"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Danuta Zamącińska-Paluchowska

(1934 - 2007)

Danuta Zamącińska-Paluchowska - sylwetka i publikacje

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska (1934 - 2007)   17 marca 2007 roku zmarła
prof. dr hab. Danuta Zamącińska-Paluchowska
wieloletni kierownik Katedry Literatury Oświecenia
i Romantyzmu KUL, wybitna uczona, wspaniały wychowawca
i promotor wielu prac magisterskich i doktorskich,
członkini towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych.
Msza św. żałobna została odprawiona
w Kościele Akademickim KUL 28 marca.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się tegoż dnia
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

 

 

 Pogrzeb prof. Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej
   Pogrzeb prof. Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej

Z lewej: nad trumna zmarłej ks. bp Artur Miziński
i władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:
Rektor ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk,
Prorektor ds. administracji i finansów dr hab. Roman Doktór, prof. KUL,
Prorektor ds. dydaktyki i wychowania prof. dr hab. Józef Franciszek Fert
oraz ks. dr hab. Stanisław Longosz, prof. KUL

Z prawej - wieńce i kwiaty na grobie zmarłej
w tle Andrzej Paluchowski przyjmuje kondolencje
(fotografie - Krystyna Wawryszuk)

 Pogrzeb prof. Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej
   Pogrzeb prof. Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej

Rodzina, władze i pracownicy KUL, studenci w kondukcie pogrzebowym
prof. Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej

 

 

  Danuta Zamącińska urodziła się 1 lipca 1935 roku w Grodnie. Lata szkolne zakończyła maturą w roku 1952 w Białymstoku. Studia polonistyczne odbyła w latach 1952 - 1957 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez trzy lata (do 1959 roku) pod kierunkiem prof. Czesława Zgorzelskiego przygotowywała "Wiersze drobne" Mickiewicza dla przyszłej edycji krytycznej. Na stanowisko asystenta przy Katedrze kierowanej przez prof. Czesława Zgorzelskiego została powołana w roku 1960. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1970 roku (w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie). W tym samym roku otrzymała stanowisko adiunkta przy Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL. Habilitowała się w 1983 roku już na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL na podstawie rozprawy "Słynne - nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida" (Lublin 1985). Etat docenta uzyskała w roku 1984, a stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 1997. Od roku 1997 do 30 września 2005 roku kierowała Katedrą Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.
 
 Danuta Zamącińska-Paluchowska (1934 - 2007)

Danuta Zamącińska-Paluchowska
(fot. ze zbiorów rodzinnych)
    Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1970 roku (w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie). W tym samym roku otrzymała stanowisko adiunkta przy Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL. Habilitowała się w 1983 roku już na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL na podstawie rozprawy pt. "Słynne - nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida" (Lublin 1985). Etat docenta uzyskała w roku 1984, a stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 1997. Od roku 1997 do 30 września 2005 roku kierowała Katedrą Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.

  Lata 1960 - 2005 wypełnione były dla niej pracą na różnych poziomach dydaktyki uniwersyteckiej: od ćwiczeń analitycznych i warsztatowych na latach pierwszych, poprzez ćwiczenia historycznoliterackie, proseminaryjne, wykłady, seminaria (130 magistrów), seminaria doktorskie (siedmiu doktorów). Katedra przez nią kierowana przysporzyła Uniwersytetowi czterech doktorów habilitowanych.

Niektóre prace doktorskie, napisane pod kierunkiem Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej:
- 1993: Małgorzata Łukaszuk-Piekara: "Niby ja...". Rzecz o poezji Mirona Białoszewskiego;
- 1993: Dariusz Seweryn: O wyobraźni lirycznej Mickiewicza;
- 2002: Pelagia Bojko: Oblicze człowieka. Rysy autoportretu w listach Norwida;
- 2005: Agata Seweryn "Poezja nutami niesiona...". O muzycznej recepcji dzieł Słowackiego.

  W swojej pracy naukowej uprawiała różnorodne gatunki badawcze - od prac materiałowych, bibliograficznych, komentarzy filologicznych, prac biograficznych, poprzez rozprawy analityczne, interpretacyjne - ku próbom syntezy. Uprzywilejowany materiał badawczy stanowiła dla niej polska poezja od wieku XVIII po lirykę dwudziestowieczną - pisała o Przybosiu, Żagarach i Żagarystach, Miłoszu, Gałczyńskim. Prawdziwą miłością badaczki byli wielcy romantycy polscy (Mickiewicz, Słowacki, Norwid) – traktowani jako "słynni – nieznani". Znaczące miejsce zajęły także prace edytorskie: edycja wierszy Zana, listów filomackich, prace mickiewiczowskie i próby norwidowskie. Z ważniejszych dokonań redakcyjnych należy pamiętać o tomach: "Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu" (1995), "Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca" (2002) – wespół z Marianem Maciejewskim. Pozostawiła nieukończoną edycję Listów Stanisława Pigonia do Czesława Zgorzelskiego. Wszystkie prace drukowane (od debiutu w roku 1959) sygnowała nazwiskiem panieńskim – Danuta Zamącińska. W życiu prywatnym była żoną Andrzeja Paluchowskiego, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1976 - 1997.

