Integracja Europy

w ujęciu historycznym

Wystawa z okazji wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

Wystawa 'Integracja Europy'
Książki z wystawy
Historia integracji Europy

 

 Plakat wystawy 'Integracja Europy' BU KUL, VI-VII 2004   Widok wystawy 'Integracja Europy' BU KUL, VI-VII 2004   Znak Unii Europejskiej

Z lewej - plakat wystawy w BU KUL; w środku - widok ogólny ekspozycji,
z prawej - znak Unii Europejskiej

 

 

Na początku wystawy zaprezentowano publikacje poświęcone pionierom ("ojcom") zjednoczenia
Europy ojczyzn, a więc Robertowi Schumanowi, Konradowi Adenauerowi i Alcido de Gasperiemu,
a także - w drugiej kolejności - Jean Monnetowi i Paul-Henri Spaakowi.

 Ojcowie wspólnej Europy

Ojcowie wspólnej Europy (1951). Od lewej stoją:
Robert Schuman (1886-1963), Alcide De Gasperi (1881-1954), Dirk Stikker (1897-1979),
Paul van Zeeland (1893-1973), Konrad Adenauer (1876-1967) i Joseph Bech (1887-1975).

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

René Lejeune:
Robert Schuman 1886-1963

  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Elisabeth Arnoulx de Pirey:
De Gasperi. le père italien
de l'Europe
  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Maria Romana
Catti de Gasperi:
De Gasperi. Polityk i człowiek

 

Pierwszoplanową postacią jest Robert Schuman (1886-1963), autor pomysłu wspólnoty europejskiej. (Warto dodać, że był to człowiek wielkiego serca, gorliwy katolik; już wkrótce po jego śmierci
zaczęto gromadzić materiały do jego procesu beatyfikacyjnego).
Za "ojca Europy" uważny jest też Konrad Adenauer (1876-1967), od 1949 roku kanclerz Niemiec,
który brał czynny udział w pracach nad powołaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
Trzecim z współautorów i realizatorów koncepcji integracji europejskiej był premier Włoch,
Alcide de Gasperi (1881-1954), któremu także poświęcono na wystawie odpowiednie miejsce.

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Konrad Adenauer:
Seine Deutschland
- und Aussenpolitik
1945-1963

  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Konrad Adenauer:
'Seid Wach für die
Kommenden Jahre'
Grundsaetze. Erfahrungeg. Einsichten
  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Co Jan Paweł II mówi
o zjednoczeniu Europy 

 Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945

Polska wobec idei
integracji europejskiej
w latach 1918-1945,
Wojciechowski Mieczysław (red.),
Toruń 2000, ss. 296,
ISBN: 87-231-1118-9
  Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy

Społeczeństwo, armia i polityka
w dziejach Polski i Europy.
Instytut Historii UAM,
Poznań 2002,
s. 829, ISBN 83-86650-64-8
(wśród Autorów m.in.
Jerzy Strzelczyk,
Włodzimierz Stępiński)
  Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX w., red. St. Sierpowski

Polska na tle procesów rozwojowych
Europy w XX wieku.
Red. Stanisław Sierpowski,
Instytut Historii UAM,
Poznań 2002, ss. 332,
ISBN: 83-86650-54-0

 

 Helmut Juros, TN KUL, 1997  Kościół - kultura - Europa

Helmut Juros:
Kościół - kultura - Europa.
Katolicka nauka społeczna
wobec współczesności.
Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1997, ss. 294,
ISBN: 83-86668-96-2
  Piotr S. Wandycz: Pax Europea n Dzieje systemów międzynarodowych  w Europie 1815-1914, ARCANA

Piotr Stefan Wandycz:
Pax Europea.
Dzieje systemów międzynarodowych
w Europie 1815-1914, ss. 232,
Wydawnictwo ARCANA, Kraków
  Europa: Zbliżenia - kontrowersje - perspektywy

Europa:
Zbliżenia - kontrowersje
- perspektywy.
red. Elżbieta Hałas
Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2002, ss. 148
ISBN: 83-7306-094-4

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Modernizacja i wiara.
Rola Kościoła katolickiego
w procesie integracji europejskiej
(Kraków, 13-14.IX 2002,
wystąpienia z II konferencji)

