"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Władysław Rostocki  (1912-2004)

Władysław Rostocki - sylwetka i publikacje

 

 Prof. Władysław Rostocki, 1912-2004   Profesor dr hab. Władysław Rostocki, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, emerytowany profesor KUL, badacz-archiwista, wybitny historyk prawa i ustroju Polski XIX w.,
zmarł 21 maja 2004 w Warszawie.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione 28 maja w Warszawie,
w Kościele św. Krzyża; potem na Cmentarzu Bródnowskim
odbyły się uroczystości pogrzebowe.
22 czerwca w Kościele Akademickim KUL w Lublinie
została odprawiona msza św. żałobna.

 

 

  Władysław Rostocki urodził się 12 marca 1912 roku w Żytomierzu. Gimnazjum typu humanistycznego ukończył w Łucku i tam uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1936 - 1939 studiował historię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas okupacji niemieckiej, latem 1943 roku Władysław Rostocki wszedł do konspiracyjnej służby w referacie narodowościowym Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, wprowadzony tam przez profesorów Stanisława Herbsta i Aleksandra Gieysztora (pierwszy z nich był jego bezpośrednim przełożonym). W czasie Powstania Warszawskiego Władysław Rostocki działał w komórce BIP przy pułku "Baszta" na Mokotowie i został stałym współpracownikiem pisma "Baszta". Zamieszczał w nim artykuły poświęcone tradycjom powstańczym i walczącej o niepodległość Polski młodzieży. Po kapitulacji Mokotowa znalazł się w końcu września 1944 roku w obozie jenieckim w Sandbostel (Stalag X b). W kwietniu 1945 roku obóz został wyzwolony przez wojska angielskie. W roku następnym Rostocki powrócił do kraju, zapisał się na Uniwersytet Warszawski i w latach 1946 - 1951 kontynuował przerwane studia. Dyplom magistra prawa otrzymał w roku 1947, natomiast doktorat z historii w Uniwersytecie Warszawskim w roku 1951. Habilitował się w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w 1963 roku. Pracował w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w latach 1942 - 1953, którego został kustoszem. Równocześnie w latach 1949 - 1966 był zatrudniony jako asystent, a później adiunkt przy Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim. Pracował także jako adiunkt w Instytucie Historii PAN w działach archiwoznawstwa i struktur społecznych (w latach 1954 - 1967). Od roku akademickiego 1966/1967 zatrudniony został w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie od 1967 roku kierował Druga Katedrą Historii Nowożytnej, a od 1978 roku pełnił także obowiązki kierownika Katedry Ustroju i Administracji Polski. Profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1975 roku, natomiast zwyczajnym – w roku 1982. Po reaktywacji Sekcji Prawnej w 1983 roku profesor Rostocki został kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL; funkcję tę sprawował aż do odejścia na emeryturę w roku 1990.

  Swoje badania naukowe, kwerendy archiwalne i biblioteczne prowadził we Francji w latach 1959, 1969, 1974, 1976/1977 oraz w Belgii (1971, 1974) i w Anglii (1981). Poszukiwał tam materiałów źródłowych do zagadnienia udziału Polaków w wojnach napoleońskich. Wynikiem tych poszukiwań były rozprawy na temat stanu badań nad okresem napoleońskim we Francji i Polsce oraz stosunku społeczeństwa belgijskiego wobec reżimu napoleońskiego. Profesor badał także kontakty polsko-belgijskie w XIX wieku i działalność emigracyjną w Belgii i Wielkiej Brytanii ks. Kazimierza Pułaskiego oraz próby stworzenia legionu polskiego w Portugalii. Głównym przedmiotem zainteresowań Profesora Rostockiego było jednak powstanie listopadowe, jego ideologia, ustrój i władza wodzów naczelnych, siły paramilitarne oraz działalność lokalnych władz Królestwa Polskiego. Profesor badał też postawy polityczne, działalność i życie religijne kapelanów wojskowych oraz represje popowstaniowe wobec księży zaangażowanych w działalność niepodległościową.

