Tomasz Strzembosz - publikacje i bibliografia

Tomasz Strzembosz - sylwetka

Tomasz Strzembosz  (1930-2004) - publikacje i bibliografia

 Wolność woli
w doświadczeniu wewnętrznym
(odczyt wygłoszony w Polskim Tow. Psychologicznym
w Krakowie 22.X 1965 r.),
Kraków 1966Szare Szeregi
jako organizacja wychowawcza,
Instytut Wydawniczy
Związków
Zawodowych,
Warszawa 1984Le Tout Et Son Intégralité
En Fonction De La Structure
Réglée,
Cracovie 1959

 Oddziały szturmowe konspiracyjnej
Warszawy 1939 - 1944,
PWN, Warszawa 1979;
wydanie II
poprawione i rozszerzone,
PWN, Warszawa 1983,
ISBN: 83-01-04203-6
(nagroda "Polityki")Akcje zbrojne podziemnej
Warszawy 1939-1944,
PIW, Warszawa 1978
(nagroda księgarzy
"Dziesięć polskich
książek roku");
wydanie II
poprawione i poszerzone,
s. 707, PIW, Warszawa 1983,
ISBN: 83-06-00717-4Odbijanie
i uwalnianie więźniów
w Warszawie 1939 - 1944,
PWN, Warszawa 1972

 Antysowiecka partyzantka
i konspiracja nad Biebrzą
X 1939 - VI 1944
Wydawnictwo "Neriton",
Warszawa 2004,
ISBN: 83-88973-78-9NKWD o polskim podziemiu
1944 - 1948
Konspiracja polska
na Nowogródczyźnie
i Grodzieńszczyźnie
Red. naukowa
Tomasz Strzembosz,
Biblioteka Ziem Wschodnich,
ISP PAN, Warszawa 1997
ISBN: 83-86759-28-3Okupacja sowiecka
(1939 - 1941)
w świetle tajnych dokumentów.
Biblioteka Ziem Wschodnich,
Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa 1996
ISBN: 83-907168-0-1

 


Refleksje o Polsce
i podziemiu 1939 - 1945,
wydanie II, "Omnipress",
Warszawa 1990
ISBN: 83-85028-17-17-X

Refleksje o Polsce
i podziemiu 1939 - 1945,
"Spotkania" (II obieg),
[Lublin] 1986, 1987Kilka refleksji
o Armii Krajowej.
Zeszyty Studium Nauki
Społecznej Kościoła,
zeszyt specjalny.
wyd. Wydział Duszpasterstwa
Kurii Metropolitalnej,
Warszawa 1986


Rzeczpospolita podziemna.
Społeczeństwo polskie
a państwo podziemne
1939 - 1945,
cz. I Budowa państwa podziemnego 1939 - 1942
cz. II Polskie Państwo
Podziemne
w pełni rozwoju 1943 - 1944
cz. III Polskie Państwo
Podziemne
po upadku powstania warszawskiego
październik 1944 - lipiec 1945,
Wydawnictwo Krupski i Spółka,
Warszawa 2000, ss. 408,
ISBN: 83-86117-49-4

 Bohaterowie
'Kamieni na szaniec'
w świetle dokumentów,
PWN, Warszawa 1994 (1996)Saga o "Łupaszce"
podpułkowniku Jerzym Dąmbrowskim
(1889 - 1941),
OW Rytm, Warszawa 1996,
ISBN: 83-86678-33=XW stronę
zachodzącego słońca.
Życiorysy wpisane
w polską historię
Rytm, Warszawa 2003
ISBN: 83-88794-94-9

 Europa nie prowincjonalna. Non provincial Europe.
Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej
(Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczpospolitej Polskiej)
w latach 1772 - 1999.
Changes on the Eastern Territories pf the former Polish Republic
(Bielarus, Latvia, Lithuania, Ukraine, eastern borderland of the III Republic)
in 1772 - 1999.
Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasiewicza,
współpraca redakcyjna Józef Dawid. Edited by Krzysztof Jasiewicz

Profesorowi Tomaszowi Strzemboszowi na jubileusz 45-lecia Jego działalności naukowej
Instytut Studiów Politycznych PAN - Oficyna Wydawnicza RYTM - Polonia Aid Foundation Trust,
Warszawa / Londyn 1999, ss. 266, ISBN: 83-86759-92-5 / 83-87893-58-7

 

Tomasz Strzembosz - bibliografia druków zwartych

♦ Tumult warszawski 1525 roku, PWN, Warszawa 1959;
♦ Odbijanie i uwalnianie więźniów w Warszawie 1939 - 1944, PWN, Warszawa 1972;
♦ Ludność cywilna w powstaniu warszawskim 1944, t. 1,
(wspólnie z M. M. Drozdowskim i M. Maniakówną), PIW, Warszawa 1974,
(nagroda sekretarza naukowego PAN i nagroda "Polityki");
♦ Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939 - 1944, PIW, Warszawa 1978
Akcje zbrojne..., wydanie II poprawionej poszerzone, PWN, Warszawa 1983;
(nagroda księgarzy "Dziesięć polskich książek roku");
♦ Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939 - 1944, PWN, Warszawa 1979;
Oddziały szturmowe..., wydanie II poprawione i rozszerzone, PWN, Warszawa 1983,
(nagroda "Polityki");
♦ Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza,
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984;
♦ Refleksje o Polsce i podziemiu 1939 - 1945, "Spotkania" (drugi obieg), Lublin 1986,
Refleksje o Polsce..., wydanie II, "Omnipress", Warszawa 1990;
♦ Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów, PWN, Warszawa 1994,
Bohaterowie "Kamieni na szaniec"..., wydanie II, PWN, Warszawa 1996;
♦ Saga o "Łupaszce" podpułkowniku Jerzym Dąmbrowskim (1889 - 1941), Rytm, Warszawa 1996;
♦ Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939 - 1945,
Wydawnictwo Krupski i Spółka, Warszawa 2000;
♦ W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię,
Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003

