Filologia Klasyczna w KUL

Wystawę przygotowano w związku z sympozjum
"Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury europejskiej"
oraz walnym zjazdem PTF w Lublinie (17-20.IX 2003 r.)

 

  Celem tej wystawy jest ukazanie bogatego dorobku naukowego
Sekcji Filologii Klasycznej - od początku jej istnienia do czasów
obecnych. Warto tu przypomnieć, że Studium Filologii Klasycznej
mieściło się w założeniach (Katolickiego) Uniwersytetu Lubelskiego
i rozpoczęło działalność w semestrze zimowym roku akademickiego
1918/1919. Pierwszą katedrą sekcji kierował Mieczysław Popławski.
 BU KUL, IX.2003, afisz wystawy Filologia Klasyczna w KUL
 Wystawa w BU KUL, IX.2003; Filologia Klasyczna w KUL     Dziś w Instytucie prowadzi się badania
z zakresu antycznej literatury greckiej i łacińskiej (grecka literatura
filozoficzna, starożytny dramat grecki, starożytny dramat grecki,
epos grecki, starożytne greckie przyrodoznawstwo, poezja okresu
augustowskiego), literatury starochrześcijańskiej (literatura NT,
pisarze wczesnochrześcijańscy, powiązania literatury chrześcijańskiej
z antykiem pogańskim), literatury średniowiecznej i nowożytnej.
Wydawane są tłumaczenia tekstów greckich i łacińskich.
 Otwarcie wystawy w BU KUL, Filologia Klasyczna w KUL, IX.2003   Otwarcie wystawy w BU KUL, Filologia Klasyczna w KUL, IX.2003   Otwarcie wystawy w BU KUL, Filologia Klasyczna w KUL, IX.2003

Ks. prof. dr hab.
Remigiusz Popowski -
Kierownik Katedry Języka
i Literatury Greckiej
Późnego Antyku
KUL

Otwierający wystawę -
prof. dr hab. Henryk Podbielski -
Kierownik Katedry Filologii Klasycznej [greckiej]
i (za nim) - ks. dr Tadeusz Stolz,
Dyrektor Biblioteki

mgr Joanna Nastalska
przedstawiła
układ wystawy,
jej zakres i kryteria,
zastosowane przy
doborze eksponatów

 

  Wystawa obejmuje publikacje z zakresu filologii klasycznej powstałe w KUL w latach 1918 - 2003. Zaprezentowano prace poszczególnych autorów według porządku chronologicznego (decydował tutaj rok ukazania się pierwszej publikacji danego autora). Jako pierwszy autor występuje Stefan Srebrny, kierujący filologią klasyczną na KUL w latach 1918/1919. W prezentacji dorobku pracowników naukowych, którzy byli zatrudnieni w KUL czasowo, pokazano ich prace, powstałe w okresie lubelskim (np. Marian Plezia). Poza pracami pracowników Sekcji (Instytutu) Filologii Klasycznej na wystawie zamieszczono także dzieła klasyków zatrudnionych na innych kierunkach, oraz nie-klasyków, poruszających tematykę filologiczną, a także publikacje niektórych absolwentów czy doktorantów.

 

 Wystawa w BU KUL, IX.2003 Filologia Klasyczna w KUL   Wystawa w BU KUL, IX.2003 Filologia Klasyczna w KUL   Wystawa w BU KUL, IX.2003 Filologia Klasyczna w KUL

 


Autorzy, którzy byli lub są związani z Instytutem Filologii Klasycznej
(kolejność przypadkowa)

