"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Józef Homerski  (1922-2004)

Józef Homerski - sylwetka i publikacje

 

 Ks. prof. Józef Homerski, 1922-2004   Ks. prof. dr hab. Józef Homerski, emerytowany profesor KUL,
teolog, biblista, tłumacz i egzegeta Ksiąg Prorockich,
zmarł 3 sierpnia 2004 w Nałęczowie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 i 5 VIII w Ochotnicy Górnej.
Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym przewodniczył
ks. Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej, Stanisław Budzik.

 

 

  Curriculum vitae ks. prof. Józefa Homerskiego jest typowe dla tych wszystkich, którzy urodzili się przed II wojną światową i po jej zakończeniu musieli kontynuować przerwaną naukę. Józef Homerski urodził się 20 sierpnia 1922 roku w rodzinie rolników, Tomasza i Katarzyny, w Rożnowie w województwie nowosądeckim. Szkołę podstawową ukończył w Ochotnicy Górnej koło Nowego Targu. Potem uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum w Tarnowie; naukę tam przerwał wybuch wojny… Czas wojny to czas pracy i kontynuacji nauki w tajnym nauczaniu w Brzesku. Dzięki temu zaraz po zakończeniu działań wojennych zdał egzamin przed Państwową Komisją Weryfikacyjną w Brzesku i uzyskał w maju 1945 roku świadectwo dojrzałości.

  W latach 1945 - 1948 odbył studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie i równocześnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostały one ukoronowane stopniem magistra teologii na podstawie rozprawy 'Historyczność księgi Jozuego w świetle wykopalisk'. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1948 roku z rąk ks. Biskupa Jana Stepy. Pierwsze dwa lata po święceniach przepracował jako wikariusz w Gorlicach, a następne trzy - jako notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

  W roku 1953 ks. Homerski rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu Pisma Świętego w Sekcji Biblijnej Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które 21 grudnia 1957 roku uwieńczył doktoratem z teologii biblijnej na podstawie rozprawy 'Charyzmat proroctwa w świetle tekstów powołania (Am 7. 14-15; Iz 6. 10-13; Jr 1. 4-16; Ez 1. 1-3, 15)'. Kim jednak byłby biblista, który nie ukończyłby jeszcze studiów w renomowanych ośrodkach biblijnych za granicą? Dlatego ks. dr Homerski udał się do Rzymu, gdzie w lalach 1958 - 1960 studiował Pismo św. w Papieskim Instytucie Biblijnym. W 1960 roku uzyskał stopień licencjata nauk biblijnych na podstawie rozprawy pod tytułem 'Κυριος της δοξης (l Kor 2. 8)'. W latach 1960 - 1961 studiował egzegezę Starego Testamentu i archeologię biblijną w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie, gdzie otrzymał tytuł 'Eleve Titulaire de l'Ecole Biblique' na podstawie rozprawy 'Esechielis prophetae vaticinia contra Tyrum. Oraculum III (28, 1-10)'.

  Po trzech latach studiów w największych uczelniach biblijnych katolickiego świata ks. Homerski powrócił do kraju. Rozpoczął wykłady ze Starego Testamentu w Instytucie Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jednakże trudno sobie wyobrazić, by tak przygotowany biblista, mający za sobą zarówno studia krajowe, jak i zagraniczne był tylko wykładowcą w seminarium duchownym. Nic więc dziwnego, że ówczesny kierownik Sekcji Biblijnej Wydziału Teologicznego KUL zwrócił nań uwagę i podjął starania o jego zatrudnienie w lubelskiej uczelni. 27 czerwca 1961 roku Rada Wydziału Teologicznego podjęła jednomyślnie uchwałę, by zaangażować ks. Józefa Homerskiego w charakterze starszego asystenta Sekcji Biblijnej. Jednak ówczesne władze diecezjalne nie wyraziły się na ten angaż. Słuchacze nauk biblijnych w KUL musieli zadowolić się jedynie cyklem Jego wykładów na temat najnowszych wykopalisk w Palestynie. Nie zrażając się trudnościami, ks. Homerski oddawał się nadal pracy naukowej, publikując artykuły w różnych czasopismach i przygotowując swoją rozprawę habilitacyjną. W czerwcu 1968 roku otworzył przewód habilitacyjny w KUL na Wydziale Teologicznym. 25 marca 1971 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne. Recenzentami rozprawy pt. 'Słowo Jahwe o narodach w Księgach Proroków Pisarzy' byli ks. prof. Stanisław Grzybek (ATK), ks. prof. Feliks Gryglewicz (KUL), ks. prof. Czesław Jakubiec (ATK) i ks. prof. Stanisław Lach (KUL). Ówczesne Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło tę habilitację 9 września 1971 r.