Tomasz Strzembosz - bibliografia publikacji, opracowań i książek

1955
♦ Wędrówki po Muzeum Historycznym w Warszawie: Pierwsze druki warszawskie 1578 - 1655,
"Stolica" (Warszawa), 1955, nr 19, s. 13

1958
♦ W sprawie kryteriów podziału społeczeństwa miejskiego epoki feudalnej,
"Przegląd Historyczny", 1958, z. 3, s. 568-573

1959
♦ Tumult warszawski 1525, wyd. Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959 (praca magisterska);
♦ Jan Strzembosz (1545 - 1606). Jego rękopis i księgozbiór,
"Roczniki Biblioteczne", 1959, z. 3-4, s. 401-423

1960
♦ [wspólnie ze Stanisławem Broniewskim] Liczebność organizacji Szare Szeregi na terenie Polski
Zachodniej, "Najnowsze Dzieje Polski. Materiały II Wojny Światowej", 1960, tom IV, s. 75-82;
♦ Dwa pokolenia. [Młodzież z okresu okupacji], polemika, "Więź", 1960, nr 11-12, s. 133-140

1961
♦ Szare Szeregi a Armia Krajowa - w świetle dokumentów,
"Najnowsze Dzieje Polski. Materiały II Wojny Światowej", 1961, tom V, s. 181-196

1962
♦ Sprawozdanie Naczelnika Szarych Szeregów do Komendy Głównej Armii Krajowej
oraz Naczelnika Komitetu Harcerskiego w Londynie, Przedmowa i opracowanie,
"Najnowsze Dzieje Polski. Materiały II Wojny Światowej", 1962, tom VI, s. 285-315;
♦ Polowanie, [Zamach na oficerów SS Dystryktu Warszawskiego koła Wawra],
"Stolica" (Warszawa), 1962, nr 52, s. 23

1964
♦ Ulica Wspólna, [Starcia batalionu "Parasol" z Gestapo 3l.V 1944 r.],
"Stolica" (Warszawa), 1964, nr 5, s. 7;
♦ Archiwum Szarych Szeregów im. Floriana Marciniaka,
"Najnowsze Dzieje Polski. Materiały. II Wojny Światowej", 1964, tom VIII, s. 253-264

1965
♦ Odbijanie i wykradanie więźniów w Warszawie w latach 1939 - 1944 - cz. l,
"Więź", 1965. nr 5, s. 76-89;
♦ Seminarium poświęcone hitlerowskiemu aparatowi terroru w Warszawie,
"Kwartalnik Historyczny", 1965, nr 3, s. 764-766;
♦ Starcia zbrojne w Warszawie w latach 1939 - 1944,
"Najnowsze Dzieje Polski. Materiały II Wojny Światowej", 1965, tom IX, s. 55-62

1966
♦ Odbijanie i wykradanie więźniów w Warszawie w latach 1939 - 1944 - cz. II,
"Więź", 1966. nr 2, s. 71-81;
♦ Historiografia walczącej Warszawy, "Więź", 1966. nr 5, s. 75-93;
♦ Odpowiedź [na list J. Ciałowicza "W sprawie historiografii walczącej Warszawy w 1939",
[polemika], "Więź", 1966, nr 9, s. 144-147;
♦ [podał do druku]. Roman Podbielski: Odwrót znad Warty, Fragmenty wspomnień
[o działaniach 30 Pułku Strzelców Kaniowskich z Warszawy], "Więź", 1966. nr 9, s. 83-87;
♦ Akcje zbrojne w Warszawie w czasie okupacji, "Rocznik Warszawski", 1966, tom VII, s. 438-445;
♦ Odbijanie i wykradanie więźniów w Warszawie w latach 1939 - 1944 - cz. III,
"Więź", 1966, nr 7-8, s. 237-249;
♦ [podał do druku]. W obronie Warszawy. Okruchy wspomnień wrześniowych,
"Więź", 1966. nr 9, s. 87-100

1967
♦ Odbijanie i wykradanie więźniów w Warszawie w latach 1939-1944 - cz. IV. Akcja "Pawiak",
"Więź", 1967, nr 2, s. 84-93;
♦ [recenzja], Antoni Przygoński: Z problematyki Powstania Warszawskiego, Warszawa 1964,
"Rocznik Warszawski", 1967, tom VI, s. 344-348

1968
♦ [recenzja], Emil Kumor: Wycinek z historii jednego życia, "Więź", 1968, nr 5, s. 113-119;
♦ Aneks do dyskusji o Szarych Szeregach, "Więź" 1968, nr 7-8, s. 138-142:
♦ [recenzja], Władysław Bartoszewski: Warszawski pierścień śmierci 1939 - 1944, Warszawa 1967,
"Więź", 1968, nr 11-12, s. 217-224

1970
♦ [recenzja], Władysław Bartoszewski: Warszawski pierścień śmierci 1939 - 1944, Warszawa 1967,
"Acta Poloniae Historica", 1970, tom XXI, s. 217-219;
♦ [recenzja], Jerzy Drewnowski, Kazimierz Koźniewski. Pierwsza bitwa z Gestapo. Warszawa 1965, "Rocznik Warszawski", 1970, tom VIII, s. 311-316

1971
♦ Piony walki bieżącej warszawskich organizacji konspiracyjnych w latach 1939 - 1942,
[w:] Warszawa lat wojny i okupacji, "Studia Warszawskie", 1971, z. l, s. 139-191

1972
♦ Odbijanie i uwalnianie więźniów w Warszawie 1939 - 1944,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972
♦ [Omówienie nowości literatury wspomnieniowej dotyczącej Powstania Warszawskiego},
"Rocznik Warszawski", 1972, tom XI, s. 490-496;
♦ Dywersja i walka zbrojna konspiracyjnej Warszawy 1939 - 1944, "Więź", 1972, nr 7-8, s. 172-186

1973
♦ Conference on occupied Warsaw in the years 1939 - 1944,
"Acta Poloniae Historica", 1973, tom XXVIII, s. 252-254;
♦ Bohater czy bohaterowie akcji "AS", Sieczychy 1943 - 1968,
"Dzieje Najnowsze", 1973, nr 3, s. 133-152

