"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Romuald Rak  (1920-2003)

Ks. Romuald Rak - sylwetka i publikacje
Ks. Romuald Rak - bibliografia

 


WYKAZ SKRÓTÓW

CHS - "Chrześcijanin w świecie", Warszawa 1969 →
CT - "Collectanea Theologica", Warszawa 1949 →
HD - "Homo Dei", Przegląd ascetyczno-duszpasterski, Tuchów, Wrocław, Warszawa 1932 →
MDG - "Miesięcznik Diecezjalny Gdański", Gdańsk 1957 →
RBL - "Ruch Biblijny i Liturgiczny", Kraków 1948 →
RTK - "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", Lublin 1949 →
SSHT - "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", Katowice 1968 →
SW - "Studia Warmińskie", Olsztyn 1964 →


1951
1. Miedź dźwięcząca i cymbał brzmiący. RBL 4:1951 nr 5-6 s. 411-417

1955
2. [red. księgi]. Funebrale. Katowice 1955.

1956
3. [red. księgi]. Rituale parvum. Katowice 1956.

1958
4. Sakrament Bierzmowania. Katowice 1958.
5. Śpiew gregoriański a przeżycie liturgiczne. RBL 11:1958 nr 6 s. 550-552.
6. Wigilia wielkanocna w diecezji katowickiej RBL 11:1958 nr 4 s. 350-354.

1959
7. Muzyczne instrumenty. W: Podręczna encyklopedia biblijna. Pod red. E. Dąbrowskiego.
    Poznań 1959 s. 116-126.
8. Muzyka i taniec w Starym Testamencie. Tamże s. 590-591.
9. Śpiew ludowy we Mszy św. śpiewanej. RBL 12:1959 nr 5 s. 515-516.

1962
10. Ksiądz Jan Alojzy Fiecek, wielki duszpasterz XIX wieku. HD 31:1962 nr 3 s. 198-205.
11. Nowe Proprium Katowicense. WDK 30:1962 nr 12 s. 264-267.
12. Rozdzielanie Komunii świętej infra missam. RBL 15:1962 nr 5 s. 379-381.

1963
13. Idea przewodnia liturgii Kościoła. RBL 16:1963 nr 4 s. 167-173.

1964
14. Sposoby pobudzania wiernych do czynnego uczestnictwa we Mszy św. MDG 9:1964 s. 219-228.

1965
15. Die Katholische Universität in Lublin. "Der Seelsorger" 35:1965 s. 209-211.
16. Die Männerpigerfahrt nach Piekary. Tamże s. 135-139.
17. Msza św. recytowana i śpiewana. Katowice 1965.
18. [Rec.]: W. Schenk. Liturgia sakramentów. Lublin 1962. RBL 18:1965 nr 4 s. 246-248.

1966
19. Chorał. Towarzyszenie organowe do śpiewów modlitewników śląskich. Katowice 1966.
20. Das Messstipendium als Seelsorgemittel. "Der Seelsorger" 36:1966 s. 200-203.
21. Die Warschauer Akademie der Kath. Theologie. Tamże s. 61.
22. Pius Parsch, życie i dzieło. RBL 19:1966 nr 3 s. 188-198.

1967
23. Bleibt Polen christlich? "Der Seelsorger" 37:1967 s. 59-63.
24. Instrukcja liturgiczno-pastoralna o sakramencie chrztu św. w diecezji katowickiej.
      CT 37:1967 f. 2 s. 163-164.
25. Komunia św. pod dwiema postaciami. W: Wprowadzenie do liturgii.
      Pod red. F. Blachnickiego, W. Schenka, R. Zielasko. Poznań 1967 s. 426-431.
26. Nieszpory w Officium Divinum. Tamże s. 332-334
27. Polski śpiew Credo we Mszy świętej. RBL 20:1967 nr 2 s. 110-112.
28. [wspólnie z F. Blachnickim i R. Zielasko]. Formacja liturgiczna kapłanów w Polsce.
      CT 37:1967 f. 2 s. 165-168.
29. Zarys śpiewu i muzyki Kościoła. W: Wprowadzenie do liturgii s. 469-487.