  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Krystyna Czaba:
Idea Europy kultur
w nauczaniu Jana Pawła II  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004  'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Kultura i prawo: materiały
Międzynarodowej Konferencji
nt. Religia i wolność religijna
w UE,
Warszawa 2-4 IX 2002,
Wyd. TN KUL, 2003

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Rola Kościoła katolickiego
w procesie integracji
europejskiej - konferencja
(Kraków, 14-15.IX 2001)

  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'   Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Kościół - Polska
- Unia Europejska
(praca zbiorowa),
Wydawnictwo
'Wokół Nas'

W. Brzeziński, A. Górczyński: Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa 2003

 

Duża grupa publikacji przedstawia encyklopedie, słowniki, wszelkiego rodzaju kompendia
i ogólne opracowania dotyczące Wspólnoty Europejskiej. Stosunkowo sporo miejsca poświęcono
początkom zjednoczenia, w tym szczególnie Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG).
Bardzo ważną częścią wystawy są wydawnictwa poświęcone systemowi prawnemu Wspólnoty
oraz publikacje tekstów traktatów i innych dokumentów.

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Hallstein:
Die Europaeische Gemeinschaft

  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

J. Megret (i inni):
Le droit de la communaute
economique europeenne
  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Ludwik Malinowski:
Europa współczesna
(wybór zagadnień)

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Ireneusz C. Kamiński:
Unia Europejska: podstawowe
akty prawne, Warszawa 2004
  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Traktaty Europejskie
Wprowadzenie Adam Łazowski, Bydgoszcz- Warszawa, 2003
  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

F. Mádl:
The law of the European
Economic Community (...)

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Wiesław Walkiewicz:
Polska na drodze
do Unii Europejskiej  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Alexander Noble: Przewodnik
po UE. Od Rzymu do Maastricht
i Amsterdamu
Edycja polska uaktualniona
i wzbogacona przez
Ewę Synowiec
  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Stanisław Naruszewicz:
Unia Europejska.
Zarys systemu 

Wystawę w BU KUL zamykają prace dotyczące różnych zagadnień szczegółowych
oraz ostatniego aktu rozszerzenia Unii (gdzie najwięcej miejsca zajmuje wejście Polski do UE).

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Wizje i perspektywy UE
a polska polityka integracyjna.
Konferencje naukowe.
Redaktor naukowy:
Józef M. Fiszer
  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Raport na temat rezultatów
negocjacji o członkostwo
Rzeczpospolitej Polskiej w UE


  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Prawo Wspólnot Europejskich.
Dokumenty. Wybór i redakcja:
Władysław Czpliński,
Rudolf Ostrihansky,
Anna Wyrozumska

 

 Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Polska i Unia Europejska.
Stan obecny
i wyzwania na przyszłość
(pod redakcją Urszuli Płowiec)

  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004 'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Józef M. Fiszer:
Unia Europejska a Polska.
Dziś i jutro


  Książka z wystawy w BU KUL, VI-VII'2004  'Integracja Europy w ujęciu historycznym'

Werner Weidenfeld,
Wolfgang Wessels:
Europa od A do Z.
Podręcznik
integracji europejskiej

 

 Julia Tazbir: Atlas Wspólnoty Europejskiej. Mapy, komentarze. Wydawnictwo Demart
    Wystawa "Integracja europejska w ujęciu historycznym"
demonstruje jedynie część zbiorów poświęconych szerokiej
problematyce europejskiej, jakie znajdują się w zasobach BU KUL.

  Całkowicie pominięte zostały wydawnictwa rządowe i urzędowe, czasopisma oraz publikacje propagandowe (zwłaszcza z okresu poprzedzającego polskie referendum na temat wstąpienia do UE)
i większość publikacji dotyczących Wspólnoty Europejskiej,
wydanych w kraju przed rokiem 1989.
Opis wystawy -  Joanna Nastalska, BU KUL
Z lewej:
Julia Tazbir: Atlas Wspólnoty Europejskiej.
Mapy, komentarze. Wyd. Demart, Warszawa 2002

 

 

Appendix:
Europa wspólnych wartości.
Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy.
Materiały II Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Lublin, 24-26 września 2004 r.
Red. ks. Stanisław ZIĘBA, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2004, ss. 304
ISBN: 83-7306-189-4
  Europa wspólnych wartości

 

 

Fotografie z wystawy: ks. Jerzy Latawiec
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2008, godz. 02:33 - Jan Wasilewski