1974
♦ Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, 1. Pamiętniki, relacje, zeznania: cz. l,
Wybór i opracowanie wspólnie z Marianem M. Kwiatkowskim, Marią Maniakówną,
Wstęp: Marian M. Drozdowski, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974;
♦ Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, 1. Pamiętniki, relacje, zeznania: cz. 2,
Wybór i opracowanie wspólnie z Marianem M. Kwiatkowskim, Marią Maniakówną,
Wstęp: Marian M. Drozdowski, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974;
♦ Pomoc zbrojna polskiego podziemia dla walczącego getta,
[fragment książki "Konspiracyjna walka zbrojna w Warszawie 1939 - 1944],
"Więź", 1974, nr 4, s. 93-112;
♦ [recenzja], Alceo Valcini: Golgota Warszawy 1939 - 1945. Kraków 1973,
"Kronika Warszawy", 1974, nr 3, s. 93-95;
♦ O żołnierzach batalionów "Czwartacy" i "Zośka", "Rocznik Warszawski", 1974, tom XII, s. 187-217

1975
♦ [recenzja], Tomasz Szarota: Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Warszawa 1973,
"Kwartalnik Historyczny", 1975, nr 2, s. 480-483;
♦ [recenzja], Bogdan Hillebrandt: Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Polsce 1939 - 1945,
Warszawa 1973 [Wspólnie z Krzysztofem Dunin-Wąsowiczem, Janiną Kazimierską
i Martą Wiśniewską], "Dzieje Najnowsze", 1975, nr 2, s. 157-173

1976
♦ Społeczne i psychologiczne problemy żołnierzy warszawskiej dywersji,
wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976;
♦ [recenzja]. Elżbieta Ostrowska: W alejach spacerują "Tygrysy". Sierpień - wrzesień 1944,
Warszawa 1973, "Rocznik Warszawski", 1976, tom XIV. s. 378-380;
♦ Społeczne i psychologiczne problemy żołnierzy warszawskiej dywersji,
"Rocznik Warszawski", 1976, tom XIV, s. 243-268

1977
♦ [recenzja], Ruta Sakowska: Ludzie dzielnicy zamkniętej. Żydzi w Warszawie
w okresie hitlerowskiej okupacji. Październik 1939 - marzec 1943, Warszawa 1975,
"Kwartalnik Historyczny", 1977, nr 2, s. 507-511;
♦ W walce z Arbeitsamtem, [Warszawa], "Wieź", 1975, nr 5-6, s. 116-132;
♦ Straty bojowe warszawskich oddziałów konspiracyjnych 1943-1944,
"Kwartalnik Historyczny", 1977, nr 3, s. 631-657;
♦ Wojna a kultura (1939 - 1945), [głos o Międzynarodowym Kolokwium
"Wojna a kultura 1939-1945", w Warszawie], "Więź", 1977, nr 12, s. 109-111

1978
♦ Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939 - 1944, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1978;
♦ [recenzja], Władysław Bartoszewski: 1859 dni Warszawy, Kraków 1974,
"Kwartalnik Historyczny", 1978, nr 2, s. 419-425;
♦ [wspólnie z Moniką Senkowską-Gluck], Wojna a kultura 1939 - 1945,
[Kolokwium międzynarodowe], "Kwartalnik Historyczny", 1978, nr 2, s. 502-507

1979
♦ Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939 - 1944, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1979;
♦ [wspólnie z Anną Gajowniczek], Zarys historii oddziału "Dysk", "Rocznik Warszawski", 1979,
tom XV, s. 425-479;
♦ Tragedia i chwała warszawskiego getta, "Wieź", 1979, nr 4, s. 65-80

1980
♦ Warszawskie Szare Szeregi a wojna totalna, "Tygodnik Powszechny", 1980, nr 32, s. 1, 5-6;
♦ [recenzja], Odbudowa Warszawy w latach 1944 - 1949, Warszawa 1977,
"Dzieje Najnowsze", 1980, nr 3, s. 252-256

1981
♦ Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,
NSZZ "Solidarność", Ogólnopolski Zespół Historii Oświaty [Zeszyt nr 6], Warszawa 1981;
(poza jednym egzemplarzem który ocalał - w zbiorach Autora - cały nakład został przejęty
i zniszczony kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego
);
♦ [recenzja], Bohdan Urbankowski, Bohdan Świątkiewicz: O coś więcej niż przetrwanie
- film o generale 'Grocie'?, Warszawa, "Tygodnik Solidarność", 1981, nr 4, s. 12;
♦ [wywiad], Książki o podziemiu, [stan badań], z Tomaszem Strzemboszem rozmawiała
Elżbieta Olender, "Tygodnik Solidarność", 1981, nr 27, s. 15;
♦ [recenzja], Antoni Przygoński: Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r., T. 1-2, Warszawa 1980,
"Kwartalnik Historyczny", 1981, nr 3, s. 872-877;
♦ [recenzja], Tomasz Szarota: Okupowanej Warszawy dzień powszedni, wyd. 2, Warszawa 1978,
"Acta Poloniae Historica", 1981, tom XXXXIV, s. 215-218;
♦ Gawęda na Dzień Myśli Braterskiej, "Czuj Duch" [Środowiskowy Krąg Instruktorski
im. A. Małkowskiego, Hufiec Tatrzański - Zakopane], 1981, nr 4, s. 10

