"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Florian Jerzy Duchniewski, OFM Cap (1932-2011)

o. Florian Duchniewski sylwetka i publikacje
Florian Jerzy Duchniewski (1932-2011) Florian Jerzy Duchniewski-
urodził się 17 grudnia 1932 r.
kapucyn, Wikariusz Prowincjalny Prowincji Warszawskiej, Rektor WSD Braci Kapucynów,
Redaktor Encyklopedii Katolickiej,
porywający kaznodzieja, ceniony spowiednik.
W zakonie przeżył 62 lat, w kapłaństwie 54 lat.
Zmarł 18 kwietnia 2011 r.

Każdy człowiek otrzymując dar życia

staje się wezwany do wielbienia swego Stwórcy

i przynoszenia Mu chwały przez swoje dzieła

o. A. Derdziuk, Świadek świętości [Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości żałobnych św. p. o. Floriana Duchniewskiego]

  Jerzy Florian Duchniewski OFM Cap ur. się 17 XII 1932 r. w Lublinie w rodzinie Stefana i Marianny z d. Włodarczyk. Już jako chłopiec pozostawał w kręgu oddziaływania duchowości franciszkańskiej: babcia i ciocia, które Go wychowywały po śmierci matki, należały do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, a on sam był już przed II wojną światową ministrantem w klasztornym kościele o. o. kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. W tym czasie poznał o. o. Henryka Krzysztofika, Floriana Stępniaka i Feliksa Chojnackiego (późniejszych „Błogosławionych Braci Męczenników”; wiele lat później napisze książeczki o bł. bł. o. H. Krzysztofiku i o. F. Stępniaku). Jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej rozpoczął nowicjat (15 VII 1949) w klasztorze o. o. Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą, przyjmując imię zakonne Florian; 16 VII 1950 r. złożył tam pierwsze śluby zakonne. Następnie powrócił do Lublina, by w latach 1950-1952 kontynuować naukę w zakresie szkoły średniej. Po maturze studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Lubelskiej i w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów Prowincji Warszawskiej (lata 1952-1957); w tym czasie złożył wieczyste śluby zakonne (14 II 1904 r.) i przyjął święcenia kapłańskie (13 X 1957 r.). W latach 1957-1960 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; specjalizował się w zakresie Historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof. M. Żywczyńskiego, uzyskując w 1960 r. licencjat na podstawie pracy Polska Prowincja Kapucynów w okresie rządów prowincjalnych o. Beniamina Szymańskiego: 1835-1856 oraz w 1964 r. doktorat na podstawie dysertacji Polska Prowincja Kapucynów w czasach porozbiorowych: 1772-1864 (opublikowanej w r. 1987).
  O. Florian Duchniewski po ukończeniu licencjatu zaczął bardzo intensywnie pracować na rzecz swojego zakonu. W latach 1960-1962 przebywał w klasztorze w Nowym Mieście, gdzie uczył w Niższym Seminarium Duchownym. Porządkował tam również zbiory archiwalne Warszawskiej Prowincji Kapucynów, zbierając  materiały do pracy doktorskiej. W latach 1962-1964 ponownie przebywał w Lublinie. Po obronie pracy doktorskiej został przeniesiony do klasztoru w Warszawie. W tym czasie był ekonomem prowincjalnym, wykładał historię Zakonu w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów w Łomży (przedmiotu tego uczył również po przeniesieniu Seminarium Duchownego do Lublina; z powodu choroby z zajęć tych zrezygnował dopiero w 1986 r.) oraz pracował w Instytucie, którego celem było opracowywanie materiałów potrzebnych w prowadzonym procesie beatyfikacyjnym o. Honorata Koźmińskiego. Z pracą tą związana była podróż naukowa do Austrii i Włoch, którą  o. F. Duchniewski odbył w 1968 r. (podczas tej podróży poznał o. Pio). Jej rezultatem było kilka publikacji poświęconych o. Honoratowi (m. in. wydanie wraz ze wstępem i przypisami wyboru listów o. Honorata Koźmińskiego  w: „Nasza Przeszłość”, 28: 1968, s. 294).
  Jego kompetencje i dokładność zadecydowały o tym, iż powierzano mu coraz nowe obowiązki zakonne. Był: wikariuszem prowincjalnym (1970-1973, 1976-1979; z racji tego urzędu wizytował w 1978 r. placówki kapucynów polskich w Stanach Zjednoczonych), definitorem prowincjalnym (1985-1988), wikarym klasztoru w Zakroczymiu(1982-1983) i klasztoru przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie (1985-1988), wielokrotnie był delegatem na kapituły prowincjalne.
 W 1972 r. – na skutek prośby ówczesnego rektora KUL o. prof. M. A. Krąpca, skierowanej do władz zakonnych – o. Duchniewski powrócił do Lublina, podejmując pracę w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL i Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Z instytucja tą związany był przez dwadzieścia cztery lata, aż do przejścia na emeryturę w 1997 r. Od 1974 r. do 2006 r..  odpowiadał za redagowanie działu Zakony ((EK, t. 2 – 11; od 1983 wspólnie z M. Danilukiem SCI); był redaktorem naczelnym t. 7 (1997 r.). Sam był autorem (lub współautorem) ok. 400 haseł. Z instytucją tą związany był do 1997 r., kiedy to przeszedł na emeryturę.
  W 1999 r. współbracia i przyjaciele z okazji 50-lecia życia zakonnego i 35-lecia doktoratu dedykowali o. F. Duchniewskiemu księgę pt. W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej (pod red. R. Prejsa OFM Cap, Warszawa 1999). Zamieszczona tam bibliografia jego prac liczy 418 pozycji. Osoby, które Go znały (pracownicy Redakcji Encyklopedii Katolickiej, współbracia, klerycy) podkreślają jego pracowitość, naukowe kompetencje, życzliwość, pogodę oraz gorliwość w wypełnianiu obowiązków kapłańskich, która nie osłabła nawet wówczas, gdy był już ciężko chory. Przez swoich współbraci nazywany był też świadkiem świętości, bowiem miał to szczęście, iż bezpośrednio lub pośrednio stykał się z wielkimi błogosławionymi zakonu kapucyńskiego: pisał o nich, poznawał ich myśl i starał się ich naśladować.
  O. Florian Duchniewski zmarł 17 IV 2011 r. w Lublinie. Msza Święta żałobna odprawiona została dnia 20 IV w kościele kapucynów pw. Niepokalanego Serca Maryi na Poczekajce. Doczesne szczątki o. Duchniewskiego spoczęły w grobowcu zakonnym na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Opracowanie: A.Z.
Źródła: R. Prejs OFM Cap, Bibliografia publikacji drukowanych o. Dra Floriana Duchniewskiego OFM Cap, w: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej , pod red. R. Prejsa OFM Cap, Warszawa 1999, s. 17-32; o. A. Derdziuk OFM Cap, Świadek Świętości (kazanie wygłoszone podczas uroczystosci żałobnych – maszynopis); nekrologi.

