"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Dr Jan Warmiński (1945- 2021)

Jan Warmiński (1945-2021)

 

Jan Warmiński - sylwetka

   Jan Warmiński urodził się 29 kwietnia 1945 roku w Sosnówce (wówczas gmina Romanów, powiat Włodawa), w chłopskiej wielodzietnej rodzinie (miał trójkę rodzeństwa). Był synem Franciszka i Anastazji z domu Kozioł. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sosnówce uczęszczał w latach 1959-1963 do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach koło Białej Podlaskiej, gdzie uzyskał świadectwo maturalne. Następnie 1 października 1963 roku rozpoczął studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, gdzie 21 listopada 1968 roku na podstawie pracy Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 1830-1831 otrzymał dyplom magistra historii (na Wydziale Nauk Humanistycznych). 1 stycznia 1969 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej w Bychawce (zatrudniony był tam do 31 sierpnia 1970 roku). Jednocześnie rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim na seminarium u prof. Stanisława Herbsta (1907-1973). Ponieważ (od 1953 roku) Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był pozbawiony przez władze PRL prawa nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (odzyskał je dopiero w 1977 roku), stąd osoby związane z KUL robiły właśnie doktoraty pod kierunkiem prof. Herbsta. Ważnym momentem w pracy naukowej Jana Warmińskiego było zatrudnienie go od 1 września 1970 roku w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL – Redakcji Encyklopedii Katolickiej (późniejszym Instytucie Leksykografii KUL). Z tą instytucją związał się na 40 lat, aż do momentu przejścia na emeryturę (31 grudnia 2010 roku). 3 listopada 1979 roku na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał doktorat na podstawie dysertacji Województwo podlaskie w powstaniu listopadowym 1830-1831 napisanej pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza.

W 1972 roku Jan Warmiński ożenił się z Henryką z domu Sosnówką. Z ich związku małżeńskiego na świat przyszło czworo dzieci (Izabela, Julia, Paweł oraz Ewa Joanna). Podczas pracy w Redakcji Encyklopedii Katolickiej Jan Warmiński przebywał na stażach naukowych w Austrii (między innymi w Wiedniu od lipca do sierpnia 1979 roku w ramach stypendium językowego). W dowód uznania osiągnięć i za długoletnią wzorową pracę 19 lutego 2007 roku został uhonorowany nagrodą indywidualną II stopnia Rektora KUL – ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka.

Zmarł 19 kwietnia 2021 roku, miał niespełna 76 lat. Został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie (w poniedziałek, 26 kwietnia).

 

Bibliografia:

Archiwum Uniwersyteckie KUL, akta studenckie Jana Warmińskiego, H-18617; Archiwum Uniwersyteckie KUL, akta pracownicze Jana Warmińskiego, A-2526; Ryszard Bender, Historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1918-1968), „Roczniki Humanistyczne” 18(1970), z. 2, s. 141-159; Jan Warmiński, Stan badań naukowych nad udziałem województwa podlaskiego w powstaniu listopadowym 1830-1831 roku. Artykuł polemiczny, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 70(1988), s. 361-363; Krzysztof Gronowski, Seminarium Stefana Kieniewicza, „Przegląd Historyczny” 91(2000), nr 3, s. 419; Edward Gigilewicz, Encyklopedia katolicka, (w:) Encyklopedia 100-lecia KUL – tom 1, red. Edward Gigilewicz i in., wyd. Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 205-209; tenże, Redakcja Encyklopedii Katolickiej, (w:) Encyklopedia 100-lecia KUL – tom 2, wyd. Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 256-257; Michał Kozłowski, Historycy wojskowości – uczniowie Stanisława Herbsta, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (2019), nr 4, s. 108-155; Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach – Absolwenci 1963 [klasa A], (w:) http://www.lowisznice.dbv.pl/viewpage. php?page_id=28 [dostęp: 8.05.2021].

Opracował : Marek Robert Górniak


Bibliografia publikacji:

Biała na Podlasiu. Obsada personalna najważniejszych stanowisk administracji cywilnej w latach 1816-1866, „Rocznik Bialskopodlaski” 6(1998), s. 49-85.

Biała na Podlasiu w powstaniu listopadowym 1830/1831 roku, (w:) Gdańsk –Polska – Europa. Praca zbiorowa ofiarowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Władysławowi Zajewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Zdzisław Kropidłowski, Gdańsk 2001, s. 157-163.

Burmistrzowie Międzyrzeca w latach 1816-1866, „Rocznik Międzyrzecki” 12-13(1980-1981), s. 5-35.

Duchowieństwo województwa podlaskiego w powstaniu 1830-31, (w:) Państwo – Kościół – Niepodległość. Praca poświęcona Profesorowi Władysławowi Rostockiemu, Lublin 1986, s. 73-85.