1983
♦ Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939 - 1944, wyd. II (poprawione i rozszerzone),
wyd. Tow. Miłośników Historii w Warszawie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983;
♦ Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939 - 1944, wyd. II (poprawione i rozszerzone),
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983;
♦ [recenzja], Piotr Stachiewicz: "Parasol". Dzieje oddziału do zadań specjalnych
Kierownictwa Dywersji KG AK, Warszawa 1981, "Kwartalnik Historyczny" 1983, nr 1, s. 217-230;
♦ [recenzja], Stanisław Broniewski: Całym życiem. Szare Szeregi w relacji Naczelnika,
Warszawa 1983, "Tygodnik Powszechny" 1983, nr 32, s. 4-5;
♦ O efektywności wysiłku partyzanckiego Armii Krajowej. Uwagi do rozważań Romana Korab-Żebryka,
polemika, "Kwartalnik Historyczny" 1983, nr 4, s. 889-898;
♦ Fałszerstwo [dokumentów konspiracyjnych przez Włodzimierza Sawę-Borysławskiego],
"Dzieje Najnowsze" 1983, nr 4, s. 123-148;
♦ [recenzja], Piotr Stachiewicz: "Parasol". Dzieje oddziału do zadań specjalnych
Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981,
"Acta Poloniae Historica" 1983, s. 317-320

1984
♦ Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza, wyd. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,
wyd. II, Warszawa 1984, ISBN: 83-202-0320-1;
♦ Julian Eugeniusz Kulski: Umierając żyjemy, [przedmowa], "Czytelnik", Warszawa 1984;
♦ 63 dni i... 40 lat, "Przegląd Katolicki", 1984, nr 6, s. 1, 5;
♦ Wizerunki Polaków - ankieta historyczna, [wypowiedź], "Przegląd Katolicki", 1984, nr 11-12, s. 7;
♦ [recenzja], Jan Mieczysław Ciechanowski: Powstanie Warszawskie, Warszawa 1984,
"Przegląd Katolicki" 1984, nr 15, s. 7;
♦ Uwagi do artykułu Jana Szczepańskiego o polskim Państwie Podziemnym, polemika,
"Dzieje Najnowsze" 1984, nr 2, s. 53-58;
♦ [wywiad], Akty oskarżenia i mowy obrończe, [Piśmiennictwo na temat Powstania Warszawskiego],
z Tomaszem Strzemboszem rozmawiał Tomasz Zalewski, "Miasto", (Warszawa) 1984, nr 8, s. 4-5

1985
♦ Refleksje o Powstaniu Warszawskim [referat wygłoszony na sesji zorganizowanej w Warszawie
przez Archikonfraternię Literacką w dniach 10-11 października 1984 r.],
[w]: Powstanie Warszawskie, wyd. II, Wydawnictwo Rota, Kraków 1985 (drugi obieg)

1986
♦ Kilka refleksji o Armii Krajowej, [Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła, zeszyt specjalny],
wyd. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, Warszawa 1986;
♦ Bronisław Lubicz-Nycz: Batalion "Kiliński" AK 1940 - 1944, redakcja Tomasz Strzembosz,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986;
♦ Zygmunt Walter-Janke: Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej, wstęp Tomasz Strzembosz,
wyd. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986;
♦ Partyzantka w Polsce 1939 - 1945, "Odra", 1986, nr 1, s. 6-7;
♦ [recenzja], Włodzimierz Borodziej: Terror i polityku, Warszawa 1985,
"Przegląd Katolicki", 1986, nr 31-32, s. 7;
♦ Refleksje o Armii Krajowej, "Rocznik Humanistyczny", 1986, z. 2, s. 435-446

1987
♦ Refleksje o Polsce i podziemiu (1939 - 1945), wyd. Biblioteka "Spotkań", B.m. [Lublin] 1987,
(drugi obieg);
♦ [recenzja], Roman Korab-Żebryk: Operacja wileńska AK, Warszawa 1985,
"Odra" 1987, nr 2, s. 19-23;
♦ [recenzja], Andrzej Krzysztof Kunert: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939 - 1944,
tom I, Warszawa 1987, "Przegląd Katolicki", 1987, nr 35, s. 6;
♦ Kilka refleksji o Armii Krajowej, cz. I [przedruk], "Wielka Gra", Pismo Oświaty Niezależnej, 1987,
nr 3-4, s. 14-16, (drugi obieg);
♦ Kilka refleksji o Armii Krajowej, cz. II [przedruk], "Wielka Gra", Pismo Oświaty Niezależnej, 1987,
nr 5, s. 11-12, (drugi obieg);
♦ Kilka refleksji o Armii Krajowej, cz. II [przedruk], "Wielka Gra", Pismo Oświaty Niezależnej, 1987,
nr 6-7, s. 14-16, (drugi obieg)

1988
♦ [wywiad], Białe plamy - z Tomaszem Strzemboszem, pracownikiem naukowym KUL
i instruktorem harcerskim rozmawiał Adam Turula, "Czuwajmy",
Krajowy Biuletyn Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy (Kraków) 1988, nr 11, s. 16-18

1989
♦ "Bliżej prawdy". Naprawdę? [Publikacja o zbrodni katyńskiej], "Tygodnik Powszechny", 1989,
nr 2, s. 3;
♦ Skutki byłyby te same, "Tygodnik Solidarność", 1989, nr 9, s. 8-9;
♦ Nie prześpijmy reformy sądów, "Tygodnik Solidarność", 1989, nr 5, s. 1, 10;
♦ W obronie wartości [Polskie Państwo Podziemne], "Przegląd Katolicki", 1989, nr 35, s. 1, 7;
♦ Jeżeli "bliżej prawdy" - to nie tędy droga Panie Profesorze, polemika,
"Historia i Życie" [dod. do "Życia Warszawy"] 1989, nr 21, s. 2-3;
♦ Granice posłuszeństwa, "Czuwajmy", Biuletyn KDHiH (Kraków), 1989, nr 11, s. 5;
♦ [wywiad], Kolejna szansa, z Tomaszem Strzemboszem rozmawiał Piotr Wysocki,
miesięcznik "Ognisko", ZHR Pomorze (Gdańsk), 1989, nr 1, (drugi obieg), s. 7-9;
♦ "Listy do instruktorów", list nr 1: ZHR a religia katolicka w Polsce, [broszura],
wyd. Naczelnictwo ZHR, Warszawa (b.d.w.) [1989];
♦ "Listy do instruktorów", list nr 3: O patriotycznej przyzwoitości, [broszura],
wyd. Naczelnictwo ZHR, Warszawa lipiec 1989;
♦ O patriotycznej przyzwoitości [przedruk], "Wielka Gra", Pismo Oświaty Niezależnej,
1989, nr 17, s. 13

