"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Janusz Sławiński (1934-2014)

 
Janusz Sławiński- sylwetka i publikacje

 

Prof. Janusz Sławiński (1934-2014)

 

Prof. zw. dr hab. Janusz Andrzej Sławiński urodził się 15 marca 1934 r. w Warszawie. Maturę uzyskał w 1951 r. a w 1955 r. tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów pracował jako asystent w Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, zajęcia prowadził także w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku oraz w warszawskim Studium Nauczycielskim. Jednocześnie rozpoczął współpracę z miesięcznikiem „Twórczość”.

  Od 1962 r. zatrudniony był w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 1967 r. kierował Pracownią Poetyki Historycznej a od 1972 - Zakładem Systematyki Form Literackich. Był członkiem Kolegium Dyrekcyjnego IBL, Rady Naukowej Instytutu; zasiadał w Komitecie Nauk o Literaturze PAN (lata 1969 – 1998).

  W 1964 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. Habilitował się w 1971 r. przedstawiając książkę Dzieło – język – tradycja. W 1983 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a po roku został profesorem zwyczajnym.

  Był współzałożycielem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (1981), członkiem Związku Literatów Polskich (1967 – 1983) oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989 r.). Przewodniczył Zespołowi do spraw Polityki Wydawniczej Komitetu Badań Naukowych (od 1991 r.), Radzie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1992-2000). Od 2000 r. był członkiem korespondentem Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności.

  W 1972 r. został współzałożycielem, a następnie współredaktorem "Tekstów", jak również wydawanych poza zasięgiem cenzury: "Kultury Niezależnej” i „Almanachu Humanistycznego”. Był kierownikiem prac redakcyjnych serii książek naukowych z dziedziny wiedzy o literaturze: „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej” (od 1969 r.) a od 1974 „Vademecum Polonisty”, inicjował konferencje teoretycznoliterackie.

  Otrzymał szereg nagród, m.in. Nagrodę Naukową im. Tadeusza Mikulskiego (1964 - za rozprawę doktorską), Nagrodę Naukową im. Aleksandra Brücknera (1972 - za rozprawę habilitacyjną), nagrodę Szczecińskiego Towarzystwa Kulturalnego (1967) oraz Nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1988 r.) za wybitne osiągnięcia dla polskiej nauki. W uznaniu jego dokonań naukowych i zasług na polu organizacji nauki został wyróżniony doktoratami honorowymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2005 r.) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (2007 r.).

  Zmarł 1 listopada 2014 r. w Warszawie.

Życiorys opracowany na podstawie biogramu dr Dariusza Skórczewskiego W: Janusz Sławiński. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2007

Bibliografia:
Dariusz Skórczewski: Janusz Sławiński. W: Janusz Sławiński. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2007; Józef Japola: Laudacja na na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Profesorowi doktorowi habilitowanemu Januszowi Sławińskiemu 5 grudnia 2007 r. W: Janusz Sławiński. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2007 Dostęp: files/168/Laudacja.pdf [2015-02-01]; Życiorys prof. Janusza Sławińskiego. Dostęp: zyciorys-prof-janusza-slawinskiego,art_12044.html [2015-02-01]; Sławiński Janusz Dostęp: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Slawinski-Janusz;3976442.html [2015-02-01]

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

   

góra strony

 

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2015, godz. 08:23 - Małgorzata Augustyniuk