"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Urszula Borkowska (1935-2014)

Urszula Borkowska - sylwetka i publikacje

Urszula Borkowska 1935-2014 

Siostra Urszula Borkowska OSU 1935-2014

 

Siostra Profesor Urszula Borkowska urodziła się 11 sierpnia 1935 roku w Gdyni. W 1948 roku ukończyła szkołę podstawową i rozpoczęła naukę w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek we Wrocławiu, zakończoną maturą w 1951 roku. Dwa lata później wstąpiła do zakonu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, a w 1956 roku w Częstochowie złożyła śluby zakonne. W 1958 roku ukończyła dwuletnie studia filozoficzno-teologiczne w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Rok później rozpoczęła studia na filologii angielskiej KUL, jednak zamknięcie tego kierunku przez władze komunistyczne zmusiło ją do podjęcia studiów historycznych. Ukończyła je w 1964 roku, pisząc pod kierunkiem prof. Zygmunta Sułowskiego pracę magisterską pt.: Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce do XVI w. Po kilku latach pracy we wrocławskim Liceum powróciła na KUL. Początkowo została zatrudniona w Bibliotece Uniwersyteckiej, a następnie w 1968 roku została asystentem w Sekcji Historii Wydziału Nauk Humanistycznych. Pracę doktorską pt. Kościół i obcy w świadomości Jana Długosza, której promotorem był prof. Aleksander Gieysztor, obroniła na Uniwersytecie Warszawskim w 1976 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymała w 1988 roku na podstawie rozprawy pt.: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). W 1999 roku uzyskała tytuł naukowy profesora. W latach 1990-2008 była kierownikiem Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii.

  Siostra Profesor aktywnie uczestniczyła w wielu sympozjach i konferencjach naukowych. Była członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Komisji Historii Kultury Komitetu Nauk Historycznych PAN, Ecclesiastical History Society. Pełniła funkcję sekretarza, później wiceprzewodniczącej Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (Commission Internationale d'Histoire Écclesiastique Comparée).

  Zainteresowania naukowe Siostry Profesor obejmowały szeroki wachlarz zagadnień z zakresu historii społeczno-religijnej Polski i Europy w średniowieczu oraz epoki wczesnonowożytnej. Szczególny walor mają jej pionierskie badania kultury i życia religijnego dynastii Jagiellonów, a także średniowiecznej historiografii. Siostra Profesor jest autorką ponad 250 publikacji naukowych. Zwieńczeniem jej badań nad Jagiellonami jest obszerne studium pt.: Dynastia Jagiellonów w Polsce (2011). Była promotorem ponad 60 prac magisterskich oraz 9 doktorskich. Była znakomitym nauczycielem akademickim i wychowawcą kilku pokoleń historyków, których wprowadzała w arkana warsztatu naukowego.

  Zmarła 12 maja 2014 roku w Lublinie.

 

Bibliografia: Deptuła Cz., Kras P., Siostra Profesor Urszula Borkowska OSU w: Ecclesia Cultura Potestas: studia z dziejów kultury i społeczeństwa, red.: P. Kras i in., Kraków 2006, s.9-22, Borkowska Urszula w: Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5, Suplement A-Ż, red. M. Halawa, Warszawa 2006, s. 99.

Opracowanie:

dr hab. Paweł Kras, prof. KUL,

Monika Polska

Ważniejsze publikacje:

Urszula Borkowska- publikacje Urszula Borkowska- publikacje Urszula Borkowska- publikacje
Urszula Borkowska- publikacje

Urszula Borkowska- publikacje

Urszula Borkowska- publikacje

BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR HAB. URSZULI BORKOWSKIEJ OSU

ZA LATA 1966-2014

oprac. Agnieszka Januszek- Sieradzka

Panel dyskusyjny "Bronisława Geremka spojrzenie na średniowiecze"  11.04.2013r.
(fotografie udostępnione przez prof. P. Krasa)

 

Urszula Borkowska OSU (1935-2014)

 

Urszula Borkowska OSU (1935-2014)

 

 

Urszula Borkowska OSU (1935-2014)

 

 

Urszula Borkowska OSU (1935-2014)

 

 

 

Urszula Borkowska OSU (1935-2014)


 

góra strony

 

Dodatkowe informacje:

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Polska

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2014, godz. 10:04 - Artur Podsiadły