Ważniejsze publikacje:

Florian Duchniewski- publikacje

o. Florian Jerzy Duchniewski OFMCap
Błogosławiony Ojciec Henryk Krzysztofik
Męczennicy 1939-1954
Zeszyt 79
ISBN 83-88743-59-7
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
Włocławek 2001

Florian Duchniewski- publikacje

o. Florian Jerzy Duchniewski OFMCap
Błogosławiony Ojciec Florian Stępniak
Męczennicy 1939-1954
Zeszyt 80
ISBN 83-88743-69-4
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
Włocławek 2001

 Florian Duchniewski- publikacje

Antoni Bednarek,
Jerzy Florian Duchniewski OFMCap
Kapucyni w Polsce
Obecność w dziejach i świadomości społecznej
Lublin 1990

Florian Duchniewski- publikacje

o. Florian Jerzy Duchniewski OFMCap
Obecność Kapucynów Polskich
w dziejach i świadomości społecznej
"1001 drobiazgów" o Kapucynach
Bibliografia
ISBN 83-88006-70-3
Bracia Mniejsi Kapucyni
Lublin 2000

Florian Duchniewski- publikacje

Florian Duchniewski- publikacje

Florian Duchniewski- publikacje

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA
t. 2-11 Lublin 1976-2006
Kierownik działu: Zakony
od t. 4 wspólnie z M. Danilukiem

Florian Duchniewski- publikacje

Redaktor
T.7 Encyklopedii Katolickiej
Lublin 1997

Florian Duchniewski- publikacje

W kręgu dziejów Kościoła
i rodziny
franciszkańskiej
Praca zbiorowa
pod redakcją Rolanda Prejsa PFMCap
ISBN 83-87229-75-X
Warszawa 1999

Ojcu Doktorowi
Florianowi Jerzu Duchniewskiemu
historykowi, badaczowi dziejów
franciszkańskich rodzin zakonnych,
w 50 rocznicę rozpoczęcia życia
zakonnego w kapucyńskiej wspólnocie
i w 35 rocznicę doktoratu
tom ten składają w darze
współbracia zakonni i przyjaciele

Florian Duchniewski- publikacjeMaria Werner OSU
o. Honorat Koźmiński
Kapucyn 1829-1916 współpracownicy o. Florian Duchniewski OFMCap,
o. Gabriel Bartoszewski OFMCap
Pallottinum Poznań Warszawa 1972
Florian Duchniewski- publikacjeFlorian Jerzy Duchniewski OFMCap
Polska prownica kapucynów
w XIX wieku (1795-1864)

Florian Duchniewski- publikacje Katalog polskich prowinicji ojców kapucynów
Redaktor o. Czesław Bielecki
część historyczną opracowali:

o. Ambroży Adam Jastrzębski,
o. Florian Jerzy Duchniewski
Rzym-Warszawa 1979

góra strony

 

Informacje dodatkowe:


 

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (A.Z.)

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2011, godz. 13:30 - Artur Podsiadły