"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

O. Feliks Bednarski  OP  (1911 - 2006)

O. Feliks Bednarski OP - sylwetka i publikacje

 

 O. Feliks Bednarski (1911 - 2006)   O. Feliks Wojciech Bednarski, dominikanin, teolog katolicki,
aktywny i tytularny współtwórca Soboru Watykańskiego II.
Profesor filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
i teologii moralnej w Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza
z Akwinu (Angelicum) w Rzymie. Honorowy doktor ATK,
nauczyciel akademicki, teolog kultury, działacz harcerski...

 

 

  Wojciech Bednarski urodził się 29 października 1911 roku w miejscowości Przedrzymichy Małe (powiat Żółkiew) jako syn Pawła i Barbary z Benowskich. Pochodził z rodziny rolniczej. Uczył się w Żółkwi w gimnazjum; po V klasie, w 1927 roku, wstąpił do zakonu dominikanów w Krakowie. Pierwsze śluby zakonne złożył 25 września 1928, śluby wieczyste - 26 września 1932. Już jako zakonnik (zakonne imię - Feliks) dokończył naukę gimnazjalną (w krakowskim Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza). Maturę zdał w roku 1931 i rozpoczął studia na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie w 1937 roku uzyskał dyplom magistra teologii. Wcześniej, bo w roku 1936 (29 czerwca) przyjął święcenia kapłańskie. Po obronie dyplomu wyjechał na dalsze studia do Rzymu i na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) studiował teologię i filozofię. W 1938 roku uzyskał licencjat, zaś 4 lipca 1939 obronił doktorat z teologii (rozprawa "Doctrina S. Thomae Aquinatis de propassionibus Christi"). Dyplom doktorski nostryfikował w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podjęte starania o habilitację przerwał wybuch II wojny światowej.

  W latach 1939 - 1941 ks. Bednarski przebywał we Lwowie, gdzie pracował jako katecheta i kapelan w szpitalu wojskowym. W latach 1941 - 1943 w Żółkwi uczestniczył w tajnym nauczaniu religii i filozofii. Konspiracyjną pracę pedagogiczną prowadził także po przyjeździe do Krakowa w 1943 roku (między innymi wspólnie ze Stefanem Swieżawskim wykładał podstawy doktryny św. Tomasza z Akwinu). Od 1945 uczył filozofii w Liceum św. Jacka w Krakowie. Po wojnie, w latach 1945 - 1949, pełnił funkcję naczelnego kapelana ZHP w archidiecezji krakowskiej (a trzeba zaznaczyć, że był blisko związany z harcerstwem od lat gimnazjalnych w Żółkwi).

  Był także związany - przez wiele lat - z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W 1949 roku został mianowany profesorem i kierownikiem Katedry Etyki na Wydziale Filozoficznym KUL. Historię filozofii wykładał w szkole dominikanów w Jarosławiu oraz w Seminarium Duchownym w Lublinie. We wrześniu 1954 habilitował się na KUL na podstawie pracy "Metoda etyki wychowawczej w świetle epistemologicznych zasad św. Tomasza z Akwinu" (praca została opublikowana pod zmienionym tytułem "Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu"). W czerwcu 1957 otrzymał tytuł docenta. W tym samym roku zakończył pracę na KUL; już w październiku 1956 został wysłany przez generała zakonu do Rzymu i powołany na profesora teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum). Wtedy prof. Swieżawski opowiedział dziekanowi Wydziału Teologicznego KUL, prof. Jerzemu Kalinowskiemu, o młodym docencie z UJ zajmującym się tematyką moralności, Karolu Wojtyle. Został on najpierw zaangażowany jako wykładowca, ale wkrótce otrzymał etat kierownika Katedry Etyki. I pozostawał nim aż do momentu wyboru na papieża...

  O. Feliks Bednarski w latach 1959 - 1993 przebywał na stałe w Rzymie. W maju 1959 otrzymał najwyższy zakonny tytuł naukowy (magister św. teologii). Jesienią 1961 roku został powołany na Konsultora Papieskiej Komisji Kościołów Wschodnich i brał udział w pracach przygotowawczych Soboru Watykańskiego II. Był także rzeczoznawcą ("peritus") Soboru, oraz doradcą soborowej Komisji do spraw Seminariów, Studiów i Wychowania Chrześcijańskiego. Brał między innymi udział w pracach nad Dekretem o formacji kapłańskiej (Optatam totius) i Deklaracją o wychowaniu chrześcijańskim (Gravissimum educationis). Później przez wiele lat pracował w Kongregacji Nauki Wiary. Pełnił funkcję sekretarza generalnego komisji ds. rzymskich obchodów tysiąclecia chrztu Polski, współpracował z biskupem Józefem Gawliną. Od 1979 był głównym postulatorem procesu beatyfikacyjnego królowej Jadwigi. Wielokrotnie spotykał się z Janem Pawłem II (także przed jego wyborem na papieża), który nazywał go "swoim szanownym poprzednikiem na katedrze etyki w Lublinie". Udzielał się jako spowiednik w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore. Wspierał polskie harcerstwo za granicą jako kapelan i instruktor. W 1971 był w gronie założycieli Towarzystwa Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej i zajmował się redakcją biuletynu Towarzystwa. W grudniu 1975 otrzymał przyznany przez Pawła VI medal jubileuszowy z okazji Roku Wiary. Wykłady na Papieskim Uniwersytecie Angelicum prowadził do 1986 roku. Żyjąc długo w Rzymie nigdy nie zapominał o Polsce; utrzymywał ścisłe związki z polskim harcerstwem, opiekował się polskimi emigrantami, duszpasterską opieką otaczał wielu kapłanów i zakonników.