1968
30. Chorał. Towarzyszenie organowe do śpiewów modlitewników śląskich. Część II i III. Katowice 1968.
31. Das Glaubensverstandnis heute. "Der Seelsorger" 38:1968 s. 211-212.
32. Nowe kanony Mszy św. a odnowa liturgiczna w diecezji katowickiej.
      WDK 36:1968 nr 11-12 s. 260-265.
33. Stypendia mszalne w całości wychowania eucharystycznego. SSHT 1:1968 s. 153-163.
34. W sprawie recenzji "Chorału do modlitewników śląskich". RBL 21:1968 nr 4-5 s. 299-306.

1969
35. Ein nachkonziliarisches Lexikon. "Der Seelsorger" 39:1969 s. 66.
36. Muzyka "beatowa" w Kościele? RBL 22:1969 nr 4-5 s. 249-262.

1971
37. Pojęcie liturgii w świetle nauki Soboru Watykańskiego II. SSHT 4:1971 s. 309-324.

1972
38. Ad perennis vitae fontem. W: Encyklopedia Katolicka.
      Pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka i Z. Sułowskiego. T. 1. Lublin 1973 kol. 108.
39. Adeste fideles. Tamże kol. 84.
40. Adoro Te devote. Tamże kol. 108.
41. Audi benigne Conditor. Tamże kol. 1061.
42. Audit tyrannus anxius. Tamże kol. 1062.
43. Aurora iam spargit. Tamże kol. 1136.
44. Aurora lucis rutilat. Tamże kol. 1136.
45. Ave verum corpus natum. Tamże kol. 1173-1174.
46. Ogólne wprowadznie do Mszału Rzymskiego. Zestawienie zmian w niektórych artykułach
      "Wprowadzenia ogólnego". WDK 40:1972 nr 3-5 s. 89-100.
47. Przygotowanie służby ołtarza do niedzielnej Mszy świętej. Tamże nr 9-10 s. 195-198.
48. Wprowadzenie do projektu statutów synodalnych Pierwszego Synodu Diecezjalnego
      dotyczącego liturgii. Tamże nr 11-12 s. 247-254.

1974
49. Eucharystia w życiu kapłana. WDK 42:1974 nr 11-12 s. 261-267.
50. Dawne i nowe śpiewy pogrzebowe na Śląsku. RBL 27:1974 nr 2 s. 65-73.
51. Wychowanie eucharystyczne w diecezji katowickiej (1927-1972). Lublin 1974.

1975
52. Biskup Stanisław Adamski (w 100 rocznicę urodzin). "Gość Niedzielny" 52:1975 nr 15.
53. Koncepcje pastoralne biskupa Herberta Bednorza. WDK 43:1975 nr 12 s. 217-222.
54. Kult Serca Pana Jezusa. RBL 28:1975 nr 3 s. 125-135.
55. Schemat o Liturgii Pierwszego Synodu Diecezji Katowickiej. WDK 43:1975 nr 1-2 s. 17-25.
56. Śpiewy w czasie Drogi Krzyżowej. W: Droga Krzyżowa. Pod red. J. Kopcia.
      Poznań 1975 s. 462-468.

1976
57. Beata nobis gaudia. W: Encyklopedia Katolicka.
      Pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka i Z. Sułowskiego. T. 2. Lublin 1976 kol. 161.
58. Benedicamus Domino. Tamże kol. 213-214.
59. Benedicite. Tamże kol. 214.
60. Bezbożnik. Tamże kol. 345.
61. Binsfeld Peter. Tamże kol. 567.
62. Blume Ferdinand. Tamże kol. 666.
63. Borowicz Tomasz. Tamże kol. 822.
64. Bourdoise Adrien. Tamże kol. 852.
65. Brandowski Aleksander. Tamże kol. 1039-1040.
66. Joseph Andreas Jungmann (1889-1975). CT 46:1976 f. l s. 89-91.