1990
♦ Refleksje o Polsce i Podziemiu: 1939 - 1945, wyd. "Omnipress", Warszawa 1990;
♦ [wspólnie z Krzysztofem Stanowskim]: Oświadczenie, "Tygodnik Solidarność", 1990, nr 2, s. 4;
♦ Inna jakość. O polskim oporze pod okupacją sowiecką 1939 - 1941,
"Tygodnik Powszechny", 1990, nr 20, s. 4;
♦ Upór prawdy, [Książka Janusza Zawodnego o zbrodni katyńskiej],
"Tygodnik Solidarność", 1990, nr 19, s. 10;
♦ Partyzantka powrześniowa na ziemiach północno-wschodnich RP 1939 - 1941,
"Tygodnik Solidarność", 1990, nr 37, s. 14;
♦ Partyzantka powrześniowa na ziemiach północno-wschodnich RP 1939 - 1941, cz. II,
"Tygodnik Solidarność", 1990, nr 38, s. 14;
♦ [wywiad], Zielony i szary, z Tomaszem Strzemboszem rozmawiała Anna Newska,
"Tygodnik Uniwersytecki", (Warszawa) 1990, nr 6, s. 1, 4-5;
♦ [wywiad], Harcerstwo musi być elitarne, z Tomaszem Strzemboszem rozmawiała Hanna Dębowska,
"Kurier Polski", 1990, nr 93, s. 3;
♦ ZHR a religia katolicka w Polsce, [Przedruk: "List do instruktorów", list nr 1, Naczelnictwo ZHR,
Warszawa (1989)], "Czuwajmy", Biuletyn KDHiH 1990, (Kraków), nr 1-2, s. 8-10;
♦ [wspólnie ze Krzysztofem Stanowskim]: Oświadczenie, [Przedruk z "Tygodnika Solidarność",
1990, nr 2], "Czuwajmy", Biuletyn KDHiH, (Kraków) 1990, nr 1-2, s. 19

1991
♦ Armed Resistance in the North Easten Provinces, 1939 - 1941,
[w:] The Soviet Takeover of Polish Eastern Provinces, 1939 - 1941,
wyd. MacMillan Academic and Professional Ltd., Londyn 1991, s. 149-181;
♦ Sytuacja w harcerstwie polskim 1989 - 1990 i postawa władz ZHR, [druk bez zgody i wiedzy autora],
"Harcerstwo" 1991, nr 1-2, s. 12-16;
♦ [wywiad], Najpierw wierność ideałom, z Tomaszem Strzemboszem rozmawiał Piotr Wojciechowski,
"Przegląd Katolicki" 1991, nr 11-12, s. 11;
♦ Uroczysko Kobielno. Z dziejów konspiracji i partyzantki nad Biebrzą 1939 - 1940, "Karta" 1991,
nr 5, s. 3-27 (fotografia Autora, przedstawiająca krzyż ustawiony w 1990 roku w uroczysku Kobielno,
została wykorzystana na okładce książki 'Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą
X 1939 - VI 1944', wydanej w roku 2004. Książka powstawała w procesie konfrontacji relacji ustnych
zbieranych przez Autora na terenach nadbiebrzańskich w latach '80. z dokumentacją NKWD,
udostępnioną w latach '90. Autor omawia dzieje regionu w czasie wojny, narodziny i rozwój konspiracji
i partyzantki jako reakcji na terror wprowadzony przez Sowietów i opisuje tam niezwykle ważki epizod:
potyczkę na uroczysku Kobielno - przyp. red.
).

1992
♦ Czyny i rozmowy, [Rola autorytetu w życiu politycznym],
"Tygodnik Solidarność", 1992, nr 50, s. 1, 6-11;
♦ [recenzja], Anna Borkiewicz-Celińska: Batalion "Zośka", Warszawa 1990,
"Kwartalnik Historyczny", 1992, nr 2, s. 137-140;
♦ Polowanie na intelektualistów - ankieta, wypowiedź, "Arka", 1992, nr 37-38, s. 3-38;
♦ Co mnie martwi naprawdę [Wpływ socjalizmu na wychowanie], "Arka", 1992, nr 41, s. 3-9;
♦ O rzecz pospolitą sprawiedliwą i ideową, "Ethos", 1992, nr 2-3, s. 44-49;
♦ [podał do druku], Józef Zatryb: Pamiętnik napisany w niewoli,
"Rocznik Warszawski", 1992, tom XXII, s. 111-164;
♦ [podał do druku Tomasz Strzembosz] Tadeusz Brozi: [Wspomnienia z pierwszych lat konspiracji],
"Karta", 1992, nr 9, s. 34-38;
♦ Inicjatywa generałów [Powstanie organizacji konspiracyjnych], "Karta", 1992, nr 9, s. 31-33;
♦ Partyzantka polska na północno-wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej 1939 - 1941
(Wileńskie, Nowogródzkie, Grodzieńskie), "Kwartalnik Historyczny", 1992, nr 4, s. 93-123;
♦ Konspiracja na ziemi augustowskiej pod okupacją radziecką (1939 - 1941),
"Przegląd Historyczny", 1992, z. 4, s. 667-705;
♦ Tomasz (Jestem dzieckiem szczęścia...), [wypowiedź], notowała Magdalena Folc,
"Bratnie Słowo", Pismo Harcerskie, (Warszawa) 1992, nr 5-6, s. 20-22;
♦ List do instruktorów ZHR, "Rzodkiewka" [Nieregularny dodatek do "Drogowskazów",
Pisma Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR], 1992, nr 1, s. 4-5

