"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Seweryn Rosik  (1929 - 2000)

Ks. Seweryn Rosik - sylwetka
Ks. Seweryn Rosik - publikacje

 

Ks. Seweryn Rosik jest autorem ponad 260 publikacji (napisał bardzo wiele recenzji różnego stopnia i rodzaju, które wyliczamy niżej na tej stronie w zestawieniu bibliografii), oraz kilku książek (niżej).

 

Trzy przykładowe artykuły Autora z nadbitek w zbiorach BU KUL:Powszechność i niezmienność normy moralnej.
RTK 15:1968 z. 3 s. 107-119
 

Dialog Boga z człowiekiem. "Roczniki Teologiczne" T. XLI: 1994 z. 3 s. 99-112
 

Odpowiedzialność
chrześcijanina za kulturę.
RTK 29:1982 z. 3 s. 37-46

 

 

 Ks. Seweryn Rosik: Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność. Studium teologiczno-moralne

Ks. Seweryn Rosik:
Sytuacjonizm etyczny
a chrześcijańska roztropność.
Studium teologiczno-moralne,
Wydawca - Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Papieski Wydział Teologiczny,
Poznań 1982.
(Księgarnia Św. Wojciecha,
Poznań 1986
ISSN: 0860-0546,
ISBN: 83-7015-023-3)

 

 Ks. Seweryn Rosik: Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne

Ks. Seweryn Rosik:
Wezwania i wybory moralne.
Refleksje teologicznomoralne,
Redakcja Wydawnictw KUL,
Wydział Teologiczny KUL,
Lublin 1992, s. 425
ISBN: 83-228-0206-4,
Na okładce:
scena ze spektaklu
Teatru Akademickiego KUL
"Spotkanie u Deotymy"

 

 Ks. Seweryn Rosik: Moje chrześcijaństwo

Ks. Seweryn Rosik:
Moje chrześcijaństwo.
Wydawca - Uniwersytet
Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
Papieski Wydział Teologiczny,
Seria Kryzysowa,
Poznań 2000, s. 94
ISBN: 83-86360-47-X

[Od red.:]
Ostatnia książka ks. Rosika,
'Moje chrześcijaństwo',
ukazała się w Poznaniu
w dwa dni po Jego odejściu...
[Od Wydawcy:]

  Książka [Moje chrześcijaństwo] jest zbiorem refleksji publikowanych na łamach 'Przewodnika Katolickiego' w latach 1980 - 1982. Publikacja jest pisana tak, aby każdy mógł się przekonać, że w teologii chodzi o Ciebie, o mnie, o nas. Jest to teologia codzienności. Ksiądz Profesor najprościej i najprawdziwiej pisze o radości, o niebezpieczeństwie złego humoru, o smutku i o melancholii. W tych rozważaniach dużo miejsca zajmuje temat drugiego człowieka, wspólnoty, spotkania i dialogu.

  Ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik jest teologiem w prawdziwym i najlepszym tego słowa znaczeniu. Decyduje o tym wieloletnia posługa profesorska w Katedrze Teologii Moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Decyduje bardzo obfity dorobek - spuścizna pisarska. Może jeszcze bardziej decyduje to, że Profesor stał się dla wielu swoich uczniów Mistrzem ich własnej drogi życiowej. Przywrócił coś, co jest zarzuconym dzisiaj etosem relacji Mistrza i ucznia. Przywrócił niejednemu z nas sensowność dokonanych - niekiedy przecież nie do końca świadomie - wyborów dróg życiowych. Jak na seminariach magisterskich i doktoranckich, tak i tutaj Profesor i Mistrz zostawia możliwość wyboru, swobody szukania własnej drogi rozwiązań. Ale tak jak i tam, tak i tutaj, ci, którzy go mają szczęście znać, wiedzą że można, że warto mu zaufać.

  Ks. Seweryn Rosik to autor, który pisze wciąż zaangażowany w sprawę człowieka. Wielkie tematy potężnych, uniwersyteckich monografii przekłada na język codziennej troski o kształt ludzkiego życia. Profesor pisze o nich najprościej i najprawdziwiej. W prezentowanych refleksjach Czytelnik odnajdzie wątek nawrócenia, który warunkuje związek natury i wzrostu, warunkuje ostateczne owocowanie. Wobec pokusy teologii spekulatywnej, czy raczej spekulującej - ks. Seweryn Rosik prezentuje teologię świadectwa. Słowo, które głosi jest zadomowione głęboko w jego wnętrzu, w sanktuarium spotkania jego osoby z Osobą Boga. Stąd autentyzm tych rozważań, mądrość nie pouczająca z pozycji dydaktyka, ale mądrość dzielona z pozycji brata, który idzie drogą codzienności, pośród zgiełku ulic, anonimowości bloków mieszkalnych, zabiegania po drodze do pracy... Aż dziwi żywość obserwacji księdza, który przecież z reguły »bywa nie z tego świata«...

 

 

Viviere in Christo.
Chrześcijański
horyzont moralności.

Księga Pamiątkowa ku czci
Ks. Prof. Seweryna Rosika
w 65. rocznicę urodzin.

Słowo wstępne:
ks. prof. dr hab.
Stanisław Wielgus
   Viviere in Christo. Księga Pamiątkowa ku czci ks. prof. Seweryna Rosika na 65. urodziny   Redakcja Wydawnictw KUL,
Wydział Teologii KUL,
Lublin 1996.
Redaktorzy:
ks. Janusz Nagórny,
Andrzej Derdziuk OFMCap
Projekt okładki:
Zofia Kopel-Szulc.
Publikacja dotowana przez
Komitet Badań Naukowych
ISBN: 83-228-0572-1

Wprowadzenie oraz dział 'Wokół soby' (kalendarium, bibliografia i zestawienia prac
ks. prof. Seweryna Rosika) napisał i opracował ks. Janusz Nagórny

 

 


Bibliografia naukowa księdza profesora Seweryna Rosika

I. MONOGRAFIE

♦ Formowanie sumienia praktycznego w etyce sytuacyjnej w świetle wypowiedzi Stolicy Apostolskiej.
Lublin 1962 s. X + 141 (mps - Archiwum Biblioteki KUL)

