"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

O. Prof. dr hab.
Jerzy Józef Kopeć (1938-2010)

Jerzy Józef Kopeć- sylwetka i publikacje
Jerzy Józef Kopeć (1938-2010) O. Kopeć urodził się 11 grudnia 1938 r.
w Laskach k. Pionek.
Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Katedry Teologii Liturgii, Przewodniczący Sekcji Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce, Konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wychowawca wielu pokoleń liturgistów.
Zmarł 24 października 2010 r. w Łodzi.

JERZY JÓZEF KOPEĆ urodził się 11 grudnia 1938 roku w Laskach koło Pionek w rodzinie rolniczej. Okupację spędził w rodzinnej miejscowości, gdzie tuż po wojnie uczęszczał do szkoły podstawowej. Liceum Ogólnokształcące w Pionkach ukończył egzaminem maturalnym w 1956 roku. W tym samym roku wstąpił do Zgromadzenia Krzyża i Męki Pańskiej (pasjonistów). Formację zakonną odbył w latach 1956-1957 w Sadowiu koło Ostrowa Wielkopolskiego, następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przasnyszu.

  W 1963 roku został skierowany na studia specjalistyczne na Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL. Pracę doktorską Kult Męki Pańskiej w Polsce w świetle przedtrydenckich tekstów wotywnych, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Mariana Rechowicza, obronił w 1971 roku. Drukiem ukazała się pt. Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza (Warszawa 1975).

  W 1971 został starszym asystentem na Wydziale Teologii KUL, w 1976 adiunktem, w 1987 docentem. 21 listopada 1985 odbyło się jego kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Przedtrydencki kult NMP w Polsce w świetle ksiąg liturgicznych, modlitewników i literatury dewocyjnej. Od 4 listopada pełnił stanowisko kierownika Katedry Liturgiki. W 1992 został profesorem nadzwy-czajnym, a w 1997 profesorem zwyczajnym.

  Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. we Włoszech (Pontificio Istituto Liturgico Anselmiano w Rzymie), Austrii, Niemczech (Deutsches Liturgisches Institut w Trewirze, Goethe Institut), Czechach, Słowacji. Nawiązał kontakty z przedstawicielami emigracyjnych kręgów Kościoła słowackiego i czeskiego.

 Od 1984 roku pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Sekcji Wykładowców Liturgiki przy Komisji Nauki Konferencji Episkopatu Polski, a od 1989 roku przewodniczącego przez dwie kadencje.

  Współpracował z wieloma czasopismami takimi jak „Roczniki Teologiczne", „Collectanea Theologica", „Ateneum Kapłańskie", „Ruch Biblijny i Liturgiczny", „Liturgia Sacra". Był współorganizatorem 17 sympozjów liturgicznych. Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

W 1999 roku otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za publikację książkową Bogurodzica w kulturze polskiej XVI wieku (Lublin 1997). 8 września 2004 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Badania naukowe prof. Jerzego Józefa Kopcia koncentrowały się wokół zagadnień związanych z historią liturgii, liturgiką systematyczną, problematyką duszpasterską, teologią liturgii, zagadnieniami formacji liturgicznej, problematyką religijności ludowej.

  Zmarł 24 października 2010 roku w Łodzi i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Opracowanie: J.N-W.
Na podstawie: Z. Wit, Życie i działalność dydaktyczno-naukowa profesora Jerzego Józefa Kopcia CP „Roczniki Teologiczne" 52 (2005), z. 8, s. 13-25. 

Pełna lista publikacji o. prof. dr hab. Jerzego Józef Kopcia

Ważniejsze publikacje:

Jerzy Józef Kopeć- publikacje

Józef Jerzy Kopeć CP
Bogarodzica
w kulturze polskiej XVI wieku
ISBN 83-228-0543-8
RW KUL
Lublin 1997

Jerzy Józef Kopeć- publikacje

ks. Jerzy Kopeć CP
Dorga krzyżowa
Dzieje nabożeństwa i antologia
współczesnych tekstów
ISBN 83-7015-078-0
Księgarnia św. Wojciecha
Poznań 1987

Jerzy Józef Kopeć- publikacje

ks. Jerzy Kopeć CP
Dorga krzyżowa
Dzieje nabożeństwa i antologia
współczesnych tekstów
ISBN 83-7015-013-6
Księgarnia św. Wojciecha
Poznań 1985

Jerzy Józef Kopeć- publikacje

ks. Jerzy Kopeć CP
Dorga krzyżowa
Duchowość nabożeństwa i antologia
współczesnych tekstów polskich
ISBN 83-85037-86-1
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
Niepokalanów 1994

Jerzy Józef Kopeć- publikacje

Józef Jerzy Kopeć CP
Ks. Wojciech Danielski
(1935-1985)
- charyzmatyk Kościoła posoborowego
Światło-Życie
Lublin 1996

kJerzy Józef Kopeć- publikacje

Józef Jerzy Kopeć CP
Męka pańska w religijnej kulturze
polskiego średniowiecza
Akademia Teologii Katolickiej
Warszawa 1975

Opracowania redakcja

Jerzy Józef Kopeć- publikacjeStudia Liturgiczne
praca zbiorowa pod redakcją
Jerzego Józefa Kopcia CP
Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1988
Jerzy Józef Kopeć- publikacjeStudia Liturgiczne
redakcja
Jerzy Józef Kopeć CP
Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1990
Jerzy Józef Kopeć- publikacjeEucharystia
Misterium-Ofiara-Kult
redaktor
Józef Jerzy Kopeć CP
ISBN 83-228-0478-4
RW KUL
Lublin 1997
Jerzy Józef Kopeć- publikacjeDroga Krzyżowa
Dzieje nabożeństwa i antologia
współczesnych tekstów
Opracował
Jerzy Józef Kopeć CP
Księgarnia św. Wojciecha
Poznań 1976
Jerzy Józef Kopeć- publikacjeKs. Wojciech Danielski
Kult św. Wojciecha na
ziemiach polskich w świetle
przedtrydenckich ksiąg liturgicznych
Do druku przygotował
i wstępem poprzedził
Jerzy Józef Kopeć CP
ISBN 83-86668-63-6
Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1997
Jerzy Józef Kopeć- publikacjeMęka Chrystusa
wczoraj i dziś
pod redakcją Henryka Damiana Wojtyski,
Józefa Jerzego Kopcia CP
ISBN 83-00-00190-5
RW KUL
Lublin 1981
góra strony
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (J.N-W.)

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2011, godz. 09:05 - Artur Podsiadły