"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Marian Maciejewski (1937-2013)

Marian Maciejewski- sylwetka i publikacje

Prof Marian Maciejewski (1937-2013)

Prof. dr hab. Marian Maciejewski, ur. 21 marca 1937 w Zberzynie koło Konina.
Teoretyk i historyk literatury polskiej, wybitny znawca i badacz romantyzmu, wieloletni pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1979-1996 i 2005-2007 kierownik Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu.
Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, zespołu redakcyjnego „Roczników Humanistycznych".
Redaktor fundamentalnych opracowań literaturoznawczych. Twórca oryginalnej koncepcji hermeneutycznej, określanej jako kerygmatyczna interpretacja literatury. 

Zmarł 22 września 2013 roku.

  Profesor Marian Maciejewski urodził się 21 marca 1937 roku w Zberzynie k. Konina. W 1956 roku rozpoczął studia polonistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie studiów redagował studenckie czasopismo „Polonista" wydawane przez Koło Polonistów. W 1961 roku za pracę Liryka opisowa w okresie romantyzmu, pisaną pod kierunkiem prof. Czesława Zgorzelskiego, uzyskał tytuł magistra. Przez dwa lata pracował w bibliotece zakładowej, pełnił również obowiązki sekretarza Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W 1963 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w sekcji Filologii Polskiej KUL, dwa lata później – starszego asystenta. 23 stycznia 1969 roku w Instytucie Badań Literackich PAN obronił pracę doktorską pt. W kręgu narodzin polskiej powieści poetyckiej. W tym samym roku został zatrudniony w KUL na stanowisku adiunkta i rozpoczął pracę nad habilitacją. W 1977 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie historii literatury polskiej na podstawie rozprawy Poetyka – Gatunek – Obraz. W kręgu liryki romantycznej. W następnym roku otrzymał stanowisko docenta, natomiast od roku akademickiego 1979/1980 objął kierownictwo Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu. W 1988 roku otrzymał tytuł naukowy profesora, natomiast 22 października 1999 – rektor KUL, ks. prof. Andrzej Szostek powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego. W 2005 roku ponownie objął kierownictwo Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Był promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich, recenzował rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

  Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół twórczości wielkich romantyków polskich: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, A. Malczewskiego, H. Rzewuskiego, I. Chodźki, co zaowocowało szeregiem wybitnych prac z tego zakresu. Zaproponował nową interpretację tzw. literatury religijnej, którą określił jako interpretację kerygmatyczną. Prowadził konwersatoria z zakresu literatury religijnej i języka polskiego w seminariach duchownych we Włocławku, w Lublinie, na Skałce w Krakowie oraz w Kazimierzu Biskupim. Był katechistą Drogi Neokatechumenalnej.

  Był członkiem lubelskiego oddziału PAN, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, zespołu redakcyjnego „Roczników Humanistycznych".

  W 2000 roku otrzymał specjalnie ufundowany medal Laurus Julii Slovacki za „wybitne osiągnięcia w badaniach nad twórczością Juliusza Słowackiego" oraz odznakę Zasłużonego Działacza Kultury.

  Zmarł 22 września 2013 roku w Lublinie.

Bibliografia: Kaczmarek W., Marian Maciejewski – uczony i katechista, [W:]Czterdzieści cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn, Lublin 2008, s. 21-45; Marian Maciejewski. [Online] Dostęp: https://www.kul.pl/marian-maciejewski,art_28346.html [10 października 2013].

Opracowanie:
Małgorzata Augustyniuk

Ważniejsze publikacje:

 Marian Maciejewski- publikacje Marian Maciejewski- publikacje
Marian Maciejewski- publikacje  Marian Maciejewski- publikacje 

Marian Maciejewski- publikacje

Marian Maciejewski- publikacje Marian Maciejewski- publikacje

góra strony

 

Marian Maciejewski

w Akademickiej Kronice Filmowej

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2013, godz. 08:50 - Artur Podsiadły