"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Jan Kowalik  (1910 - 2001)

Jan Kowalik - sylwetka i publikacje

 

 Jan Kowalik (1910 - 2001)   Jan Kowalik, pisarz, kronikarz, bibliograf i poeta
tworzący w niepoetycznych, trudnych, szarych latach powojennych,
wyrażał w swych wierszach nie tylko siebie, ale wszystkich będących
poza granicami ojczyzny, oddzielonych od niej szlabanem.
Zagubionych, złapanych w potrzask historii, miotających się
pomiędzy granicami krajów, które może przyjmą, a może odrzucą...
Ujęta w formę poetycką prawda o tamtych trudnych czasach
jest największą wartością twórczości Kowalika. Ale też Jego żmudna,
gigantyczna praca bibliograficzna zasługuje na najwyższe uznanie.

 

 

  Jan Kowalik urodził się 28 sierpnia 1910 roku w Skoczowie, w powiecie cieszyńskim (Śląsk Cieszyński). Jego prawdziwe nazwisko: Jan Franciszek Slawiczek. Obok pseudonimu Kowalik używał w latach '40. dwóch innych: Jan Franciszek Suchy i Jan Pokrzywa.

  Kształcił się w seminarium nauczycielskim, najpierw w Cieszynie, a następnie w Bielsku-Białej (Wyższe Kursy Nauczycielskie). W 1931 roku podjął pracę jako nauczyciel. Studiował zaocznie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaczął wtedy pisać sporo na tematy ludoznawczo-regionalne, ogłaszając swe prace w czasopismach pedagogicznych oraz w "Zaraniu Śląskim". Po wybuchu wojny działał w konspiracji, od 1941 roku na terytorium Generalnego Gubernatorstwa. Aresztowany w 1944 roku, został wywieziony do Niemiec i osadzony w obozie we Wrexen.

  Po wyzwoleniu pracował przez rok jako nauczyciel w obozie dla uchodźców w Landau-Waldeck. Kolejne trzy lata spędził w sanatorium dla chorych na gruźlicę w Steinatal; najpierw jako pacjent, a potem jako administrator. Jednocześnie uczył w tamtejszej przyszpitalnej szkole.  Był także komendantem Obozu DP w Landau [Dipisi (od ang. displaced persons w skrócie DPs) - określenie stosowane przez Aliantów wobec osób, które w wyniku wojny znalazły się poza swoim państwem i chcą albo wrócić do kraju, albo znaleźć nową ojczyznę, lecz bez pomocy uczynić tego nie mogą. W okresie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej były to osoby wywiezione na roboty przymusowe na teren hitlerowskich Niemiec, głównie z terenów Europy Wschodniej oraz uwolnione z obozów koncentracyjnych - za: wikipedia.pl]. Następnie pracował w głównym archiwum Sekcji Obozów Koncentracyjnych w Międzynarodowej Komisji Poszukiwań (ITS) w Arolsen. W tamtym czasie współpracował z "Kroniką" (Frankfurt nad Menem), z "Ostatnimi Wiadomościami" (Mannheim), "Słowem Katolickim" (Monachium), "Szlakiem" (Weinheim). Założył i redagował obozowy tygodnik "Polak w Waldeck". Ogłaszał reportaże, opowiadania oraz wiersze. Ukazały się dwa ich zbiory: "Ścieżka przez Steinatal" (wyd. Koło Organizacji Związku Pisarzy Polskich w Niemczech, 1947) oraz "Wiatr w gałęziach" (Wydawnictwo Polskiego Klubu Literackiego, Monachium, 1948). W 1950 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez dwa lata pracował jako stróż, czyściciel okien, nocny sprzątacz w kinie, zmywacz naczyń w restauracji. Przez trzy lata był zatrudniony na stanowisku asystenta w Hoover Library przy Uniwersytecie w Stanford. Potem ponownie zarabiał na utrzymanie pracą fizyczną, poświęcając wolny czas pracom bibliograficznym. Założył wtedy American-Polish Documentation Studio w Kalifornii i zajął się głównie dokumentacją historyczno-bibliograficzną polskiej diaspory, szczególna uwagę poświęcając prasie emigracyjnej..

