"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Dr hab. Angelika Modlińska-Piekarz (1974-2020)

Angelika Modlińska - sylwetka i publikacje

 

 

Angelika Marta Modlińska (1974-2020) 

Filolog klasyczny, neolatynista, dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, długoletni pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II 

 

Urodziła się 1 lutego 1974 roku w Pajęcznie jako córka Laury i Andrzeja Modlińskich. Uczyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie w klasie o profilu humanistycznym z językiem angielskim, niemieckim i łacińskim.  

 

W latach 1994-1999 studiowała na kierunku filologia klasyczna wraz z przygotowaniem archiwalnym na Wydziale Nauk Humanistycznych w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 14 czerwca 2006 roku otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej Parafraza psalmu In Te, Domine, speravi Klemensa Janickiego oraz parafrazy psalmów Eobanusa Hessusa i George'a Buchanana. Habilitację uzyskała 20 marca 2019 roku, przedstawiając jako główne osiągnięcie naukowe monografię Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku. 

 

Zrealizowała dwa projekty badawcze: grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w XVI i XVII wieku pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Budzisza oraz Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2016.

W 2004 roku w ramach realizacji projektu badawczego przebywała w Katholieke Universiteit Leuven. 

Po ukończeniu studiów znalazła zatrudnienie w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, przechodząc wszystkie stopnie awansu zawodowego. Od 2011 roku pracowała na stanowisku adiunkta. Niemal od początku (z wyjątkiem kilku początkowych miesięcy) była związana z Sekcją Rękopisów (znajdującą się od 2007 roku w strukturze Oddziału Zbiorów Specjalnych). Od września tego roku pracowała w Oddziale Informacji Naukowej. 

Była członkiem Towarzystwa Naukowego KUL – Wydział Historyczno-Filologiczny oraz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filologicznego. 

 

W latach 2003 i 2009 otrzymała nagrodę rektorską zespołową, a w 2019 roku indywidualną za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. 

 

Zainteresowania naukowe Angeliki Modlińskiej koncentrowały się wokół poezji łacińskiej XVI-XVII wieku oraz źródeł rękopiśmiennych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Opublikowała trzy monografie: Votum Davidicum. Poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w XVI i XVII wieku (Lublin 2009), Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (Lublin 2012), Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku (Lublin 2018). Jest autorką licznych artykułów, publikowanych w takich czasopismach jak: „Roczniki Humanistyczne”, „Studia Classica et Neolatina”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Kultura i Historia”, „Bibliotheca Nostra”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, „Terminus. Czasopismo Wydziału Polonistyki UJ” oraz w tomach pokonferencyjnych i monografiach zbiorowych. Napisała również szereg haseł słownikowych i encyklopedycznych w Słowniku pisarzy śląskich i Encyklopedii 100-lecia KUL. Rezultaty swoich badań przedstawiała na licznych konferencjach i odczytach. 

Była niezwykle uzdolniona, ceniona w środowisku naukowym, skupiona na pracy i własnych badaniach, nauka była dla niej celem samym w sobie. Cechowała się nieprzeciętnym poczuciem humoru. 

 

Zmarła 1 listopada 2020 roku w Lublinie, uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 listopada w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy. 

 

dr Joanna Nastalska-WiśnickaDodatkowe informacje:


 

 

Ważniejsze publikacje:

 


 

 

 

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

Współpraca: Jadwiga Jaźwierska

Joanna Nastalska-Wiśnicka

Urszula Szymańska

Małgorzata Augustyniuk

Mariusz Jung

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2021, godz. 09:21 - Monika Krzywicka