  Wreszcie 1 października 1972 roku ks. dr hab. Józef Homerski został zaangażowany przez KUL w charakterze adiunkta Katedry Egzegezy Starego Testamentu. 16 listopada 1972 roku Rada Wydziału Teologicznego wystąpiła do Senatu Akademickiego o mianowanie ks. Homerskiego docentem. Uchwałę tę Senat Akademicki zatwierdził 15 stycznia 1973 r., a rektor KUL, prof. dr Mieczysław A. Krąpiec OP wystąpił do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki o powołanie ks. dr hab. Józefa Homerskiego na stanowisko docenta w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu KUL. Zatwierdzenie z Ministerstwa przyszło 31 maja i od 1 czerwca 1973 roku ks. Homerski objął stanowisko docenta.

  Siedem lat później, 25 listopada 1980 roku Rada Wydziału Teologicznego wystąpiła do Senatu Akademickiego z wnioskiem o nadanie ks. dr hab. J. Homerskiemu tytułu profesora nadzwyczajnego. Zatwierdzenie Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przyszło 8 września 1981 roku. W tym okresie ks. Homerski intensywnie rozwijał działalność dydaktyczną (np. w latach 1977 - 1983 był wykładowcą Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i w Opolu), jednocześnie też doskonalił warsztat swojej pracy naukowej (np. w drugim semestrze roku akademickiego 1983 / 1984 był stypendystą Catholic University of America w Waszyngtonie). Na co dzień czynnie uczestniczył w kongresach i zjazdach biblijnych, tak krajowych jak i zagranicznych. Bardzo często też głosił referaty podczas corocznego Tygodnia Biblijnego KUL. Obok pracy naukowej ks. prof. Homerski udzielał się również społecznie. W latach 1976 - 1983 był dyrektorem Konwiktu Księży Studentów KUL, a w latach 1984 - 1987 – dziekanem Wydziału Teologicznego. W 1991 roku ks. prof. Homerski został odznaczony godnością Kapelana J. Św. W dziesięć lat po pierwszej nominacji profesorskiej, 1 stycznia 1992 roku, ks. Homerski otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego.

  Dorobek naukowy ks. prof. Józefa Homerskiego w chwili odejścia na emeryturę (w sierpniu 1992 roku) zamknął się liczbą 96 publikacji, w tym - siedmiu książek. W ciągu swej długoletniej pracy naukowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ksiądz profesor. Józef Homerski wypromował sześć doktoratów, dwanaście licencjatów i czterdzieści dwa magisteria. Jest to dorobek ogromny, zważywszy że studia biblijne wymagają od studentów większego wysiłku, niż jest wystarczający w innych sekcjach. Obowiązuje ich bowiem biegła znajomość języka hebrajskiego i greckiego oraz znajomość języków nowożytnych. Niżej publikujemy listę wszystkich prac, napisanych pod kierunkiem ks. J. Homerskiego.

 


