"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Stanisław Paździor (1946-2015)

Stanisław Paździor - sylwetka i publikacje

Stanisław Paździor 1946-2015

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor urodził się 24 kwietnia 1946 r. w Bełżycach-Wzgórze.

W 1970 r. przyjął święcenia kapłańskie i otrzymał tytuł magistra teologii. W latach 1973-1976 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat uzyskał w 1979 r. na podstawie pracy: Postawa przełożonego kościelnego wobec łamania prawa (tolerancja, dysymulacja, milczenie ekonomiczne), której promotorem był ks. prof. dr hab. Jerzy Grzywacz, a w 1999 r. – habilitację, przedstawiając rozprawę: Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095. W roku 2001 został powołany przez Senat KUL na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. Tytuł profesora zwyczajnego w zakresie nauk prawnych otrzymał w 2007 r.

W 1994 r. rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego. Prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa kanonicznego, w szczególności norm dotyczących procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa oraz innych procesów małżeńskich. Kierował Katedrą Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, a także Katedrą Prawa Kanonicznego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.

Pracę naukową łączył z praktyką sądową: był notariuszem Sądu Biskupiego (1975-1979), obrońcą węzła małżeńskiego (1983-1988), sędzią Sądu Biskupiego (1985-1997), oraz wiceoficjałem Sądu Metropolitalnego (1992-2004).

Pracował jako wikariusz w parafiach: pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, św. Tomasza Apostoła w Zamościu i w parafii św. Antoniego w Lublinie. Był kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej.

Opublikował wiele artykułów naukowych i haseł w Encyklopedii Katolickiej. Do ważniejszych jego publikacji należą dwie monografie: Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 oraz Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n. 2.

Zmarł 10 sierpnia 2015 r. w Sokołowie Podlaskim.

Bibliografia
Marta Greszata: Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor. Dostęp: ks-prof-dr-hab-stanislaw-pazdzior,ks-prof-dr-hab-stanislaw-pazdzior,art_1239.html [2015-12-17]; Katarzyna Bojko: Zmarł ks. prof. Stanisław Paździor. Dostęp: zmarl-ks-prof-stanislaw-pazdzior,art_62314.html [2015-12-17]; Rafał Pastwa: Zmarł ks. prof. Stanisław Paździor. Dostęp: http://lublin.gosc.pl/doc/2634377.Zmarl-ks-prof-Stanislaw-Pazdzior [2015-12-17]; Zmarł ks. kan. prof. Stanisław Paździor. Dostęp: http://archidiecezjalubelska.pl/blog/zmarl-ks-kan-prof-stanislaw-pazdzior/ [2015-12-17]; http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=26723&lang=pl [2015-12-17].

Opracowanie:

Monika Krzywicka

Ważniejsze publikacje:

 
   

 

Dodatkowe informacje:

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 09:37 - Małgorzata Augustyniuk