1977
67. Katedra i jej znaczenie w życiu diecezji. WDK 45:1977 nr 12 s. 272-278.
68. Pierwszy Synod Diecezji Katowickiej na tle innych współczesnych synodów.
      RTK 24:1977 nr 4 s. 185-197.
69. Sprawozdanie z obrad sekcji pastoralnej na Kongresie Teologów Polskich.
      W: Teologia nauką o Bogu. Pod red. M. Jaworskiego, A. Kubisia. Kraków 1977 s. 282-289.
70. Wykonawcze wskazania pastoralne do Synodu Diecezjalnego. WDK 45:1977 nr 4-5 s. 105-108.

1978
71. Eschatologia a duszpasterstwo. HD 47:1978 nr l s. 28-34.
72. Jan Paweł II. SSHT 11:1978 s. 5-12.
73. Muzyka kościelna w Polsce w aspekcie socjologicznym. RBL 31:1978 nr 3 s. 129-141.
74. Uwagi praktyczne na temat improwizacji w liturgii. SSHT 11:1978 s. 69-72.
75. Wewnętrzna jedność Eucharystii. Tamże s. 52-61.
76. Wprowadzenie nowej liturgii pogrzebowej w diecezji katowickiej. WDK 46:1978 nr 11 s. 246-269.
77. [wspólnie z B. Woźnicą]. Formy kościelnej i niekościelnej religijności.
      "Zeszyty Naukowe KUL" 21:1978 nr 3-4 s. 113-124.

1979
78. Conditor alme siderum. W: Encyklopedia Katolicka.
      Pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka i Z. Sułowskiego. T. 3. Lublin 1979 kol. 571.
79. Consors paterni luminis. Tamże kol. 581.
80. Die Zukunft der Religion in Polen.
      "Theologisch-Praktische Quartal-schrift" 127:1979 H. 4 s. 351-358.
81. Kongres profesorów teologii pastoralnej w Wiedniu. CT 49:1979 f. l s. 135-136.
82. Przemówienie wprowadzające do sympozjum w związku z 50-leciem działalności
      Apostolstwa Chorych. SSHT 12:1979 s. 6-8.
83. Przygotowanie Wiedeńskiego Zjazdu Pastoralnego 1978.
      Przyczynek do duszpasterstwa robotników. Tamże s. 155-165.
84. [wspólnie z J. Szurlejem]. Chorych duszpasterstwo. W: Encyklopedia Katolicka. T. 3. kol. 253-256.

1980
85. Chrystus Królem świata pracy. WDK 49:1980 nr 4-5 s. 98-105.
86. Ewangelizacja świata. Sprawozdanie z Kongresu Profesorów Teologii Pastoralnej w Wiedniu.
      "Zeszyty Naukowe KUL" 23:1980 nr 3 s. 94-101.
87. Pastoralny charakter katechezy. "Nostra". Biuletyn salezjański. 35:1980 nr 194 s. 38-43.

1981
88. Jezus Chrystus - Chleb łamany dla nowego świata. Referat wygłoszony w Katowicach 2 IX 1981 r.
      WDK 49:1981 nr 12 s. 307-314.
89. Niedziela i święto. Uwagi pastoralne. RTK 28:1981 z. 6 s. 89-103.
90. Nieszpory niedzielne. RBL 34:1981 nr l s. 34-43.
91. [Rec.]: Ferdinand Klostermann. Der Papst aus dem Osten. Versuch einer ersten Bilanz.
      Wien 1980. "Theologisch-Praktische Quartalschrift" 129:1981 s. 298-299.
92. Sympozjum poświęcone piątej rocznicy zakończenia I Synodu Diecezji Katowickiej.
      SSHT 14:1981 s. 7-11.
93. Śpiew i muzyka w uchwałach Synodu Katowickiego. Tamże s. 79-88.

