Lubelskie Seminarium Otwarte im. ks. A. Maryniarczyka SDB I Biblioteka Uniwersytecka KUL zapraszają na spotkanie stacjonarne

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO ANTYCZNE

 

23 maja 2024 (czwartek) o godz. 1600.

 

Program:

I. Prezentacja nowej serii wydawniczej Wydawnictwa PTTA, w której znajdą się następujące książki:

 

1. Dawid Mielnik, Spór o wieczność świata. Dyskusja Jana Filopona z Arystotelesem, Lublin: Wydawnictwo PTTA, 2023 (wraz z tłumaczeniem De aeternitate mundi contra Proclum).

2. Porfiriusz z Tyru, Sentencje czyli drogi do świata ponadzmysłowego, tłum. E. Osek, M. Komsta, Lublin: Wydawnictwo PTTA, 2022 (wydanie dwujęzyczne).

3. Grzegorz Palamas, Triada trzecia, tłum. A. Palusińska, M. Siwicka, Lublin: Wydawnictwo PTTA, 2022 (wydanie dwujęzyczne).

 

II. wykład prof. Piotra Kochanka

Tadeusz Zieliński (1859-1944) i jego "Chrześcijaństwo antyczne" Organizatorzy:

Wydawnictwo PTTA

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL

Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Prowadzący:

dr hab. Artur Mamcarz Plisiecki 


 

strona WF ze zdjęciami książek:

https://www.kul.pl/dwie-nowe-serie-wydawnicze-speculum-philosophiae-graecae-i-speculum-medii-aevi,art_105435.html

Informacje o książkach:

 

1. Grzegorz Palamas, Triada Trzecia w obronie świętych hezychastów

Wstęp, przekład i komentarz Małgorzata Siwicka, Anna Palusińska

Seria Speculum Medii Aevi

 

Książka zawiera tłumaczenie z języka oryginalnego jednej z trzech części dzieła św. Grzegorza Palamasa Triady. Grzegorz Palamas jest najwybitniejszym teologiem bizantyńskim i jednocześnie autorem wielkiej syntezy filozofii chrześcijańskiej, rozwijającej się od czasów Ojców Kościoła do końca średniowiecza. W Triadach porusza zagadnienia poznania Boga, autonomii filozofii, ponadnaturalnego przeznaczenia człowieka.

Autorkami przekładu i filozoficznego komentarza są Małgorzata Siwicka i Anna Palusińska. Wydanie jest dwujęzyczne: polski przekład został zestawiony z greckim oryginałem oraz opatrzony ujaśniającymi komentarzami i poprzedzony wstępem, który wprowadza Czytelnika w zagadnienia poruszane przez Palamasa, w jego filozoficzną i teologiczną terminologię. Przekład ten jest owocem długoletnich badań nad filozofią bizantyńską prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, a jego wydanie otwiera nowe kierunki dla naukowych analiz i coraz pełniejszego poznania filozofii chrześcijańskiej.

 

2. Dawid Mielnik, Spór o wieczność świata. Dyskusja Jana Filopona z Arystotelesem, Lublin: Wydawnictwo PTTA, 2023 (wraz z tłumaczeniem De aeternitate mundi contra Proclum).

Seria Speculum Philosophiae GraecaeKsiążka jest opartą na greckich tekstach źródłowych rekonstrukcją i interpretacją sporu, którą toczył Jan Filopon z Arystotelesem na temat podstawowych założeń fizyki, w tym na temat zagadnienia wieczności świata. Ważną częścią książki jest tłumaczenie po raz pierwszy na język polski De aeternitate mundi contra Aristotelem Filopona w dwujęzyczne edycji, dzięki czemu publikacja uzupełnia skromny w języku polskim zbiór prac, poświęconych filozofii greckiej późnej starożytności.

Czytelnik może prześledzić sposób, w jaki chrześcijański filozof aleksandryjski Filopon uzasadniał słuszność przyjęcia koncepcji stworzenia świata z niczego (creatio ex nihilo) na gruncie filozoficznym. Autor dokonuje analizy argumentacji Filopona zachowanej fragmentarycznie w traktacie poświęconym temu problemowi, jak również w częściowej rekonstrukcji jego dzieła w oparciu o zachowane fragmenty. Autor wprowadza w złożony kontekst religijno-filozoficzny Aleksandrii, przedstawia postać Filopona, jego poglądy oraz spuściznę literacką i odnosi dzieło Filopona do twórczości Symplicjusza, myśliciela, który dzięki swoim komentarzom dał możliwość wglądu w wiele fragmentów zaginionego dzieła Filopona. Następnie Autor zajmuje się Arystotelesowską teorią ruchu i miejsca naturalnego, problematyką doskonałości nieba i budowy wszechświata, odwieczności ruchu, czasu, niezniszczalności nieba, pierwszego czynnika ruchu oraz Boga. Prezentacji Arystotelesowskiej fizyki towarzyszy krytyka dokonana przez Jana Filopona, w tym argumenty za tezą, że niebo nie może istnieć odwiecznie i musi mieć swój początek w czasie, jak również koncepcja Boga stwarzającego.

Integralną częścią opracowania jest obszerny aneks, na który składa się: oryginalny grecki tekst złożony z fragmentów pochodzących z dwóch komentarzy Symplicjusza, ich polskie tłumaczenie oraz słownik terminów.

 

3. Porfiriusz z Tyru, Sentencje czyli drogi do świata ponadzmysłowego

Wstęp, przekład, komentarz Ewa Osek, Monika A. Komsta

Seria Speculum Philosophiae Graecae

 

Porfiriusz z Tyru był uczniem Plotyna i wydawcą Ennead w latach 263301. Pisał komentarze do dialogów Platona i pism Arystotelesa, a ponadto także opracowywał i komentował traktaty Plotyna. Tezą monografii jest wykazanie, że zachowane we fragmentach Sentencje są tożsame z syntezą (synagoge) filozofii Plotyna, będącą jednym z kilku zaginionych komentarzy Porfiriusza do Ennead.

Książka zawiera pierwsze wydanie w języku polskim Sentencji Porfiriusza, opatrzone aparatem krytycznym i komentarzem. Autorkami tłumaczenia, wstępu i komentarza są Monika A. Komsta oraz Ewa Osek. Polski przekład Sentencji posiada paralelny grecki tekst oryginalny. Prezentowane tłumaczenie stara się uwzględnić zarówno tradycję, w jakiej tekst powstał, a więc techniczny język właściwy platonizmowi, jak i wymogi współczesnej polszczyzny, tak aby tekst był zrozumiały zarówno dla znawców neoplatonizmu, jak i dla szerszego grona odbiorców.

Do tłumaczenia został dołączony filozoficzny komentarz. Sentencje przedstawiają bowiem metafizykę zawartą w Enneadach Plotyna z naciskiem na zagadnienia antropologiczne. Porfiriusz w Sentencjach przedstawia Plotyńską naukę o duszy, jej związku z ciałem, a także nakreśla drogę powrotu duszy do świata inteligibilnego. Dzieło składa się z krótszych i dłuższych zamkniętych całości, które mają być wskazówkami na drodze zrozumienia natury rzeczywistości i mogą umożliwić oczyszczenie duszy, a także jej powrót do rzeczywistości prawdziwej.

 

 

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2024, godz. 15:13 - Małgorzata Augustyniuk