  Publikował wiele; między innymi w paryskiej "Kulturze", londyńskich "Wiadomościach" i "Oficynie Poetów", w mannheimskich "Ostatnich Wiadomościach" oraz w polonijnej prasie amerykańskiej i kanadyjskiej ("Przegląd Polski", "Głos Polski", "Prąd", "Związkowiec").

  W 1968 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego. Za wkład do historii, nauki i literatury polskiej prezydent rządu RP na uchodźstwie August Zalewski nadał Janowi Kowalikowi Złoty Krzyż Zasługi. W roku 1986 w Londynie prezydent Edward Raczyński odznaczył Go Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. W listopadzie 1993 roku konsul generalny RP w Los Angeles, Jan Szewc uhonorował Jana Kowalika Krzyżem Oficerskim "Za Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej".

Jan Kowalik zmarł w Stanach Zjednoczonych w lutym 2001 roku. Miał 91 lat.

 

   

  Nauczyciel z wykształcenia, douczał się ponadto w rozmaitych dziedzinach: w etnografii polskiej, historii nowoczesnej, historii literatury polskiej, dziejach prasy polskiej poza krajem i bibliografii. A wszystko, czego się nauczył, owocowało pięknie i bogato rozlicznymi pracami. W ukazującym się w Londynie Tygodniku Polskim Maja Elżbieta Cybulska napisała: "Jan Kowalik jest człowiekiem naprawdę wybitnym (...) choćby z uwagi na wyjątkowość pracy włożonej w utrwalanie dorobku emigracji. Znakomity bibliograf, autor z zakresu czasopiśmiennictwa, stworzył olbrzymi warsztat badawczy, z którego korzystają naukowcy... Jan Kowalik przemawia też spoza tomów bibliografii czasopism i studiów głosem pisarza i poety, wrażliwego obserwatora, człowieka uczuciowego...". W nowojorskim Przeglądzie Polskim, w eseju pióra Ewy Czarneckiej (Renaty Gorczyńskiej), czytamy: "Zdaniem niektórych autorytetów, prawdziwa poezja jest zawsze metafizyczna, a poeta pełni rolę pośrednika w rozmowie człowieka z Bogiem. (...) Pisze z prostotą, innym pozostawiając skomplikowane konstrukcje i systemy aluzji. Dlatego jego utwory przemawiają do tzw. szarego człowieka. Autor wyraża w nich zachwyt nad pięknem świata, nostalgię emigranta (zawsze dyskretną, bez patosu i wielkich słów), głęboką ufność w Opatrzność Boską. Patrzy na swoja drogę życiową z perspektywy pielgrzyma, który wiele już przebył...".

  Jan Kowalik, pisarz, kronikarz i poeta tworzący w niepoetycznych, trudnych, szarych latach powojennych, wyrażał w swych wierszach nie tylko siebie, ale wszystkich pozostających poza granicami własnej ojczyzny, oddzielonych od niej szlabanem. Zagubionych, złapanych w potrzask historii, miotających się pomiędzy granicami krajów, które może przyjmą, a może odrzucą... Ujęta w formę poetycką prawda o tamtych czasach jest największą wartością twórczości Kowalika. Ta wyciszona, głęboko przemyślana poezja jest pamiętnikarskim zapisem "na wieczną rzeczy pamiątkę...". W roku 1993 - z okazji wręczenia Janowi Kowalikowi Krzyża Oficerskiego 'Za Zasługi dla RP' - prof. Andrzej Woźnicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział, że jest "poetą na wskroś katolickim" i że "jego poezja wyraża chrześcijańską wizję natury stworzonej przez Boga, religijne wartości człowieka i wiarę w Opatrzność Bożą". Wiersze Kowalika to refleksje, przeplatane wątkiem modlitewnym oraz zaduma, która towarzyszy człowiekowi w drodze do celu ostatecznego: Jego drzwi...
  Jan Kowalik (1910-2001)

