"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Adam Rodziński (1920-2014)

Adam Rodziński- sylwetka i publikacje

Adam Rodziński (1920-2014)

Adam Rodziński (1920-2014) 

Adam Rodziński urodził się 28 listopada 1920 r. w Grabnie koło Wojnicza (pow. Brzesko). Ukończył III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Tarnowie (1939 r.). W 1947 roku podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunkach: filologia polska i filozofia. Ukończył je w 1952 r., a następnie, jako asystent-stypendysta rozpoczął zajęcia dydaktyczne. Wykładał etykę, a od 1960 r. również filozofię kultury. Tytuł doktora filozofii uzyskał w 1956 r., na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej na podstawie pracy Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku. Habilitował się, w roku 1966, przedstawiając rozprawę U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Jednym z jej recenzentów był ks. abp doc. dr hab. Karol Wojtyła. Habilitacja została zatwierdzona przez władze państwowe dopiero 2 lata później. W 1968 został kierownikiem II Katedry Etyki, przemianowanej następnie na Katedrę Filozofii Kultury, która znajdowała się na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, później na Wydziale Nauk Społecznych. Katedrą kierował do momentu przejścia na emeryturę w roku 1996. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w1987 r.
  Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL (rok akademicki 1976/77), a w roku 1979/80 jego dziekana. W latach 1963-1968 był sekretarzem, a od 1974 przewodniczącym Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego KUL. Od roku 1983 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II. Redagował "Roczniki Filozoficzne" TN KUL (w l.1962-1970, wspólnie z ks. J. Majką i ks. bpem K. Wojtyłą), był członkiem Komitetu Redakcyjnego "Roczników Nauk Społecznych" (1980), kwartalnika "Ethos", współredagował "Zeszyty Naukowe KUL"(w l.1978-1986). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
  Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na czterech dyscyplinach: antropologii filozoficznej, aksjologii, etyki i filozofii kultury. Można odnaleźć w nich wątki tomizmu, augustynizmu, fenomenologii, egzystencjalizmu chrześcijańskiego, kantyzmu, a także personalizmu społecznego.
  Prof. Adam Rodziński zmarł 25 lutego 2014 r. w Rzeszowie.

 

Bibliografia:

  • + prof. dr hab. Adam Rodziński [dostęp online] https://www.kul.pl/prof-dr-hab-adam-rodzinski,13972.html [3.03.2014]
  • M. Nawracała-Urban, Rodziński Adam, [w:] Powszechna encyklopedii filozofii, t.8, Lublin 2007, s.800-802 [dostęp online] http://ptta.pl/pef/pdf/r/rodzinski.pdf [3.03.2014]
  • S. Kowalczyk, Działalność naukowo-dydaktyczna Prof. dra hab. Adama Rodzińskiego, Roczniki Nauk Społecznych 25 (1997) z.1, s.7-26 [dostęp online] https://www.kul.pl/dzialalnosc-naukowo-dydaktyczna-prof-dra-hab-adama-rodzinskiego,art_26737.html [3.03.2014]
  • J. Gałkowski: O filozofii Adama Rodzińskiego. Tekst laudacji wygłoszonej przez Pana Prof. Jerzego Gałkowskiego w dniu 24. listopada 2010 r. z okazji 90-lecia urodzin Pana Profesora Adama Rodzińskiego podczas Uroczystych Promocji doktorskich i Święta Patronalnego Wydziału Filozofii [w:] Osoba - Moralność – Kultura, Lublin 1989 [dostęp online] https://www.kul.pl/files/57/wf/rodzinski_laudacja.pdf [3.03.2014]

Opracowanie:

Monika Krzywicka

Ważniejsze publikacje:

Adam Rodziński- publikacje Adam Rodziński- publikacje Adam Rodziński- publikacje
Adam Rodziński- publikacje

Adam Rodziński- publikacje

Adam Rodziński- publikacje

góra strony

 

Dodatkowe informacje:

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2016, godz. 09:35 - Janusz Wiorko