SŁOWO PODZIĘKOWANIA DZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO


Odejście z Uniwersytetu Drogiego Kolegi, a dla wielu z nas, starszych biblistów - Przyjaciela,
napawa smutkiem. Instytut Nauk Biblijnych przy Wydziale Teologicznym
traci bowiem doświadczonego Pedagoga, wybitnego Profesora,
a szczególnie Specjalistę z zakresu profetyzmu izraelskiego.
Ksiądz Profesor Józef Homerski służył bardzo wiernie Uniwersytetowi, Wydziałowi,
a zwłaszcza Instytutowi Nauk Biblijnych od wielu lat. Jego biografia to [...] wielka i wspaniała
synteza życia Kapłana, a nadto Człowieka pełniącego funkcję wychowawcy - dyrektora Konwiktu
Księży Studentów, dziekana Wydziału Teologicznego i pracującego jako naukowca.
Ta barwna mozaika świadczy o poświęceniu Księdza Profesora dla Uniwersytetu
i dla dyscypliny uprawianej w tej Alma Mater przez Instytut Nauk Biblijnych.
Wszyscy podziwialiśmy osobistą dyscyplinę naszego Kolegi, którą starał się
w bardzo umiarkowany i obiektywny sposób, z pełną życzliwością, przenieść na studentów.
A taka postawa przynosiła dobre owoce.
Dla pełniejszej charakterystyki osoby Księdza Profesora Józefa Homerskiego wypadałoby
przypomnieć jeszcze jeden szczegół. W sytuacjach niemal beznadziejnych, czy w momentach
całkowitej bezradności jakiegoś studenta zawsze spieszył ze skuteczną pomocą,
stawał się jego rzecznikiem i pośrednikiem, robiąc wszystko, by sprawy przyjęły dobry obrót.
Myślę, że uda nam się zatrzymać jeszcze na dalsze lata Księdza Profesora,
by wspierał i Wydział, i Instytut Nauk Biblijnych.
Niech te krótkie słowa będą wyrazem głębokiej wdzięczności, którą Wydział Teologiczny,
a szczególnie Instytut Nauk Biblijnych żywi dla Księdza Prałata Profesora Józefa Homerskiego.
Hugolin Langkammer OFM, 1992


 

 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych.
Wstęp, przekład i komentarze ks. Józef Homerski. Redakcja Wydawnictw KUL, seria 'Biblia Lubelska'


 Ks. J. Homerski: Księga Daniela (przekład i komentarz), Seria Biblia Lubelska

Księga Daniela
Lublin 1995
wyd. l, s. 104
ISBN: 83-228-0389-3
   Ks. J. Homerski: Ewangelia św. Mateusza (przekład i komentarz), Seria Biblia Lubelska

Ewangelia
według św. Mateusza
Lublin 1995
ISBN: 83-7363-183-6
   Ks. J. Homerski: Księga Machabejska (przekład i komentarz), Seria Biblia Lubelska

Pierwsza i Druga
Księga Machabejska
Lublin 2001, s. 262,
ISBN: 83-228-0820-8
   Ks. J. Homerski: Księga Ezechiela (przekład i komentarz), Seria Biblia Lubelska

Księga Ezechiela
Lublin 1998
wyd. I, s. 208
ISBN: 83-228-0625-6

 

Bibliografia prac ks. Józefa Homerskiego - książki


Proroctwo Jonasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego
   Testamentu    w przekładzie z języków oryginalnych.
   Poznań 1965 s. 1119-1121

Księga Zachariasza. Wstęp - przekład - komentarz. PST XII/2.
   Poznań 1968, s. 237-460

Wstęp ogólny do Pisma św. Red. Jan Szlaga.
   Pallotinum, Poznań-Warszawa 1986 (Wyd. I - Poznań 1973
   - redaktor całości; wkład własny: 92 strony)

Pierwsza i Druga Księga Królów. W: Pismo Święte
   Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków
   oryginalnych ze wstępami i komentarzami,
   opr. zespół pod red. M. Petera (ST) i M. Wolniewicza (NT).
   T. 1. Poznań 1973 s. 571-692

Księga Ezechiela. W: Pismo Święte. T. 2.
   Poznań 1975 s. 1058-1155

Księga Daniela. W: Pismo Święte. T. 2.
   Poznań 1975 s. 1156-1198

Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp -
   przekład z oryginału - komentarz. PNT Ul/29.
   Wyd. I - Pallotinum, Poznań-Warszawa 1979
 
 Ks. J. Homerski: Księga Jeremiasza (przekład i komentarz), Edycja Świętego Pawła

Księga Jeremiasza.
Przekład i komentarz
ks. Józef Homerski,
s. 288,
   Edycja Świętego Pawła,
Częstochowa 1999
ISBN: 83-7168-205-0

