REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU NAUK SOCJOLOGICZNYCH

 

 

Przepisy ogólne

§ 1

Biblioteka Instytutu Nauk Socjologicznych, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Instytucie Nauk Socjologicznych.

§ 2

Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb

Instytutu Nauk Socjologicznych.

§ 3

Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Księgozbiór dydaktyczny powinien być gromadzony w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, pracy dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być sfinansowany tak z budżetu KUL, jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i na badania własne w ramach realizowanych w Uczelni zadań badawczych.

§ 4

Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 5

Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 6

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określa strategię gromadzenia zbiorów.

§ 7

Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:

1. Opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece

Uniwersyteckiej standardami;

2. Troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utrata;

3. Prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;

4. Sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;

5. Kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach

organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje

lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;

6. Przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

§ 8

Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po uwzględnieniu opinii osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

§ 9

Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach

wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

  

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Nauk Socjologicznych

§ 10

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.

§ 11

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

§ 12

Pracownicy i studenci Instytutu Nauk Socjologicznych mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

§ 13

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

1. Dzieła wydane przed rokiem 1961;

2. Czasopisma;

3. Książki z księgozbiorów podręcznych.

§ 14

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 15

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

§ 16

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

§ 17

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci

Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 18

Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

§ 19

Studenci i pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:

1. do 5 podręczników na okres nie dłuższy niż 14 dni;

2. do 5 woluminów innych niż podręczniki na okres nie dłuższy niż 30 dni.

§ 20

Nie zwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

1. Obowiązek uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów w wysokości 1 zł od każdego

wolumina za każdy dzień zwłoki;

2. Zablokowanie konta;

3. Upomnienie na piśmie wystawiane na koszt czytelnika.

§ 21

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 22

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

§ 23

Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni

Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

Przepisy porządkowe

§ 24

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

§ 25

Zezwala się na samodzielne wykonywanie kopii cyfrowych  materiałów bibliotecznych za zgodą bibliotekarza dyżurnego, w jego obecności i w miejscu przez niego wyznaczonym zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

§ 26

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

§ 27

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 28

Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

§ 29

W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

§ 30

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

 

Autor: Piotr Olszowy
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021, godz. 14:11 - Piotr Olszowy