1982
94. Czy możemy mówić o "polskiej" teologii? "Gość Niedzielny" 56:1981 nr 34.
95. Realbild und Modeli der Stadtkirche in Polen.
      W: Stadtstructur und religioser Lebensvollzug. Hrsg. K. Zapotoczky. Linz 1982 s. 135-144.
96. Służba ołtarza. Schola, kantor i psałterzysta. Katowice 1982.

1983
97.   Die eucharistische Frommigkeit in Polen. "Klerusblatt" 63:1983 nr 9 s. 238-242
       i nr 10 s. 259-261.
98.   Działalność Ducha Świętego i Jego dary w aspekcie pastoralnym. RTK 30:1983 z. 6 s. 203-215.
99.   Dzieci duszpasterstwo. W: Encyklopedia Katolicka.
       Pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza. T. 4. Lublin 1983 kol. 464-465.
100. Eucharystia w duszpasterstwie. Tamże kol. 1265-1270.
101. Eucharystia w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego. SSHT 16:1983 s. 129-156.
102. Koncepcja duszpasterstwa ludzi pracy w posługiwaniu księdza biskupa Herberta Bednorza.
       WDK 52:1983 nr l s. 18-26.
103. Realizacja miłosierdzia w działalności Kościoła. W: Jan Paweł II. Dives in misericordia.
       Tekst i komentarze. Pod red. S. Nagy'ego. Lublin 1983 s. 215-222.
104. [Rec. wspólnie z W. Piwowarskim]: R. Barenz. Das Sonntagsgebot.
       Gewicht und Anspruch eines kirchlichen Leitbildes. München 1982. CT 53:1983 nr 3 s. 133-137.
105. Urzeczywistnianie się Kościoła według kardynała Karola Wojtyły.
       "Colloąuium Salutis" 15:1983 s. 119-136.

1984
106. Częsta Komunia Święta. RTK 31:1984 z. 6 s. 19-29.
107. Duszpasterstwo dzieci. W: Dziecko. Pod red. W. Piwowarskiego, W. Zdaniewicza.
       Warszawa-Poznań 1984 s. 143-154.
108. Epizod z życia błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej. WDK 52:1984 nr 3 s. 84-89.
109. Karl Rahner - wielki teolog XX wieku. "Gość Niedzielny" 61:1984 nr 20.
110. Katecheza dorosłych w parafii. "Przegląd Diecezjalny Kielecki" 60:1984 nr l s. 18-26.
111. Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego.
       SSHT 17:1984 s. 101-107.

1985
112. Biskup Adamski a Volkslista (w odpowiedzi panu Józefowi Garlińskiemu).
       SSHT 18:1985 s. 263-267.
113. Czego naszym kapłanom najbardziej potrzeba? WDK 53:1985 nr 10 s. 339-348.
114. Katedra organizacji duszpasterstwa. RTK 32:1985 z. 6 s. 134-141.
115. Komunia święta duchowa. "Apostolstwo chorych" 56:1985 nr 4 s. 11-13.
116. Kongres Eucharystyczny 1985. "Gość Niedzielny" 62:1985 nr 21.
117. Laudacja Doktoratu Honoris Causa ks. kard. Prymasa "On jest nasz".
       "Katolik" 1985 nr 45 s. l, 8-9.
118. Parafia-wspólnota i parafia-instytucja. RTK 32:1985 z. 6 s. 37-49.
119. Przemówienie na otwarcie sympozjum dotyczącego parafii. Tamże s. 7-9.
120. Służba ołtarza. Organy i organista. Katowice 1985.
121. Sprawozdanie z Wiedeńskich Dni Pastoralnych 1984. SSHT 18:1985 s. 287-293.
122. Teologiczno-pastoralne podstawy pracy charytatywnej.
       "Wiadomości charytatywne" 1985 nr 123-124 s. 11-21.
123. Wczesna Komunia święta. Komentarz teologiczno-pastoralny do dekretu "Quam singulari".
       WDK 53:1985 nr 2 s. 29-34.