  Słusznie prof. Woźnicki nazwał go homo faber. A na łamach Przeglądu Polskiego Jerzy Piekarski określił Kowalika jako homo multarum litterarum, a więc jako człowieka wielu dziedzin literackich. Poezja, opowiadania, drobne utwory literackie, jakkolwiek ogromnie ważne w twórczości Jana Kowalika "wypełnionej smętkiem gorącej wiary i równie gorącej miłości ojczyzny" są "mniejszym bratem" jego, nie mającym sobie równych, naprawdę wiekopomnych dzieł bibliograficznych. Ten "bibliograf znakomity Polonii" stworzył w pojedynkę olbrzymi warsztat dla obecnych i przyszłych historyków i badaczy polskiej diaspory. Gdy prof. Woźnicki przekazywał w mieniu KUL do druku pięciotomową 'Bibliografię czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku', w Instytucie Polonijnym przy Uniwersytecie Poznańskim dr Krystyna Maciejewska stwierdziła, że cały ówczesny zespół pracowników Polskiej Akademii Nauk nie byłby zdolny dokonać tak monumentalnego dzieła, jakiego w okresie 25 lat dokonał Jan Kowalik. A przecież to nie jedna bibliografia, jaka mrówczą pracą stworzył. Są także jeszcze między innymi dwie prace dokumentacyjne dotyczące podróży Ojca Świętego Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych. Są to zbiory artykułów prasowych oraz chronologicznie zestawiona bibliografia czasopiśmienniczej literatury okolicznościowej, artykułów, reportaży oraz bibliografia amerykańskich czasopism, w jakich się ukazały. Inne prace Jana Kowalika - z zakresu regionalizmu, ludoznawstwa, publicystyki, historii, literatury i bibliografii - są mniej lub prawie w ogóle nie znane szerszemu ogółowi. Poezja jego jest bowiem przeznaczona dla wszystkich czytających, a dzieła naukowe - głownie dla specjalistów.

  W roku 1947, w ukazującym się we Frankfurcie tygodniku Kronika, Jerzy Szeptycki napisał: "Kowalik jest jak szlachetny instrument, na którego strunach dźwięczą akordy, ale który nadaje im pełną wartość i przejmujące brzmienie własnym, jemu tylko właściwym rezonansem. (...) Prawdziwe wzruszenie jest w sztuce związane z umiejętnością wypowiedzenia go, a wizja ubrana w formę artystyczną stanowi dzieło i dopiero wtedy można mówić o poezji. W wierszach wyczuwa się ład między Kowalikiem-człowiekiem a Kowalikiem-artystą. Myśli jego noszą znamię prawdy osobistej i artystycznej. Wypływają z jego osobowości i wypowiadają ją na równi z pięknem czerpanym z niewidzialnych dla innych ludzi źródeł i przesiewanych przez Jego artystyczne sito...".

 

JAN KOWALIK
Zapis w kalendarzu


Ratunku!

Czas mnie dogania
tonę w powodzi dni
Wczoraj był wtorek
jutro już niedziela
dzisiaj staje się
wczoraj
już przedpołudnie
nie czeka wieczora
Miesiąc upływa
jak tydzień
Tydzień staje się
dniem
płytkim oddechem
gdy głowę wynurzę
z powodzi
Tylko nocą czas zwalnia
płyniemy uciszeni
pogodzeni z łóżkiem
Puls wiosłem uderza
miękko o burtę mózgu
coraz wolniej i ciszej
Ale go jeszcze odczuwam
jeszcze go słyszę
i myślę:
Zaczyna się tortura jutra.


 Jan Kowalik, Wiersze wybrane, Wyd. Norbertinum, Lublin, 1994   W 90. rocznicę urodzin Jana Kowalika
Róża Nowotarska opublikowała
25.VIII 2000 r. w Nowym Dzienniku
(www.dziennik.com)
okolicznościowy tekst
pt. "Zapis w kalendarzu",
na podstawie którego
powstała powyższa nota.
Również z Nowego Dziennika
zaczerpnęliśmy garść faktów
i wybraną bibliografię Jego prac.
23 lutego 2001 roku
Nowy Dziennik piórem Floriana Śmieji
(we wspomnieniu pt. "Świecki patron
polskiej prasy emigracyjnej")
doniósł, że Jan Kowalik nie żyje.

