Regulamin Biblioteki Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

K U L

 

 

Przepisy ogólne


§ 1


Biblioteka Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji i przy Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania.

 

§ 2


Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb Wydziału Nauk Społecznych a w szczególności dla Instytutu Nauk o Polityce i Administracji i Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania..

 

§ 3


Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Księgozbiór dydaktyczny powinien być gromadzony w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być sfinansowany tak z budżetu KUL, jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i na badania własne w ramach realizowanych w Uczelni zadań badawczych.

 

§ 4


Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 5


Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 6


Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawują: Dyrektor Instytutu Politologii oraz Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, w szczególności sprawują opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określają strategię gromadzenia zbiorów.

 

§ 7


Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:
1. opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej standardami;
2. troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;
3. prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;
4. sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;
5. kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;
6. przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

 

§ 8


Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po uwzględnieniu opinii osób odpowiedzialnych za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

 

§ 9


Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Politologii i Komunikacji Społecznej

 

§ 10


Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zborów posiadają pracownicy i studenci KUL.

 

§ 11


Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

 

§ 12


Pracownicy i studenci Instytutu Nauk o Polityce i Administracji i Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

 

§ 13


Wyłącznie na miejscu udostępnia się:
1. dzieła wydane przed rokiem 1961;
2. czasopisma;
3. książki z księgozbiorów podręcznych;
4. katalogi i informatory.

 

§ 14


Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

 

§ 15


Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

 

§ 16


Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

 

§ 17


Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 18


Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

 

§ 19


Studenci i pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji i Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania. mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:
1. pracownicy naukowi, do 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni;
2. studenci studiów I stopnia, do 3 woluminów na okres nie dłuższy niż 14 dni;
3. studenci studiów II stopnia, do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

§ 20


Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:
1. obowiązek uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów w wysokości 0, 20 gr od każdego woluminu za każdy dzień zwłoki;
2. zablokowanie konta;
3. upomnienie na piśmie wystawiane na koszt czytelnika.

 

§ 21


Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

§ 22


W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

 

§ 23


Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.


Przepisy porządkowe

 

§ 24


Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

 

§ 25


Kopiowanie zbiorów może być dokonywane wyłącznie przy użyciu urządzeń będących na wyposażeniu Biblioteki.

 

§ 26


Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

 

§ 27


Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 28


Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 29


W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

 

§ 30


W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

Autor: .
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022, godz. 11:29 - Piotr Olszowy