"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Seweryn Rosik  (1929 - 2000)

Ks. Seweryn Rosik - sylwetka
Ks. Seweryn Rosik - publikacje

 

 Ks. Seweryn Rosik (1929-2000)   Ks. Seweryn Rosik zajmował się problematyką
antropologii moralnej i fundamentalnej ludzkiej egzystencji,
zagadnieniami współczesnych zagrożeń moralnych
i patrystycznym nurtem myśli teologiczno-moralnej.

 

 

  Urodził się 27 października 1929 roku w Nowym Folwarku koło Krotoszyna w wielodzietnej rodzinie. W czasie wojny pracował na poczcie w Krotoszynie. Po ukończeniu liceum w 1949 roku zdecydował się wstąpić do poznańskiego seminarium i po przyjęciu święceń kapłańskich w 1955 roku zaczął pracę jako wikariusz w Ostrowie Wielkopolskim. Skierowany na specjalistyczne studia z teologii moralnej w 1959 roku przybył do Lublina, gdzie już pozostał na stałe.

  Po ukończeniu studiów w 1964 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta. Całe swe aktywne życie naukowe związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Postępując po kolejnych stopniach kariery naukowej, w 1967 roku obronił pracę doktorską "Roztropność wobec obiektywnej normy moralnej i konkretnej sytuacji etycznej w świetle współczesnej literatury teologicznej". W 1976 roku obronił kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy "Finalizm życia chrześcijańskiego w świetle twórczości papieża Grzegorza Wielkiego" (wydanej drukiem dopiero w roku 1980). W tymże roku 1976, po przejściu ks. prof. dr hab. Władysława Poplatka na emeryturę, Katedra Teologii Moralnej Ogólnej przeszła pod opiekę ks. doc. Witka, a w 1979 roku - po zatwierdzeniu docentury - przejął ją właśnie ks. Seweryn Rosik. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1988 roku, stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1992.

  W tym czasie cały czas zatrudniony w Sekcji Teologii Moralnej KUL. Prowadził tam wykłady i pełnił różne obowiązki. W latach 1979 – 1982 był kierownikiem tejże Sekcji. Przez pięć lat był sekretarzem Sekcji Teologów Moralistów Polskich organizując doroczne zjazdy naukowe. W 1981 roku został sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego KUL. Przez siedem lat pełnił też posługę sekretarza Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Ks. Rosik włożył ogromny trud w dydaktykę. Wykładał w Lublinie, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu oraz Olsztynie. Ks. Seweryn Rosik włożył ogromny trud w dydaktykę. Wykładał w Lublinie, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu oraz Olsztynie.  Był promotorem 12 doktoratów, 17 licencjatów oraz 160 magisteriów.

  W uznaniu zasług był nagradzany różnymi nagrodami i wyróżnieniami. W 1989 roku został prałatem honorowym Ojca Świętego.

Ks. prof. Seweryn Rosik zmarł 18 października 2000 roku w Poznaniu.

 

 

Ważniejsze daty z życia Seweryna Rosika

27 X 1929 - urodzony w Nowym Folwarku koło Krotoszyna Wielkopolskiego, w diecezji poznańskiej;
syn Jana i Stanisławy z domu Kozal [to rodzina, z której pochodził błogosławiony biskup-męczennik,
Michał Kozal, 1893-1943 - przyp. red.]. Uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej w Krotoszynie.
Ukończył do 1939 roku trzy klasy podstawowe. Dalszą naukę przerwała niemiecka okupacja.

1942 - 1945 - pracował w Urzędzie Pocztowym w Krotoszynie.

1945 - 1949 - uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości.

1949 - 1951 - odbył studia filozoficzne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie,
zakończone egzaminem z "philosophicum".

1951 - 1955 - odbył studia teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu
i otrzymał 4 czerwca 1955 roku święcenia kapłańskie z rąk JE ks. arcybiskupa Walentego Dymka.

1955 - 1959 - pracował jako wikariusz i prefekt w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wlkp.

1959 - 1964 odbył studia teologiczne na Sekcji Teologii Moralnej KUL
przy Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej.

19 XII 1962 - uzyskał stopień licencjacki na podstawie pracy pt.
Formowanie sumienia praktycznego w etyce sytuacyjnej w świetle wypowiedzi Stolicy Apostolskiej,
napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Władysława Poplatka.

l X 1964 - został zaangażowany jako asystent przy Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej KUL.

22 VI 1967 - obronił pracę doktorską pt.
Roztropność wobec obiektywnej normy moralnej i konkretnej sytuacji etycznej
w świetle współczesnej literatury teologicznej
(ss. XVI + 297),
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Władysława Poplatka.

5 X 1967 - został awansowany na starszego asystenta przy Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej KUL.

1967 - 1984 - prowadził wykłady systematyczne z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym KUL
(kurs zwyczajny A i B) oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego (kurs zwyczajny B).

16 X 1968 - uzyskał stanowisko adiunkta przy Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej KUL.

1968 - 1975 - pełnił funkcję sekretarza Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa,
odbywających się corocznie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1969 - 1972 - prowadził wykłady z teologii moralnej ogólnej w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej.

1970 - 1973 prowadził wykłady monograficzne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

od 1971 - prowadził wykłady monograficzne na Wydziale Teologicznym KUL (kurs wyższy)
i w Instytucie Teologii Pastoralnej.

IX-X 1972 - przebywał w Katolickim Uniwersytecie w Louvain (Belgia) na stypendium naukowym.

1974 - 1977 prowadził wykłady systematyczne z teologii moralnej ogólnej
w Seminarium Duchownym w Olsztynie.