1993
♦ Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu: materiały z sesji naukowej,
KUL 24-25.IX 1985 r., [redakcja], wyd. Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Lublin 1993;
♦ PRL - państwo zależne, "Tygodnik Solidarność", 1993, nr 13, s. 7;
♦ [wywiad], Sierp, Hackenkreutz i młot. Z Tomaszem Strzemboszem rozmawiał Lech Dymarski,
"Tygodnik Solidarność" 1993, nr 19, s. 7-10;
♦ Co się stało 19 września?, "Tygodnik Solidarność" 1993, nr 40, s. 5;
♦ Polsce trzeba idei, [wypowiedź], Opracowała Barbara Sułek-Kowalska,
"Tygodnik Solidarność", 1993, nr 46, s. 9;
♦ [wywiad], Trzy Rzeczpospolite, Z Tomaszem Strzemboszem rozmawiał Tomasz Malowaniec,
"Polska-Dzisiaj", 1993, nr 5, s. 8;
♦ Z historii najnowszej, [Środowisko naukowe], polemika, "Arka", 1993, nr 48, s. 60-63;
♦ Krótkie spodenki?, polemika, "Nowy Świat", (Warszawa) 1993, nr z 29 stycznia, s. 10;
♦ Harcerstwo musi się zmieniać, [wystąpienie na III Walnym Zjeździe ZHR, 26.II 1993 r.],
"Rzodkiewka" [Nieregularny dodatek do "Drogowskazów", Pisma Instruktorów Organizacji
Harcerzy ZHR], 1993, nr 5, s. 6-7;
♦ Oświadczenie, [W sprawie "centralnej" listy kandydatów do Rady Naczelnej ZHR], "Rzodkiewka"
[Nieregularny dodatek do "Drogowskazów", Pisma Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR],
1993, nr 5, s. 7;
♦ Przemówienie na otwarcie III Walnego Zjazdu ZHR, "Spojrzenia"
(Gazeta Biura Prasowego Zjazdu ZHR), Warszawa 1993, nr 1, s. 1-2;
♦ O rzecz pospolitą, sprawiedliwą i ideową, "Harcerska Kuźnia", (ZHR, Poznań), 1993, nr 1, s. 4-7

1994
♦ Stalin a Powstanie Warszawskie, dokumenty przetłumaczył z rosyjskiego Wojciech Materski,
opracowanie, przypisy i wstęp Tomasz Strzembosz,  wyd. ISP PAN, Warszawa 1994;
♦ Bohaterowie "Kamieni na Szaniec" w świetle dokumentów. Wstęp, opracowanie i wybór tekstów -
Tomasz Strzembosz, wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994;
♦ Zapomniana walka. [Okupacja sowiecka Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej],
"Ład", 1994, nr 19, s. 1, 3, 5-7;
♦ [wywiad], Potrzeba cywilnego patriotyzmu, [Badania historii najnowszej],
Z Tomaszem Strzemboszem rozmawiał Andrzej Nowak, "Arka", 1994, nr 50, s. 38-45;
♦ Dlaczego Rosjanie nie weszli do walczącej Warszawy?, "Tygodnik Solidarność", 1994, nr 31, s. 10;
♦ [recenzja], Andrzej Friszke: Opozycja polityczna w PRL 1945 - 1980, "Aneks", Londyn 1994,
Historia oglądana z okna salonu, "Tygodnik Solidarność" 1994, nr 50, s. 6-7, 9-10;
♦ [wywiad], "Chce dać im prawo do posiadania twarzy".
Z Tomaszem Strzemboszem rozmawiała Ludmiła Mitręga, "Polis" 1994, nr 4, s. 14-16;
♦ Polacy - Żydzi. Czarna karta "Gazety Wyborczej", "Gazeta Wyborcza", 1994, nr 30, s. 10-11;
♦ Co jest ważne, "Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1994, nr 1, s. (b.p.s.)

1995
♦ Saga o "Łupaszce" ppłk. Jerzym Dąmbrowskim 1889 - 1941, wyd. OW "Rytm", Warszawa 1996;
♦ Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej
(Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia) w latach 1939 - 1941. Materiały z konferencji naukowej,
Warszawa 24 - 26.XI 1993, Redakcja wspólnie z Małgorzatą Giżejewską,
wyd. ISP PAN, Warszawa 1995;
♦ Marek Wierzbicki: "Pierwsza Kadrowa" Inspektoratu Radomskiego AK. Zarys dziejów oddziału
partyzanckiego "Cezara" - "Harnasia" - "Marii", [przedmowa], wyd. A.B. Express, Warszawa 1995;
♦ Hańba i kompromitacja. Kompromitacja i hańba, "Tygodnik Solidarność", 1995, nr 1, s. 1, 7;
♦ Post scriptum, [polemika], "Tygodnik Solidarność" 1995, nr 2, s. 18;
♦ Opozycja w PRL: walka z systemem komunistycznym w Polsce 1945 - 1980,
"Tygodnik Solidarność" 1995, nr 3, s. 14;
♦ [wielogłos - razem z Zbigniewem Romaszewskim, Andrzejem Nowakiem, Bohdanem Cywińskim],
O heroizmie i zmarnowanych szansach: znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 r., Rozmowę
przeprowadzili Andrzej Gelberg i Jerzy Kłosiński, "Tygodnik Solidarność" 1995, nr 33, s. 11, 15;
♦ [razem z Krzysztofem Jasiewiczem], Z dokumentów sprawy katyńskiej, [fragment],
"Polis" 1995, nr 3, s. 13-15;
♦ Bolesne rozliczanie, "Tygodnik Solidarność" 1995, nr 49, s. 1, 4-5;
♦ [wywiad], Honorowy Przewodniczący ZHR hm. Tomasz Strzembosz specjalnie dla "Instruktora"
o ewentualnym zjednoczeniu, Rozmawiał phm. Roman Wróbel, "Instruktor",
Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR 1995, nr 10, s. (b.p.s.)