[Od Wydawcy]: Nowy przekład księgi Proroka Jeremiasza z języka hebrajskiego
dokonany przez wybitnego biblistę, znawcę Starego Testamentu i wieloletniego profesora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przekład opatrzony został dokładnym komentarzem
przybliżającym przesłanie proroka, który napisany został w sposób przystępny
i zrozumiały także dla osób nie posiadających zbyt wielkiej wiedzy egzegetycznej czy teologicznej.
Działalność proroka Jeremiasza można określić jako wielkie zmaganie z ludźmi o Boże sprawy.
Jeremiasz, widząc upadek moralności i życia religijnego, przestrzega przed zbliżającą się katastrofą.
Jest głęboko przekonany, że prawdziwe życie religijne opiera się na wewnętrznym,
jednoczącym stosunku człowieka do Boga.
Dlatego też konieczne jest wewnętrzne nawrócenie i pojednanie z Bogiem.

 

 

Bibliografia prac ks. Józefa Homerskiego - artykuły i rozprawy


Królestwo mesjańskie w nauczaniu proroków. RTK 11:1964 z.1 s. 39-56.
Jezus w nauce Koranu. ZN KUL 7:1964 nr 3 s. 15-23.
Ku nowym rozwiązaniom niektórych problemów w nauce o natchnieniu biblijnym.
   AK 67:1964 s. 193-201.
Dyskusje nad istotą natchnienia biblijnego. RBL 17:1964 s. 261-274.
Nowe spojrzenie na kompozycję Księgi Zachariasza 9-14. RTK 13:1966 z. 1 s. 71-80.
Ekumenizm a Biblia. RBL 21:1968 s. 25-32.
O natchnieniu i interpretacji Pisma św.
   W: Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Bożym objawieniu. Kraków 1968 s. 67-88.
Natchnienie biblijne a prawda Ksiąg św. AK 72:1969 s. 388-397.
Wódz duchowy narodu wybranego na wygnaniu. RBL 22:1969 s. 57-74.
Współczesne poglądy na strukturę i formę literacką mów prorockich o narodach.
   RBL 24:1971 s. 193-196.
Pismo Święte - zbawczy dialog Boga z ludźmi. AK 77:1971 s. 27-38.
Rola proroków w życiu politycznym Izraela w ocenie współczesnych egzegetów.
   RTK 19:1972 z.1 s. 35-43.
Teologiczne wartości wyroczni o narodach u proroków pisarzy. STV 10:1972 nr l s. 31-53.
"Kamień, który stał się wielką górą" (Myśli przewodnie perykopy Dn 2, 31-45).
   RBL 27:1974 s. 148-156.
Umiłowany przez Boga Pasterz czasów mesjańskich.
   W: Mesjasz w biblijnej historii zbawienia. Pod red. S. Łacha, M. Filipiaka.
   Lublin 1974 s. 139-149.
Źródło wody żywej w prorockich tekstach eschatologicznych. RTK 21:1974 z.1 s. 15-24.
Współczesne kierunki biblijnej interpretacji a czytanie Pisma Świętego.
   ZN KUL 18:1975 nr 2 s. 57-78.
Życie wewnętrzne w świetle starotestamentalnej nauki objawionej. AK 84:1975 s. 397-413.
Rola narodów w religijnej formacji Izraela u proroków pisarzy. RTK 22:1975 z.1 s. 15-23.
Pojednanie z Bogiem w nauce proroków Starego Testamentu.
   W: Warszawskie Studia Biblijne. Pod red. J. Frankowskicgo, B. Widły. Warszawa 1976 s. 35-46.
Pieśni Izajasza o Emmanuclu. STV 14:1976 nr 2 s. 13-46.
"Panujący" z Betlejem (Interpretacja perykopy Mi 5, 1-5). RTK 23:1976 z.1 s. 5-16.
Idea królestwa Bożego w Księdze Daniela.
   W: Królestwo Boże w Piśmie Świętym. Pod red. S. Łacha, M. Filipiaka. Lublin 1976 s. 51-62.
Starotestamentalne cytaty w Ewangelii Mateusza. RTK 24:1977 z.1 s. 31-39.
Cierpiący wybawca i orędownik (Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy Iz 52, 13-53, 12).
   RTK 24:1977 z. 4 s. 75-90.
Religijno-moralne znaczenie wyroczni o narodach.
   W: Mat. pomocn. do wykładów z biblistyki. Pod red. S. Lacha, M. Filipiaka, H. Langkammera. T. 2.
   Lublin 1977 s. 65-128.
