"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Józef Turek (1946-2010)

Józef Turek- sylwetka i publikacje
Józef Turek (1946-2010)
Urodzony 18 września 1946 r. w Naszacowicach.
Kierownik Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998 r.)
Prodziekan Wydziału Filozofii KUL
(1999-2002, 2008-2009)
Wykładowca filozofii w Wyższych Seminariach Duchownych w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie.
Żarliwy Uczony, wybitny Specjalista w zakresie filozofii przyrody oraz relacji między nauką, filozofią i religią,
niestrudzony Nauczyciel akademicki,
gorliwy Kapłan, niezmordowany Spowiednik,
całą duszą oddany Kościołowi, ufnie przyjmujący wolę Bożą.
Człowiek wrażliwy, pracowity i skromny.
Zmarł 4 czerwca 2010 r. w Lublinie

Źródło:
kul.pl

Ks. dr hab. Józef Turek, Profesor KUL- Kapelan honorowy Jego Świątobliwości
  Urodził się 18 września 1946 roku w Naszacowicach jako syn Stanisława i Stefanii. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Nowym Sączu. Po maturze w 1964 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum" w Olsztynie. 20 czerwca 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Jana Drzazgi. W latach 1971-1972 pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Morągu.
  W 1973 roku uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym samym roku podjął studia specja-listyczne z filozofii przyrody na tamtejszym Wydziale Filozofii, zakończone w 1978 roku uzyskaniem stopnia doktora (na podstawie pracy „Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania").
  Na KUL był zatrudniony od 1982 roku, prowadząc najpierw zajęcia zlecone, a od 1986 jako asystent.
  Przebywał na stypendiach w Louvain, Castel Gandolfo i Londynie.
  W 1996 roku uzyskał habilitację na podstawie książki „Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmologii". Od 1998 roku kierował Katedrą Filozofii Kosmologii. Od 1999 roku był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 1999-2001 i 2008-2009 był prodziekanem ds. studenckich Wydziału Filozofii.
  Wykładał filozofię w Wyższych Seminariach Duchowny w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie.
  11 lipca 1993 został odznaczony przez Jana Pawła II godnością kapelana Jego Świątobliwości. 25 lipca 2008 Benedykt XVI nadał mu godność Prałata Honorowego.
  Był żarliwym uczonym, wybitnym specjalistą w zakresie filozofii przyrody. Zajmował się relacjami między nauką, filozofią i religią. Został zapamiętany jako niestrudzony nauczyciel akademicki, gorliwy kapłan i spowiednik, całą duszą oddany Kościołowi, czlowiek pracowity, skromny i wrażliwy.
  Zmarł 4 czerwca 2010 po ciężkiej chorobie.
Został pogrzebany na cmentarzu w Podegrodziu. 

Opracowanie: J.N.-W. 

Ważniejsze publikacje:

Książki:

 • Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania, Lublin 1982.
 • Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmologii, Lublin 1995.
 • Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Lublin 2009.

Artykuły:

 • Rozwój Hipotezy Atomu Pierwotnego (The Development of the Primeval Atom Hypothesis,
  w: Contributions, Universite Catholicque de Louvain, Louvain-la-Neuve 1980.  
 • Wkład Georges Lemaître'a w kształtowanie się dynamicznej wizji Wszechświata, „Roczniki Filozoficzne” 33(1985), z. 3, s. 59-74.
 • Georges Lemaître and the Pontifical Academy of Sciences, w: Vatican Observatory Publications, vol. 2, no 13, Specola Vaticana 1989.
 • Wszechświat czasowo nieskończony i stworzony, „Studia Warmińskie” 28(1991) s. 217-233.
 • Czynnik empiryczny w teoriach kosmologicznych, „Roczniki Filozoficzne” 40(1993), z. 3, s. 5-47.
 • Wszecgświat wobec człowieka, „Studia Warmińskie” 33(1996) s. 199-216.
 • Otwartość filozofii przyrody na nauki szczegółowe w ujęciu Stanisława Mazierskiego, „Roczniki Filozoficzne” 45(1997), z. 3, s. 21-48.
 • Geneza idei dynamicznego Wszechświata, „Roczniki Filozoficzne” 50(2002), z. 3, s. 135-142.
 • Metafilozofia Alberta Einsteina, „Roczniki Filozoficzne” 50(2002), z. 1, s. 459-496.
 • Implikacje ontologiczne typu redukcyjnego jako metoda uprawiania filozofii przez Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka, w: Filozofia a nauka w myśli - Księdza Kazimierza Kłósaka, red. Z. Liana, A. Michalik, Kraków - Tarnów 2004, s. 63-88.
 • Albert Einstein o wzajemnych związkach nauki i filozofii, „Roczniki Filozoficzne” 53(2005), n.1, s. 263-308.
 • Filozofia kosmologii - zarys problematyki, 53(2005), n. 2, s. 269-308.
 • Możliwości wyjaśnienia kosmicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechświatów, „Filozofia Nauki”, 14(2006) nr 1, s. 129-147.
 • Wyjaśnienie antropiczne w kosmologii, „Roczniki Filozoficzne” 54(2006), n. 2, s. 267-298.
 • Kosmologiczny kontekst formułowanych współcześnie argumentów teistycznych, „Roczniki Filozoficzne” 56(2008), nr 1, s. 295-313.
 • Kosmiczne uwarunkowania ewolucji biologicznej, „Forum Teologiczne” 9(2008), s. 55-68.
 • Wybór praw i warunków początkowych we współczesnych teoriach kosmologicznych a celowość Wszechświata, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowego wyjaśniania, red. W. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 345-375.

 

 • Liczne hasła encyklopedyczne do: Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej, Encyklopedii Katolickiej
  i Wielkiej Encyklopedii PWN.
Opracowanie: J.N.-W.
 
Józef Turek- publikacjeJózef Turek
Kosmologia Alberta Einsteina
i jej filozoficzne uwarunkowania
RW KUL
ISBN 83-00-00199-9
Olsztyn 1980
Józef Turek- publikacjeJózef Turek
Wszechświat dynamiczny.
Rewolucja naukowa w kosmologii
RW KUL
ISBN 83-228-0383-4
Lublin 1995
Józef Turek- publikacjeJózef Turek
Filozoficzne interpretacje faktów naukowych
Wydawnictwo KUL
ISBN 978-83-7363-748-1
Lublin 2009
 

Wybrane artykuły

Józef Turek- publikacje 
Józef Turek- publikacje Józef Turek- publikacje
Józef Turek- publikacje Józef Turek- publikacje Józef Turek- publikacje
góra strony
Józef Turek (1946-2010)

 


Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (J.N.-W.)

Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły

 


 

 • Rozwój Hipotezy Atomu Pierwotnego (The Development of the Primeval Atom Hypothesis), w: Contributions, Universite Catholicque de Louvain, Louvain-la-Neuve 1980.

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2010, godz. 12:38 - Artur Podsiadły