1986
124. Biskup Adamski a Volkslista. "Przegląd Powszechny" 1986 nr 2 s. 16-19.
125. Duszpasterstwo śląskie w perspektywie Kongresu Eucharystycznego. WDK 54:1986 nr l s. 20-26.
126. Duszpasterstwo w Kościele po II Soborze Watykańskim.
       "Ateneum Kapłańskie" 78:1986 nr 464 s. 97-112.
127. Głuchota sumień. Uwagi na marginesie Pastoralnych Dni Austriackich w Wiedniu.
       "Gość Niedzielny" 63:1986 nr 10.
128. Kult eucharystyczny w parafii poza Mszą świętą.
       "Duszpasterz Polski za Granicą" 37:1986 nr 3 s. 491-503.
129. Praktyka wcześniejszej Komunii świętej dzieci. RTK 24:1986 z. 6 s. 24-32.
130. Samarytanie są wśród nas. Wspomnienie o śp. Oswaldzie Madeckim,
       lekarzu misyjnym w Lagosie. "Gość Niedzielny" 63:1986 nr 15.
131. 125 lat Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. W: W służbie Kościoła. Pod red. G. Niedzieli.
       Wrocław 1986 s. 77-94.
132. Teologiczne podstawy kultu Eucharystii w świetle dokumentów posoborowych.
       RBL 39:1986 nr 4 s. 285-298.

1987
133. Eucharystia w historii Kościoła. W: Eucharystia. Pod red. J. Kruciny. Wrocław 1987 s. 199-216.
134. Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX wieku.
       Londyn 1987.
135. Instytut Teologii Pastoralnej - realizacja doktryny Soboru. W: W dwudziestolecie
       Soboru Watykańskiego II. Pod red. J. Homerskiego, F. Szulca. Lublin 1987 s. 202-207.
136. Mariologiczny i Maryjny Kongres w Kevelaer. SSHT 19-20:1986-1987 s. 313-318.
137. Nasza wiara i pobożność eucharystyczna dzisiaj. W: II Kongres Eucharystyczny.
       Pomoce teologiczno-duszpasterskie dla parafii. Pod red. bpa S. Napierały.
       Poznań 1987 s. 255-271.
138. Odwzajemnić miłość Boga. "Gość Niedzielny" 64:1987 nr 23-24.
139. Teologiczne podstawy duszpasterstwa w ujęciu ks. F. Blachnickiego.
       WDK 55:1987 nr 10 s. 410-419.
140. W bliskiej i dalszej przyszłości. Styczniowa Konferencja Komisji Episkopatu Polski
       do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego. "Gość Niedzielny" 64:1987 nr 8.
141. Życie eucharystyczne w Polsce i duszpasterski niepokój.
       "Przewodnik Katolicki" 1987 nr 23 s. 5-7.

1988
142. Die Bedeutung des Wallfahrtszentrums in Piekary fur die Integration des Oberschlesischen
       Bevolkerung. W: Integrationsprozesse in der modernen Gesellschaft. Pod red. L. Dyczewskiego.
       Lublin 1988 s. 173-177.
143. Ewangelizacja w Europie. Sprawozdanie z Konferencji Profesorów Teologii Pastoralnej w Wiedniu
       22-25 IX 1987 r. RTK 35:1988 z. 6 s. 107-122.
144. Komunia na rękę? "Gość Niedzielny" 65:1988 nr 18.
145. Kościół a Eucharystia. W: Pierwszy Diecezjalny Kongres Eucharystyczny.
       Materiały Duszpasterskie. Zeszyt 1. Katowice 1988 s. 31-39.
146. Kult eucharystyczny a nabożeństwa maryjne. W: Niepokalana. Kult Matki Bożej
       na ziemiach polskich w XIX wieku. Pod red. B. Pylaka, C. Krakowiaka. Lublin 1988 s. 139-151.
147. Listy [Jana Pawła II] do kapłanów. "Gość Niedzielny" 65:1988 nr 42.
148. Podsumowanie sympozjum ku czci ks. F. Blachnickiego.
       W: Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum 5-6 X 1987 r.
       Lublin 1988 s. 127-131.

