"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Maria Jasińska-Wojtkowska (1926-2009)

Maria Jasińska-Wojtkowska- sylwetka i publikacje
Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009)

Maria Jasińska-Wojtkowska
ur. 2 stycznia 1926 r.
Wybitny teoretyk i historyk literatury polskiej, znawczyni zagadnień związanych z obecnością sacrum w literaturze.
Emerytowany profesor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Zmarła 1 września 2009 roku przeżywszy 83 lata.

  Urodziła się 2.01.1926 r. w Zamościu. W okresie okupacji niemieckiej uczęszczała do Szkoły Handlowej
im. J. i A. Vetterów w Lublinie (1940-1943), a po wyzwoleniu do Szkoły Ogólnokształcącej dla Dorosłych dr Ireny Krzeczkowskiej. Po zdaniu matury studiowała w latach 1946-1950 polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uczestnicząc także w wybranych zajęciach na wydziale filozoficznym. W latach 1950-1951 uczęszczała na studium teorii literatury prowadzone przez prof. Stefanię Skwarczyńską na Uniwersytecie Łódzkim. Jeszcze w okresie studiów została zatrudniona na KUL, początkowo w Katedrze Historii Literatury jako zastępca asystenta (1949-1950), następnie w Katedrze Teorii Literatury jako asystent (od 1951 r.). W 1961 r. uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy Narrator w powieści przedromantycznej i została zatrudniona na stanowisku adiunkta.

  W 1968 r. została członkiem komitetu redakcyjnego Roczników Humanistycznych, z. 1, a w latach 1969-1974 należała do redakcji Zeszytów Naukowych KUL. W 1969 r. obroniła na Uniwersytecie Łódzkim pracę habilitacyjną pt. Zagadnienia biografii literackiej i otrzymała na KUL stanowisko docenta.

  W 1970 r. wyszła za mąż za Andrzeja Wojtkowskiego, historyka. W 1971 r. objęła kierownictwo Komisji Badań nad Literaturą katolicką w Towarzystwie Naukowym KUL. Od 1973 r. pełniła funkcję redaktora działu literatury polskiej w Encyklopedii katolickiej. W 1975 r. została kierownikiem katedry Literatury Współczesnej KUL. W 1983 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1990 r.
profesora zwyczajnego.

  Była sekretarzem Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (1951-1954), redaktorem naczelnym serii prac Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL, kierownikiem Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL, członkiem Senackiej Komisji ds. Młodzieży, kuratorem żeńskiego Domu Akademickiego.

  Zmarła 1.09.2009.

Opracowanie: JN
Na podstawie: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład
w kulturę polska w latach 1968-1993, red. ks. Marian Rusecki, Lublin 1994 s. 394-395; Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. Zespół pod red.
J. Czachowskiej i A. Szałagan, t. 3, Warszawa 1994, s. 401-402.

Wybrane publikacje:

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacje

Maria Jasińska- Wojtkowska
Horyzonty literackiego sacrum.
ISBN 83-7363-042-2
Wydawnictwo KUL
Lublin 2003 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacje

Maria Jasińska
Narrator w powieści przedromantycznej (1776-1831).
Państowy Instytut Wydawniczy.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacje

Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku.
Redakcja: Maria Jasińska-Wojtkowska
Jerzy Święch.
ISBN 83 86668-80-6
Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1997 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacje

Proza polska w kręgu religijnych inspiracji.
Redakcja: Maria Jasińska-Wojtkowska
Krzysztof Dybciak
ISBN 83-85291-48-2
Towarzystwo Naukowe KUL
1993 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacjeMatka Boska w poezji polskiej.
Opracowali: Maria Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki
Tom I Szkice o dziejach motywu.
Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1959 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacjeNowele i opowiadania.
Wybór i wstęp Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki
Poznań 1983 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacjeFolklor-Sacrum-Religia.
Pod redakcją Jerzego Bartmińskiego i Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej
Tom II
ISBN 83-85854-12-6
Lublin 1995 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacjeNowela Opowiadanie Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych.
Pod redakcją K. Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego
PWN
Warszawa 1974 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacjeMaria Jasińska
Zagadnienia biografii literackiej.Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej
PWN
Warszawa 1970 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009) - publikacjeMałe prozy biblijne.
Wybór: Maria Jasińska-Wojtkowska, M. Nowak
ISBN 83-7363-055-4
Wydawnictwo KUL
Lublin 2002 r.

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009)

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009)

Maria Jasińska - Wojtkowska (1926-2009)Maria Jasińska - Wojtkowska
w Akademickiej Kronice Filmowej KUL
 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
           
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2009, godz. 14:52 - Artur Podsiadły