"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Czesław Bloch  (1927 - 2000)

Czesław Bloch - sylwetka i publikacje

 

  Czesław Bloch urodził się 1 listopada 1927 roku w Nowej Wsi Wschodniej koło Ostrołęki.

  Jako młody pracownik naukowy był opiekunem Koła Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1960–1964), do którego powrócił w latach 1975–1979 jako jego kurator. W latach 1979–1984 kierował Zakładem Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL. W tymże okresie był redaktorem naczelnym "Studiów Polonijnych". Od chwili powstania w 1984 roku aż do 2000 roku kierował Katedrą Historii Najnowszej na Wydziale Nauk Humanistycznych w Sekcji Historii KUL.

  W swoich badaniach naukowych zajmował się polskimi walkami niepodległościowymi, wielkimi mężami stanu Polski XIX i XX wieku, wielkimi ruchami politycznymi w Polsce, dziejami Polonii, deportacją ludności polskiej do ZSRR oraz stosunkami amerykańsko-radzieckimi.

  Profesor dr hab. Czesław Bloch prowadził szeroką działalność społeczną, często pełniąc przy tym kierownicze funkcje (np. był prezesem Przymierza Ludowo-Narodowego czy naczelnym pisma "Nowy  Przegląd Wszechpolski", które założył w 1994 roku). Należał do Związku Sybiraków. Współpracował z Radiem Maryja. Był członkiem wielu towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polish Genealogical Society w Chicago, Komitetu Badań Polonii PAN, Rady Naukowej Ośrodka Badania Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku. Przez całe życie był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i miał opinię niestrudzonego nauczyciela akademickiego oraz gorącego patrioty, który zawsze wiernie służył Bogu i Ojczyźnie. U progu lat 80. XX w. był inicjatorem idei nagrody naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów (polonijni działacze, którzy ją ufundowali w roku 1980), zwanej potem "Lubelskim Noblem". Nagrodę przyznano po raz pierwszy w roku 1981, a za życia Profesora otrzymało ją ponad pół setki osób.

Profesor Czesław Bloch był recenzentem następujących rozpraw:
- Polonia obu Ameryk w wojskowo-mobilizacyjnych planach rzdu RP na uchodźstwie (1939-1945),
      (Józef Smoliński, habilitacja, 1998);
- Exodus ludności polskiej z Wileńszczyzny w latach 1944-1947
      (Alicja Paczoska, doktorat, 1999).

Profesor Czesław Bloch był promotorem następujących przewodów doktorskich:
- Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944-1951
      (Dorota Sula, 1999);
- Europa środkowo-wschodnia w myśli politycznej obozu narodowego 1907-1980
      (Jacek Gołębiowski, 1999);
- Lotnictwo Towarzyszące II Rzeczypospolitej na tle rozwoju technicznego
      europejskiego lotnictwa tej klasy w latach 1921-1941
      (Krzysztof A. Tarkowski, 2000).

Czesław Bloch zmarł w Lublinie 3 kwietnia 2000 roku.
Został pochowany w rodzinnej parafii w Rzekuniu koło Ostrołęki.


Zob. także online (dostęp X 2008):
Andrzej J. Horodecki, Śladami Profesora.
Wspomnienie o prof. dr hab. Czesławie Blochu w 5. rocznicę śmierci
(NPW 3-4, 2005)

 

 

 Powrót Polski na mapę Europy - sesja w 70. rocznicę Traktatu Wersalskiego

Powrót Polski na mapę Europy:
sesja naukowa
poświęcona 70. rocznicy
Traktatu Wersalskiego.
Redakcja: Czesław Bloch,
Zygmunt Zieliński.
Wyd. KUL, Lublin 1995, s. 425
ISBN: 83-228-0552-7

 

 Czesław Bloch, 1974: Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850

Czesław Bloch:
Generał Ignacy Prądzyński
1792-1850,
Wyd. Ministerstwa
Obrony Narodowej,
Warszawa 1974, s. 672,
ilustr. w tekście 11, indeks,
bibliografia

 

 Władysław Sikorski. Ignacy Paderewski. Pr. zb. pod red. Czesława Blocha

Władysław Sikorski.
Ignacy Paderewski.
Praca zbiorowa pod redakcją
Czesława Blocha,
Wyd. KUL, Lublin 1988, s. 328
ISBN: 83-228-0030-4

 

 Studia Polonijne, IBnPiDP KUL

 

 Studia Polonijne, IBnPiDP KUL

   W służbie Polonii. 20 lat IBnPiDP KUL

W służbie Polonii.
20 lat Instytutu
Badań nad Polonią
i Duszpasterstwem Polonijnym
Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 1992


"Studia Polonijne" - rocznik Instytutu Badań nad Polonią
i Duszpasterstwem Polonijnym KUL
wydawany od roku 1976
(początkowo ukazujący się nieregularnie).
Do 2000 r. ukazało się 20 tomów.

 

'W służbie Polonii' - Publikacja wydana z okazji jubileuszu 20-lecia działalności
Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zawiera obszerny rozdział prezentujący szczegółowo bilans osiągnięć Instytutu,
między innymi badania naukowe Instytutu i jego pracowników, działalność wydawniczą,
organizację sesji naukowych, działalność popularyzatorską.
Druga część stanowią szkice dotyczące zamierzeń i perspektyw rozwoju Instytutu.
Książka zaopatrzona jest w wykaz publikacji Instytutu, wykaz publikacji o Instytucie,
spis sesji naukowych oraz dokumentację fotograficzną z działalności tej placówki.

 

Wybór i pontyfikat
Jana Pawła II
a Polonia w świecie.
Komitet redakcyjny:
Czesław Bloch,
ks. Roman Dzwonkowski SAK,
ks. Piotr Taras SAK.
Pallotinum,
Poznań - Warszawa 1988
ISBN: 83-7014-037-8

Praca przygotowana przez
Instytut Badań nad Polonią
i Duszpasterstwem Polonijnym
KUL
   Wybór i pontyfikat Jana Pawła II a Polonia w świecie, KUL 1988   Polityczne i gospodarcze
uwarunkowania oraz inne
przyczyny sprawiły,
że w XIX i XX wieku opuściło
ojczyznę ponad 4 miliony
Polaków. W rezultacie tej
emigracji powstała Polonia,
którą tworzą osoby
świadome swojego polskiego
pochodzenia, mieszkające
poza granicami kraju.
Ich liczba wynosi dziś około
12 milionów. Między Macierzą
a Polonią istnieją głębokie
więzy, przede wszystkim
uczuciowe, religijne i kulturalne.
[Od Redakcji tomu]


 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2008, godz. 04:46 - Artur Podsiadły