"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Józef Wilk  SDB  (1937-2003)

Ks. Józef Wilk - sylwetka i publikacje
Ks. Józef Wilk - przesłanie

 

 Ks. prof. Józef Wilk SDB (1937-2003)   Ks. prof. Józef Wilk, kapłan Towarzystwa Salezjańskiego
(salezjanin), profesor nadzwyczajny KUL.
Przez wiele lat kierował na KUL Katedrą Pedagogiki Rodziny,
a od 1999 roku był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL. Profesor Wilk był specjalistą w zakresie pedagogiki rodziny
(zwłaszcza w sferze wychowania religijnego w rodzinie)
oraz teologii pastoralnej, współtwórcą lubelskiej szkoły pedagogiki rodziny, pedagogiem i duszpasterzem rodzinnym i akademickim.
Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL
i Komisji Episkopatu Polski ds. Powołań Kapłańskich.

 

 

 Ks. Józef Wilk SDB: Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie, Lublin 1987

Ks. Józef Wilk SDB:
Znaczenie pierwszych doświadczeń
dla religijnego wychowania
małego dziecka w rodzinie


 Księga pamiątkowa na 75 lat KUL; Wkład w kulturę polską 1968-1993, pr. zb., red. ks. Marian Rusecki


 W służbie rodziny - księga pamiątkowa na cześć ks. prof. Józefa Wilka, pr. zb., red. ks. Robert Bieleń SDB

W służbie rodziny -
księga pamiątkowa na cześć
ks. prof. Józefa Wilka,
praca zbiorowa pod red.
ks. Roberta Bielenia SDB
Wydawnictwo Salezjańskie,
Warszawa 2000


 Pedagogia Christiana

Pedagogia Christiana,
2 (14) 2004, wyd. serii:
Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu;
m.in. artykuł
ks. prof. Józefa Wilka SDB:
'Kapłan, pedagog
i duszpasterz rodziny'
    Józef Wilk urodził się 23 czerwca 1937 roku w Malawie koło Rzeszowa, w rodzinie Aleksandra i Katarzyny Wilków, w gronie trójki rodzeństwa - Franciszka, Teresy i Zofii. Po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1954/1955 rozpoczął swoją podstawową formację zakonną w nowicjacie salezjańskim w Kopcu koło Częstochowy, gdzie 15 sierpnia 1955 roku złożył pierwsze, czasowe śluby zakonne.

  W latach 1955 – 1958 studiował filozofię, zaś w latach 1961 – 1965 –  teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. W międzyczasie – w latach 1958 – 1961 – odbył praktykę duszpastersko–pedagogiczną (asystencję). Uwieńczył ją złożeniem ślubów wieczystych 16 lipca 1961 roku, co nastąpiło w kaplicy nowicjackiej w Kopcu koło Częstochowy. Ukoronowaniem studiów seminaryjnych było przyjęcie święceń kapłańskich z rąk ks. biskupa Juliana Groblickiego 25 czerwca 1965 roku w Krakowie, w kościele św. Stanisława na Dębnikach. Zaraz po święceniach ks. Józef Wilk przepracował rok jako wikariusz w parafii diecezji lubelskiej w Bychawie.

  W roku 1966 rozpoczął studia specjalistyczne z katechetyki, duszpasterstwa rodzin oraz teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1970 roku obronił egzamin magisterski z katechetyki na podstawie pracy pt. 'Katecheza w szkole zawodowej na przykładzie Niemiec' i decyzją Rektora KUL, ks. prof. dr hab. Władysława Granata został przyjęty do pracy dydaktyczno-naukowej na KUL jako asystent-stażysta. Swoją pracę od początku związał z osobą ks. prof. dr hab. Piotra Poręby (1908 – 1991), który w 1971 roku został kierownikiem Katedry Psychologii Duszpasterskiej na Wydziale Teologii. Katedra ta już od swego początku miała wyraźne ukierunkowanie na problematykę rodzinną, dlatego też w roku 1974 została przemianowana na Katedrę Pedagogiki Rodziny. Ks. Józef Wilk został - wraz z ks. dr Antonim Tomkiewiczem - współpracownikiem ks. Poręby; po latach stał się jego następcą...

  Od początku swej obecności na KUL ks. Wilk zaangażował się w pracę duszpasterską przy rektoracie, a następnie przy parafii Księży Salezjanów w Lublinie, gdzie nie tylko mieszkał do końca życia, ale też 30 lat był opiekunem Duszpasterstwa Akademickiego 'Quo Vadis'.

  W roku 1976 obronił doktorat z teologii pastoralnej. Habilitował się w roku 1988. W latach 1980 – 1996 kierował Katedrą Pedagogiki Rodziny przy Instytucie Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii (w latach 1992 – 1995 dodatkowo kierował tymże Instytutem). W roku 1993 został profesorem nadzwyczajnym KUL i trzy lata później objął kierownictwo Katedry Pedagogiki Rodziny przy Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL. Od roku 1999 prof. Wilk był już prodziekanem tego Wydziału.

