"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Adam Ludwik Szafrański

(1911-2004)

Ks. Adam Ludwik Szafrański - sylwetka i publikacje

 

 Ks. Adam Ludwik Szafrański (1911-2004)   16 marca 2004 roku,
w 93 roku życia i 68 roku kapłaństwa,
zmarł ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański.

Prałat Domowy Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana XXIII,
Prałat Kustosz i Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Kieleckiej,
Wieloletni Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Ojciec Duchowny Konwiktu Księży Studentów KUL,
Rektor i Profesor alumnów Wyższego Seminarium Duchownego,
Dyrektor Niższego Seminarium Duchownego w Kielcach,
Prefekt i Wychowawca w Gimnazjum i Liceum im. Św. Stanisława
Kostki w Kielcach, Wielce Zasłużony Nauczyciel Kapłanów
i Wiernych Świeckich Diecezji Kieleckiej.

 

 

  Adam Ludwik Szafrański urodził się 19 lipca 1911 roku w Nowym Sączu, gdzie ukończył gimnazjum klasyczne im. Jana Długosza. Potem wybrał Kielce i tamtejsze Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1936 roku. W rok po święceniach udał się na studia specjalistyczne w Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu Szwajcarskim, które zakończył licencjatem z teologii (1939). Będąc kapłanem diecezji kieleckiej, podczas okupacji opiekował się alumnami, podczas gdy mające 200-letnią tradycję Seminarium Duchowne w Kielcach, zdane na łaskę i niełaskę okupanta, próbowało przetrwać i prowadzić normalną działalność (tu ciekawy szczegół: opieczętowanie przez hitlerowców zbiorów biblioteki seminaryjnej, które ocenili jako 'zbyt' patriotyczne, a więc wywrotowe, paradoksalnie uratowało księgozbiór przez zniszczeniem, bowiem został potem przez okupantów zapomniany). Gdy było to możliwe, ks. Szafrański prowadził zajęcia i redagował nawet "Kielecki Przegląd Diecezjalny"...

  Po wyzwoleniu, kontynuując swoją drogę naukową, ks. Szafrański w 1947 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy 'Kapłaństwo wiernych według św. Tomasza z Akwinu'. Na KUL podjął dodatkowe studia, zakończone w roku 1952 magisterium z pedagogiki. W tym samym roku zaczął pracę na Wydziale Teologii KUL. Równolegle rozpoczął zajęcia w Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie wykładał liturgikę, pedagogikę i teologię moralną. Kontynuując pracę w obu miastach i na obu uczelniach, w pewnym okresie (1958 - 1962) sprawował funkcję Rektora Seminarium. Cały czas rozwijał swoje naukowe zainteresowania (wśród których głównymi były teologia pastoralna oraz eklezjologia); w roku 1969 otrzymał habilitację po przedstawieniu pracy pt. 'Idea partycypacji w teologii św. Tomasza z Akwinu' (która stała się podstawą opublikowanej cztery lata później książki 'Partycypacja. Geneza i rola pojęcia uczestnictwa w teologii św. Tomasza z Akwinu' ).

  Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL powstała w roku 1968; przez pierwsze dwa lata kierował nią ks. prof. dr hab. Władysław Piwowarski. Następne 10 lat (1971 - 1981) Katedra (pod zmienioną nazwą - Dogmatyki Pastoralnej) była kierowana przez ks. prof. Adama Szafrańskiego. Wraz z pracującym wówczas (do 1972 r.) w katedrze na stanowisku asystenta i adiunkta ks. dr Franciszkiem Blachnickim był ks. Szafrański współorganizatorem Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. Wybitny pastoralista, przez ponad 40 lat był pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wychował wielu polskich pastoralistów, był protektorem teologów świeckich. Wypromował 110 magistrantów i był promotorem 14 doktoratów. Łączył zainteresowania naukowe z kapłańską posługą przy ołtarzu, w konfesjonale, na ambonie. Odznaczał się skromnością i pobożnością życia.