1996
♦ Okupacja sowiecka (1939 - 1941) w świetle tajnych dokumentów: obywatele polscy na Kresach
północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939 - 1941,
redakcja, wybór, opracowanie, wstęp - Tomasz Strzembosz
wspólnie z Krzysztofem Jasiewiczem i Markiem Wierzbickim, wyd. ISP PAN, Warszawa 1996;
♦ Bohaterowie "Kamieni na Szaniec" w świetle dokumentów,
wstęp, opracowanie i wybór tekstów Tomasz Strzembosz, wyd. II, PWN, Warszawa 1994;
♦ Początki oporu w Polsce. Kilka uwag, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny,
redakcja naukowa Krzysztof Komorowski, wyd. "Bellona", Warszawa 1996, s. 11-18;
♦ Czy premier boi się prawdy?, "Tygodnik Solidarność", 1996, nr 2, s. 5;
♦ Rachunek sumienia współczesnego Polaka, "Ethos", 1996, nr 1-2, s. 261-268;
♦ Ojczyzna - nowe wyzwania [Problem dnia dzisiejszego w perspektywie pojutrza], "Drogowskazy",
Kwartalnik Instruktorów ZHR 1996, nr 4 [specjalny], s. 3-7

1997
♦ NKWD o polskim podziemiu 1944 - 1948. Konspiracja polska na Nowogródczyźnie
i Grodzieńszczyźnie, Opracowali: Andrzej Chmielarz, Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
i Henryk Piskunowicz, Redaktor naukowy Tomasz Strzembosz, wyd. ISP PAN, Warszawa 1997;
♦ Studia z dziejów okupacji sowieckiej (1939 - 1941). Obywatele polscy na kresach północno-
wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939 - 1941,
Redaktor naukowy Tomasz Strzembosz, wyd. ISP PAN, Warszawa 1997;
♦ Paweł Świetlikowski, Gulag Workuta: raport oficera Armii Krajowej,
redakcja naukowa i przypisy: Aleksander Srebrakowski, posłowie Tomasz Strzembosz,
wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1997;
♦ [wywiad], Order dla łajdaków? Z Tomaszem Strzemboszem rozmawiał Witold Kalinowski,
"Tygodnik Solidarność", 1997, nr 18, s. 3;
♦ Podtrzymywanie na duchu, "Tygodnik Solidarność", 1997, nr 24, s. 2-3;
♦ Słowo o brutalności w życiu publicznym, "Tygodnik Solidarność", 1997, nr 24, s. 7;
♦ Nie rozumiem, "Tygodnik Solidarność", 1997, nr 32, s. 1, 6;
♦ [recenzja], Henryk Słabek: Intelektualistów obraz własny 1944 - 1989, Warszawa 1997,
Hańby domowej - ciąg dalszy, "Tygodnik Solidarność", 1997, nr 37, s. 18-19;
♦ O nową filozofię wydawania naszych pieniędzy, "Tygodnik Solidarność", 1997, nr 41, s. 6;
♦ Pułkownik Kukliński a Powstanie Listopadowe. Kilka pytań podstawowych,
"Tygodnik Solidarność", 1997, nr 51, s. 19;
♦ Terytorium Zachodniej Białorusi w latach 1939 - 1941: stan badań [ref.],
"Przegląd Wschodni", 1997, z. 3, s. 625-630;
♦ Kolaboracja - bojkot - weryfikacja: dyskusja redakcyjna, [wypowiedź],
"Pamiętnik Teatralny", 1997, z. 1-4, s. 4-35;
♦ Istota harcerstwa, cz. l, [stenogram spotkania z 13.XI 1976 r. w warszawskim KIK,
z udziałem Tomasza Strzembosza, Stanisława Broniewskiego "Orszy", Aleksandra Kamińskiego,
Wacława Błażejewskiego i Stanisława Kuropatwińskiego],
"Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1997, nr 23, s. (b.p.s.);
♦ Istota harcerska, cz. II, [stenogram spotkania z 13.XI 1976 w warszawskim KIK,
z udziałem Tomasza Strzembosza, Stanisława Broniewskiego "Orszy", Aleksandra Kamińskiego,
Wacława Błażejewskiego i Stanisława Kuropatwińskiego],
"Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1997, nr 24, s. (b.p.s.);
♦ Istota harcerstwa, cz. III, [stenogram spotkania z 13.XI 1976 w warszawskim KIK,
z udziałem Tomasza Strzembosza, Stanisława Broniewskiego "Orszy", Aleksandra Kamińskiego,
Wacława Błażejewskiego i Stanisława Kuropatwińskiego],
"Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1997, nr 25, s. (b.p.s.);
♦ Ojczyzna - nowe wyzwania, [Problem dnia dzisiejszego w perspektywie pojutrza],
"Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1997, nr 25, s. (b.p.s.)

1998
♦ Raport o stanie Polski, [wręczony Ojcu Świętemu 30.VIII 1996 r.],
[w:] "Semper Fidelis", opracował Marek Różycki, wyd. ZHR, Warszawa 1998, s. 26-28;
♦ Laudacja Kazimierza Krajewskiego, laureata Nagrody Krajowej Przeglądu Wschodniego,
"Przegląd Wschodni", 1998, nr 2, s. 210-213;
♦ Jarosław Kopiński: Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego
"Radzyń Podlaski" w latach 1944 - 1956, [przedmowa], Biała Podlaska 1998 [nakładem autora];
♦ Piotr Gawryszczak: Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie "Lublin" w latach 1944 - 1956,
[przedmowa], wyd. "Norbertinum", Lublin 1998;
♦ O potrzebie historii - ankieta, [wypowiedź], "Arcana", 1998, nr 5, s. 8-18;
♦ Czy koniec kryzysu? - ankieta, [wypowiedź], "Więź", 1998, nr 2. s. 25-57;
♦ Rewolucja na postronku, "Tygodnik Solidarność", 1998, nr 7, s. 15-19;
♦ Rewolucja na postronku - cz. II, "Tygodnik Solidarność", 1998, nr 9, s. 15-18;
♦ Rewolucja na postronku - cz. III, "Tygodnik Solidarność", 1998, nr 12, s. 14, 16, 18-19;
♦ Rewolucja na postronku - cz. IV, "Tygodnik Solidarność", 1998, nr 19, s. 16-19;
♦ Rewolucja na postronku - cz. V, "Tygodnik Solidarność", 1998, nr 42, s. 15-18;
♦ Adam Stanowski - myśliciel, humanista, badacz. "Kresy", 1998, nr 1, s. 205-209;
♦ Bez niedomówień, "Tygodnik Solidarność", 1998, nr 47, s. 12;
♦ [wywiad], Harcerstwo w służbie Polski, z Tomaszem Strzemboszem rozmawiał Paweł Zarzycki,
"Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1998, nr 36, s. (b.p.s.);
♦ O Juliuszu Bogdanie Deczkowskim - Harcerzu, "Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR,
1998, nr 38-39, s. (b.p.s.);
♦ Ktoś nam pobrudził piękny sztandar, "Życie", 1998, nr 262, s. 14-15;
♦ Z dziejów Harcerstwa Polskiego, "Głos", 1998, nr 219, [przedruk z "Życia", 1998, nr 262,
z komentarzem Redakcji], s. 3;
♦ Jan Strzembosz (1545 - 1606): his manuscript and colection of books, "Organon" (Warszawa)
1997/1998, nr 26-27, s. 105-129