♦ Roztropność wobec obiektywnej normy moralnej i konkretnej sytuacji etycznej
w świetle współczesnej literatury teologiczno moralnej.
Lublin 1967 s. XVI+297 (mps - Archiwum Biblioteki KUL)

♦ Finalizm życia chrześcijańskiego w świetle twórczości papieża Grzegorza Wielkiego.
Lublin 1980 (RW KUL) s. 256

♦ Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność. Studium teologiczno moralne.
Poznań 1982 (Wyd. św. Wojciecha) s. 219

♦ Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologiczno-moralne. Lublin 1992 (RW KUL) s. 426

♦ Dekalog jako norma życia i wolności. Cz. I. Poznań. Mps s. 213 (w druku [1996]).
[Książka ukazała się w Poznaniu w 1997 r. - przyp. red.]


II. ARTYKUŁY


Artykuły i recenzje naukowe


1964
♦ Formowanie sumienia praktycznego w etyce sytuacyjnej w świetle wypowiedzi Stolicy Apostolskiej.
RTK 11:1964 z. 3 s. 39-57

1965
♦ Rec.: Prudence chretienrie. Paris 1948 (Les Editions du Cerf) s. 216. RTK 12:1965 z. 3 s. 113-115

1968
♦ Powszechność i niezmienność normy moralnej. RTK 15:1968 z. 3 s. 107-119
♦ Rec.: Ph. Delhaye. La conscience morale du chretien. (Coli. Le Mystere Chretien. Theologie morale).
Tournai 1964 ss. XVIII + 250. CT 38:1968 f. lis. 162-164

1969
♦ Wezwanie Boże w nadprzyrodzonej normie moralnej. STV 7:1969 nr l s. 35-53
♦ Prawo moralne a wolność sumienia. CT 39:1969 f. III s. 49-63
♦ Sytuacja etyczna i jej moralny imperatyw. RTK 16:1969 z. 3 s. 17-24
♦ Etyka małżeńska i seksualna. (Biuletyn teologiczno moralny). CT 39:1969 f. II s. 111-117
♦ Bibliografia prac naukowych ks. prof. dr Antoniego Borowskiego. ZN KUL 12:1969 nr l s. 152-153
♦ Wykłady Uniwersyteckie dla Duchowieństwa. ZN KUL 12:1969 nr 4 s. 89-91

1970
♦ Treściowe elementy sytuacji etycznej. RTK 17:1970 z. 3 s. 25-38
♦ Sytuacyjna funkcja sumienia. CT 40:1970 f. IV s. 33-49
♦ Rec.: B. Schuller. Gesetz und Freiheit. Eine moraltheologische Untersuchung.
Dusseldorf 1966 (Patoms Verlag) ss. 196. CT 40:1970 f. III s. 119-122

1971
♦ Sumienie - głos Boży w człowieku. "Katecheta" 15:1971 nr 2 s. 49-59
♦ Aplikatywna funkcja roztropności. RTK 18:1971 z. 3 s: 21-34
♦ Wykłady Uniwersyteckie dla Duchowieństwa. ZN KUL 14:1971 nr 1 s. 90-92

1972
♦ Rzeczywistość sytuacyjna jako przedmiot roztropności. RTK 19:1972 z. 3 s. 7-14
♦ Młodzież polska na tle współczesnych przemian. ZN KUL 15:1972 nr 1 s. 83-86
♦ Rec.: A. Hamman OFM. Le bapteme et la confirmation. (Le Mystere Chretiene.
Theologie sacramentaire). Paris 1960 (Desclee) ss. XII + 224. RTK 19:1972 z. 3 s. 57-59
♦ Rec.: Sakrament der Muendigkeit. Ein Symposion iiber die Firmung. Hrsg. von O. Betz.
Muenchen 1968 (J. Pfeiffer Verlag), ss. 211 + nlb. RTK 19:1972 z. 3 s. 59-61

1973
♦ Rola namysłu w sytuacyjnym wyborze. RTK 20:1973 z. 3 s. 39-51
♦ Sumienie a autorytet. STV 11:1973 nr l s. 161-185
♦ Od moralności "zamkniętej" ku moralności "otwartej". STV 11:1973 nr 2 s. 165-201
♦ Ogólnoludzkie poczucie winy a chrześcijańskie pojęcie grzechu. AK 65:1973 z. 2 (388) s. 252-269
♦ Adoracja (aspekt moralny). EK T. l kol. 99
♦ Banzel Ludwik. EK T. l kol. 1299
♦ Bail Louis. EK T. l kol. 1261-1262
♦ Rec.: L. Monden. Siinde, Freiheit und Gewissen.
Salzburg 1969 (O. Mueller Verlag) ss. 164. RTK 20:1973 z. 3 s. 86-88
♦ Sprawa przekazu katechetycznego nauki moralnej. RTK 20:1973 z. 3 s. 71-73

1974
♦ Twórczość Grzegorza Wielkiego i jej wpływ na myśl średniowiecza. RTK 21:1974 z. 3 s. 53-74
♦ Rec.: M. Spanneut. Tertullien et les premiers moralistes africains
(Recherches et Syntheses. Section Morale). Gembloux-Paris 1969
(Editions J. Duculot, P. Lethielleux) ss. XII + 220. RTK 21:1974 z. 3 s. 94-97
♦ Wspólnotowy charakter powołania chrześcijańskiego. "Novum" 1974 nr 10 s. 18-32
♦ Wychowawcze możliwości i zadania rodziny katolickiej w Polsce. ZN KUL 17:1974 nr 1-2 s. 144-146

1972
♦ Rzeczywistość sytuacyjna jako przedmiot roztropności. RTK 19:1972 z. 3 s. 7-14
♦ Młodzież polska na tle współczesnych przemian. ZN KUL 15:1972 nr l s. 83-86
♦ Rec.: A. Hamman OFM. Le bapteme et la confirmation.
(Le Mystere Chretiene. Theologie sacramentaire).
Paris 1960 (Desclee) ss. XII + 224. RTK 19:1972 z. 3 s. 57-59
♦ Rec.: Sakrament der Muendigkeit. Ein Symposion ueber die Firmung. Hrsg. von O. Betz.
Muenchen 1968 (J. Pfeiffer Verlag), ss. 211 + nlb. RTK 19:1972 z. 3 s. 59-61