Jan Kowalik
Wiersze wybrane
Wyd. Norbertinum
Lublin 1994


[Nota od Wydawcy:]
"W dalekim San José, nad brzegiem Pacyfiku mieszka[ł] Jan Kowalik, jedna z najbardziej zasłużonych postaci współczesnej kultury polskiej. W USA zaczęła się jego pasja bibliograficzna i zbieracka. Swój czas poświęcił dokumentacji historyczno-bibliograficznej polskiej diaspory, a szczególnie prasie emigracyjnej. Po latach ta benedyktyńska praca zaowocowała publikacjami, bez których trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie warsztatów badawczych [wielu polskich] historyków, socjologów, krytyków i historyków literatury".
(Przedmowa i opracowanie: Bogusław Wróblewski)

 

 

Zbiory czasopism polonijnych
w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego w Poznaniu
- Początki zbiorów prasy emigracyjnej. Kolekcja Jana Kowalika -

  "Pierwszym etapem budowy [w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego w Poznaniu] kolekcji prasy emigracyjnej i polonijnej było scalanie zbiorów rozproszonych wewnątrz samego zgromadzenia zakonnego – w różnych jego instytucjach i we własnych bibliotekach księży w kraju i za granicą. Jednak bezspornym fundamentem kolekcji stał się dar pana Jana Kowalika z San José w Kalifornii.

  [...] Jego przygoda z polską prasą emigracyjną rozpoczęła się jeszcze w Niemczech. Współredagował frankfurcką 'Kronikę', monachijskie 'Słowo Katolickie', weinheimski 'Szlak', czy wydawane w Monachium 'Ostatnie Wiadomości'. Założony przez niego 'Polak w Waldeck' należał do najbardziej typowych wydawnictw emigracji polskiej w powojennej Europie.

  W roku 1950 wraz z żoną Emmą wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. [...] Przez półwiecze z iście benedyktyńskim zacięciem gromadził emigracyjną prasę z całego świata, a spędzając miesiące całe w polskich bibliotekach i archiwach na Zachodzie stworzył dzieło swego życia – Bibliografię czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. Przy smutnym braku zainteresowania czy możliwości emigracyjnych oficyn zdecydował się opublikować ją jako facsimilium w wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w pięciu tomach w latach 1976 – 1988.

  W połowie lat osiemdziesiątych Jan Kowalik przekazał swoją kolekcję Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Prawie trzy metry sześcienne [!] emigracyjnych czasopism, spakowane w drewniane skrzynie, trafiły najpierw do Niemiec. Tam zostały zdeponowane w domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Essen (Zagłębie Ruhry), na przeszło trzy lata pozostając w specjalnie  przygotowanym pomieszczeniu. Ta niezwykła kolekcja mogła być bezpiecznie wywieziona do kraju dopiero po roku 1989.

  Zbiór liczy około tysiąca tytułów polskich czasopism wydanych na emigracji po roku 1939. Jego walorem jest niezwykle bogaty zbiór z lat czterdziestych i pięćdziesiątych nieomal ze wszystkich krajów osiedlenia bądź czasowego przebywania polskiej rzeszy wychodźczej. W osiemdziesięciu procentach są to pierwsze numery, jakie się ukazały, bądź numery mieszczące się w pierwszej dziesiątce. Na szczególną uwagę zasługują biuletyny wojenne z Bliskiego i Środkowego Wschodu czy pisma z obozów i polskich ośrodków w Niemczech, będących pod okupacją państw alianckich".

Ks. mgr Jarosław Staszewski TChr, Dyrektor Biblioteki

Historię Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego w Poznaniu i jej zbiorów polonijnych
publikowała szczegółowo macierzysta witryna www.tchr.org
stamtąd też pochodzi cytowany wyżej fragment o kolekcji Jana Kowalika

Jesienią 2008 r. znajdowała się tam jedynie taka notatka:

