"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Mieczysław Cyprian Lubański (1924-2015)

Mieczysław Cyprian Lubański - sylwetka i publikacje

Mieczysław Cyprian Lubański 1924-2015

 

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Cyprian Lubański urodził się 26 września 1924 r. w Warszawie. Ukończył LO im. Leopolda Lisa-Kuli i w 1945 r. uzyskał maturę. W latach 1945-1950 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał magisterium na podstawie pracy: Przykład absolutnego retraktu otoczeniowego będącego wspólnym brzegiem trzech obszarów w przestrzeni euklidesowej trójwymiarowej pod kierunkiem prof. dra hab. K. Borsuka. W 1955 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 3.08.1958 r. w Archikatedrze Warszawskiej z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Przez rok pracował w parafii św. Jakuba w Skierniewicach w charakterze wikariusza i prefekta tamtejszego Liceum Pedagogicznego oraz Technikum Rachunkowości i Technikum Mechanicznego. Następnie podjął studia na kierunku filozofia przyrody na KUL (1959-1962), gdzie uzyskał drugie magisterium z filozofii chrześcijańskiej na podstawie pracy: Analiza pojęcia przestrzeni we współczesnej metodologii matematyczno-fizykalnej i filozoficznej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra S. Mazierskiego. Doktorat z filozofii w zakresie filozofii przyrody uzyskał w 1965 r. na przedstawiając pracę: Próba analizy koncepcji indywiduum w fizyce i filozofii, której promotorem był ks. prof. dr S. Adamczyk. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii matematyki i filozofii przyrodoznawstwa uzyskał w 1973 r. na Akademii Teologii Katolickiej. Jego podstawą była rozprawa: Filozoficzne zagadnienia teorii informacji. W 1982 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1990 - profesora zwyczajnego.

Wykładał matematykę na Uniwersytecie Warszawskim (l949-1955) oraz w Katedrze Matematyki na kierunku Filozofii Przyrody KUL (1963-1965), gdzie prowadził również w latach 1981-2000 wykład zlecony na temat filozoficznych aspektów cybernetyki. W latach 1962-1968 był sekretarzem redakcji "Roczników Filozoficznych" (zeszyt 3: Prace z Filozofii Przyrody), współredaktorem 13 tomów serii: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. Prowadził zajęcia w WMSD w Warszawie (1965-2010) oraz na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (obecnie UKSW). Pełnił funkcje: Pełnomocnika Rektora ds. Nauki (1975-1980), Sekretarza Senackiej Komisji ds. Nauki (od 1981 r.), prodziekana (1978-1980) oraz dziekana (1980-1984; 1984-1987). Kierował Katedrą Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych (1982-1994). Pracę akademicką w ATK zakończył z 1994 r. w związku z przejściem na emeryturę, nadal jednak prowadził zajęcia zlecone i seminarium naukowe. Wykładał także na Akademickim Studium Teologii Katolickiej i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej, gdzie pełnił funkcję rektora (2003-2012).

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, TN KUL, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (1993-1995), Komisji Wydawniczej ATK (1988-1990) i redaktorem naczelnym "Studia Philosophiae Christianae".

Za działalność naukową otrzymał liczne wyróżnienia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1974), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Gratae Memoriae Signum Universitatis (KUL 2012).

Zmarł 4 lipca 2015 r. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.


 

Bibliografia
Andrzej Zykubek: Ksiądz profesor Mieczysław Lubański - requiescat in pace! Dostęp: ksiadz-profesor-mieczyslaw-lubanski-requiescat-in-pace,art_61976.html [2015-10-26]; Ks. prof. dr hab. Mieczysław Cyprian Lubański – w 85. urodziny. "Warszawskie Studia Teologiczne" 22 (2009), z. 1, str. 7-22. Dostęp: http://digital.fides.org.pl/dlibra/doccontent?id=1121&from=FBC [2015-10-26]; ŚP. Ksiądz Profesor Mieczysław Cyprian Lubański. Dostęp: files/57/aktualnosci/nekrolog_lubanski.pdf [2015-10-26]; Gratae Memoriae Signum Uniwersitatis dla Profesorów UKSW. Dostęp: gratae-memoriae-signum-uniwersitatis-dla-profesorow-uksw,art_41611.html#lubanski [2015-10-26]. Ks. Mieczysław Cyprian Lubański: kompletny wykaz publikacji (1953-2010). Dostęp: "Warszawskie Studia Teologiczne" 22 (2009), z. 1, str. 11-22. Dostęp: http://digital.fides.org.pl/dlibra/doccontent?id=1122&from=FBC [2015-10-26].

Opracowanie:

Monika Krzywicka

Ważniejsze publikacje:

 
 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2015, godz. 09:16 - Małgorzata Augustyniuk