1973
♦ Rola namysłu w sytuacyjnym wyborze. RTK 20:1973 z. 3 s. 39-51
♦ Sumienie a autorytet. STV 11:1973 nr l s. 161-185
♦ Od moralności "zamkniętej" ku moralności "otwartej". STV 11:1973 nr 2 s. 165-201
♦ Ogólnoludzkie poczucie winy a chrześcijańskie pojęcie grzechu. AK 65:1973 z. 2 (388) s. 252-269
♦ Adoracja (aspekt moralny). EK T. l kol. 99
♦ Banzel Ludwik. EK T. l kol. 1299
♦ Bail Louis. EK T. l kol. 1261-1262
♦ Rec.: L. Monden. Siinde, Freiheit und Gewissen.
Salzburg 1969 (O. Mueller Verlag) ss. 164. RTK 20:1973 z. 3 s. 86-88
♦ Sprawa przekazu katechetycznego nauki moralnej. RTK 20:1973 z. 3 s. 71-73

1974
♦ Twórczość Grzegorza Wielkiego i jej wpływ na myśl średniowiecza. RTK 21:1974 z. 3 s. 53-74
♦ Rec.: M. Spanneut. Tertullien et les premiers moralistes africains
(Recherches et Syntheses. Section Morale). Gembloux-Paris 1969
(Editions J. Duculot, P. Lethielleux) ss. XII + 220. RTK 21:1974 z. 3 s. 94-97
♦ Wspólnotowy charakter powołania chrześcijańskiego. "Novum" 1974 nr 10 s. 18-32
♦ Wychowawcze możliwości i zadania rodziny katolickiej w Polsce. ZN KUL 17:1974 nr 1-2 s. 144-146

1975
♦ Naśladowanie Chrystusa jako zbawczy normatyw chrześcijańskiego życia
w doktrynie Grzegorza Wielkiego. "Studia Warmińskie" 1975 T. 12 s. 281-302
♦ Rec.: S. Witek. Teologia moralna fundamentalna. Cz. 1: Antropologia moralna.
Lublin 1974 (RW KUL) ss. 214. RTK 22:1975 z. 3 s. 70-72.
♦ Rec.: Moral. Hrsg. von A. Hertz.
Mainz 1972 (Matthias Gruenewald Verlag) ss. 276. RTK 22:1975 z. 32 s. 68-70
♦ Dążenie do nieba jako nakaz historiozbawczy w doktrynie Grzegorza Wielkiego.
RTK 22:1975 z. 3 s. 33-34.
♦ Kontekst współczesny chrześcijańskiej nauki moralnej. "Novum" 1975 nr 8 s. 62-73

1976
♦ Aktywność i kontemplacja jako formy życia chrześcijańskiego
według nauki św. Grzegorza Wielkiego. RTK 23:1976 z. 3 s. 35-49
♦ Baron Yincent. EK T. 2 kol. 61
♦ Bauny Etienne. Ek T. 2 kol. 111
♦ Borowski Anton. EK T. 2 kol. 823-824
♦ Całości zasada. EK T. 2 kol. 1285-1287

1977
♦ Etyczne poszukiwania współczesnego człowieka. [w]: Chrześcijańska wizja człowieka.
Red. A. Hartliński, B. Walczak. Poznań 1977 (Wyd. św. Wojciecha) s. 91-223
♦ Rola Kościoła jako zbawczej wspólnoty w doktrynie Grzegorza Wielkiego. RTK 24:1977 z. 3 s. 19-37
♦ Wspólnotowy charakter moralności chrześcijańskiej u Ojców Apostolskich.
"Studia Warmińskie" 1977 T. 14 s. 499-516
♦ Manipulacja w kontekście wolności ludzkiej osoby. [w]: Teologia moralna w obliczu aktualnego stanu
etosu polskiego. Akta Kongresu Teologów Moralistów Polskich w dniach 17-19 IX 1974 w Krakowie.
Oprac. S. Olejnik. Kraków 1977 (Wyd. PTT) s. 189-205
♦ Sprawozdanie z wyników posiedzenia dyskusyjnego IV grupy roboczej w czasie obrad
Kongresu Moralistów Polskich w dniach 16-19 IX 1974 w Krakowie. [w]: Teologia moralna
w obliczu aktualnego stanu etosu polskiego. Akta Kongresu Teologów Moralistów Polskich
w dniach 17-19 IX 1974 w Krakowie. Oprac. S. Olejnik. Kraków 1977 (Wyd. PTT) s. 206-208
♦ Rec.: K. A. Ruf. Konfliktfeld Autoritat. Muenchen 1974 (Kósel Verlag) s. 152.
ZN KUL 20:1977 nr 3-4 s. 166-170
♦ Racjonalny wyznacznik moralnego postępowania. "Novum" 1977 nr 12 s. 70-89

1978
♦ Rozpoznanie i przyjęcie wiążącego powołania ludzkiego. [w]: Powołanie chrześcijańskie.
Zarys teologii moralnej. T. 1. Istota powołania chrześcijańskiego. Red. bp S. Smoleński.
Opole 1978 (Wyd. Św. Krzyża) s. 103-117 (s. 183)
♦ Obiektywna i subiektywna norma moralna w życiu chrześcijańskim.
"Poznańskie Studia Teologiczne" 1978 T. 2 s. 73-99
♦ Techniki manipulacyjne w aspekcie wymagań moralnych. RTK 25:1978 z. 3 s. 23-38
♦ Wspólnotowy charakter moralności chrześcijańskiej. Sprawozdanie ze zjazdu teologów
moralistów polskich w dniach 21-22 VI 1977 w Lublinie. RTK 25:1978 z. 3 s. 62-66
♦ Rec.: S. Witek Teologia moralna fundamentalna. Cz. 2: Prakseologia moralna.
Lublin 1976 (RW KUL) s. 427. RTK 25:1978 z. 3 s. 51-54
♦ Rec.: Chrześcijańska wizja człowieka. Red. A. Hartliński, B. Walczak.
Poznań 1977 (Wyd. św. Wojciecha) ss. 288. "Kierunki" 1978 nr 1 (1124) z 1 I 1978