"ARCHIWUM JANA KOWALIKA
Trzon zbiorów specjalnych stanowi Archiwum Jana Kowalika (2001), autora pięciotomowej "Bibliografii czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od roku 1939", wydanej drukiem przez KUL na przelomie lat 70. i 80. Zawierucha wojenna rzucila Jana Kowalika do Niemiec, skąd po wojnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Cale swoje życie poświęcil badaniu i dokumentowaniu polskiej aktywności wydawniczej poza granicami Kraju. Zebral oszalamiającą wprost ilość informacji na temat emigracyjnej prasy. W zbiorach Jana Kowalika znalazly się pisane ręcznie biuletyny obozowe, gazetki z początku wieku wydawane przez polskich misjonarzy w Mandżurii, polskojęzyczne czasopisma z Ameryki Lacińskiej oraz wojenna i powojenna prasa z ponad 60. krajów. Jego rewelacyjna kolekcja w początkach lat 80. została przekazana Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego. [...] Dopiero po roku 1989 zbiory trafily do Poznania i od tego czasu są systematycznie opracowywane i wprowadzane do katalogu. Ten żmudny proces oczywiście trwa nadal".

 

 

(Nieuporządkowany) wybór publikacji Jana Kowalika

 • Historia szkolnictwa powszechnego w Skoczowie, b.m., 1934;
 • Gry i zabawy ludowe dzieci w Wyrach, pow. Pszczyna, b.m.r.;
 • Obrzędy i zwyczaje weselne w Oldrzychowicach;
 • Z dziejów zboru ewangelickiego w Skoczowie, Związek Polskiej Młodzieży Ewangelickiej,
       Skoczów 1937;
 • Ścieżka przez Steinatal (poezje), Niemcy 1947,
       Koło Organizacji Związku Pisarzy Polskich w Niemczech;
 • Sztuka polskich wysiedleńców w Waldeck, Wyd. "Polak w Waldeck" (maszynopis powiel.),
       Arolsen 1947;
 • Wiatr w gałęziach (poezje), Monachium 1948, Polski Klub Literacki w Niemczech:
       Polonica niemieckie za czas od 1 IX 1939 do 31 XII 1948, Instytut Literacki, Paryż 1952;
 • The Oder-Neisse border in the West German publications since 1945: A selected bibliography
       (Bibliographical contributions to Polish-German relations), 1954, ASIN: B0007HTMUA
 • Polska w bibliografii powojennych Niemiec 1945 - 1953, IL (odb. z 'Kultury', nr 12), Paryż 1955;
 • Polska w bibliografii niemieckiej 1954 - 1956 oraz uzupełnienia do okresu 1945 - 1953,
        Instytut Literacki,  Biblioteka 'Kultury' t. 30, Paryż 1958;
 • Władysław Chojnacki (1920-1991), Jan Kowalik: Bibliografia niemieckich bibliografii
       dotyczących Polski, 1900-1958, Instytut Zachodni, Poznań 1960;
 • Kultura 1947-1957. Bibliografia zawartości treści.
       Działalność wydawnicza (1946 - maj 1959), Instytut Literacki, Paryż 1959, ISSN: 0206-0393;
 • Materiały do historii prasy polskiej na obczyźnie 1939 - 1962.
       Bibliografia, Instytut Literacki, Biblioteka "Kultury" t. 94, Paryż 1963, ISSN: 0406-0393;
 • Benedykt Heydenkorn (1906-1999): "Związkowiec": monografia pisma polonijnego,
       przedm. Adam Bromke, wstęp Jan Kowalik. Polish Alliance Press, Toronto 1963;
 • Czasopiśmiennictwo. Bibliografia bibliografii polskich wydanych poza Polska po r. 1939,
       w: Literatura polska na obczyźnie. Red. Tymon Terlecki, t. 2, Londyn 1965;
 • Wydawnictwa periodyczne z terenu Czech: katalog zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
       oraz Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego według stanu z 1 I 1964 r.
       Opracował Jan Kowalik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1966
 • Prasa polska w Niemczech w latach 1945 - 1971, Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy,
      Toronto, Ontario 1976;
 • Modjeska. Bibliography; American-Polish Documentation Studio, San José, Kalifornia 1977,
       ASIN: B0006XBNTS;
 • Polonia Północnej Kalifornii i dzieje jej etnicznego duszpasterstwa.
       The Polish American Community in Northern California, and the History of Its Ethnic Pastorale,
       American-Polish Documentation Studio (powiel.) San José, Kalifornia 1977, ASIN: B0006DZWH2;
 • (& Roman Nir), The Polish Press in America, R. and E. Research Associates Inc.,
       San Francisco 1978, Midpoint Trade Books Inc., ISBN: 0882474987 (0-88247-498-7);
 • Polska w Niemczech powojennych,
       Polish-American Documentation Studio, San José, Kalifornia 1962;
 • Exsul familia (poezje), Sigma Press, Albany, NY 1983;
 • U drzwi Twoich (poezje), Ed. Polemika, Paryż 1983; 
 • Sources on Polish American History in Northern California,
       American-Polish Documentation Studio, San José, Kalifornia 1984, ASIN: B0006EJ1KU;
 • World Index of Polish Periodicals Published Outside of Poland since September 1939, cz. I-II,
       American-Polish Documentation Studio, San José, Kalifornia 1984, ISBN: 2147483647;
 • Krzyż Malika (opowiadania), Sigma Press, Albany, NY 1985;
 • Zatrzymać czas (poezje), Sigma Press, Albany, NY 1987;
 • Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami kraju od września 1939 roku.
       T. 1-5. Oprac. Jan Kowalik, Wyd. KUL, Lublin (1976 -) 1988, ISBN: 83-2280-121-1;
 • Zapis w kalendarzu, Sigma Press, Albany, NY 1989.
 •  