  Instytut Filologii Polskiej KUL, Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu oraz przyjaciele uniwersyteccy i bliscy spoza Uniwersytetu przygotowali i wręczyli dedykowany Jej obszerny tom prac: "Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej" (Lublin 2006). Była bowiem badaczem niezależnym i w pełni oryginalnym. We wprowadzeniu do tego tomu możemy przeczytać, że Profesor Danuta Paluchowska "(...) interpretując historię poezji jako historię wyobraźni nigdy nie pozwoliła się okiełznać modnym metodom, lecz przede wszystkim interesowało ją konkretne użycie języka jako fundamentu sztuki poetyckiej”.

  Profesor Danuta Zamącińska-Paluchowska zmarła 17 marca 2007 roku w Lublinie. Mimo Jej tak przedwczesnego odejścia do Domu Ojca, pozostawiła trwały ślad w badaniach literaturoznawczych, ale przede wszystkim będzie pamiętana jako wybitny wychowawca kilku pokoleń polonistycznych.


Powyższa nota została oparta głównie
na tekście autorstwa Łukasza Kaczmarka,
ogłoszonym na stronach witryny KUL.

Akademicka Kronika Filmowa KUL:
sylwetkę prof. Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej
wspominają współpracownicy z Instytutu Filologii Polskiej KUL -
prof. prof. Stanisław Fita oraz Wojciech Kaczmarek

 

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Czesław Zgorzelski -
uczony i wychowawca
red. D. Paluchowska, M. Maciejewski Wydawnictwo KUL, Lublin 2002
ISBN: 83-228-0885-2

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Religijne Tradycje Literatury Polskiej pod red. Stefana Sawickiego Tom VII: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu red. D. Zamącińska
i M. Maciejewski
TN KUL, Lublin 1995
ISBN: 83-86668-27-X

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Małgorzata Cwenk:
Lublin Onufrego Pietraszkiewicza
Przedmowa: Danuta
Zamącińska-Paluchowska
Norbertinum, Lublin 2005
ISBN 83-7222-208-8

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
Słynne - nieznane.
Wiersze późne
Mickiewicza, Słowackiego,
Norwida.
Redakcja Wydawnictw KUL,
Lublin 1985
ISBN: 83-00-00655-9

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Literatura i jej konteksty.
Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi
Red. Joanna Rusin, Kazimierz Maciąg. Danuta Zamącińska: Emocje uczonych
(z listów Stanisława Pigonia
i Czesława Zgorzelskiego)
Wyd. Uniw. Rzeszowskiego,
Rzeszów 2005
ISBN: 83-7338-186-4

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
"Znalezione piórko".
[w]: Roczniki Humanistyczne
Tom XIX, z. 1, Lublin 1971

 

     Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Biblioteka Przemyska, t. 39
Rok Słowackiego w Przemyślu. Przemyśl 2001;
Wyd. Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Przemyślu,
Red. J. Starnawski; [m.in.]:
D. Zamącińska,
Słowacki Zgorzelskiego
   

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
O kilku motywach wierszy Słowackiego. [w]: Roczniki Humanistyczne Tom IX, z. 1, Lublin 1961

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
Poznawanie poezji Norwida.
[w]: Artykuły i szkice.
Studia Norwidiana I, 1983

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
Kilka uwag o czytaniu
liryki Norwida.
[w]: Pamiętnik Literacki,
LXXI, z. 3, Wrocław 1980
PL ISSN: 0031-0514

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Krystyna Papierkowska,
Danuta Zamącińska: O liryce erotycznej K. I. Gałczyńskiego
Zeszyty Naukowe KUL
Tom IV (1961) nr 2 (14)
   Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
Ze studiów nad kompozycją
wierszy lirycznych Mickiewicza
   Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
Przyboś wobec Mickiewicza.
Roczniki Humanistyczne
Tom XVIII,z. 1, Lublin 1970

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
"Widzę naprzód o wiek"
[w]: Studia z teorii
i historii poezji,
Seria 2, Wrocław 1970

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
Wiersze i piosnki
Tomasza Zana
Lublin, 1963

 

 Danuta Zamącińska-Paluchowska - publikacje naukowe

Danuta Zamącińska:
Stanisław Pigoń (1885-1968)
[w]: Materiały,
Sprawozdania, Recenzje.
Zeszyty Naukowe KUL,
XII (1969), nr 3 (47)

 

 

 Wobec Romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane

Wobec Romantyzmu.
Studia i szkice ofiarowane
prof. Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej
Red. Małgorzata Łukaszczuk
TN KUL, Lublin 2006
ISBN: 83-7306-284-X;
  Książka składa się z prac dojrzałych, interesujących,
napisanych przez kompetentnych autorów z różnych ośrodków naukowych. Będzie cenną pozycją w bibliotece każdego
badacza literatury XIX i XX wieku, a jednocześnie godnym
uczczeniem zasług prof. Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej,
subtelnego i odkrywczego czytelnika i interpretatora poezji,
śmiało proponującej nową lekturę dzieł, często - jak trafnie
zauważyła jedna ze współautorek tomu - przekornie polemiczną
wobec dotychczasowych odczytań, zawsze jednak świadomą
wartości dorobku poprzedników, lojalną wobec stworzonej
przez nich tradycji, której czuje się ustawiczną dłużniczką.

[z recenzji prof. Stanisława Fity]

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2008, godz. 05:46 - Jan Wasilewski