  "Pomagał kapłanom nieść dar kapłaństwa" - powiedział w homilii podczas mszy św. pogrzebowej, 19 marca 2004 roku, w kieleckiej Bazylice Katedralnej, ks. biskup ordynariusz Kazimierz Ryczan. "Kapłaństwo jest darem, nie otrzyma go nikt, kto go nie pragnie. Pragnienie kapłaństwo to jeszcze za mało - należy je zdobywać całym sobą, całą duszą i wysiłkiem fizycznym. Stanowisko można odziedziczyć po przodkach, może nawet kupić, kapłaństwo należy zdobyć - miłością do Jezusa i do Kościoła" - mówił bp Ryczan. Ks. Adam Ludwik Szafrański został pochowany na cmentarzu w Leszczynach. Tamtejsza parafia była pierwszą, w jakiej po święceniach pracował.

 

Obszerny biogram ks. Adama Ludwika Szafrańskiego online na stronach Naszego Dziennika

 

Ks. Adam Ludwik Szafrański opublikował ogółem ponad 200 artykułów i rozpraw,
które ukazywały się w polskich czasopismach teologicznych i w różnych pracach zbiorowych.

Napisał kilkadziesiąt haseł do Encyklopedii Katolickiej, zaś w samej Redakcji Encyklopedii
był redaktorem działu Teologia Pastoralna.

W latach 1970 - 1980 był redaktorem naczelnym serii 'Textus et studia historiam theologiae
in Polonia excultae spectantia', wydawanej przez Akademię Teologii Katolickiej (ATK). Ks. Adam L. Szafrański: 'Wierzyć w Chrystusa i żyć Eucharystią', 1997

Ks. Adam Ludwik Szafrański:
Wierzyć w Chrystusa
i żyć Eucharystią,
Oficyna Wydawnicza 4K,
Bytom 1997
   Ks. Szafrański, KUL, 1983, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, z. 6, Teologia Pastoralna

Ks. Adam Ludwik Szafrański
pulikował w Rocznikach
Teologiczno-Kanonicznych
(wyd. TN KUL, Lublin)
   Encyklika JPII 'Dominum et Vivificantem', Tekst i komentarze, Lublin 1993, Redakcja: ks. prof. A. L.Szafrański

Jan Paweł II: Encyklika
'Dominum et Vivificantem'.
Tekst i komentarze.
(Pod redakcją
ks. A. L. Szafrańskiego)
Lublin 1993,
dodruk 1999
ISBN 83-228-0351-6

 

 Ks. Adam Szafrański: 'Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym', Lublin 1990

Ks. Adam Ludwik Szafrański:
Kairologia.
Zarys nauki o Kościele
w świecie współczesnym.
Lublin 1990
   Ks. Adam Szafrański: 'Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii', Lublin 1985

Małżeństwo i rodzina
w świetle nauki Kościoła
i współczesnej teologii.
(pod red.
ks. A. L. Szafrańskiego)
Lublin 1985
   Ks. Adam Szafrański: 'Chrześcijańskie podstawy ekologii', Lublin, 1993

Ks. Adam L. Szafrański:
Chrześcijańskie
podstawy ekologii.
Lublin 1993

 

     Ks. Adam Szafrański: 'Eucharystia w duszpasterstwie', Lublin 1985

Eucharystia w duszpasterstwie.(Red. ks. A. L. Szafrański)
Lublin 1977
   

 

Inne publikacje książkowe ks. prof. Adama L. Szafrańskiego:

Kapłan a problem powołania. Wydawnictwo Redemptorystów, Wrocław 1948, s. 104
Partycypacja. Geneza i rola pojęcia uczestnictwa w teologii św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1973
Mateusza z Krakowa 'Opuscula theologica' dotyczące spowiedzi i komunii świętej, Warszawa 1974
Teologia liturgii eucharystycznej. Skrypt. Lublin 1974; wyd. III - 1981
Chrześcijańskie podstawy ekologii, 1993
(Red.) Jan Paweł II Enc. Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze, 1994

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2008, godz. 23:13 - Artur Podsiadły