Dzieje miasta Białej na Podlasiu w powstaniu listopadowym 1830/31 roku, „Szkice Podlaskie” (1999), s. 53-70.

Encyklopedia katolicka: wykaz skrótów, wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2010, ss. 182.

Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 1830-1831, „Folia Societatis Scientarum Lubliniensis” 22(1980), s. 25-31.

Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 1830-1831, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 30(1988), s. 157-183.

Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 1830-1831, wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [seria: Źródła i Monografie – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – 308], Lublin 2006.

Miasto Biała na Podlasiu i jej burmistrzowie w latach 1816-66, „Studia Podlaskie” 9(1999), s. 13-30.

Obwód radzyński ze szczególnym uwzględnieniem Międzyrzecczyzny w powstaniu listopadowym, „Rocznik Międzyrzecki” 12-13(1980-1981), s. 65-138.

Powstanie listopadowe na Podlasiu, „Słowo Podlasia” 18(1997), nr 45-52, s. 14.

Recenzje i omówienia Encyklopedii katolickiej, (w:) Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny, Lublin 2002, s. 181-189.

Siedlce w okresie powstania listopadowego, „Rocznik Mazowiecki” 8(1983), s. 23-53.

Skróty bibliograficzne z zakresu nauk humanistycznych – cz. 1, [Wykaz skrótów bibliograficznych: wydania, tomy, zmiany tytułów (i sygnatury)], wyd. nakładem Autora, Lublin 2013, ss. 398.

Skróty bibliograficzne z zakresu nauk humanistycznych – cz. 2, [Indeks tytułów bibliograficznych, autorów, redaktorów i wydawców druków zwartych ich skróty: klucze bibliograficzne], wyd. nakładem Autora, Lublin 2013, ss. 308.

Stan badań naukowych nad udziałem województwa podlaskiego w powstaniu listopadowym 1830-1831 roku, „Rocznik Bialskopodlaski” 6(1988), s. 49-85.

Stan badań naukowych nad udziałem województwa podlaskiego w powstaniu listopadowym 1830-1831 roku. Artykuł polemiczny, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 70(1988), s. 361-397.

Stoczek Łukowski w latach 1809-1866 „Zeszyty Metodyczne” 3(1981), nr 3, s. 17-33 [do użytku wewnętrznego; maszynopis w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego].1-397.

Ucieczki jeńców rosyjskich z Królestwa Polskiego do Prus w czasie powstania 1830-1831, „Studia Historyczne” 29(1986), z. 2, s. 195-211.

Udział Żydów województwa podlaskiego w dostarczaniu obuwia i kożuchów dla wojska polskiego w czasie powstania listopadowego, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 24(1975), nr 2, s. 41-48.

Wkład województwa podlaskiego w powstanie 1830-1831 roku – mobilizacja,

Rocznik Lubelski” 22(1980), s. 49-69.

Województwo podlaskie w powstaniu listopadowym, „Rocznik Lubelski” 25-26(1983-1984), s. 75-94.

Województwo podlaskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, „Zeszyty Metodyczne” 1(1980), nr 2, s. 80-98 [do użytku wewnętrznego; maszynopis w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego].

Województwo podlaskie zapleczem dla Armii Rosyjskiej w Powstaniu Listopadowym 1830/31 roku, „Szkice Podlaskie” (2005), s. 101-140.

Wybrane zagadnienia z powstania listopadowego 1830-1831 roku, (w:) Województwo podlaskie, losy jeńców rosyjskich, Lublin 1998, s. 247-323.

Wybrane zagadnienia z powstania listopadowego 1830-1831 roku: województwo podlaskie, losy jeńców rosyjskich, [s. n.], Lublin 1998 [nadbitki publikacji; ss. 316].

Wykaz skrótów bibliograficznych: sygnatury, wydania, tomy i zmiany tytułów, wyd. nakładem Autora, Lublin 2009, ss. 300.

Wyżywienie jeńców rosyjskich w okresie powstania listopadowego 1830-1831, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 22(1974), nr 3, s. 476-489.

Zatrudnienie jeńców rosyjskich w Królestwie Polskim w czasie powstania listopadowego 1830/1831, (w:) Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, pod red. Mariana Surdackiego, Lublin 2002, s. 5-14.

Encyklopedia katolicka: wykaz skrótów (opracowana wespół z Edwardem Gigilewiczem i Robertem Sawą w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL), wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993, ss. 127.

Opracował: Marek Robert Górniak

Ważniejsze publikacje:

 

 

     

Galeria zdjęć (ze zbiorów Henryki Warmińskiej)

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021, godz. 11:38 - Monika Krzywicka