REGULAMIN

 

BIBLIOTEKI  INSTYTUTU  FILOLOGII  POLSKIEJ  

 

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Instytucie Filologii Polskiej.

§ 2

Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb Instytutu Filologii Polskiej.

§ 3

Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Księgozbiór dydaktyczny powinien być gromadzony w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być sfinansowany tak z budżetu KUL, jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i na badania własne w ramach realizowanych w Uczelni zadań badawczych.

§ 4

Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 5

Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 6

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określa strategię gromadzenia zbiorów.

§ 7

Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:

  1. opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej standardami;

  2. troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;

  3. prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;

  4. sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;

  5. kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;

  6. przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

 § 8

Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po uwzględnieniu opinii osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

§ 9

Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej

  

§ 10

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.

§ 11

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

§ 12

Pracownicy i studenci Instytutu Filologii Polskiej mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

§ 13

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

 

1. dzieła wydane przed rokiem 1961;

2. czasopisma;

3. książki z księgozbiorów podręcznych;

4. słowniki, encyklopedie;

5. dzieła zebrane (także poszczególne tomy tych wydawnictw). 

§ 14

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 15

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

§ 16

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

§ 17

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 18

Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

§ 19

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:

1. pracownicy, do 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni;

2. studenci I i II roku, do 3 woluminów na okres nie dłuższy niż 7 dni;

3. studenci III-V roku, do 3 woluminów na okres nie dłuższy niż 14 dni;

4. źródła wykorzystywane w pracy magisterskiej, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

§ 20

Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

            1. zablokowanie konta;

            2. upomnienie na piśmie wystawiane na koszt czytelnika.

§ 21

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 22

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

§ 23

Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

Przepisy porządkowe

 

§ 24

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

§ 25

Zezwala się na samodzielne wykonywanie kopii cyfrowych materiałów bibliotecznych za zgodą bibliotekarza dyżurnego, w jego obecności i w miejscu przez niego wyznaczonym, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

§ 26

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

§ 27

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 § 28

Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

§ 29

W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, niespożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

§ 30

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

Autor: Katarzyna Górkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 10:46 - Katarzyna Sołtys