1979
♦ Czyn ludzki (aspekt społeczny). EK T. 3 kol. 928-929
♦ Defetyzm. EK T. 3 kol. 1090
♦ Dekalog. EK T. 3 kol. 1109-1111
♦ Deontologia. EK T. 3 kol. 1176-1177
♦ Społeczne powołanie a społeczny rozpad rodziny. "Seminare".
Poszukiwania naukowo-pastoralne. Kraków-Ląd 1979 s. 120-136
♦ Praca chrześcijanina w aspekcie moralnej odpowiedzialności. R1K 26:1979 z. 3 s. 75-92
♦ Rec.: Einfuhrung in die praktische Theologie. Hrsg. von R. Zerfass, N. Greinacher.
Muenchen-Mainz 1967 (Ch. Kaser - M. Grunewald Verlag) ss. 243. RTK 26:1979 z. 3 s. 149-150
♦ Antropologia biblijna - teologią głębi. Rec.: M. Filipiak. Biblia o człowieku.
Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu.
Lublin 1979 (Wyd. TN KUL) s. 292. "Życie i Myśl" 29:1979 z. 12 (306) s. 241-244

1980
♦ Życie mistyczne jako owoc działania Ducha Świętego, w doktrynie papieża Grzegorza Wielkiego.
[w]: Mistyka w życiu człowieka. Red. W. Słomka. Lublin 1980 (RW KUL) s. 69-84
♦ Przeznaczenie i powołanie człowieka oraz ich teologiczna wiarygodność. RTK27:1980z. 3 s. 47-67
♦ Chrześcijański wymiar osobowego rozwoju. ZN KUL 23:1980 nr 2 s. 63-78
♦ Sumienie jako wyznacznik osobowego rozwoju człowieka. RF 28:1980 z. 2, s. 106-114
♦ Ochrona wolności człowieka poprzez autorytet. "Studia Płockie" 1980 T. 8 s. 9-18
♦ Służebny charakter autorytetu wobec wolnych decyzji moralnych.
"Studia Płockie" 1980 T. 8 s. 19-27
♦ Rec.: S. Olejnik. W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii moralnej.
Warszawa 1979 (Wyd. ATK) s. 813. AK 72:1980 z. 1 (426) s. 159-167

1981
♦ Grzech i nałóg jako czynniki społeczno-moralnej destrukcji. "Seminare".
Poszukiwania naukowo-pastoralne. Kraków-Ląd 1981 s. 61-82

1982
♦ Grzech. [w]: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1982 (Wyd. św. Wojciecha) s. 127-130
♦ Moralność chrześcijańska. [w]: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak.
Poznań 1982 (Wyd. św. Wojciecha) s. 275-278
♦ Sumienie. [w]: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1982 (Wyd. św. Wojciecha) s. 349-353
♦ Odpowiedzialność chrześcijanina za kulturę. RTK 29:1982 z. 3 s. 37-46

1983
♦ Wezwanie do chrześcijańskiej wielkości i jej uwarunkowania. "Seminare".
Poszukiwania naukowo-pastoralne. Kraków-Ląd 1983 s. 141-191
♦ Od negatywizmu moralnego do etosu miłości. RTK 30:1983 z. 6 s. 229-239
♦ Sumienie jako wyznacznik moralności. [w]: W służbie Ludowi Bożemu. Red. bp B. Bejze.
Poznań-Warszawa 1983 (Pallotinum) s. 208-223
♦ Ekwiprobabilizm. EK T. 4. kol. 870

1984
♦ Serce-sumienie - wyznaczniki wielkości człowieka w obszarze jego płciowości.
RTK 31:1984 z. 3 s. 55-76
♦ Rec.: S. Witek. Chrześcijańska wizja moralności.
Poznań 1982 (Wyd. św. Wojciecha) ss. 383. RTK 31:1984 z. 3 s. 93-97

1985
♦ Personalizm podstawą pluralizmu chrześcijańskiego z uwzględnieniem aspektu moralnego tej relacji.
[w]: Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata.
Red. Komitet Redakcyjny. Lublin 1985 (Wyd. TN KUL) s. 333-349
♦ Ochrona środowiska naturalnego jako przejaw ascezy. [w]: Homo Meditans.
T. III. Asceza - odczłowieczenie. Red. W. Słomka. Lublin 1985 (Wyd. TN KUL) s. 69-85
♦ Formowanie sumienia chrześcijańskiego w relacji do normy obiektywnej.
[w]: Pokuta i sakrament pojednania we współczesnym Kościele. Praca zbiorowa.
Poznań 1985 (Wyd. św. Wojciecha) s. 14-30
♦ Grzech w świetle przesłanek biblijnych. RTK 32:1985 z. 3 s. 57-80

1986
♦ Sytuacja rodziny w dzisiejszym świecie i jej podstawowe zadania. RTK 33:1986 z. 3 s. 73-92
♦ Grzech w świetle antropologii biblijnej. "Częstochowskie Studia Teologiczne" 1986 T. 14 s. 57-97

1989
♦ Sumienie jako norma moralności. SPCh 25:1989 nr l s. 117-139

1990
♦ Rec.: S. Olejniki. Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna.
T. 4: Podstawowe ukierunkowanie życia chrześcijańskiego.
Warszawa 1989 (Wyd. ATK) s. 238 RTK 37:1990 z. 3 s. 107-112

1991
♦ Promocja aksjologicznej pozycji osoby ludzkiej i wspólnoty rodzinnej
w niektórych dziełach Kard. Stefana Wyszyńskiego. RT 38-29:1991-1992 z. 3 s. 83-103

