książki są wypożyczane samodzielnie przez uprawnionego czytelnika.

 

§19

 

Studenci i pracownicy Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli mogą wypożyczać książki na następujących zasadach:

 1. 7 książek – na okres nie dłuższy niż 30 dni;
 2. Dodatkowo 2 książki – na okres nie dłuższy niż 15 dni:

Pozostali czytelnicy mogą wypożyczać do 4 wol. Książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 

§20

 

Można dwukrotnie dokonywać prolongaty wypożyczonych książek na okres nie dłuższy niż 30 dni, pod warunkiem, że kolejny czytelnik nie dokonał rezerwacji danej publikacji.

 

§21

 

Nie zwrócenie wypożyczonych książek w przewidywanym terminie powoduje:

 1. Obowiązek uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zwłoki/1 książkę;
 2. Zablokowanie konta;
 3. Upomnienie na piśmie wystawiane na koszt czytelnika.

 

§22

 

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie uszkodzenia książek, stwierdzone przy ich zwrocie.

Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych książek należy zgłosić bibliotekarzowi przed dokonaniem wypożyczenia.

 

§23

 

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej.

 

§24

 

Biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek polskich, wyłącznie dla studentów i pracowników Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

 

Wolny dostęp do zbiorów

 

§25

 

Czytelnik ma prawo do korzystania ze zbiorów na zasadzie wolnego dostępu, w wyznaczonej części biblioteki, na następujących warunkach:

1.Książki znajdujące się w strefie wolnego dostępu czytelnik samodzielnie wyszukuje, przenosi w obrębie tej strefy, korzysta z nich na miejscu lub wypożycza na zewnątrz przy użyciu selfcheck’a.

2.Wykorzystane na miejscu publikacje, czytelnik pozostawia w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 

§26

 

Nie składa się zamówień w wypożyczalni Biblioteki na książki zlokalizowane w strefie wolnego dostępu.

 

Przepisy porządkowe

 

§27

 

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

 

§28

 

Zezwala się na samodzielne wykonywanie kopii cyfrowych materiałów bibliotecznych za zgodą bibliotekarza dyżurnego, w jego obecności i w miejscu przez niego wyznaczonym, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie.

 

§29

 

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub wyposażenia poza jej teren, bez spełnienia wymaganych formalności, jest niedopuszczalne.

 

§30

 

Czytelnicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§31

 

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

§32

 

W pomieszczeniach Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji. W szczególności, czytelnicy zobowiązani są do zachowania ciszy, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

 

§33

 

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu, dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zaopiniowany przez Kierownika Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli.

 


RODO

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

1 - Administratorem danych przetwarzanych w związku z ewidencjonowaniem czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz udostępnianiem zbiorów własnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i materiałów z innych bibliotek jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  (adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 4454101), reprezentowany przez Rektora.

 

2 - Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu 81 4453230).

 

3 - Dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania zbiorów własnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz materiałów innych bibliotek.

 

4 - Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.

 

5 - Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. C) ww. Rozporządzenia.

 

6 - Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania w zakresie obsługi informatycznej (w tym dostawcom wyszukiwarek bibliotecznych), po uprzednim zawarciu umowy o powierzeniu przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

7 - Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji ww. celu wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2173) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o udostępnianie zasobów własnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz materiałów innych bibliotek.

Autor: Joanna Kopacz
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2021, godz. 08:56 - Joanna Kopacz