"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Biskup Jan Bernard Szlaga (1940-2012)

Jan Bernard Szlaga- sylwetka i publikacje

 Biskup Jan Bernard Szlaga (1940-2012)

 Biskup Jan Bernard Szlaga (1940-2012)

  Biskup Jan Bernard Szlaga urodził się 24 maja 1940 roku w Gdyni. W 1947 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej, następnie w Collegium Leoninum w Wejherowie, od 1955 roku w Collegium Marianum w Pelplinie. Dwa lata później wstąpił do pelplińskiego Wyższego Seminarium Duchownego. 2 czerwca 1963 roku, po uzyskaniu dyspensy od wieku, przyjął święcenia kapłańskie. W 1965 roku rozpoczął studia biblistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie trzy lata później za pracę Symbolika miecza uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych. W 1969 roku został zatrudniony na stanowisku redaktora merytoryczno- leksykograficznego w redakcji Encyklopedii Katolickiej. Rok później doktoryzował się na podstawie rozprawy Symbolika fundamentu w Nowym Testamencie, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Feliksa Gryglewicza. Wtedy też rozpoczął zajęcia dydaktyczne jako asystent na Wydziale Teologii KUL. Odbył studia specjalistyczne w rzymskim Papieskim Instytucie Biblijnym, gdzie w 1974 roku uzyskał stopień licencjata nauk biblijnych. Dwa lata później habilitował się na Wydziale Teologii KUL przedstawiając pracę Nowość przymierza Chrystusowego według Listu do Hebrajczyków. W 1979 roku objął stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu, został również wybrany na prodziekana Wydziału Teologii, a w 1981 roku na dziekana. W 1983 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na tymże Wydziale. W tym czasie sprawował również obowiązki dyrektora Konwiktu Księży Studentów. Dwukrotnie był wybierany prorektorem KUL (1984 i 1986 rok). Pracował w redakcji Encyklopedii Katolickiej, był sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Przyjaciół KUL, członkiem Towarzystwa Naukowego KUL oraz Studiorum Novi Testamenti Societas.
   26 maja 1988 roku został mianowany na biskupa tytularnego Mascula i pomocniczego chełmińskiego. Sakrę biskupią przyjął 25 czerwca 1988 roku. Nadal wykładał na KUL (do 1995 roku – przez 25 lat), jak również w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Ponadto od 1992 roku prowadził wykłady na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. 25 marca 1992 roku został mianowany przez papieża pierwszym biskupem diecezji pelplińskiej. W latach 1996-2001 był przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.
   Wypromował 4 doktorów i 150 magistrów. Był autorem kilku książek oraz kilkuset artykułów, haseł encyklopedycznych, kazań, wywiadów i redaktorem kilku prac zbiorowych. W 2009 roku za swoje osiągnięcia i zasługi otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2009).
   Zmarł 25 kwietnia 2012 roku w Starogardzie Gdańskim.

Opracowanie:
Małgorzata Augustyniuk

Ważniejsze publikacje:

Jan Bernard Szlaga- publikacje

Bp Jan Bernard Szlaga
Dziedzictwo wiary Kościoła Apostolskiego
Zarys teologii Nowego Testamentu
ISBN 83-87668-95-8
Pelplin 2000

Jan Bernard Szlaga- publikacje

Ks. Jan Szlaga
Nowość przymierza Chrystusowego
według listu do Hebrajczyków
Lublin 1979

Jan Bernard Szlaga- publikacje

Ks. bp Jan Bernard Szlaga
Powtórka z Biblii
ISBN 83-87668-35-4
Pelplin 1998

Jan Bernard Szlaga- publikacje

Jan Bernard Szlaga- publikacje

Jan Bernard Szlaga- publikacje

Jan Bernard Szlaga- publikacje

U boku Syna
Studia z Mariologii Biblijnej
red. ks. Jan Szlaga
Lublin 1984

Jan Bernard Szlaga- publikacje

W kręgu Dobrej Nowiny
pod. redakcją Ks. Jana Szlagi
ISBN 83-00-00193-X
Lublin 1984

Jan Bernard Szlaga- publikacje

Kościół w świetle Biblii
Redagował ks. Jan Szlaga
Lublin 1984

 

góra strony

 

MATERIAŁY VIDEO

 

Informacje dodatkowe:Biskup Jan Bernard Szlaga (1940-2012) 

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2012, godz. 09:19 - Artur Podsiadły