1992
♦ Normatywny wymiar życia chrześcijańskiego. [w]: Być chrześcijaninem dziś.
Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992 (Wyd. RW KUL) s. 292-310
♦ Sumienie sanktuarium spotkania i dialogu z Bogiem.
"Dobry Pasterz". Gorzów Wlkp. 1992 z. 12 (Formacja sumienia) s. 64-72
♦ Tajemnica ludzkiego cierpienia a moc Chrystusowego krzyża. [w]: Homo Meditans.
T. XIII: Cierpienie i śmierć. Red. A. J. Nowak. Lublin 1992 (Wyd. TN KUL) s. 61-83
♦ Rec.: S. Olejnik. Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna.
T. 5: Służba Bogu i otwarcie się na świat. Warszawa 1991 (Wyd. ATK) s. 315;
T. 6: Życie osobiste i współżycie międzyludzkie. Warszawa 1991 (Wyd. ATK) s. 322
AK 84:1992 z. 3 (499) s. 523-530

1993
♦ Problem moralny "sprzeciwu sumienia" wobec militarnych środków przemocy.
[w]: Schowaj miecz. Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej.
Red. S. C. Napiórkowski, W. Koc. Niepokalanów 1993 (Wyd. oo. Franciszkanów) s. 115-124
♦ "Nowy człowiek" w Chrystusie. RT XL: 1993 z. 3 s. 41-52
♦ Naród i jego aksjologiczna pozycja w ujęciu niektórych pism Prymasa Polski
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. RT XL:1993 z. 3 s. 119-133
♦ Grzegorz I Wielki (540-604). [w]: Encyklopedia katolicka T. VI. Lublin 1993 kol. 324-327
♦ Autonomia sfery moralnej i jej uwarunkowania.
"Studia Theologica Varsaviensia" 31 (1993) nr 1 s. 42-76
♦ Grzegorz I Wielki, EK T. 6. T. VI. Lublin 1993, kol. 324-327, 329-331

1994
♦ Głos w dyskusji na kanwie referatu J. Nagórnego: "Teologicznomoralne podstawy
uczestnictwa chrześcijan w życiu społecznym". [w]: Zaangażowanie chrześcijan
w życiu społecznym. Red. A. Marcol. Opole 1994 (Wyd. Świętego Krzyża) s. 130-135
♦ Dynamika wiary w życiu chrześcijanina (dyskusja panelowa).
"Roczniki Teologiczne" T. XLI: 1994 z. 3 s. 77-81.
♦ Dialog Boga z człowiekiem. "Roczniki Teologiczne" T. XLI: 1994 z. 3 s. 99-112
♦ Sumienie między wolnością a prawdą. [w]: W służbie Kościołowi i nauce.
Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Olejnikowi.
Zespół redakcyjny: ks. ks. J. Bagrowicz, T. Lewandowski, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński.
Włocławek 1994 s. 175-183

1995
♦ Ochrona środowiska naturalnego jako obowiązek moralny.
"Rodzina Paulińska" An 2 (1995) nr 6 s. 28-30
♦ Podstawowe punkty wyjścia refleksji nad "Katechizmem Kościoła katolickiego"
w jego warstwie aksjologiczno-deontologicznej. [w]: Katechizm Kościoła katolickiego.
Przesłanie moralne Kościoła. Red. Ks. J. Nagórny, A. Derdziuk OFM Cap.
Lublin 1995 s. 131-141 (Sympozjum, KUL 5-6 XII 1994)
♦ Rec. S. Olejnik. Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna.
Tom 7: Moralność życia społecznego. Warszawa 1993, s. 394.
ATK "Roczniki Teologiczne" T. XLII: 1995 z. 3 s. 105-110
♦ Czy Dekalog może być modelem chrześcijańskiej moralności?
[w]: Życie w Chrystusie. Refleksje nad nauczaniem katechizmu
(Materiały ze zjazdu moralistów Konstancin-Jeziorna, 29-30 V 1995).
Praca zbiorowa, pod red. ks. Alojzy Marcol, ks. Piotr Morciniec. Opole 1995 s. 27-53
♦ Nowa książka o etyce lekarskiej. "Ateneum Kapłańskie" T. 125 87:1995 z. 2-3 s. 283-288

1996
♦ Sumienie - problem żywotny współczesności. [w]: Ad libertatem in veritate.
Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi.
Red. Ks. Piotr Morciniec. Opole 1996 s. 109-128. Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna,
10. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
♦ Pierwotny sens normy "Nie zabijaj" i jej aksjologiczna doniosłość.
"Roczniki Teologiczne" T. XLIII: 1996 z. 3 s. 5-23


Artykuły popularnonaukowe


1973
♦ Niepokalana - owoc łaski Jezusa Chrystusa. "Nowa Biblioteka Kaznodziejska" 91:1973 s. 259-261

1974
♦ Przebaczenie. "Materiały Problemowe" 1974 nr 1 s. 92-99
♦ Zmartwychwstanie Pańskie. "Materiały Problemowe" 1974 nr 3 s. 28-35
♦ Przyjaźń z Chrystusem. "Materiały Problemowe" 1974 nr 4 s. 77-83
♦ Maryja - Matka Kościoła. "Materiały Problemowe" 1974 nr 5 s. 21-29
♦ Chrześcijaństwo twórczej nadziei. "Materiały Problemowe" 1974 nr 6 s. 77-84
♦ Apostolstwo czynnej wiary. "Materiały Problemowe" 1974 nr 7 s. 129-127
♦ Pan jest blisko skruszonych sercem. "Materiały Problemowe" 1974 nr 7 s. 136-144