8 IV 1976 - obronił kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy pt.
Finalizm życia chrześcijańskiego w świetle twórczości papieża Grzegorza Wielkiego
(publikacja - Lublin 1980, ss. 256);
recenzenci: ks. prof. dr hab. Cz. Bartnik, ks. doc. dr hab. J. Pryszmont, ks. prof. dr hab. W. Poplatek;
zatwierdzenie habilitacji - 9 VII 1977.

1976 - 1980 - pełnił funkcję sekretarza Sekcji Teologów Moralistów Polskich,
organizując doroczne sympozja naukowe, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji
Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.

4 X 1977 - uzyskał stanowisko docenta.

18 X 1979 - zatwierdzenie docentury przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

1979-1982 został kierownikiem Sekcji Teologii Moralnej KUL.
Objął funkcję kierownika Katedry Teologii Moralnej Ogólnej na Sekcji Teologii Moralnej KUL.

1981 - został sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego KUL.

24 II 1987 - Rada Wydziału Teologicznego KUL wystąpiła z wnioskiem
o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego; recenzenci dorobku:
ks. prof. dr hab. Cz. Bartnik, ks. prof. dr hab. S. Olejnik, ks. prof. dr hab. T. Ślipko TJ;
uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: 5 V 1987;
nominacja Ministerstwa Edukacji Narodowej: 26 II 1988.

4 IV 1989 - został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II prałatem honorowym.

2 V 1992 - otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego na mocy uchwały Senatu Akademickiego KUL
(protokół nr 500).
Źródło: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności.
Red. ks. Janusz Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1996, s. 27-29.

 

 

Na ogłoszony w grudniu 2000 roku przez lokalne pismo
'Rzecz Krotoszyńska - tygodnik Małej Ojczyzny',
(pismo powstałe z ruchu Solidarności) plebiscyt
wpłynęło setki ankiet. Listę 26 kandydatów do tytułu
Krotoszynianin XX wieku redakcja sporządziła,
korzystając z pomocy miejscowych towarzystw kulturalnych
i muzeum, biorąc też pod uwagę sugestie czytelników.

Wyniki plebiscytu ogłoszono w Muzeum Regionalnym,
w dniu otwarcia korespondującej z nim wystawy
'Krotoszynianie ubiegłego stulecia'.
Wśród nominowanych znalazł się ks. Seweryn Rosik.
   Ks. Seweryn Rosik - Krotoszynianin XXI wieku

 

 

 Ks. Seweryn Rosik - Teolog moralista, książka Joanny Wójcik, 2005

Joanna Wójcik:
Seweryn Rosik
- teolog moralista,
Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005
ISBN: 83-7363-289-1
Publikacja jest pracą doktorską (KUL, 2004)

napisaną pod opieką
ks. prof. Janusza Nagórnego.

  [Od Wydawcy]:

Praca przedstawia sylwetkę naukową i dorobek
teologiczno-moralny ks. prof. Seweryna Rosika.
Składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy
przedstawia szerokie tło dla twórczości Profesora:
krytykę braków teologii moralnej przedsoborowej,
dyskusję Profesora z pozakatolickimi systemami etycznymi
oraz kierunki odnowy polskiej teologii moralnej inspirowane
Vaticanum II. Rozdział drugi prezentuje zagadnienia
z zakresu teologii moralnej ogólnej w ujęciu Rosika.
Jest tu miejsce na analizę antropologii biblijnej, a zatem
charakterystycznie dla Profesora ujmowany podmiot
moralny, którym jest "nowy człowiek" w Chrystusie,
problematykę powołania, jako naczelnej zasady życia
chrześcijańskiego, zagadnienie grzechu i nawrócenie
oraz wspólnotowy wymiar życia chrześcijańskiego.
Trzeci rozdział podejmuje szeroko rozumianą problematykę
sumienia, która najbardziej interesowała omawianego autora.
Znajduje się tutaj analiza prawa moralnego, do którego
musi się odnosić sumienie; definicja, funkcje i rodzaje
sumienia, a także zagadnienie jego formacji.
Szczególne znaczenie ma omówienie prób Profesora
zmierzających do wypracowania katolickiego sytuacjonizmu
etycznego. Ostatni rozdział poświęcony jest tym zagadnieniom
teologii moralnej szczegółowej, które znalazły swoje miejsce
w refleksji naukowej Rosika. Obejmuje problematykę
miejsca Dekalogu w moralności chrześcijańskiej,
sakramentalno-kultyczny wymiar życia chrześcijańskiego,
wizję ludzkiej płciowości, rozumienie małżeństwa i rodziny,
obronę ludzkiego życia oraz odpowiedzialność za świat.

 

 

17.X 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci Księdza Profesora, zorganizowane zostało w KUL
sympozjum zatytułowane "Ksiądz Profesor Seweryn Rosik - teolog sumienia".
Oprócz nauczycieli akademickich i studentów teologii moralnej KUL wzięli w nim udział także
przedstawiciele tej dyscypliny naukowej z Krakowa, Wrocławia, Torunia i Radomia.
Program sympozjum:
Otwarcie - ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek, dziekan Wydziału Teologii;
Teologia moralna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do czasu Soboru Watykańskiego II
     - ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk;
Ksiądz Profesor Seweryn Rosik - człowiek sumienia - ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss;
Koncepcja sumienia Księdza Profesora Seweryna Rosika - ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski;
Chrześcijański sytuacjonizm etyczny? Próba odpowiedzi Księdza Profesora Seweryna Rosika
     - ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny.

Sprawozdanie z sympozjum, autorstwa ks. Sławomira Wilewskiego,
jest dostępne na stronach Kroniki Diecezji Radomskiej.

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski
Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2013, godz. 13:49 - Małgorzata Augustyniuk