  31 maja 1991 roku obronił w Rzymie rozprawę doktorską ksiądz Jan Piątek z Kielc, obecny przełożony Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego przy Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł pracy, przy pisaniu, której ksiądz Jan Piątek wielokrotnie kontaktował się z Janem Pawłem II, brzmiał: "La Formazione della persone umana all'amore allo luce del pensiero filosofico Card. Karol Wojtyła". Promotorem był ojciec Feliks Bednarski.

 O. Feliks Bednarski i Jan Paweł II

O. Feliks Bednarski i Jan Paweł II

  O. Bednarski jesienią 1993 roku powrócił do Polski. Ostatnie lata życia spędził w Krakowie, gdzie działał jako spowiednik, kapelan, duszpasterz harcerski. Został członkiem Towarzystwa Naukowego KUL (w Wydziale Filozoficznym). W czerwcu 1994 odebrał doktorat honoris causa na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej  Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

  O. Feliks Bednarski OP zmarł 1 lutego 2006 roku po roku ciężkiej choroby. Pozostawił po sobie (co najmniej) 394 publikacje w formie książek, artykułów, tłumaczeń i recenzji. Pogrzeb odbył się 6 lutego; mszy świętej przewodniczył kardynał Franciszek Macharski. O. Bednarski pochowany został w grobowcu zakonnym dominikanów w Krakowie - Rakowicach.

 

 

Wybrane publikacje o. Feliksa Wojciecha Bednarskiego:

 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Sport i wychowanie fizyczne
w świetle etyki
św. Tomasza z Akwinu
Katolicki Ośrodek Wydawniczy
VERITAS, Londyn, 1962 (?)
   O. Feliks Bednarski - publikacje

Św. Tomasz z Akwinu:
Suma Teologiczna, Tom 32
Małżeństwo (suppl. 41-68)
Przełożył
i objaśnieniami zaopatrzył
O. Feliks Wojciech Bednarski OP
Katolicki Ośrodek Wydawniczy
VERITAS, Londyn
   O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Miłość narzeczeńska i małżeńska
w świetle filozofii
św. Tomasza z Akwinu
Katolicki Ośrodek Wydawniczy
VERITAS, Londyn, 1958 (?)

 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

Św. Tomasz z Akwinu:
Suma Teologiczna, Tom 32
Małżeństwo (suppl. 41-68)
Przełożył
i objaśnieniami zaopatrzył
O. Feliks Wojciech Bednarski OP

 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

 Św. Tomasz z Akwinu:
Suma teologiczna w skrócie.
Opr. Feliks W. Bednarski OP
Fundacja Pomocy Antyk,
Warszawa, 2000

 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Wychowanie ludzkich
popędów i woli
Wydawnictwo Instytut
Teologiczny Księży Misjonarzy,
Kraków 2001
ISBN: 83-7216-208-5

 

 

 Autograf o. F. W. Bednarskiego

Dedykacja o. Bednarskiego ma egzemplarzu podarowanej Bibliotece książki
'Św Tomasz z Akwinu; Suma Teologiczna':
"Bibliotece Kat. [-olickiego] Uniw. [-erystetu] Lubelskiego w dowód pamięci
tłumacz F. Bednarski o.p. docent K.U.L. oraz prof. Pap.
[-ieskiego] Uniw. [-ersytetu] św. Tomasza".

 

 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
L'Experience dans L'Ethique
Edudemoniste. La Necessite des
Premisses Empiriques en Morale
(Studia Universitatis
S. Thomae in Urbe, 11)
Herder, Roma, 1979
   O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Teologia kultury.
Wydawnictwo M, Kraków 2000
ISBN: 83-7221-216-3   O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Zagadnienia pedagogiczne.
Katolicki Ośrodek Wydawniczy
VERITAS, Londyn, 1982 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Wychowanie
młodzieży dorastającej.
Słowo wstępne
ks. kard. K. Wojtyły,
Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego
Papieski Instytut
Studiów Kościelnych,
Roma 1976

 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Wstęp do teologii kultury.
Biuletyn Towarzystwa
Przyjaciół
Teologii i Filozofii
Chrześcijańskiej
1972-1973

 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
L'Educazione dei Giovani
Alla Luce del Concilio
Vaticano II
Edizioni San Sisto Vecchio,
Roma 1970

 

 O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Introduzione alla Teologia
della Cultura
(Formazione Cristiana, 16)
Edizioni di AGAPE, Roma 1973
   O. Feliks Bednarski - publikacje

Phm
O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Katechizm harcerski.
Dla harcerek i harcerzy
zbiór podstawowych wiadomości
koniecznych z zakresu
ideologii religijnej, wychowania
narodowego, metodyki
harcerskiej oraz psychologii
rozwojowej, w formie pytań
i odpowiedzi, z dodatkiem
ważniejszych piosenek
harcerskich.
Dar J. Eksc. Arcyb. hm
Józefa Feliksa Gawliny,
opiekuna Polaków za granicą,
dla drużynowych i zastępowych
Związku Harcerstwa Polskiego,
Rzym 1963 (dodatek
do Polskiego Duszpasterza Zagranicą)
   O. Feliks Bednarski - publikacje

O. Feliks Wojciech Bednarski OP:
Lo Sviluppo della Vita Morale
Negli Adolescenti
(Formazione Cristiana, 29)
Edizioni di AGAPE, Roma 1977

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2008, godz. 00:28 - Jan Wasilewski