„DEO ET PATRIAE”

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II


Wystawa
91 rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
Okres międzywojenny 1918-1938  
Okres okupacji niemieckiej 1939-1944  
Okres Polski Ludowej 1944-1989  
Okres III Rzeczypospolitej od 1989-2005  
Okres po 2005  

 

OKRES POLSKI LUDOWEJ 1944-1989


   Po wojnie KUL rozpoczął działalność jako pierwsza z polskich uczelni. Zajęcia uniwersyteckie wznowiono
3 XI 1944
roku. Uruchomiono trzy Wydziały: Teologii, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk humanistycznych.

   Pozytywne ustosunkowanie się do sprawy reaktywowania KUL ze strony władz PRL okazało się pozorne. Chodziło o cele propagandowe, o pozyskanie społeczeństwa dla nowo utworzonego rządu socjalistycznego, którego zadaniem było narzucenie systemu totalitarnego, marksistowskiej ideologii materialistycznej. Różnymi metodami usiłowano zatem dążyć do zahamowania rozwoju Uczelni, ograniczenia jej oddziaływania na społeczeństwo. Szczególne nasilenie szykan wobec niej nastąpiło w latach 50. i 60.

   Pierwszym powojennym rektorem został ks. Prof. Antoni Słomkowski, uważany za odnowiciela KULu lub nawet jego drugiego założyciela, “rektor niezłomny”. Władze państwowe pozbawiły go tej funkcji za odmowę zalegalizowania na Uniwersytecie komórki partyjnej i organizacji młodzieżowej ZMP. Publikowano przeciw niemu oszczercze artykuły. Jako “wróg Polski Ludowej” został aresztowany i skazany na ciężkie więzenie w Warszawie i Sztumie.

   W 1968 roku uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia powstania KUL. Stało się to okazją do przypomnienia misji, jaką powinien wypełniać Uniwersytet a także podsumowania jego dorobku.

   Okresem przełomowym okazał się rektorat o. Mieczysława Krąpca (1970-1983). Za jego czasów reaktywowano wiele zamkniętych poprzednio kierunków i powołano nowe. Zorganizowano własną drukarnię – Zakład Małej Poligrafii. Rozpoczęto prace budowlane, by poprawic sytuację lokalową: wybudowano nowy fronton z wielką aulą, nadbudowano 3. piętro, dokonano modernizacji domów akademickich.

   Niezwykłym wydarzeniem był wybór kierownika Katedry Etyki na Wydziale Filozofii – kardynała Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978). Na jego cześć powołano na KUL Instytut Jana Pawła II (1982). Ojciec Święty otrzymał doktorat honoris causa wszystkich wydziałów KUL (1983). Na dziedzińcu Uczelni stanął pomnik Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego (1983), dzieło Jerzego Jarnuszkiewicza. Pamiętnym wydarzeniem stała się wizyta Papieża na KULu w dniu 9 VI 1987 r.

 
Wybrane publikacje związane z tym okresem
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres polski ludowej 1944-1989 - publikacjeKatolicki Uniwersytet Lubelski
"Deo et Patriae"
Towarzystwo Przyjaciół KUL
Lublin 1947
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres polski ludowej 1944-1989 - publikacjeKatolicki Uniwersytet Lubelski
50 lat istnienia i działalności
Lublin 1968
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres polski ludowej 1944-1989 - publikacje Bogu i Ojczyźnie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
w wypowiedziach Prymasów Polski
Redakcja i wybór: A. Rynio,
J. Gawrysiakowa, M. Butkiewicz
Opracowanie: E. Nawrocka
Wydanictwo KUL
ISBN 978-83-7363-731-2
Lublin 2008

Zobacz więcej...

Przygotowanie wystawy: Joanna Nastalska (Oddział Inofrmacji Naukowej)
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
 
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, godz. 16:51 - Artur Podsiadły