"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Jan Czerkawski  (1939 - 2007)

Jan Czerkawski - sylwetka i wspomnienia
Jan Czerkawski - publikacje i bibliografia

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Jan Czerkawski (red.):
Zagadnienie godności
człowieka.
RW KUL, Wydział Filozofii,
Lublin 1994
ISBN: 83-228-0311-7

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Jan Czerkawski:
Humanizm i scholastyka.
Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce
w XVI i XVII wieku.
RW KUL, Lublin 1992
ISBN: 83-228-0264-1

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Stefan Swieżawski.
Osoba i dzieło.
(red. J. Czerkawski,
Przemysław Gut)
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
ISBN: 83-7363-402-9

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Jan Czerkawski:
Hannibal Rosseli jako
przedstawiciel hermetyzmu
filozoficznego w Polsce.
Roczniki Filozoficzne
Tom XV, z. 1, 1967

 Roczniki Filozoficzne
Wyd. Tow. Naukowe KUL

Jan Czerkawski pracował
w komitecie redakcyjnym
tego czasopisma

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Jan Czerkawski:
Hannibala Rosselego
renesansowa próba odnowy
filozofii chrześcijańskiej
Roczniki Filozoficzne
Tom XVI, z. 1, 1968

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Jan Czerkawski:
Z dziejów metafizyki
w Poslce w XVII wieku.
Roczniki Filozoficzne,
T. XIV, z. 1, 1976

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Jan Czerkawski:
Hermetyzm w Polsce
w XVI wieku.
Roczniki Filozoficzne,
Tom XXXVII-XXXVIII, z. 1,
1989-1990

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Jan Czerkawski:
Filozofia a oświecenie
chrześcijańskie w Polsce.
Roczniki Filozoficzne,
T. XXVII, z. 1, 1979

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

Jan Czerkawski:
Historiografia filozoficzna
w Polsce.
Biblioteka
Encyklopedii Katolickiej 1
Lublin 1992

 

 Jan Czerkawski (1939-2007) - publikacje

 Jan Czerkawski:
Byt i nieskończoność
w filozofii N. Malebranche'a.
Dowód na istnienie Boga
z prostego pglądu (cz. II)
Roczniki Filozoficzne
Tom XLI, z. 1, 1993

 

 

Wybrane publikacje Profesora Jana Czerkawskiego - od 1992 roku.
Bibliografia Jego wcześniej opublikowanych prac:
[w:] Księga jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL,
red. A. B. Stępień, J. Wojtysiak, Lublin: RW KUL 2000, s.173-175


