"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Stanisław Bielecki (1947-2012)

Stanisław Bielecki- sylwetka i publikacje
 Ks. Stanisław Bielecki (1947-2012)

 

 

  Ksiądz Profesor Stanisław Bielecki urodził się 14 września 1947 roku w Miechowie. W 1966 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Po ich ukończeniu i przyjęciu święceń w 1972 roku, rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Bieliny. W 1973 roku podjął studia biblistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 4 października 1976 roku obronił pracę licencjacką „Tajemnica to jest wielka" (Ef 5, 32) we współczesnej egzegezie, której promotorem był ks. prof. Józef Kudasiewicz. W latach 1976-1981 odbył studia na Papieskim Instytucie Teologicznym w Rzymie, gdzie zdobył licencjat z nauk biblijnych na podstawie rozprawy La pericope Rom 13,1-10 alla luce di Ef 5, 22-23. Następnie studiował w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, tam uzyskał doktorat z teologii biblijnej przedstawiając pracę Il cristiano nella comunitá civile e matrimoniale secondo Rom 13, 1-10 ed Ef 5, 22-23 pisaną pod kierunkiem o. prof. S. Lyonneta. W 1984 roku powrócił do Polski i w latach 1984-1986 pracował jako wikariusz w parafii św. Andrzeja w Olkuszu. W 1987 roku został zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku asystenta w Katedrze Dogmatyki Pastoralnej Instytutu Teologii Pastoralnej. W 1997 roku habilitował się na podstawie dysertacji Kairos chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła. Do 2000 roku pełnił obowiązki kierownika Katedry Dogmatyki Pastoralnej, w latach 1997-2000 był dyrektorem Instytutu Teologii Pastoralnej. Po podziale tegoż Instytutu w 2001 roku został dyrektorem Instytutu Pastoralno-Katechetycznego. W tymże roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL, natomiast w 2008 - tytuł profesora nauk teologicznych.

  W latach 1986-2007 wykładał Nowy Testament, historię zbawienia oraz wstęp do Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym. Na KUL prowadził wykłady z teologii pastoralnej oraz m.in. „Kairologia biblijna", „Chrystologiczno-pneumatologiczne podstawy duszpasterstwa", „Teologia Słowa Bożego". W latach 1987-1990 współorganizował Studium Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Od 2002 roku był zastępcą redaktora naczelnego, a następnie sekretarzem polsko-niemieckiego rocznika „Keryks. Międzynarodowy przegląd katechetyczno-pedagogiczno-religijny. Internationale religionspädagisch-katechetische Rundschau". Należał również do rady naukowej „Roczników Teologicznych" z. 6. Wykładał na uniwersytetach i seminariach na Ukrainie, Słowacji i Białorusi. Wypromował 360 prac magisterskich i 19 doktorskich.

  Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół teologii biblijnej i pastoralnej. W swojej pracy naukowej podejmował zagadnienia związane z Pismem Św, kairologią biblijną, biblijnymi podstawami duszpasterstwa. Zaowocowało to wieloma publikacjami z tych dziedzin.

  Za swoje zasługi otrzymał godność kapelana honorowego Ojca Świętego oraz kanonika gremialnego Kapituły Miechowskiej. W 2010 roku Prezydent RP odznaczył go Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

  Zmarł 28 grudnia 2012 roku w Kielcach.

Bibliografia: Śmigiel W., Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" t. 4(59) 2012 s. 7-13.

Opracowanie:

Małgorzata Augustyniuk

ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE

Księga pamiątkowa ku czci

Księdza Profesora Stanisława Bieleckiego

TOM 4(59) 2012

Lublin 2012

Ważniejsze publikacje:

Stanisław Bielecki- publikacje

Ks. Stanisław Bielecki
Ślubuje ci...
  Homilie w czasie liturgii małżeństwa
ISBN 83-7168-764-8
Częstochowa 2003 r.

Stanisław Bielecki- publikacje

Ks. Stanisław Bielecki
Chrześcijanin i czas według
listów św. Pawła

ISBN 83-228-0668-X
Lublin 1999

Stanisław Bielecki- publikacje

Listy Świętego Pawła

Stanisław Bielecki- publikacje

Stanisław Bielecki- publikacjeKs. Stanisław Bielecki
Twemu Sercu cześć składamy
ISBN 83-7318-272-1
Kraków 2004

Stanisław Bielecki- publikacje

Ks. Stanisław Bielecki
Pozwólcie dzieciom

przychodzić do mnie
ISBN 83-7224-073-6
Kielce 1998

Stanisław Bielecki- publikacje

Ks. Stanisław Bielecki
Postępujmy w światłości Pana
ISBN 83-7224-246-1
Kielce 2001

Stanisław Bielecki- publikacje

Stanisław Bielecki- publikacje

Ks. Stanisław Bielecki
Teologia znaków czasu
ISBN 83-7442-477-X
Kielce 2006

Stanisław Bielecki- publikacje Stanisław Bielecki- publikacje

Stanisław Bielecki- publikacje

Ks. Stanisław Bielecki
Pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie
ISBN 83-7224-085-X
Kielce 1999

góra strony

 

Dodatkowe informacje:

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2014, godz. 14:28 - Artur Podsiadły