Stefan Srebrny, ks. Józef Pastuszka, Adam Krokiewicz, Jerzy Manteuffel, Wiktor Hahn, Marian Plezia,
Mieczysław Popławski, Aleksandra Chodźko-Domaniewska, Rajmund Gostkowski, Józef Kuranc,
Janina Niemirska-Pliszczyńska, Leokadia Małunowiczówna, Marian Nagnajewicz, Krystyna Stawecka,
Krystyna Stańczak-Zarzycka, ks. Henryk Wójtowicz, Lucjan Olech, Danuta Szumska, Ewa Osiek,
ks. Stanisław Longosz, Jerzy Starnawski, ks. Dionizy Pietrusiński, ks. Ludwik Gładyszewski,
Zofia Brzostowska, Teresa Rzymkiewicz, Henryk Podbielski, Edward Zwolski, Robert Chodkowski,
Michał Kaczmarkowski, s. Marta Rykówna (OSU), ks. Feliks Gryglewicz, Jan Maria Szymusiak,
Józef Budzyński, Tadeusz Dawidowicz, ks. Franciszek Drączkowski, ks. Remigiusz Popowski,
Andrzej Budzisz, bp Jan Śrutwa, Maria Wojtaszak, ks. Augustyn Eckmann, Angelika Modlińska,
ks. Henryk Ostrowski, Monika Dagilis, Helena Błazińska, Piotr Kochanek, Marian Adamczyk,
Marzena Hanna Dyjakowska, Krzysztof Narecki, Jolanta Malinowska, Zofia Kupińska, Marian Babiński,
Lech Trzcionkowski, Agnieszka Dziuba, Katarzyna Kornacka, Małgorzata Sokołowska, Robert Sawa,
ks. Janusz Lewandowski, Małgorzata Iwanek, Katarzyna Dymińska, Alicja Narecka, Agata Łuka,
Andrzej Piotr Stefańczyk, Tatiana Tiszczenko-Świętorzecka, Małgorzata Górecka, Katarzyna Kulig

 

 

 Wystawa publikacji naukowych Filologii Klasycznej KUL   Wystawa publikacji naukowych Filologii Klasycznej KUL

 

 Andrzej Budzisz Epigramat łaciński w Polsce w 1. poł. XVI w.

Andrzej Budzisz:
Epigramat łaciński w Polsce
w pierwszej połowie XVI wieku.
Studium analityczne


  Ks. Augustyn Eckmann Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim

Ks. Augustyn Eckmann:
Dialog świętego Augustyna
ze światem pogańskim
w świetle jego korespondencji


  Ks. Henryk Wójtowicz (tłum. z gr., komentarze) Teofrast: Fizjologia roślin

Teofrast:
Przyczyny powstawania
i rozwoju roślin. Fizjologia roślin
Przekład z greckiego,
indeksy, wstęp i komentarze:
ks. Henryk Wójtowicz

 

 Wystawa publikacji naukowych Filologii Klasycznej KUL   Wystawa publikacji naukowych Filologii Klasycznej KUL

 

 Ks. Remigiusz Popowski Słownik grecko-polski Nowego Testamentu

Ks. Remigiusz Popowski SDB:
Słownik grecko-polski
Nowego Testamentu
  Robert R. Chodkowski Ajschylos i jego tragedie

Robert R. Chodkowski:
Ajschylos
i jego tragedie
  Grecko-polski Nowy Testament Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi

Grecko-polski Nowy Testament
Wydanie interlinearne
z kodami gramatycznymi

 

 Wystawa publikacji naukowych Filologii Klasycznej KUL   Wystawa publikacji naukowych Filologii Klasycznej KUL

 

 

Werner Jaeger: Paideia
Formowanie
człowieka greckiego
Wyd. ALETHEIA, 2001
ss. 1.254,
ISBN: 8387045837
tłum. Marian Plezia
i Henryk Bednarek
  Werner Jaeger: Paideia. Formowanie człowieka greckiego   Marian Plezia (1917-1996)
pracę nad przekładem dzieła
Jaegera zaczął w okresie
swej pracy w KUL (1946-1953)
i nigdy w pełni jej nie ukończył.
Dwa pierwsze tomy zdołał
wydać dopiero na początku
lat sześćdziesiątych XX w.;
pozostałe notatki przejrzał
i uzupełnił Henryk Bednarek.

