"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Teresa Kukołowicz (1925-2014)

Teresa Kukołowicz- sylwetka i publikacje

Teresa Kukołowicz (1925-2014)

Teresa Kukołowicz 1925-2014

Teresa Kukołowicz (1925-2014)foto: Dorota Kornas-Biela

Prof. Teresa Kukołowicz urodziła się 2 stycznia 1925 w Łodzi. Edukację rozpoczęła w szkole podstawowej w Katowicach, w czasie okupacji kontynuowała ją na tajnych kompletach w Warszawie. Po zakończeniu wojny podjęła studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Pedagogiki Społecznej, które ukończyła dyplomem magistra filozofii w zakresie pedagogiki społecznej w 1952 roku. W 1963 roku uzyskała stopień doktora filozofii. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w roku 1972 na podstawie rozprawy: Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka. W roku 1988 otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1992 profesora zwyczajnego.
  Na KUL została zatrudniona w 1959 roku, początkowo jako asystent w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Filozofii KUL. W latach 1977-1981 była kierownikiem Zakładu Pedagogiki. Dzięki jej staraniom w 1980 roku reaktywowano Sekcję Pedagogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 1996 roku Instytut Pedagogiki funkcjonujący w ramach Wydziału Nauk Społecznych), którą kierowała w latach 1981-2000. W latach 1984-1999 piastowała funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych. Była także członkiem kilku komisji senackich. Angażowała się w pracę Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Lublinie. Była członkiem Komitetu Redakcyjnego „Roczników Nauk Społecznych" (zeszyt: Pedagogika).
  Za pracę w dziedzinie edukacji otrzymała dyplom uznania od World Cultural Council w 1992 roku, natomiast dwa lata później za całokształt pracy naukowej i społecznej odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Głównymi kierunkami jej badań były: systemy wychowawcze pedagogów katolickich XX w., czynniki kształtujące postawy rodzicielskie, znaczenie rodziny w wychowaniu, proces wychowania i samowychowania, socjologia medycyny. Opublikowała liczne prace, w tym m.in.: Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka (1973); Pomagamy w samowychowaniu (1978); Z badań nad rodziną (1985); Pomoc rodzinie niepełnej (1988); Troska Kościoła o rodzinę w Polsce (1992); Wybrane zagadnienia z pedagogiki (1985) Rodzina wychowuje (1996); Teoria wychowania (1996). Pod jej kierunkiem powstało kilka doktoratów a także ponad 200 prac magisterskich.
Zmarła 28 lutego 2014 roku w Warszawie.

Bibliografia: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, s. 410-411; Kukołowicz Teresa Maria, [w:] Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny, T. 2, red. nauk. Janusz Kapuścik, red. t. Marek Halawa, Warszawa 1999, s. 569; Słomka Ewa, Profesor dr hab. Teresa Kukołowicz: rys biograficzny, „Roczniki Nauk Społecznych", T. 24 (1996), z. 6, s. 7-10; Skrzyniarz Ryszard, Teresa Maria Kukołowicz, prof. dr hab., [dostęp online] https://www.kul.pl/files/1040/public/Instytut/T._Kukolowicz.pdf [27.03.2014]

 

Opracowanie:

Monika Polska

Ważniejsze publikacje:

Teresa Kukołowicz- publikacje Teresa Kukołowicz- publikacje Teresa Kukołowicz- publikacje
Teresa Kukołowicz- publikacje

Teresa Kukołowicz- publikacje

Teresa Kukołowicz- publikacje

góra strony

 

Dodatkowe informacje:

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Polska

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014, godz. 07:44 - Artur Podsiadły