  Specjalizował się w pedagogice rodziny, interesowały go zwłaszcza zagadnienia wychowania religijnego w rodzinie. Uczestniczył czynnie w sympozjach, zjazdach naukowych i wykładach dla duchowieństwa (1978, 1980, 1985); brał aktywny udział w międzynarodowych sympozjach w Ludwigshafen (1983) i w Bergisch-Gladbach (1990) oraz w pracach Kapituł Generalnych Salezjanów (Rzym 1984, 1990). Od roku 1983 był członkiem-współpracownikiem TN KUL (Towarzystwa Naukowego KUL).

  Najważniejszą publikacją ks. Józefa Wilka była książka "Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie" (Lublin 1987). Jego prace drukowały Roczniki Teologiczne i Roczniki Teologiczno-Kanoniczne i inne specjalistyczne periodyki pedagogiczno-wychowawcze (bibliografia - poniżej). Problematykę rodzinną popularyzował również w pozaakademickich środowiskach, wygłaszając liczne odczyty w Polsce i w Niemczech. Podejmował różne ważne inicjatywy na rzecz rodziny (był np. współorganizatorem Lubelskich Dni Rodziny oraz sympozjów w KUL, poświęconych rodzinie).

  Ks. prof. Wilk był promotorem dziewięciu doktoratów i ponad 300 magisteriów; ponadto miał pod opieką dalszych 51 (!) doktorantów i ponad 70 magistrantów).


  Ks. prof. Józef Wilk zmarł w czwartek 11 września 2003 roku.
Został pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Unickiej.Na osobnej stronie przedstawiamy
przesłanie Księdza Profesora - Jego esej
'Jakie wychowanie w Polsce XXI wieku?'
Źródło: Słoneczna Skała. Kwartalnik o wychowaniu,
nr 38 (X-XII) 2001 r.

   

 

 

 Ks. prof. J. Wilk u Jana Pawła II, fot. Piotr Wilk   Ks. prof. Józef Wilk:
na audiencji w Watykanie
u Jana Pawła II

 

 Ks. prof. J. Wilk: odczyt o wychowaniu w rodzinie   Ks. prof. Józef Wilk:
podczas jednego z odczytów
o wychowaniu w rodzinie

 

 Ks. prof. J. Wilk i B. Kiereś, jedna z Jego doktorantek   Po lewej - ks. prof. Józef Wilk
z jedną ze swoich doktorantek
(Barbara Kiereś)

 

 Ks. prof. Józef Wilk, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL    Ks. Józef Wilk prywatnie  

Obok z lewej - ks. prof. Józef Wilk,
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL;
obok - ks. Józef Wilk prywatnie.

 

 

Bibliografia:

I. Książki i rozprawy:
1.  Współczesne próby ujęć katechezy młodzieży szkół zawodowych w Niemczech,
     Lublin 1970, mps, ss.134 + VIII + Aneksy (praca magisterska)
2.  Problem współczesnego katechumenatu rodzinnego. Studium pedagogiczno-pastoralne,
     Lublin 1976, mps., ss. 225 + XIV (rozprawa doktorska)
3.  Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie,
     Lublin 1987, ss. 382 (rozprawa habilitacyjna)

II. Praca zbiorowa pod redakcją prof. J. Wilka:
Współczesny wychowawca w stylu ks. Bosko, Kraków 1998

III. Artykuły

 Ks. Józef Wilk - publikacje
artykuł 2
   Ks. Józef Wilk - publikacje
artykuł 5
   Ks. Józef Wilk - publikacje
artykuł 7
   Ks. Józef Wilk - publikacje
artykuł 9
   Ks. Józef Wilk - publikacje
artykuł 13
   Ks. Józef Wilk - publikacje
artykuł 25

 

