"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Władysław Piwowarski

(1929 - 2001)

Ks. Władysław Piwowarski - sylwetka
Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

 

  Ks. Władysław Piwowarski był wybitnym i zasłużonym socjologiem religii, znawcą katolickiej nauki społecznej, autorem podręczników, wieloletnim kierownikiem Katedry Socjologii Religii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół socjologii religii i katolickiej nauki społecznej. Wśród jego publikacji znalazły się dzieła o charakterze podręcznikowym i encyklopedycznym: "Słownik katolickiej nauki społecznej", "ABC katolickiej nauki społecznej", "Socjologia religii". Ks. Piwowarski jest również autorem następujących opracowań i analiz: "Religijność katolików południowej Warmii", "Praktyki religijne w diecezji warmińskiej", "Religijność wiejska w warunkach urbanizacji", "Religijność miejsca w rejonie uprzemysłowionym", "Religijność ludowa - ciągłość i zmiana". Z pasją starał się poznać i opisać prawdę o religijności Polaków. Jego diagnozy nieraz prowokowały kontrowersje. Pisał odważnie i kontrowersyjnie o stanie świadomości polskich katolików. Jego dorobek dydaktyczny i naukowy został zgromadzony w dziele "Kościół w służbie człowieka" (praca zbiorowa, red. W. Turek, ks. J. Mariański), Olsztyn 1990).

 

 

 Socjologia religii - Antologia tekstów. Wybór i wprowadzenie: Władysław Piwowarski
  Socjologia religii - Antologia tekstów.
Wybór i wprowadzenie: Władysław Piwowarski
Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1998,
s. 456, ISBN: 83-85527-68-0
Książka zawiera obszerną bibliografię
prac z socjologii religii (s. 429-448).

'Socjologia religii budzi współcześnie coraz większe
zainteresowanie zarówno ośrodków naukowych,
jak i polityków, działaczy społecznych, wychowawców,
a nawet zwykłych obserwatorów życia codziennego.
Powodem tego są z jednej strony przemiany religijności
i Kościołów, w tym szczególnie Kościoła Katolickiego,
z drugiej zaś gwałtowny wzrost nowych ruchów i sekt
stanowiących zagrożenie nie tylko dla Kościołów,
ale także dla państw. W tej sytuacji rodzą się pytania,
które domagają się w miarę naukowo uzasadnionej
odpowiedzi' [z Wprowadzenia]Ks. Władysław Piwowarski: Socjologia religii
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Wydział Nauk Społecznych KUL, Lublin 1996
Wyd. I, ISBN: 83-228-0421-0 (ISBN: 83-88508-44-X)

Proponowany przez ks. prof. Piwowarskiego wybór tekstów
obejmuje nie tylko klasyków socjologii religii
(Troeltsch, Weber) lecz sięga do najnowszych koncepcji
(Luckman, Berger, Le Bras, Wilson).
Nauki społeczne rozwijają się niezwykle dynamicznie.
W polu badawczym polskich socjologów religii znalazły się
zjawiska i procesy społeczne dotychczas marginalizowane
- spontaniczne procesy sekularyzacji,
poszukiwanie alternatywnych form religijności.
Książka ks. prof. Władysława Piwowarskiego stanowi
niezwykle cenny wkład w popularyzację
najnowszych koncepcji socjologicznych.

   Socjologia religii - Antologia tekstów. Wybór i wprowadzenie: Władysław Piwowarski
Całość liczy 23 teksty; w kolejnych częściach przedstawiono:

W części I ("Socjologiczne teorie religii"):
Max Weber: 'Główne cechy religii światowych', Clifford Geertz: klasyczny esej 'Religia
jako system kulturowy', J. Milton Yinger: 'Funkcjonalne i konfliktowe modele społeczeństwa:
perspektywa badawcza', Thomas Luckmann: 'Teorie religii a zmiana społeczna',
Rodney Stark i William S. Bainbridge: 'Zaangażowanie religijne - ogólny zarys teorii'.

W części II ("Religia jako przedmiot badań socjologicznych"):
Peter L. Berger i Thomas Luckmann: 'Socjologia religii a socjologia wiedzy', Karel Dobbelaere:
'Socjologiczna analiza definicji religii', Roland Robertson: 'Główne zagadnienia analizy religii',
Rodney Stark i Charles Y. Glock: 'Wymiary zaangażowania religijnego'.