Teologiczne aspekty kompozycji literackiej Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa.
   RTK 25:1978 z.1 s. 51-57.
Słowo Boże a słowo proroka w tekstach starotestamentalnych. STV 17:1979 nr l s. 43-55.
Starotestamentalne cytaty i aluzje w ewangelicznych opisach męki i śmierci Jezusa.
   RTK 26:1979 z.1 s. 13-24.
Cierpiący Mesjasz w starotestamentalnych przepowiedniach prorockich. RTK 27: 1980 z.1 s. 27-42.
Powołanie człowieka w świetle tekstów biblijnych. W: Scrutamini Scripturas. Kraków 1980 s. 65-72.
Słowo Boże a religijna formacja rodziny. RBL 33:1980 s. 314-324.
Życie religijne wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej w świetle tekstów biblijnych.
   ZN KUL 23:1980 nr 3 s. 63-72.
Sprawiedliwość - miłość - miłosierdzie. Refleksje biblijne nad III rozdziałem encykliki
   "Dives in misericordia". W: Encyklika "Dives in misericordia". Komentarz. Kraków 1981 s. 90-98.
Cierpiący Mesjasz w przepowiedniach prorockich Starego Testamentu.
   W: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Lublin 1981 s. 15-27.
Sąd nad narodami w eschatologicznej wizji Joela (Jl 4, 1-21). RTK 28:1981 z.1 s. 35-47.
Dn 1-6 pareneza, czy eschatologia. RTK 29:1982 z.1 s. 17-26.
Mit / Demitologizacja / Objawienie / Tradycja. W: Katolicyzm A-Z. Poznań 1982
   s. 208-209, 269-270, 291-293, 375.
Dialog z Bogiem miłosierdzia. W: "Dives in misericordia". Tekst i komentarze.
   Pod. red. S. Nagy'ego. Lublin 1983 s. 57-67.
Rysy eschatologiczne Dnia Pańskiego u proroka Sofoniasza. RTK 30:1983 z. 1 s. 33-45.
Życie po śmierci i nadzieja zmartwychwstania w wierze ludu Bożego Starego Testamentu.
   RTK 31:1984 z.1 s. 5-17.
Zbawiciel zapowiedziany - Sługa Pański (Iz 42, 1-7; 49, 1-6).
   W: W kręgu Dobrej Nowiny. Pod red. J. Szlagi. Lublin 1984 s. 129-138.
Starotestamentowe reminiscencje w tekstach maryjnych Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa.
   W: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej. Pod red. J. Szlagi. Lublin 1984 s. 75-84.
Poszukiwanie Boga w rozumieniu proroków Starego Testamentu. RTK 32:1985 z. 2 s. 117-131.
Dar Ducha Bożego w nauczaniu proroków. W: Duch Święty - Duch Boży. Lublin 1985 s. 3-22.
Syn Człowieczy w wizji proroka Daniela (Dn 7, 13-14). RTK 32:1985 z.1 s. 47-62.
Powołanie i jego rola w formacji religijnej ludu Bożego Starego Testamentu.
   RTK 33:1986 z.1 s. 37-46.
Ideał kapłana w pismach natchnionych Starego Testamentu. AK 106:1986 s. 3-12.
Perspektywy przyszłości ludu Bożego w ujęciu proroków okresu niewoli i po niewoli babilońskiej.
   W: Biblia o przyszłości. Lublin 1987 s. 27-39.
Grecki przekład Księgi Daniela w świadectwach patrystycznych. "Vox Patrum" 7:1987 s. 175-188.
Dzień Pański u proroka Malachiasza. RTK 34:1987 z.1 s. 13-25.
Idea pokoju w Starym Testamencie. W: Teologia pokoju.
   Pod red. S. C. Napiórkowskiego. Niepokalanów 1988 s. 13-24.
Nehemiasz - świecki reformator religijny. RTK 36:1989 z.1 s. 17-28.
Miłosierdzie w księgach Starego Testamentu. W: Miłosierdzie w postawie ludzkiej.
   Pod red. W. Słomki. Lublin 1989 s. 11-26.
Praca człowieka w orędziu biblijnym Starego Testamentu. W: Studium Scripturae anima theologiae. Kraków 1990 s. 103-114.
Posłannictwo proroków Starego Testamentu. ACr 27:1995 s. 141-151.
Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa. RocT 42:1995 z. 1 s. 59-68.
Posłannictwo kobiet w orędziu biblijnym Starego Testamentu. ZN KUL 38:1995 nr 1-2 s. 27-35.
...

