"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Bronisław Wenanty Zubert OFM (1935-2015)

Bronisław Wenanty Zubert - sylwetka i publikacje

Bronisław Wenanty Zubert OFM 1935-2015

 

O. prof. dr hab. Bronisław Wenanty Zubert urodził się 28 kwietnia 1935 r. w Katowicach. W latach 1948-1950 uczęszczał do NSD oo. Franciszkanów w Nysie, a następnie w Jarocinie Wielkopolskim (do 1952 r.), gdzie zdał maturę. 20 sierpnia 1952 r. wstąpił do nowicjatu oo. Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce (którego definitorem był w latach 1986-1995) i przyjął imię Wenanty. Rok później złożył zakonne śluby czasowe, w 1956 r. – wieczyste, a 14 sierpnia 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1953-1955 studiował filozofię w WSD oo. Franciszkanów w Opolu, a następnie, do 1959 r., teologię w WSD oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. W 1959 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Ukończył je w 1962 r. przedstawiając pracę Przeszkoda wieku do małżeństwa w prawie żydowskim, rzymskim i germańskim, której promotorem był ks. prof. dr hab. Józef Rybczyk. Rok później podjął pracę jako asystent na KUL. W 1965 r. został mianowany starszym asystentem, a w 1968 r. – adiunktem. Pracę doktorską Małżeńska przeszkoda wieku w prawodawstwie Kościoła Zachodniego do Soboru Trydenckiego obronił 13 grudnia 1967 r. Habilitował się w 1981 r. na podstawie pracy Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małżeństwa w nauce prawa kanonicznego i jurysprudencji (1517–1917). Studium historyczno-prawne, za którą w 1985 r. otrzymał nagrodę rektora KUL. W 1983 r. został docentem na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych. W 1992 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego KUL, a w 1996 – profesora zwyczajnego.

Wykładał prawo kanoniczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w WSD oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach (od 1978), w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (od 1985); prawo małżeńskie na Wydziale Teologii KUL w Katowicach (lata 1988-2003), prawo zakonne i sakramentalne w Spiskiej Kapitule na Słowacji (1996-1998) oraz Licencjackim Studium Prawa Kanonicznego w Welehradzie w Czechach (1998-2000). Był kierownikiem Katedry Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (1984-2009), kuratorem Katedry Prawa i Sakramentów Świętych (1984-2008). Od 2009 r. pracował na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej.

Był trzykrotnym stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (1970-72, 1983, 1996) a także na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen (1991).

Należał do Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Kanonistów Polskich, Societas Humboldtiana Polonorum (w Poznaniu), Consotiatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Rzym) oraz Iuris Medii Aevi Consotiatio (Waszyngton-Monachium). Współredagował Studia z prawa kościelnego (wyd. Katowice).

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.). W 2011 r. został doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmány w Budapeszcie.

Zmarł 30 maja 2015 roku w Afiartis na Karpatos (Grecja).

 

Bibliografia
Plenitudo legis dilecto. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Lublin 2000; Zubert Bronisław Wenanty OFM: Pro iure et vita. Wybór pism. Lublin 2005; Zmarł ojciec prof. Wenanty Zubert. Dostęp: http://info.wiara.pl/doc/2525264.Zmarl-ojciec-prof-Wenanty-Zubert [2015-07-09]; Skorupa Ambroży: Prof. dr hab. Bronisław Wenanty Zubert. Kierownik Katedry Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w latach 1984-2009. Dostęp: prof-dr-hab-bronislaw-wenanty-zubert-ofm,art_13061.html; Ordon Marta: Ś.† P. Bronisław Wenanty Zubert OFM. Dostęp: bronislaw-wenanty-zubert-ofm,art_26043.html

Opracowanie:

Monika Krzywicka

Ważniejsze publikacje:

 

 

 

Wykaz najważniejszych publikacji prof. dr hab. Bronisława Zuberta OFM

z zakresu prawa małżeńskiego i sakramentów

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2015, godz. 10:21 - Małgorzata Augustyniuk