1975
♦ Przyszedł do swoich. "Materiały Problemowe" 1974 nr 9 s. 71-79
♦ Komentarz homiletyczny do czytań mszalnych.
[w]: Komentarz biblijny i homiletyczno-liturgiczny do niedzielnych i świątecznych czytań mszalnych.
Cykl A. Red. bp J. Stroba. Warszawa 1975 (Wyd. ATK) s. 49-51; 386-387; 390-390
♦ Problem poznania Boga. "Materiały Problemowe" 1975 nr 3 s. 19-29
♦ Tajemnica Trójcy Świętej w życiu chrześcijanina. "Materiały Problemowe" 1975 nr 4 s. 138-147
♦ Chrystus w życiu św. Piotra. "Materiały Problemowe" 1975 nr 5 s. 68-77
♦ Problem sprawiedliwości Boga. "Materiały Problemowe" 1975 nr 5 s. 106-113
♦ Krzyż Chrystusowy szkołą cierpienia i miłości. "Materiały Problemowe" 1975 nr 6 s. 66-71
♦ "Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię". "Materiały Problemowe" 1975 nr 7 s. 74-80
♦ Oczekiwanie na Pana. "Materiały Problemowe" 1975 nr 8 s. 51-58

1976
♦ Istotna treść ludzkiego powołania. "Materiały Problemowe" 1976 nr 3 s. 22-25
♦ Śmierć w rodzinie w tajemnicy Misterium Paschalnego. "Materiały Problemowe" 1976 nr 10 s. 70-76
♦ Sytuacja rodziny w dzisiejszym świecie. "Materiały Problemowe" 1976 nr 11 s. 82-91
♦ Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże.
"Nowa Biblioteka Kaznodziejska" 96:1976 nr 5 s. 290-293
♦ Rola rodziny w uświęcaniu życia ludzkiego. "Materiały Problemowe" 1977 nr l s. 70-75
♦ "Kto życie straci - zyska je". "Materiały Problemowe" 1977 nr 3 s. 37-41
♦ Dawanie świadectwa. "Materiały Problemowe" 1977 nr 5 s. 45-51
♦ Światu potrzebna jest Matka. "Materiały Problemowe" 1977 nr 5 s. 42-47
♦ "Pod Twoją obronę...". "Materiały Problemowe" 1977 nr 7-8 s. 85-90
♦ Konsekwencje maryjnego "fiat". "Materiały Problemowe" 1977 nr 11 s. 41-44
♦ Modlitwa - źródłem łask dla braci. "Nowa Biblioteka Kaznodziejska" 99:1977 nr 2-3 s. 77-79

1978
♦ Tryptyk wielkopostny - modlitwa, post, jałmużna. "Materiały Problemowe" 1978 nr 2 s. 7-12
♦ Nałóg jako problem moralnego i społecznego niedostosowania.
"Materiały Problemowe" 1978 nr 2 s. 68-79
♦ Eucharystia wyrazem jedności z Chrystusem. "Materiały Problemowe" 1978 nr 3 s. 23-26
♦ Niebo - celem nadprzyrodzonym człowieka. "Materiały Problemowe" 1978 nr 4 s. 44-48
♦ Praca chrześcijanina w aspekcie narodowej odpowiedzialności.
"Materiały Problemowe" 1978 nr 5 s. 92-110
♦ Wzór miłości. "Materiały Problemowe" 1978 nr 5 s. 44-49
♦ Chwała Maryi w niebie. "Materiały Problemowe" 1978 nr 7-8 s. 48-52
♦ Z wieczernika na cały świat z Maryją. "Materiały Problemowe" 1978 nr 9 s. 25-30
♦ Wołanie o serce człowieka. "Materiały Problemowe" 1978 nr 10 s. 72-79
♦ Wdzięczność za dar Kościoła. "Materiały Problemowe" 1978 nr 11 s. 7-11
♦ Co to znaczy być chrześcijaninem? "Materiały Problemowe" 1978 nr 12 s. 96-104

1979
♦ Dialog Boga z człowiekiem. (Wiara jako płaszczyzna dialogu).
"Materiały Problemowe" 1979 nr 1 s. 63-74
♦ Rodzina pod krzyżem. "Materiały Problemowe" 1979 nr 3 s. 38-44
♦ Wina i grzech jako naruszenie więzi wspólnotowych. "Materiały Problemowe" 1979 nr 3 s. 79-89
♦ Społeczne powołanie małżeństwa i rodziny a zjawisko rozwodów.
"Materiały Problemowe" 1979 nr 4 s. 94-109
♦ Matka. "Materiały Problemowe" 1979 nr 5 s. 88-94
♦ Maryja - Matka Boga i Ludu Bożego. "Materiały Problemowe" 1979 nr 5 s. 88-94
♦ Ideał rodziny. "Materiały Problemowe" 1979 nr 8 s. 29-36
♦ Kościół a powołanie człowieka. "Materiały Problemowe" 1979 nr 9 s. 58-70
♦ Chrześcijańska kultura sumienia. "Materiały Problemowe" 1979 nr 10 s. 79-88
♦ Królestwo Prawdy. "Materiały Problemowe" 1979 nr 11 s. 7-11

1980
♦ Wierzyć to znaczy powstawać i czuwać. "Nowa Biblioteka Kaznodziejska" 104:1980 nr 2 s. 78-81
♦ Matka i Wychowawczyni. "Materiały Problemowe" 1980 nr 5 s. 18-22.
♦ Ochrona środowiska naturalnego jako problem moralno-pastoralny.
"Materiały Problemowe" 1980 nr 5 s. 101-114

1982
♦ Apostołować miłością. "Nowa Biblioteka Kaznodziejska" 104:1982 nr 3-4

1983
♦ Postęp - złudzenie i prawda. "Nowe Życie" 1:1983 nr 12 s. 4 i 10
♦ Pomniejszenie czy rozwój człowieka? "Nowe Życie" 1:1983 nr 14 s. 5

1984
♦ Nowocześni głosiciele moralności. "Nowe Życie" 2:1984 nr 2-3 s. 5 i 13
♦ Panem Twoim jest Bóg. "Nowe Życie" 2:1984 nr 8 s. 3 i 11
♦ Wierzę w Pana, mojego Boga. "Nowe Życie" 2:1884 nr 10 s. 1 i 6
♦ Wolność - utopia czy rzeczywistość? "Nowe Życie" 2:1984 nr 12 s. 2-3

