"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Edward Iwo Zieliński, OFMConv (1939-2010)

Edward Iwo Zieliński- sylwetka i publikacje
Uroczystości pogrzebowe
Edward Iwo Zieliński (1939-2010) Urodzony 6 września 1939 r. w Kamionce,
pow. Gniezno
.
Kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej
i Średniowiecznej (1998-2009).
Kierownik Katedry Wiedzy o Kulturze Średniowiecznej
(od 2009).
Kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej WF (1990-1993).
Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach (1978-2001).
Kustosz kapitulny Prowincji św. Maksymiliana OFMConv (1989-1996).
Wybitny Znawca filozofii średniowiecznej niezmordowany Nauczyciel i Wychowawca akademicki, prawdziwy Mistrz, wiernie oddany Uniwersytetowi.
Zmarł 20 lipca 2010 r. w Gdańsku
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 lipca 2010 r.
w Gnieźnie
Źródło: kul.pl

  Edward Iwo Zieliński ur. się 6 IX 1939 r. w Kamionce w powiecie gnieźnieńskim. W 1955 r. wstąpił do Zakonu Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie, gdzie odbył nowicjat. W latach 1958-64 studiował w Wyższym Seminarium O. O. Franciszkanów w Łodzi (filozofia) i Krakowie (teologia).
Dnia 4 VII 1964 r. otrzymał święcenia kapłańskie i od 1 X tegoż roku zaczął studiować filozofię teoretyczną na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1967 r. uzyskał magisterium, a rok później rozpoczął studia doktoranckie w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które przerwał rok później z powodu choroby. Od 1 XII 1971 roku podjął pracę w KUL, najpierw w Redakcji Encyklopedii Katolickiej (z którą był związany do1977 r.), następnie (od 1 X 1972 r.) w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej kierowanej przez ks. prof. M. Kurdziałka, zajmując kolejno stanowiska: asystenta (1971-77) adiunkta (1977-1989), docenta (od 1989-92), profesora nadzwyczajnego (1992-2006) i zwyczajnego (od 2006). Po odejściu na emeryturę ks. Kurdziałka kierował Katedrą od 22 XI 1990 do 30 IX 2008 r., zaś z dniem 1 X 2008 objął kierownictwo katedry Wiedzy o Kulturze Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa (Wydział Filozofii).

  Pracując na Wydziale Filozoficznym, o. prof. E. I. Zieliński z wielkim oddaniem prowadził zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, proseminarium, seminarium, wykłady z zakresu historii filozofii starożytnej
i średniowiecznej). W stosunku do uczniów był życzliwy i sprawiedliwy, ale zarazem wymagający. Pod Jego kierunkiem powstało ok. 70 magisteriów i 9 doktoratów. Był uczestnikiem międzynarodowych kongresów mediewistycznych (m .in. Bon, Kolonia) oraz współorganizatorem sympozjów (m .in. platońskiego w 1992 r. i anzelmianskiego w 2008 r.; oba odbyły się w KUL). W Jego badaniach naukowych wyróżnia się dwa nurty. Pierwszy to analiza filozoficznych poglądów franciszkańskich przedstawicieli scholastyki – św. Bonawentury (prezentował je w licznych artykułach) i Jana Dunsa Szkota, poglądom którego poświęcił rozprawy: doktorską (Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota, Lublin 1980) oraz habilitacyjną (Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota, Lublin 1988). Drugi nurt to badanie średniowiecznej tradycji augustyńsko-anzelmiańskiej (ich owocem były również liczne publikacje). Ważnym obszarem działalności o. E. I. Zielińskiego była praca translatorska (tłumaczył m. in.: G. Reale Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, Lublin 1993-2002 – nagrody: Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks 2003"; G. Reale, Myśl starożytna, Lublin 2003; F. Van Steenberghen, Filozofia w wieku XIII, Lublin 2005; J. Ratzinger, Bonawentury teologia historii, Lublin 2010) oraz redakcyjna (np. Platon: nowa interpretacja, Lublin 1993 [red. wspólnie z A. Kijewską], St. Anselm – Bishop and Thinker, Lublin 1996 [wspólnie z R. Majeranem]; Filozofia franciszkanów, cz. 1-3, Niepokalanów 2005 [wspólnie z S. C. Napiórkowskim, P. Anzulewiczem).