  "Grecki rzeczownik paideia oznaczał wychowywanie i kształcenie dzieci (paides), a także skutki tych czynności, wychowanie i wykształcenie, jak w tytule Ksenofontowego pisma 'O wychowaniu Cyrusa' - Kyrou paideia - w spolszczonej formie grecko-łacińskiej Cyropedia. Miał też znaczenie oboczne: uprawa. Kształcenie daje człowiekowi ogładę, z naturalnego dzikusa czyni istotę cywilizowaną. Istota cywilizowana inaczej niż dzikus układa swoje zachowania społeczne, a nadto ma potrzebę i z reguły zdolna jest tworzyć najróżniejsze artefakty. Grecka paideia zatem to - jako skutek ogłady i uprawy - kultura zarówno osobista i społeczna twórców owych artefaktów, jak też artefakty same. Rzymianie mieli dla kultury dwie podstawowe nazwy: obok pierwotnego i rodzimego cultus, w którym dominuje pojęcie uprawy, przyjęli z czasem dla kultury, trochę podobnie jak Grecy, wykoncypowaną nazwę humanitas, wywiedzioną od nazwy człowieka, homo, i konotującą człowieczeństwo wyzwolone z dzikości i takich jej atrybutów, jak okrucieństwo z jednej, a prostactwo z drugiej strony. Często te nazwy łączyli w jedną: cultus atque humanitas. Wolno by może zauważyć, że grecka nazwa kultury wywodzi się od jej podmiotu jako nieobrobionego tworzywa, bo takim tworzywem jest dziecko, pierwsza nazwa łacińska kojarzy się z obróbką tego podmiotu, druga zaś już ze skutkiem owej obróbki. Książka Wernera Jaegera - jednego z najznakomitszych starożytników pierwszej połowy XX wieku (żył w latach 1888 - 1961) - jest niezwykle bogatym, wszechstronnym i wnikliwym opisem greckiej kultury epoki archaicznej i klasycznej do czasów Platona włącznie. Opisem, co warto podkreślić, kultury duchowej jako spójnej całości ideałów wychowywania i kształcenia oraz bardzo szerokiego spektrum ich skutków. Nie jest to bowiem ani obraz samego tylko piśmiennictwa greckiego, ani greckiej filozofii, religii czy myśli wychowawczej, politycznej i społecznej, ani tylko wartości etycznych i budowanego na nich obyczaju, lecz całego tego kompleksu zjawisk tworzących kulturę duchową Greków i jej przemiany od Homerowego zarania aż po klasyczną dojrzałość epoki Platona, któremu Jaeger poświęcił trzecią, najobszerniejszą część swego głównego dzieła, zaczętego w Niemczech, zaś po ich opuszczeniu w roku 1936 dokończonego w USA. Zmarły w roku 1996 Marian Plezia, znakomity polski filolog-starożytnik i filolog-mediewista, przełożył i na początku lat sześćdziesiątych wydał dwie pierwsze księgi Paidei i część trzeciej, resztę zaś pozostawił niedokończoną w rękopisie. Przekład, dokończony przez Henryka Bednarka, zasłużonego tłumacza anglojęzycznych prac z dziedziny filozofii i humanistyki, ukazuje się po polsku dopiero teraz po raz pierwszy w całości".


(Ze wstępu, Juliusz Domański, 2001)

 

 

Instytut Filologii Klasycznej KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
e-mail: filklas@kul.lublin.pl


Kierownik - prof. dr hab. Robert Chodkowski, prof. zw.
Katedra Filologii Klasycznej (greckiej)
Kierownik - prof. dr hab. Henryk Podbielski, prof. zw.; dr Krzysztof Narecki, st. wykładowca
Katedra Filologii Klasycznej (łacińskiej)
Kierownik - dr hab. Andrzej Budzisz, prof. nadzw.; dr hab. Krystyna Zarzycka-Stańczak, prof. nadzw.;
dr Marian Babiński, asystent; mgr Małgorzata Górska, asystent; mgr Agata Luka, asystent;
ks. dr hab. Henryk Wójtowicz, prof. nadzw.
Katedra Języka i Literatury Greckiej Późnego Antyku
Kierownik - ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski, prof. zw.;
mgr Małgorzata Iwanek, asystent; mgr Ewa Osek, asystent
Katedra Literatury Wczesnochrześcijańskiej
Kierownik - ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, prof. nadzw.; ks. mgr Marek Cieśluk, asystent
Katedra Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej
Kierownik - prof. dr hab. Krystyna Stawecka, prof. zw.; dr Agnieszka Dziuba, adiunkt;
dr Jolanta Malinowska, st, wykładowca
Katedra Teatru i Dramatu Antycznego
Kierownik - prof. dr hab. Robert Chodkowski, prof. zw.
Biblioteka Zakładów Filologii Klasycznej
mgr Elżbieta Wielkosielec, kustosz