W części III ("Instytucjonalizacja religii"):
Helmut Schelsky: 'Czy trwała refleksja podlega instytucjonalizacji?', Robert N. Bellah: 'Ewolucja
religijna', Bryan R. Wilson: 'Typologia sekt: Ujęcie dynamiczne i porównawcze',
Albert Doutreloux i Collette Degive: 'Współczesny ruch religijny w perspektywie antropologicznej',
James T. Richardson: 'Prawo: Kontrola społeczna a nowe religie'.

W części IV ("Religia a społeczeństwo"):
Henri Desroche: 'Religia z rozwój społeczny', J. Milton Yinger: 'Religia, kultura i społeczeństwo',
Samuel N. Eisenstadt: 'Teza o etyce protestanckiej', Robert R.   ;Alford: 'Religia i polityka'.

W części V ("Religia w procesie przemian"):
Gustavo Guizzardi: 'Sekularyzacja a ideologia eklezjalna', Bryana R. Wilson:'Religia
w zsekularyzowanym społeczeństwie', Franz X. Kaufmann: 'Religia i nowoczesność',
Paul M. Zulehner: 'Religia z wyboru jako dominująca forma społeczna',
Jose Casanova: 'Deprywatyzacja religii'.

 

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Dziecko.
Praca zbiorowa pod redakcją
ks. Władysława Piwowarskiego
i ks. Witolda Zdaniewicza SAK.
Instytut Teologii Apostolstwa
Stow. Apostolstwa Katolickiego.
Studia pastoralne 1.
Pallotinum,
Poznań-Warszawa 1984
ISBN: 83-7014-016-5

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Słownik Katolickiej
nauki społecznej.
Redakcja naukowa:
ks. prof. dr hab.
Władysław Piwowarski.
Instytut Wydawniczy PSX,
Wydawnictwo Misjonarzy
Klaretynów 'Palabra',
Warszawa 1993
ISBN: 83-211-1542-X

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Władysław Piwowarski
a Kolektív:
Slovník katolíckej
sociálnej náuky.
Dobrá kniha Trnava, 1996
Preložila Jana Moricova
ISBN: 80-7141-129-9

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Franciszek Janusz Mazurek:
Alfreda Verdrossa
i Jacquesa Maritaina
koncepcja dynamiczna prawa
naturalnego i prawa człowieka.
Przedmowa:
Władysław Piwowarski.
Polihymnia, Lublin 1999
ISBN: 83-87405-82-5

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Religijność ludowa.
Ciągłość i zmiana.
Praca zbiorowa pod redakcją
ks. Władysława Piwowarskiego.
Wyd. Wrocławskiej
Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 1983

   Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Z badań
nad religijnością polską.
Studia i materiały.
Praca zbiorowa pod redakcją
ks. Władysława Piwowarskiego
i ks. Witolda Zdaniewicza SAK.
Pallotinum,
Poznań-Warszawa 1986
ISBN: 83-7014-035-1

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Ks. Władysław Piwowarski:
Sto lat społecznego nauczania Kościoła. Roczniki Nauk Społecznych, Tom XXI,
zeszyt 1, 1993

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Ks. Władysław Piwowarski:
Nauczanie Jana Pawła II
o pracy ludzkiej

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Ks. Władysław Piwowarski:
Zasada pomocniczości
a demokratyzacja
życia kościelnego.
Roczniki
Teologiczno - Kanoniczne,
Tom XXXV, zeszyt 6, 1988

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Ks. Władysław Piwowarski:
Zarys dziejów Sekcji Teologii
Pastoralnej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim
1958 - 1968.
Roczniki
Teologiczno - Kanoniczne,
Tom XV, zeszyt 3, 1968

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Ks. Władysław Piwowarski:
Podstawowe społeczne
zasady prawa naturalnego

 

 Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Ks. Władysław Piwowarski:
Rodzina
jako społeczność naturalna
według św. Tomasza z Akwinu.
Roczniki Filozoficzne
8 (1960) 2, s. 89-111

 

     Ks. Władysław Piwowarski - publikacje

Ks. Władysław Piwowarski:
Rozwój -
nowym imieniem pokoju.
Zeszyty Naukowe KUL,
X (1967), nr 4 (40)
   

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2008, godz. 00:41 - Artur Podsiadły