1999
♦ Janusz Marszalec: Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim,
[przedmowa], wyd. OW Rytm, Warszawa 1999;
♦ Paweł Świetlikowski: Gułag Workuta: raport oficera Armii Krajowej, Redakcja naukowa i przypisy:
Aleksander Srebrakowski, [posłowie], wyd. II, wyd. WiS, Poznań 1999;
♦ Joanna Stankiewicz-Januszczak: Marsz śmierci. Ewakuacja więźniów z Mińska do Czerwieni
24-27.VI 1941 r., [wstęp], wyd. OW Volumen, ROPWiM, Warszawa 1999;
♦ [recenzja], Krzysztof Jasiewicz: Zagłada polskich Kresów: ziemiaństwo polskie
na Kresach Północno-Wschodnich pod okupacją sowiecką 1939 - 1941, Warszawa 1997,
"Nowe Książki", 1999, nr 1, s. 62;
♦ Telewizja dla nikogo, "Tygodnik Solidarność", 1999, nr 1, s. 5;
♦ [wielogłos - razem z Jadwigą Staniszkis, Krzysztofem Piesiewiczem, Romualdem Kukołowiczem,
Janem Parysem], Potrzebna zmiana postaw. Rozmowę przeprowadzili Anna Popek i Andrzej Gelberg,
"Tygodnik Solidarność", 1999, nr 45, s. 12-13;
♦ Ktoś nam pobrudził piękny sztandar, [przedruk z "Życia", 1998, nr 262], "Drogowskazy",
Dwumiesięcznik Programowo-Metodyczny Instruktorów ZHR, 1999, nr 1, s. 42-47;
♦ Rozważania przy "Ojcze Nasz" - cz. l, "Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1999,
nr 42-43, s. (b.p.s.);
♦ Rozważania przy "Ojcze Nasz" - cz. II, "Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1999,
nr 44, s. (b.p.s.);
♦ Rozważania przy "Ojcze Nasz" - cz. III, "Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1999,
nr 45-46, s. (b.p.s.);
♦ Rozważania przy "Ojcze Nasz" - cz. IV, "Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1999,
nr 47, s. (b.p.s.);
♦ Rozważania przy "Ojcze Nasz" - cz. V, "Instruktor", Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1999,
nr 48, s. (b.p.s.);
♦ Apel [Zwracam się do Was w sprawie, którą uważam za bardzo ważną], "Instruktor",
Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR, 1999, nr 51. s. (b.p.s.)

2000
♦ Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939 - 1945,
Wydawnictwo Krupski i Spółka, Warszawa 2000;
♦ Bez tytułu..., [w:] Cenzura w PRL. Relacje historyków, opracował Zbigniew Romek,
Wydawnictwo "Neriton", IH PAN, Warszawa 2000;
♦ Niepokój, "Tygodnik Solidarność", 2000, nr 6, s.4-5.Bibliografię (stan na 1.VI 2000 r.) zestawił Adam F. Baran (Tarnobrzeg);
została zamieszczona w książce 'Polska: Walka, Opozycja, Niepodległość.
Studia z dziejów II RP, Polskiego Państwa Podziemnego i PRL'.
Praca zbiorowa pod redakcją Adama F. Barana
(Swojemu Mistrzowi - uczniowie.
Dla prof. dr hab. Tomasza Strzembosza z okazji Jubileuszu 70. urodzin)
Wydawnictwo Diecezjalne WDS, Sandomierz 2000 (nakładem Autorów), ISBN: 83-88006-87-8
(tamże - spis doktoratów i prac magisterskich
obronionych na seminarium prof. dr hab. Tomasza Strzembosza
na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL - opracował Marek Wierzbicki)


Przewody doktorskie, których promotorem był prof. Tomasz Strzembosz:

1997: Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939 - 1941,
          Marek Wierzbicki;
1998: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w powstaniu warszawskim,
          Janusz Marszalec;
1998: Okręg Wileński Armii Krajowej 1944 - 1948,
          Piotr Niwiński;
1998: Walki polsko-ukraińskie na ziemiach dzisiejszej Polski w latach 1943 - 1948,
          Grzegorz Motyka;
1999: Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego Radzyń Podlaski w latach 1944 - 1956,
          Jarosław Kopiński;
1999: Niemen - rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943 - 1944,
          Zygmunt Boradyn;
1999: Zorganizowany opór wobec państwa komunistycznego na przykładzie Okręgu Lublin AK-DSZ-WIN VII 1944 - IV 1947
          Rafał Wnuk;
2000: Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945 - 1948,
          Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki;
2002: Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939,
          Irena Kozimala;
2002: Podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Armii Krajowej Łomża w okresie od I 1945 do III 1957
          Sławomir Poleszak.

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


   

Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2008, godz. 01:12 - Jan Wasilewski