Uwaga: bibliografia prac ks. J. Homerskiego z lat '90. XX w. i z lat ostatnich
w roku 2005 nie była jeszcze opracowana.

 

 

Ks. Józef Homerski - redaktor (wybór prac)


 Komentarze biblijne do czytań maszalnych   Rok A - red. ks. J. Homerski, 1981

Komentarze biblijne
do czytań mszalnych. Rok A.
Praca zb. pod red.
ks. J. Homerskiego.
TN KUL, Lublin 1981
(opracow. własne ok. 90 str.)
   W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II, red. ks. J. Homerski, ks. Fr. Szulc, 1987

W dwudziestolecie
Soboru Watykańskiego II.
recepcja doświadczenia perspektywy
Pod redakcją
ks. J. Homerskiego
i ks. Fr. Szulca
(materiały Wydziału Teologii
i własne podsumowanie)
TN KUL, Lublin 1987
   Komentarze biblijne do czytań maszalnych, Święta - red. ks. J. Homerski, 1981

Komentarze biblijne
do czytań mszalnych. Święta.
Praca zb. pod red.
ks. J. Homerskiego.
TN KUL, Lublin 1981
(opracow. własne ok. 90 str.)

 

 

Ks. J. Homerski - recenzje i sprawozdania

W. Kornfeld. Studien zum Heiligkeitsgesetz (Lev 17-26).
   RTK 3:1957 z. 2 s. 444-452.
A. Ncher. L'essence du prophelisme.
   RTK 4:1957 z. 4 s. 145-150.
II Vangelo arabo deirinfanzia.
   Secondo il ms. laurenziano orientale (n. 387).
Ed ed elab. M. E. Provera. Gerusalemme 1973.
   RTK 22:1975 z. 1 s. 106-107.
C. Jakubiec. Księga Hioba (PST 7, 1). Poznań 1974.
   RTK 23:1976 z.1 s. 104-106.
J. Łach. Księgi Samuela (PST 4, 1). Poznań 1973.
   RTK 23:1976 z.1 s. 107-108.
Ks. F. Gryglewicz. Słowo ciałem się stało.
   Pochodzenie Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie.
   Lublin 1976. RTK 24:1977 z.1 s. 88-90.
IX Międzynarodowy Kongres dla Studiów
   nad Starym Testamentem. Goettingen 21-26 VIII 1977.
   RTK 25:1978 z.1 s. 169-174.
M. Filipiak. Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej
   Starego Testamentu. Lublin 1979.
   ZN KUL 23:1980 nr 3 s. 87-90.
Ks. Józef Kudasiewicz. Biblia - historia - nauka.
   Rozważania i dyskusje biblijne. Kraków 1978.
   ZN KUL 23:1980 nr 3 s. 85-87.
A. Lauha. Kohelet (Biblischer Kommentar. Altes Testament 19).
   Neukirchen 1978. Ks. M. Filipiak. Księga Koheleta.
   Wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy.
   PST VIII/2. Poznań 1980. STV 19:1981 nr 2 s. 321-325.
Ks. W. Borowski CRL. Psalmy. Komentarz biblijno ascetyczny.
   Kraków 1983. RTK 31:1984 z.1 s. 140-142.
R. Rubinkiewicz SDB. L'Apocalypse d'Abraham en vieux slave.
   Introduction, texte, critique, traduction et commentaire.
   Lublin 1987. RTK 36:1989 z.1 s. 89-90.
R. Rubinkiewicz SDB. Wprowadzenie do Apokryfów
   Starego Testamentu. Lublin 1987.
   RTK 36:1989 z.1 s. 91-92.
   "Żeby nie ustała wiara" opr. i red. ks. Józef Homerski