♦ Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej Polsce w XVI i XVII wieku,
    RW KUL, Lublin 1992, ISBN: 83-2280-264-1
♦ Byt i nieskończoność w filozofii N. Malebranche'a, (część pierwsza),
    "Roczniki Filozoficzne" 39-40, 1991-1992, z. 1, s. 255-270
♦ Byt i nieskończoność w filozofii N. Malebranche'a (część druga),
    "Roczniki Filozoficzne" 41, 1993, z. 1, s. 103-124
♦ Filozoficzne podstawy kultury, [w:] Chrześcijańskie podstawy ładu społecznego,
    pod red. P. Kryczki, Lublin 1993, s. 135-144
♦ Historiografia filozoficzna, Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 978-980
♦ Rola 'cogito' w filozofii N. Malebranche'a,
    "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 38, 1993, s. 129-138.
♦ Zagadnienie godności człowieka, red. J. Czerkawski, Lublin 1994.
♦ Renesansowe koncepcje godności człowieka,
    [w:] Zagadnienie godności człowieka, red. J. Czerkawski, Lublin 1994, s. 63-101.
♦ Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii N. Malebranche'a,
    "Roczniki Filozoficzne' 42, 1994, z. 1, s. 53-79.
♦ Wolność i konieczność w dziejach filozofii,
    [w:] Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997, s. 303-308
♦ Lubelska szkoła filozoficzna na tle sytuacji filozofii w powojennej Polsce,
    "Roczniki filozoficzne" 45, 1997, z. 1, s. 166-190
♦ Jan z Trzciany, Arundinensis, Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 945-946
♦ Rola szkotyzmu w kulturze filozoficznej czasów nowożytnych,
    [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce w wieku XVI-XVIII, red. H. Gapski, Niepokalanów 1998,
    s. 243-270.
♦ Historia filozofii a filozofia i historia, [w:] Christianitas et Cultura Europae,
    księga jubileuszowa prof. J  Kłoczowskiego, cz. I, Lublin 1998, s. 803-808
♦ La preuve anselmienne chez N. Malebranche,
    [w:] Saint Anselm, Bishop and Thinker, red. A. Kijewska, Lublin 1999, s. 337-343
♦ La liberté et la nécessité dans l’histoire de la philosophie,
    [w:] Freedom in Contemporary Culture, vol. II, Lublin 1999, s. 485-490
♦ Les tendances humanistes dans la philosophie polonaise aux XVe et XVIe siècles,
    "Roczniki Filozoficzne" 47, 1999, z. 2, s. 69-75
♦ Philosophy in Poland (The modern period),
    Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge 1998, t. 7, s. 484-486
♦ Die franziskanische philosophische Schule im 18. Jahrhundert,
    "Verbum. Anlecta Neolatina" 1999/2, s. 29-38
♦ Zagadnienie filozofii chrześcijańskiej w encyklice Jana Pawła II "Fides et ratio",
    "Zeszyty naukowe KUL" 43, 2000 nr 1-2, 53-60
♦ Kartezjanizm, Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 912-913
♦ Bochwic Florian, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 608
♦ Bosanqet Bernard, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 634-635
♦ Początki nowożytnego idealizmu, [w:] Wierność rzeczywistości.
    Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL
    o. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001, s. 668-697
♦ Cambridge Platonists, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 25
♦ Campanella Tommaso, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001
♦ De la Forge Louis, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 437-438
♦ Copleston Friderick C., Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 281-282
♦ Etyczne aspekty renesansowych koncepcji godności człowieka,
   [w:] Człowiek i polityka, red. J. Kłos i A. Noras, Lublin 2002, s. 41-50
♦ Aristotelianism at Cracow University in the Sixteenth Century,
   "Acta Mediaevalia" XV, 2002, s. 215-232
♦ Zagadnienie istnienia świata materialnego w filozofii N. Malebranche'a,
    "Roczniki Filozoficzne” 50, 2002, z. 1, s. 73-82
♦ J. Czerkawski (współautor), Historiografia filozoficzna,
    "Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 4, Lublin 2003, s. 500-508
♦ Metafizyka nowożytna a metafizyka klasyczna. Od Kartezjusza do Kanta,
   [w:] Zadania współczesnej metafizyki. Metafizyka w filozofii,
   red. A. Maryniarczyk, Lublin 2004, s. 239-271
♦ Badania nad dziejami filozofii a historyzm, "Roczniki Filozoficzne" 2 (2004), s. 97-109
♦ Malebranche N., "Powszechna Encyklopedia Filozofii", Lublin 2005, s. 747-751
♦ Zagadnienie przyczynowości w tradycji pokartezjańskiej,
   [w:] Zadania współczesnej metafizyki. Analogia w filozofii,
   red. A. Maryniarczyk, Lublin 2005, s. 309-324.
♦ Stefan Swieżawski. Osoba i dzieło, J. Czerkawski, P. Gut (red.), Lublin 2006
♦ J. Czerkawski, Szkoła lubelska, [w:] J. Czerkawski, P. Gut (red.), Stefan Swieżawski.
   Osoba i dzieło, Lublin 2006, s. 105-129.
♦ J. Czerkawski, Chrześcijańskie podstawy godności człowieka (czasy renesansu),
   [w:] Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy, Lublin 2006, s. 71-86
♦ J. Czerkawski, Malebranche N., "Encyklopedia Katolicka" t. XI, Lublin 2006 (w druku)
♦ J. Czerkawski, Rola filozofii w integracji i dezintegracji kultury późnego średniowiecza,
   [w:] Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy,
   red. W. Sajdek, Lublin 2006, s. 57-65

Zestawienie opracował dr hab. Piotr Gutowski, prof. KUL,
w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL,
Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL

 

 

Biogram oraz bibliografię prof. Czerkawskiego publikujemy
dzięki uprzejmości Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL
oraz doktora habilitowanego Piotra Gutowskiego, profesora KUL.

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2008, godz. 06:12 - Jan Wasilewski