 

 Wystawa w BU KUL, IX.2003 Filologia Klasyczna w KUL   Wystawa w BU KUL, IX.2003 Filologia Klasyczna w KUL

Fot. Jolanta Wasilewska

 

 


W dniach 17-20 września 2003 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się sympozjum
"Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury europejskiej",
zorganizowane przez Instytut Filologii Klasycznej KUL.
Zastanawiano się m.in. nad rolą języka i kultury łacińskiej w nowoczesnym kształceniu

Program IC Walnego Zjazdu PTF

W środę, 17 IX, odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTF
W czwartek, 18 IX, w auli KUL uroczyście rozpoczął się Walny Zjazd PTF
– Słowo przewodniczącego Lubelskiego Koła PTF
– Prof. dr hab. Jerzy Styka, Prezes PTF – otwarcie zjazdu
– JM ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Rektor KUL – powitanie uczestników
ODCZYT PROGRAMOWY. JE ks. arcybp prof. dr hab. Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL:
Chrześcijańskie składniki w kulturze europejskiej
Prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski:
Pojęcia "hellenizmu" i "barbaryzmu" jako wyznacznik Herodotowej i europejskiej humanitas
Prof. dr hab. Jerzy Styka: Humanitas litterarum w pismach Sydoniusza Apolinarisa
Prof. dr hab. Marian Szarmach: "Philantropia" Apolloniosa z Tyany
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła: Humanitas Christiana w poezji Prudencjusza
Prof. dr hab. Lucyna Stankiewicz:
Pojęcia "homo" i "humanitas" w rzymskiej literaturze archaicznej zachowanej we fragmentach
Dr Barbara Hartleb–Kropidło:
Analogie i opozycje znaczeniowe wyrazów "homo", "humanus", "inhumanus" u Plauta

Piątek, 19 IX, drugi dzień sympozjum
Prof. dr hab. Juliusz Domański: De Platonis "paideia" deque Ciceronis "humanitate"
Prof. dr hab. Ulana Holovatch:
Understanding Plato’s teachings regarding Eros with reference to original texts
and to polemical discussions of corporeal and non-corporeal love
Dr Joanna Sowa: Współdziałanie i współzawodnictwo w obrazie przyjaźni u Platona i Arystotelesa
Prof. dr Alfons Wouters: The Roman "Vir bonus dicendi peritus" and grammar
Prof. dr hab. Jerzy Styka: Języki klasyczne – stan nauczania w krajach Unii Europejskiej

Zwiedzanie wystawy
'Dorobek naukowy filologii klasycznej KUL', Biblioteka Uniwersyteckiej KUL


Mgr Grażyna Czetwertyńska: Język łaciński i kultura antyczna w nowoczesnym kształceniu
– rola nauczyciela łaciny w realizacji podstawowych zadań polskiej edukacji
Wieczorem uczestnicy zjazdu obejrzeli w Gardzienicach spektakl 'Elektra' według Eurypidesa

Sobota, 20 IX, trzeci dzień sympozjum
Ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski:
Inspiracje estetyczne Filostrata Flawiusza w twórczości malarzy Renesansu
Dr Anna Wasyl: Dziedzictwo kulturalne antyku w ocenie Petrarki
Dr Radosław Piętka: Antyczna cywilizacja jako wzorzec i antywzorzec kulturowy
Dr Tadeusz Aleksandrowicz:
Kultura intelektualna rzymskich konsulów z lat 146 – 43 przed Chrystusem a humanitas Romana

 

 

 Tadeusz Madała, Krzysztof Narecki: Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004 Wydawnictwo KUL, Lublin 2006   W początku 2006 roku ukazała się książka,
dokumentująca historię tej sekcji KUL.
Jednym z jej autorów jest pracownik BU KUL,
kierownik Oddziału Informacji Naukowej.

Tadeusz Madała, Krzysztof Narecki:
Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN: 83-7363-339-1, ss. 126

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2008, godz. 06:05 - Jan Wasilewski