1986
♦ Tragizm negacji Boga. (Drogi chrześcijańskiego przeznaczenia). "Nowe Życie" 4:1986 nr 17 s. 10-11
♦ Szukanie Boga. "Posłaniec Warmiński" 5:1986 nr 15 s. 5
♦ Czym jest moralność? (Śladami kamiennych tablic). "Posłaniec Warmiński 5:1986 nr 17 s. 5
♦ Odwaga wiary. (Śladami kamiennych tablic). "Posłaniec Warmiński" 5:1986 nr 23 s. 5
♦ Źródło wiary. (Śladami kamiennych tablic). "Posłaniec Warmiński" 5:1986 nr 24 s. 4

1987
♦ Dojrzewanie wiary. (Śladami kamiennych tablic). "Posłaniec Warmiński" 6:1987 nr 2 s. 6

1988
♦ Okruchy wspomnień. AK 80:1988 z. 1 (473) s. 25-32


Artykuły okolicznościowe


1968
♦ Etyka nakazu czy etyka przekonania? "Przewodnik Katolicki" nr 47 (24 XI 1968)

1969
♦ Nie każdy dialog jest spotkaniem. "Przewodnik Katolicki" nr 28 (13 VII 1969)

1973
♦ Dar spotkania z Bogiem. "Przewodnik Katolicki" nr 31 (5 VIII 1973)
♦ W oczekiwaniu na Chrystusa. "Przewodnik Katolicki" nr 48 (2 XII 1973)

1974
♦ Nakaz chrześcijańskiego przebaczenia. "Przewodnik Katolicki" nr 13 (31 III 1974)

1975
♦ Chrystus jako nasze przeznaczenie. "Przewodnik Katolicki" nr 23 (8 VIII 1975)

1976
♦ Konfrontacje. "Przewodnik Katolicki" 1976 nr 37, 38, 39, 46, 47, 48

1977
♦ Świadectwo sumienia. "Gość Niedzielny" 54:1977 nr 9 (27 II 1977)
♦ Wybór z nakazu czy z przekonania? "Gość Niedzielny" 54:1977 nr 14 (3 IV 1977)
♦ Ludzka wolność. "Gość Niedzielny" 54:1977 nr 20 (15 V 1977)
♦ Dezorientacja moralnej świadomości człowieka współczesnego.
"Gość Niedzielny" 54:1977 nr 29 (17 VII 1977)
♦ Ścieżki współczesnej etyki. "Gość Niedzielny" 54:1977 nr 30 (24 VII 1977)
♦ Paraliż przeciętności. "Gość Niedzielny" 54:1977 nr 38 (18 IX 1977)

1978
♦ Dar Nowego Przymierza. "Gość Niedzielny" 55:1978 nr 2 (8 I 1978)
♦ Ujrzeć Jego chwałę. "Gość Niedzielny" 55:1978 nr 9 (26 II 1978)
♦ Ufność i oddanie. "Gość Niedzielny" 55:1978 nr 10 (5 III 1978)
♦ Nowe Narodzenie. "Gość Niedzielny" 55:1978 nr 11 (12 III 1978)
♦ Dojrzałość sumienia. "Gość Niedzielny" 55:1978 nr 11 (12 III 1978)
♦ Nawrócenie. "Gość Niedzielny" 55:1978 nr 12 (19 III 1978)
♦ Oczekiwanie. "Gość Niedzielny" 55:1978 nr 50 (10 XII 1978)

1979
♦ Szacunek - konwenans czy miłość? "Gość Niedzielny" 56:1979 nr 11 (18 III 1979)
♦ Szacunek wobec siebie. "Gość Niedzielny" 56:1979 nr 17 (29 IV 1979)

1980
♦ Przemiana. "Przewodnik Katolicki" nr 12 (23 III 1980)
♦ Czyn zastępczy. "Przewodnik Katolicki nr 13 (30 III 1980)
♦ Zawierzenie i radość. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 16 (20 IV 1980)
♦ Wspólnota. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 28 (13 VII 1980)
♦ Spotkanie. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 31 (3 VIII 1980)
♦ Modlitwa na co dzień. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 32 (10 VIII 1980)
♦ Akty strzeliste. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 35 (31 VIII 1980)
♦ Oczekiwanie na Chrystusa. "Miesięcznik Franciszkański" (USA). 74:1980 nr 3 s. 1-7
♦ Dokonaj zwrotu. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 50 (14 XII 1980)

1981
♦ Czynić pokój. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 1 (4 I 1981)
♦ Na przekór nastrojom. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 3 (18 I 1981)
♦ Na spotkanie godziny ostatniej. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 6 (8 II 1981)
♦ Bądźcie miłosierni. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 34 (23 VIII 1981)
♦ Owocowanie ducha. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 39 (27 IX 1981)
♦ "Witaj smutku". (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 50 (13 XII 1981)

1982
♦ Odwaga życia. (Moje chrześcijaństwo). "Przewodnik Katolicki" nr 4 (28 III 1982)
♦ Nazaretańska lekcja. "Gość Niedzielny" 59:1982 nr 40-41 (25 XII 1982)

1984
♦ Krzyż Chrystusowy. "Gość Niedzielny" 61:1984 nr 15 (8 IV 1984)

1985
♦ Krzyż Chrystusowy - Znak życia. "Róże Maryi" 41:1985 nr 2 (Stockbridge, USA)
♦ Effatha, otwórz się! "Przewodnik Katolicki" nr 23 (9 VI 1985)
♦ Wdzięczność - cnota zapomniana. "Przewodnik Katolicki" nr 24 (16 VI 1985)
♦ Współczucie. "Przewodnik Katolicki" nr 26 (30 VI 1985)
♦ Serdeczność. "Przewodnik Katolicki" nr 27 (7 VII 1985)
♦ Cierpliwość i wytrwałość. "Przewodnik Katolicki" nr 31 (4 VIII 1985)
♦ Mieć Ojca. "Przewodnik Katolicki" nr 46 (17 XI 1985)
♦ Wiele powołań - jedna powinność. "Przewodnik Katolicki" nr 47 (24 XI 1985)