"Żeby nie ustała wiara"
Katolicki Uniwersytet Lubelski
przed wizytą Ojca Św.
Jana Pawła II.
Lublin 1989
(materiały wszystkich
Wydziałów KUL
- opracowanie i własne wprowadzenie
w materiały Wydziału Teologii
- ks. Józef Homerski)

 

 

Hasła
w Encyklopedii Katolickiej


Albright William Foxwell.
   EK I 315-316
Antologiczny styl.
   EK I 656
Asceza w Biblii.
   Stary Testament.
   EK I 986-987
Biblijna hermeneutyka.
   EK II 464-468
Celibat w Piśmie Świętym.
   EK II 1397-1398
Chaldeja, Chaldejczycy.
   EK III 55
Chronologia biblijna.
   EK III 286-288
Eliasz.
   EK IV 885-886
Elizeusz.
   EK IV 895
Egzegeza biblijna.
   EK IV 710-728
Ezechiel.
   EK IV 1480-1481
Ezechiel Księga.
   EK IV 1483-1484
Gilead.
   EK V 1077-1078
Gilgal.
   EK V 1078
  Ks. prof. dr hab. Józef Homerski,
promotor przewodów doktorskich

(dyscyplina KBN: nauki teologiczne,
specjalność: egzegeza Ksiąg Prorockich)

1982
- Urszula Szwarc
Słowo Jahwe w wyroczniach o narodzie wybranym

1990

- ks. Bernard J. Polok
Idea Oblubieńca i Oblubienicy
(symbolika małżeńska Jahwe i Izraela w pismach prorockich)

1992

- ks. Stanisław Kozioł
Symbolika małżeńska i rodzinna w wyroczniach prorockich

1994

- Wojciech Michniewicz
Idea zjednoczenia narodu w nauce prorockiej

1995

- ks. Tomasz Drwal
Syjon w przepowiadaniu prorockim

1997

- Gabriela Pindur
Rola patriarchów w przepowiadaniu prorockim

 

 

Prace magisterskie napisane u ks. Józefa Homerskiego

1972
Ks. J. Łach. Psalm XXIV. Studium egzegetyczne

1976
S. W. Buczyńska. Struktura literacka i wartość teologiczna wyroczni o pasterzach
   u Deutero-Zachariasza (Za 11, 4-17)
K. Głowa. „Uświęcę wielkie Imię moje". Sens teologiczny wierszy Ez 36, 22-23

1977
M. Musioł. Teksty mesjańskie Deutero-Zachariasza oraz ich nowotestamentalne reminiscencje
   (Za 9, 9-10; 12, 10; 13, 7-9)
S. A. M. Nalepa. Rola pasterzy w dziele zjednoczenia Izraela według wyroczni Ez 34, 1-31

1978
H. L. Lemberski. Nehemiasz jako reformator społeczno-religijny

1979
Ks. M. Magda. Demon z Księgi Tobiasza. Analiza egzegetyczno-teologiczna Tb 8, 3
   S. K. K. Ptaszkowska. Czwarta Pieśń o Cierpiącym Słudze Pańskim
   i jej nowotestamentalne reminiscencje(Iz 52, 13-53, 12)

1980
S. E. A. Król. Ufność w Bogu (analiza egzegetyczno-teologiczna Jr 17, 5-8)
S. Z. Barwińska. Wartość egzegetyczno-teologiczna perykopy Oz 6, 1-6
   i jej nowotestamentalne reminiscencje

1981
Ks. B. J. Polok. Stróż Domu Izraela (analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu Ez 3, 16b-21)

1982
C. M. Grosicka. Pojecie ziemi w nowej rzeczywistości u Ez 36
Ks. B. Anzorge. "Miasto chaosu" (analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu Iz 24, 10)
Ks. R. Nowik. Rola Asyrii w religijnej formacji Judy (Iz 10, 5-15. 20-34)
O. L. Put. Zmartwychwstanie umarłych na tle treści Psalmu 17