1.    Rodzina a katecheza. Współpraca rodziców i katechetów, Homo Dei 1:1974, s. 32-37
2.    Wpływ rodziców na religijność dziecka do 6 lat (psychologiczny aspekt problemu),
      Roczniki Teologiczno-Kanoniczne (dalej skrót: RTK), t. XXIII, z. 6 (1975), s. 55-73
3.    Rola katechumenatu rodzinnego w inicjacji eucharystycznej dziecka,
      RTK t. XXIII, z. 6 (1976), s. 63-75
4.    Katecheza jako podstawowa funkcja katechumenatu rodzinnego, Seminare 2 (1977), s. 75-91
5.    Próba teologicznego uzasadnienia katechumenatu rodzinnego, RTK t. XXIV, z. 6 (1977), s. 71-84
6.    Rodzina pierwszym seminarium, Seminare 4 (1979), s. 95-109
7.    Duszpasterstwo rodzin: Próba określenia jego istoty, RTK t. XXVII, z. 6 (1980), s. 71-81
8.    Społeczno-wychowawcze aspekty relacji: dziecko-środowisko rodzinne,
      RTK t. XXVIII, z. 6 (1981), s. 59-73
9.    Wartość katechumenatu dla wychowania chrześcijańskiego, RTK t. XXX, z. 6 (1983), s. 273-283
10.  Wychowanie religijne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej,
      w: Z badań nad rodziną, red. T. Kukołowicz, Lublin 1984, s. 169-174
11. Problematyka małżeństwa i rodziny w badaniach katedry pedagogiki rodziny
       przy Instytucie Teologii Pastoralnej KUL,
      w: Z badań nad rodziną, red. T. Kukołowicz, Lublin 1984, s. 201-203
12. Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym,
      w: Dziecko, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Poznań-Warszawa 1984, s. 131-142
13. Duszpasterstwo rodzin - zasady praktycznego działania
      (analiza adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio),
      Roczniki Teologiczne (dalej skrót: RT) t. XXXIII, z.6 (1986), s. 97-108
14. Troski i niepokoje współczesnego człowieka: parafia miejscem nadziei.
      XII Kongres Kolokwium Europejskich Wspólnot,
      Publikacje 23 Parafialnych - Ludwigshafen 1983, RT t. XXXIII, z. 6 (1986), s. 204-211
15. Kształtowanie postaw pokuty i pojednania, Biuletyn Salezjański Nostra 272 (1986), s. 19-27.
16. Duszpasterstwo rodzin wobec rodziny niepełnej, Obecność 6:1986, s.171-178.
17. Duszpasterstwo rodzin wobec rodziny niepełnej,
      w: Pomoc rodzinie niepełnej, red. T. Kukołowicz, Sandomierz 1988, s. 55-60
18. Atmosfera rodzinna w wychowaniu,
      w: Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko, red. M. Majewski, Kraków 1988, s. 81-98
19. Wiara i kultura w rodzinie. Ujęcie pastoralno-pedagogiczne,
      w: Program duszpasterski na rok 1993/94.
      Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Katowice 1993, s. 149-164
20. Wiara i kultura w rodzinie. Ujęcie pastoralno-pedagogiczne, RT t. XLI, z. 6(1994), s. 45-61
21. Duszpasterstwo rodzin. Zasady praktycznego działania.
      Zwiastowanie, Pismo Diecezji Rzeszowskiej, 1 (1994), s. 66-76 (przedruk z RT)
22. Niektóre aspekty wychowania do wolności
      (impresja pedagogiczna w kontekście współczesnej sytuacji polskiej),
      RT t. XLI, z. 6 (1994), s. 63-73
23. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny Kościoła Katolickiego,
      w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł,
      Bydgoszcz 1994, s. 137-152
24. Kim jest dziecko? Z antropologii i teologii dzieciństwa,
      w: Z myślą o dziecku i rodzinie. Konferencja naukowa, Opole 6-7 VI 1994, Opole 1995, s. 51-71
25. Posługa wychowawcza Salezjanów wobec współczesnej młodzieży
      (w świetle uchwał 23 Kapituły Generalnej), RT t. 6 (1995), s. 123-134
26. Wychowanie do miłości, w: Wychowanie do życia w rodzinie.
      Materiały z "DWA-94", Lublin 1996, s. 59-94
27. Wychowanie do miłości, w: Rodzino - stawaj się tym czym jesteś.
      I Kongres Rodziny Archidiecezji Przemyskiej, red. Ks. M. Kaszowski. Przemyśl 1996, s. 118-141
28. Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych,
      Przegląd Oświatowy 6:1996, s. 12-13;. cz. I - 1:1997. s. 16-18; cz. II - 2:1997, s. 14-16;
      cz. III - 3:1997.
29. Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych, Życie i Myśl 6 (1997), s. 21-35
30. Problematyka wychowania do poszanowania przyrody, RT t. 6 (1997), s. 131-149
31. Kochasz ty dom, rodzinny dom? Homo Dei 4:1997, s. 64-82
32. Miłować rodzinę. O naszym duszpasterstwie rodzin krytycznie, Homo Dei 1:1998, s. 50-64
33. Czym jest duszpasterstwo rodzin? Homo Dei 2:1998, s. 32-42
34. Miłość wychowawcza tajemnicą skuteczności,
      w: Współczesny wychowawca w stylu Księdza Bosko, red. Józef Wilk, Lublin 1998, s. 123-143
35. W poszukiwaniu wzoru współczesnego wychowawcy,
      w: Współczesny wychowawca w stylu Księdza Bosko, red. Józef Wilk, Lublin 1998, s. 5-25
36. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego szkoły,
      w: Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci, red. W. Stępniewski, Lublin 1998, s. 69-77
37. Doskonalenie zawodowe, czy formacja permanentna, w: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
     pracujących w Europie Środkowej, red. Z. Jasiński,T. Lewowicki, Opole 1999, s. 207-224


Bibliografia na podstawie opracowania z książki 'W służbie rodziny'
[autorzy - Piotr Magier (Lublin) i ks. Robert Bieleń (Kraków-Lublin), stan z 31 czerwca 2000 r.]

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


 

Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2016, godz. 08:50 - Artur Podsiadły