1986
♦ Brak ci odwagi - zaufaj Bogu. "Przewodnik Katolicki" nr 1 (5 11986)
♦ Nadzieja. "Przewodnik Katolicki" nr 2 (12 I 1986)
♦ Dramat światłocienia. "Przewodnik Katolicki" nr 5 (2 II 1986)

1990
♦ Kim jest chrześcijanin? "Gość Niedzielny" 67:1990 nr 28 (15 VII 1990)
♦ Jaki powinien być chrześcijanin? "Gość Niedzielny" 67:1990 nr 31 (5 VIII 1990)
♦ Człowiek otwartego serca. "Gość Niedzielny" 67:1990 nr 46 (18 XI 1990)

1991
♦ Nie tylko chlebem. (Być chrześcijaninem). "Gość Niedzielny" 68:1991 nr l (6 I 1991)
♦ Dla bliźniego. (Być chrześcijaninem). "Gość Niedzielny" 68:1991 nr 10 (10 III 1991)
♦ Ja i Ty. "Gość Niedzielny" 68:1991 nr 39 (29 IX 1991)
♦ Miłość Kościoła a miłość Ojczyzny. "Gość Niedzielny" 68:1991 nr 46 (10 XI 1991)

1992
♦ Nasza modlitwa. "Gość Niedzielny" 69:1992 nr 32 (9 VIII 1992)

1993
♦ Wolność - prawdziwe oblicze (I). "Gość Niedzielny" 70:1993 nr 7 (14 II 1993)
♦ Wolność. Między ignorancją a nadużyciem (II). "Gość Niedzielny" 70:1993 nr 8 (21 II 1993)
♦ Władza - dylemat jej posiadania i sprawowania (I). "Gość" Niedzielny" 70:1993 nr 9 (28 II 1993)
♦ Władza. Panować - to służyć (II). "Gość Niedzielny" 70:1993 nr 10 (7 III 1993)
♦ Odpowiedź katolika na dar wiary. "Gość Niedzielny" 70:1993 nr 29 (18 VII 1993)
♦ Dojrzałość. "Gość Niedzielny" 70:1993 nr 30 (25 VII 1993)
♦ Wolność. "Gość Niedzielny" 70:1993 nr 31 (l VIII 1993)
♦ Poczucie prawdziwego szczęścia. "Gość Niedzielny" 70:1993 nr 32 (8 VIII 1993)
♦ Wielkość małego Zacheusza (Łk 19, 1-10). "Gość Niedzielny" 70:1993 nr 33 (15 VIII 1993)

1994
♦ "Choroba" wolności. Cykl: Czy Kościół lęka się wolności?
"Gość Niedzielny" R. 71:1994 nr 34 (21 VIII 1994)
♦ Ostrzeżenie przed fałszywą wolnością. Cykl: Czy Kościół lęka się wolności?
"Gość Niedzielny" R. 71:1994 nr 35 (28 IX 1994)
♦ Gorzkie owoce samowoli. Cykl: Czy Kościół lęka się wolności?
"Gość Niedzielny" R. 71:1994 nr 36 (4 IX 1994)
♦ Prawdziwa wolność. Cykl: Czy Kościół lęka się wolności?
"Gość Niedzielny" R. 71:1994 nr 37 (11 IX 1994)
♦ Wychowanie do wolności. Cykl: Czy Kościół lęka się wolności?
"Gość Niedzielny" R. 71:1994 nr 38 (18 IX 1994)

1995
♦ Śladami kamiennych tablic. Cykl: Czy Dekalog jest potrzebny dzisiejszemu człowiekowi?
"Gość Niedzielny" R. 72:1995 nr 47 (19 XI 1995)

1996
♦ Odczytać na nowo. Cykl: Czy Dekalog jest potrzebny dzisiejszemu człowiekowi?
"Gość Niedzielny" R. 73:1996 nr 4 (28 I 1996)
♦ Wolność osoby ludzkiej. Cykl: Czy Dekalog jest potrzebny dzisiejszemu człowiekowi?
"Gość Niedzielny" R. 73:1996 nr 9 (3 III 1996)
♦ W chrześcijańskiej moralności. Cykl: Czy Dekalog jest potrzebny dzisiejszemu człowiekowi?
"Gość Niedzielny" R. 73:1996 nr 19 (12 V 1996)
♦ Znaki współczesnego absurdu: lęk czy wrogość wobec życia.
"Słowo. Dziennik Katolicki" R. 3:1996 nr 9 (12-14 I 1996)


Artykuły naukowe oddane do druku [1996]


♦ Jezus Chrystus w moralności. [w]: Encyklopedia Katolicka. Lublin, mps. s. 6. TN KUL
♦ Zmierzch czy aktualność Dekalogu?
[w]: Księga Jubileuszowa ku czci Ks. Prof. dr hab. Franciszka Greniuka.
Praca zbiorowa pod red. ks. Józefa Wróbla. Lublin, mps., s. 35
♦ Czy Kościół lęka się wolności? [w]: Palące problemy współczesnego Kościoła.
Praca zbiorowa pod red. ks. M. Ruseckiego. Lublin mps., s. 15. RW KUL.
♦ Pierwotny sens normy "Nie zabijaj" i jej aksjologiczna doniosłość.
"Roczniki Teologiczne" T. XLIII (1996) z. 3, mps., s. 25
♦ Sumienie - problem żywotny współczesności.
[w]: Księga Jubileuszowa ku czci ks. prof. dr hab. Alojzego Marcola.
Praca zbiorowa, pod red. ks. dr Piotra Morcisica. Opole, mps., s. 26.
♦ Rec.: Stanisław Olejnik. Etyka lekarska. Katowice 1994, ss. 152.
Wyd. Unia. "Ateneum Kapłańskie", mps., ss. 11
♦ Znaki współczesnego absurdu: lęk czy wrogość wobec życia?
[w]: Sympozjum poświęcone tematowi "Evangelium Vitae",
zorganizowane przez Sekcję Teologii Moralnej KUL i Instytut Jana Pawła II (28-29 II 1996), mps, s. 7


Bibliografię opracował: ks. Janusz Nagórny

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2008, godz. 00:07 - Artur Podsiadły