  Jego współpracownicy wspominają, iż cechowała Go niezwykła wierność szczegółom. Jak czytamy w Jego biografii naukowej: „Ta wierność w rzeczach małych na płaszczyźnie egzystencjalnej decyduje o moralnym formacie osoby, wierność drobnym na pozór rygorom warsztatowym stanowi o wartości pracy naukowej, wierność przekładanemu tekstowi wyznacza jakość tłumaczenia" (A. Kijewska). Doceniając zasługi o. E. I. Zielińskiego dla rozwoju filozofii, 19 XII 2008 r. ofiarowano mu Mu Księgę Jubileuszową, (ukazała się jako 56 t. z.2 „Roczników Filozoficznych"), w której zamieszczono m. in. Jego biografię oraz bibliografię prac.

  E. I. Zieliński zmarł nagle 20 VII 2010 r. w Gdańsku. Msza Święta żałobna została odprawiona 24 VII w kościele O. O. Franciszkanów w Gnieźnie; spoczął na cmentarzu Św. Krzyża w Gnieźnie. 

Opracowanie: A.Z.
Zródło: A. Kijewska, Jeden z dawnych mistrzów: biogram naukowy prof. Edwadda I. Zielińskiego OFMConv, „Roczniki Filozoficzne", z. 2, s. 9-21; [E. I. Zieliński], Autobiografia, www.kul.pl/autobiografia,art_16580.html. 

Ważniejsze publikacje:

Edward Iwo Zieliński- publikacjeEdward Zielliński OFMConv
Nieskończoność bytu Bożego
w filozofii Jana Dunsa Szkota
Lublin 1980
Edward Iwo Zieliński- publikacjeRoczniki Filozoficzne Tom LVI,
numer 2
Księga pamiątkowa ku czci
Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv
Towarzystwo Naukowe KUL
ISSN 0035-7685
Lublin 2008
Edward Iwo Zieliński- publikacje Edward Zielliński OFMConv
Jednoznaczność transcendentalna
w metafizyce Jana Dunsa Szkota
Redakcja Wydawnictw KUL
ISBN 83-228-00100-9
Lublin 1988
Edward Iwo Zieliński- publikacje
Edward Iwo Zieliński- publikacjeGiovanni Reale
Myśl starożytna
Przełożył Edward Iwo Zieliński
Wydawnictwo KUL
ISBN 83-7363-128-3
Lublin 2003
Edward Iwo Zieliński- publikacjeColoman Étienne Viola
Anzelm z Aosty
Wiara i szukanie zrozumienia
Tłumaczenie Edward Iwo Zieliński
Wydawnictwo KUL
ISBN 978-83-7363-793-1
Lublin 2009
Edward Iwo Zieliński- publikacjeFernand Van Steenberghen
Filozofia w wieku XIII
Przełożył Edward Iwo Zieliński
Wydawnictwo KUL
ISBN 83-7363-380-4
Lublin 2005
Edward Iwo Zieliński- publikacjeAnzelm z Canterbury
Monologion proslogion
Przekład przejrzał, wstępem
i przypisami

opatrzył Iwo Edward Zieliński
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN 83-01-10400-7
Warszawa 1992
Edward Iwo Zieliński- publikacjeFilozofia Franciszkanów
Redakcja min.: Edward Iwo Zieliński OFMConv
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
ISBN 83-87638-64-1
Niepokalanów 2005
Edward Iwo Zieliński- publikacjeJuliusz Domański
Użytkownicy i badacze
dziedzictwa antycznego,
czyli o różnicy między
humanizmem i humanistyką
Laudacja Edward Iwo Zieliński OFMConv
Towarzystwo Naukowe KUL
ISBN 83-7306-327-7
Lublin 2007

Prof. Edward Iwo Zieliński
w Akademickiej Kronice Filmowej KUL


góra strony

 

Informacje dodatkowe

Źródło: KUL- Instytut Filozofii Teoretycznej 

Edward Iwo Zieliński (1939-2010)

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (A.Z.)

Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły

 


Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2011, godz. 10:45 - Artur Podsiadły