   

   Jan Kowalik - publikacje

  Jan Kowalik:
  U drzwi Twoich (wiersze)
  Editions POLEMIKA,
  Paris 1983
  Projekt okładki:
  Jacek Siudziński
    Jan Kowalik - publikacje

  Jan Kowalik: Wiersze wybrane.
  Przedmowa i opracowanie:
  Bogusław Wróblewski.
  Biblioteka Akcentu, t. 4.
  Okładka i oprac. graficzne:
  Zofia Kopel-Szulc.
  Wydawnictwo Norbertinum,
  Lublin 1994, s. 108
  ISBN: 83-85131-53-1
     

   

      Jan Kowalik - publikacje

  Jan Kowalik:
  Exsul Familia (wiersze)
  'Sigma Press' -
  Warsztat Typograficzny
  Stanisława i Anny Piaskowskich,
  Albany, NY, U.S.A. 1983
    Jan Kowalik - publikacje

  Jan Kowalik:
  Zatrzymać czas (wiersze)
  'Sigma Press' -
  Warsztat Typograficzny
  Stanisława i Anny Piaskowskich,
  Albany, NY, U.S.A. 1987

   

   Jan Kowalik - publikacje

  Władysław Chojnacki,
  Jan Kowalik: Bibliografia
  niemieckich bibliografii
  dotyczących Polski
  1900-1958
  (wydanie dwujęzyczne)
  Instytut Zachodni,
  Poznań 1960
    Jan Kowalik - publikacje

  Jan Kowalik:
  Kultura 1947-1957.
  Bibliografia zawartości treści.
  Działalność wydawnicza
  (1946 - maj 1959),
  Instytut Literacki,
  s. 396, Paryż 1959
  (wznowienie 2005)
    Jan Kowalik - publikacje

  Jan Kowalik:
  Bibliografia
  czasopism polskich
  wydanych poza granicami
  Kraju od września 1939 r.
  Tom V. Wydawnictwo KUL,
  Lublin 1988, s. 272
  ISBN: 83-228-0212-1
  Pierwotne wydanie bibliografii:
  T. 1, A-J, s. 299; T. 2, K-O, s. 245;
  T. 3, P-S, s. 264; T. 4, T-Ż, s. 224,
  Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1976

   

   

  O Janie Kowaliku:

  Bogusław Wróblewski: Jan Kowalik - wybitny bibliograf polskiej diaspory (z fot. Jana Kowalika),
  Akcent nr 4, 1992 [Lublin], s. 110-112

  Róża Nowotarska: W 90. rocznicę urodzin Jana Kowalika: Zapis w kalendarzu
  Nowy Dziennik - Przegląd Polski online (25 sierpnia 2000 r.)

   

   

  Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


  Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
  Ostatnia aktualizacja: 28.09.2008, godz. 04:10 - Artur Podsiadły