1983
Ks. H. B. Staniek. Odrodzenie Ludu Bożego wg Ez 11, 14-21 Ks. J. Pikos.
   "Prawdziwa cześć Jahwe" (analiza egzegetyczno-teologiczna Mi 6, 1-8)

1985
Dn N. J. Widok. Podział Ziemi Obiecanej w ujęciu Tory Ezechiela.
   Analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu 48, 1-29
Ks. S. J. Rabiej. Znak dla Narodu (analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu Ez 24, 15-27)
O. P. Ilwicki. Sens teologiczny Ps 131
Ks. O. Faber. "Nowy lud Boży" (analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu Ez 37, 1-14)

1986
O. A. Konopka. Powszechność zbawienia (analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu Iz 56, 1-8)
G. W. Bacza. Nowe Przymierze u Jeremiasza 31, 31-34
Dn A. Kawa. Odrodzenie mesjańskie (analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu So 3, 9-13)
Dn J. Górecki. Eliasz zwiastunem dnia Pańskiego.
   Analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu Ml 3, 23-24.
Dn A. Jucha. Grzech i sąd Boży w wyroczni Iz 2, 6-22
P. J. Kochanek. Modlitwa Azariasza. Dn 3, 25-45
   Analiza porównawcza wersji LXX i Teodocjana i racje przyjęcia wersji Teodocjana)
M. D. Dutkowska. Nawrócenie u Ozeasza 6, 1-6 (analiza egzegetyczno-teologiczna tekstu)

1987
M. A. Adamczyk. Teologiczny sens perykopy Iz 54, 1-10

1992
A. Jarocka. Odnowa mesjańska według Am 9, 11-15Prace licencjackie napisane u ks. Józefa Homerskiego

1974
Ks. J. F. Jasiulek. Idea dnia Jahwe w Księdze proroka Izajasza

1978
U. Szwarc. "Iść za Jahwe" (analiza egzegetyczno-teologiczna 1 Krl 18, 21)
B. Terlecka. "Ojcze nasz" Starego Testamentu
   naliza krytyczno-literacka i teologiczna Iz 63, 15-17)

1979
Ks. B. Ziaja. Problemy literacko-egzegetyczne wyroczni Hab 2, 1-4

1982
Ks. B. J. Polok. Sens perykopy Ez 3, 16b-21 i 33, 1-9 (analiza porównawcza)
B. H. Szier. Teologiczny sens czwartej przepowiedni Balaama (Lb 24, 15--19)

1988
W. Bacza. Interpretacja dziejów Izraela w Ez 16. Problematyka literacko-egzegetyczna

1990
O. B. Hudziak. Znaczenie terminu 'ahab w Pwt 6, 5
Ks. A. Głasek. Orędzie wyroczni o nieużytecznym krzewie winnym Ez 15, 1-8
W. Michniewicz. Idea zjednoczenia narodu w perykopie Ez 37, 15-28
G. Maciej. Świętość małżeństwa w perykopie Ml 2, 10-16

1992
Ks. T. Drwal. Naród Wybrany - Winnica Boża (analiza egzegetyczno-teologiczna Iz 5, 1-7)

 

 

Ks. Józef Homerski - artykuły popularnonaukowe

Czytania mszalne z Ksiąg Proroków.  W: Pismo Święte w duszpasterstwie.
   Pod red. L. Kuca. Warszawa 1969 s. 165-174.
R. de Vaux OP - W. F. Albright. W rocznicę śmierci. RTK 20:1973 z.1 s. 98-105.
Śp. o. Ludwik Semkowski SJ (1891-1977). RBL 30:1977 s. 338-342.
Pod krzyżem Jezusa. W: Męka Jezusa Chrystusa. Pod red. F. Gryglewicza. Lublin 1978 s. 67-74.

Tekst online: Duch Święty w Listach Pawłowych - (opoka.org)


W zestawieniu bibliograficznym wykorzystano opracowanie Urszuli Szwarc,
zamieszczone niegdyś na stronach witryny KUL (obecnie niedostępne),
zaś w nocie - m.in. tekst ks. Ryszarda Rubinkiewicza SDB
(Roczniki Teologiczne, Tom XL, zeszyt 1, 1993).

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2008, godz. 22:08 - Jan Wasilewski