"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Henryk Wójtowicz (1928-2012)

Henryk Wójtowicz- sylwetka i publikacje
 Henryk Wójtowicz (1928-2012)

 

Profesor Henryk Wójtowicz urodził się

16 sierpnia 1928 r. w Janusznie.

Pracownik Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1961–2002. Wieloletni kierownik Katedry Filologii Klasycznej (Łacińskiej), kierownik Sekcji Filologii Klasycznej w latach 1993- 1998. Przewodniczący Sekcji Filologicznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej oraz Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim,

znawca greckiego eposu i pism Ojców Kościoła.

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Szanowany i ceniony Nauczyciel akademicki i Wychowawca, gorliwy kapłan, niezwykle wrażliwy na potrzeby bliźnich.

Zmarł 17 listopada 2012 r. w Radomiu.

  Ks. Profesor Henryk Wójtowicz urodził się 16 sierpnia 1928 roku we wsi Januszno (obecnie gm. Pionki, woj. mazowieckie). Uczęszczał do szkoły średniej w Pionkach i Sandomierzu, gdzie w 1948 roku zdał maturę. W latach 1948-53 odbywał studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1953 roku, podjął pracę duszpasterską w parafii św. Teresy w Radomiu. W latach 1955-60 studiował filologię klasyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1961 uzyskał dyplom magistra na podstawie pracy Funkcja stylistyczna porównań w Iliadzie. W tym samym roku rozpoczął prowadzenie zajęć w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, uczył języka greckiego, łacińskiego i niemieckiego. W latach 1961-1998 prowadził pracę naukowo-dydaktyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Sekcji Filologii Klasycznej. W 1965 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie pracy Funkcja kompozycyjna porównań w eposach homeryckich. W 1980 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych, przedstawiając rozprawę Studia nad Nonnosem. W kolejnym roku objął kierownictwo Katedry Filologii Klasycznej na KUL. W 1992 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

   Był wybitnym znawcą eposu greckiego i Pism Ojców Kościoła. Pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Filologicznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej oraz Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

   W 1986 roku otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, natomiast w 1991 roku bł. Jan Paweł II podniósł go do godności prałata honorowego – kapelana Jego Świątobliwości.

   Zmarł 17 listopada 2012 roku w Radomiu.

Bibliografia:

Wójtowicz Henryk [w:] Polak G., Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999; Ks. Henryk Wójtowicz, „Studia Sandomierskie" T. 1 1980 s. 441-443; Ks. prof. dr hab. Henryk Wójtowicz [online]. Dostępny w Internecie: < http://www.cg.soulman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:ks-prof-dr-hab-henryk-wojtowicz&catid=5:wybitni-absolwenci&Itemid=70> [dostęp 11.02.2012].

Opracowanie:

Małgorzata Augustyniuk

Ważniejsze publikacje:

 Henryk Wójtowicz- publikacje

Ks. Henryk Wójtowicz
Studia nad Nonnosem
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Lublin 1980

  Henryk Wójtowicz- publikacje

Teofrast
Przyczyny powstania i rozwoju roślin
Fizjologia roślin
Z języka greckiego
przełożył, wstępem, komentarzem i indeksami
opatrzył ks. Henryk Wójtowicz
ISBN 83-7306-110-X
Lublin 2002

 Henryk Wójtowicz- publikacje

Sedulius Caelius
Opera omnia
Dzieła wszystkie
Tekst łacińsko-polski
Przełożył, wstępem i komentarzem
opatrzył Ks. Henryk Wójtowicz
ISBN 83-87703-69-9
Lublin 1999

Henryk Wójtowicz- publikacje

Antologia modlitwy patrystycznej
Modlitwy i rozmyślania
łacińskich ojców Kościoła
Tłumaczenie, komentarz, indeksy:

ks. Henryk Wójtowicz
Sandomierz 1971

Henryk Wójtowicz- publikacje

Nihil Novi
Z dorobku sejmu radomskiego 1505 roku
Cz. II Materiały źródłowe tłumaczył
ks. Henryk Wójtowicz
ISBN 83-921187-5-8
Radom 2005


góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 09:26 - Artur Podsiadły