F  E  N  I  K  S  Y 2012

dla KUL

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

IV piętro


Feniks Diamentowy

dla prof. Stefana Sawickiego

za

„prekursorski i inicjujący charakter badań naukowych z zakresu historii i teorii literatury, metodologii humanistyki, edytorstwa i problematyki sacrum w literaturze. Mistrz licznego grona uczniów, opiekun i mecenas wielu ważnych przedsięwzięć filologicznych i wydawniczych. Wzór nauczyciela akademickiego i propagatora literatury polskiej, otwartego na jej humanistyczny i chrześcijański wymiar"


 Przemawia na otwarciu wystawy

prof. Stefan Sawicki

 


 

  Profesor dr hab. Stefan Sawicki studiował polonistykę na KUL i UJ. Doktoryzował i habilitował się na UMK. W 1951 r. podjął pracę dydaktyczno-naukową na KUL, pełniąc zarazem szereg ważnych funkcji: jako kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Religijną (1960-72), Katedry Historii Literatury Polskiej (1968-76) i Katedry Teorii Literatury (od 1976 do przejścia na emeryturę) i prorektor KUL (1971-83; za kadencji o. prof. Alberta Krąpca). Był członkiem towarzystw i komitetów naukowych (TN KUL, TP KUL, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Prymasowska Rada Społeczna, Centralna Komisja do Spraw Tytułów Naukowych, Rada Naukowa IBL PAN) oraz komitetów redakcyjnych (Roczniki Humanistyczne, Zeszyty Naukowe KUL, Encyklopedia Katolicka, Religia a literatura, Religijne Tradycje Literatury Polskiej, Literatura w Kręgu Wartości, Etos).

   W swoich pracach prof. S. Sawicki podejmował zagadnienia dotyczące wersologii, syntezy historycznoliterackiej w Polsce, sacrum w literaturze, wartości literackich, bibliografii. Aktualnie zajmuje się poezją C. K. Norwida, której poświęcił szereg publikacji. Z Jego inicjatywy ukazują się „Studia Norwidianum" oraz jest wydawana krytycznie poezja Norwida.

   Prof. S. Sawicki odznaczony został krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20 kwietnia tego roku Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało mu Diamentowego Feniksa w uznaniu za podejmowanie pionierskich badań. 
 Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksa prof. S. Sawickiemu

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,

siedzą od lewej: ks. prof. St. Longosz,

prof. S. Sawicki, p. A. Paluchowski 

 Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,

siedzą od lewej: ks. prof. M. Starowieyski,
ks. prof. St. Longosz, prof. Sawicki,

p. A. Paluchowski

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,

wręczenie Feniksa prof. S. Sawickiemu

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2012, godz. 10:30 - Artur Podsiadły