1989
149. Eucharystia zadatkiem naszego zmartwychwstania. SSHT 22:1989 s. 305-315.
150. Górników duszpasterstwo. W: Encyklopedia Katolicka.
       Pod red. L. Bieńkowskiego, P. Hemperka, S. Kamińskiego. T. 5. Lublin 1989 kol. 1384-1385.
151. Kult eucharystyczny w życiu naszego Narodu. W: "Żeby nie ustała wiara" Lublin 1989 s. 465-478.
152. Kult św. Liboriusza Biskupa w Paderborn. RBL 42:1989 nr 2 s. 142-146.
153. Wnioski dla duszpasterstwa z encykliki Jana Pawła II "Dominum et vivificantem".
       "Duszpasterz Polski za Granicą" 40:1989 nr 4 s. 471-480.

1990
154. Chrześcijańska duchowość pracy. W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego.
       Program duszpasterski na rok 1990-91. Pod red. E. Szczotoka. Katowice 1990 s. 92-94.
155. Kościół w służbie człowieka? (Rozważania teologiczno-pastoralne).
       W: Kościół w służbie człowieka. Pod red. W. Turka, J. Mariańskiego. Olsztyn 1990 s. 189-202.
156. Praca a dzień święty. W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego s. 118-120.
157. Teologiczno-pastoralne podstawy powołania i misji świeckich w Kościele i w świecie.
       WDK 58:1990 nr 3 s. 82-93.
158. Uświęcenie człowieka przez pracę.
       W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego s. 19-29.
159. Wierność kapłana wobec Kościoła Diecezjalnego. WDK 58:1990 nr l s. 21-26.

1991
160. Cena naiwności (List z Francji). "Gość Niedzielny" 58:1991 nr 46.
161. Kapłan jako spowiednik i penitent. WDK 58:1991 nr 12 s. 458-460.
162. Nowe spojrzenie na dar(y) Ducha Świętego.
       W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego.
       Program Duszpasterski na rok 1991-92.
       Pod red. E. Szczotoka, A. Liskowackiej. Katowice 1991 s. 9-20.
163. Od utopii marksistowskich do mistycznych. WDK 59:1991 nr 4 s. 127-142.
164. Uwagi na marginesie Instrukcji Kongregacji ds. Doktryny Wiary o powołaniu teologa w Kościele.
       WDK 59:1991 nr 8 s. 290-297.

1992
165. Die Überwindung des Homo Sovieticus, Eine ethisch - pastorale Aufgabe.
       "Oberschlesisches Jahrbuch" 8:1992 s. 175-198.
166. Dzień Pański jako Dzień Kościoła i Eucharystii.
       W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego.
       Program duszpasterski na rok 1992/93. Katowice 1992 s. 142-157.
167. Uczyć się od duszpasterzy niemieckich? W: Veritati et Caritati - W służbie teologii i pojednania.
       Publikacja z okazji 60-lecia urodzin i 15-lecia święceń biskupich Alfonsa Nossola.
       Pod red. P. Jaskóły. Opole 1992 s. 416-428.
168. Wskazania pastoralne do programu duszpasterskiego na rok 1992/93.
       W: Komisja Episkopatu Polski.


Bibliografię zestawił ks. Andrzej Kołek, Katowice-Lublin
(podajemy za: ROCZNIKI TEOLOGICZNE, Tom XXXVIII-XXXIX, zeszyt 6 - 1991-1992)

 

 

Opracowanie: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2008, godz. 02:08 - Artur Podsiadły