  Drugą ważną dziedziną nauki, której Profesor poświęcił swoje badania, jest historia państwa i prawa. Tym zagadnieniom poświęcił wiele publikacji własnych i wspólnych z innymi badaczami (np. "Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego" napisał z Wojciechem Maria Bartelem i Janem Kosimem, "Historię ustroju Polski (1764 - 1959)" – z Andrzejem Ajnenkielem i Bogusławem Leśnodorskim). Profesor Rostocki swoje badania nad ustrojem koncentrował na działalności administracji centralnej, organizacji urzędów w Księstwie Warszawskim i dokumentacji aktowej tych urzędów oraz na samych urzędnikach, ich życiu i pracy. Uwieńczeniem badań nad problematyką urzędniczą i ustrojową Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego jest książka wydana w 2002 roku, poświęcona pochodzeniu społecznemu i kwalifikacjom urzędników Komisji Województwa Mazowieckiego. Swoich badań nad ustrojem i władzami państwowymi Profesor nie ograniczał do pierwszej polowy XIX wieku. Przeniósł je także na czasy najnowsze, czego dowodem jest monografia "Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej Konstytucji Kwietniowej. Ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce". W dorobku naukowym Profesora Rostockiego znajduje się też udział w opracowaniu podręcznika "Historia Polski. Wiek XIX i XX" dla studentów Zawodowego Studium Administracyjnego, wybór tekstów źródłowych do historii Polski pierwszej połowy XIX wieku oraz wydanie dwóch pamiętników uczestników powstania listopadowego. Przy okazji badań nad Księstwem Warszawskim Profesor zajął się także sprawą wypędzenia redemptorystów z Księstwa oraz materiałami do historii zgromadzeń zakonnych w archiwach państwowych.

  Władysław Rostocki współpracował z kilku towarzystwami naukowymi, a wśród nich z TN KUL (Towarzystwem Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), biorąc czynny udział w jego pracach naukowych i organizacyjnych. W latach 1970 - 1972 przewodniczył Wydziałowi Historyczno-Filologicznemu. Współpracował też z Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie i z Lubelskim Towarzystwem Naukowym (LTN), gdzie wielokrotnie wygłaszał referaty, prezentując swoje osiągnięcia naukowe. W pierwszej połowie 1981 roku został wybrany do Komitetu Nauk Historycznych PAN. Był też aktywnym członkiem Związku Wołyniaków.

  W roku 1971 Władysław Rostocki wraz z Andrzejem Ajnenkelem i Bogusławem Leśnodorskim otrzymał nagrodę drugiego stopnia Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik 'Historia ustroju Polski'. Natomiast w roku 1981 dostał nagrodę zespołową Polskiej Akademii Nauk za książkę 'Powstanie listopadowe'. W tymże roku otrzymał nagrodę zespołową Rektora KUL za pracę 'Duchowieństwo a powstanie listopadowe', a w roku 1982 - nagrodę Rektora KUL za całokształt pracy naukowej. Został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w roku 1978) i otrzymał Odznakę Honorową 'Za zasługi dla Archiwistyki' (w 1979 roku).

  Profesor Władysław Rostocki od 1973 roku był aktywnym kierownikiem i organizatorem specjalizacji archiwalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kierował także zespołem pracowników naukowych KUL, badającym tak zwany temat węzłowy PAN 'Urzędnicy administracji państwowej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego – struktura społeczna i postawa polityczna'. Druga Katedra Historii Nowożytnej kierowana przez Profesora Rostockiego była bardzo aktywnym ośrodkiem badania dziejów powstania listopadowego. Pod jego kierunkiem zorganizowana została w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim sesja naukowa w 150 rocznicę wydarzeń lat 1830 – 1931. Sesja ta zebrała bardzo pozytywne oceny w sprawozdaniach i prasie naukowej.

  Profesor Rostocki wypromował wielu magistrów i doktorów. Uczniowie i współpracownicy zapamiętali Go jako człowieka niezłomnego charakteru, wielkiej prawości i dobroci.

 

 

 Władysław Rostocki, 1912-2004   zestawienie publikacji

Władysław Rostocki:
Korpus w gęsie pióra uzbrojony.
Urzędnicy Warszawscy,
ich życie i praca
w Księstwie Warszawskim
i Królestwie Polskim
do roku 1831.
Warszawa 1972
   Władysław Rostocki, 1912-2004   zestawienie publikacji

Państwo. Kościół. Niepodległość.
Księga pamiątkowa
dedykowana
Prof. Władysławowi Rostockiemu
pod red. Jana Skarbka
i Jana Ziółka
TN KUL, Rozprawy Wydziału
Historyczno-Filologicznego, 54,
Lublin 1986
   Władysław Rostocki, 1912-2004   zestawienie publikacji

Władysław Rostocki:
55 lat mocy obowiązującej
Konstytucji kwietniowej:
ustrój władzy państwowej
w ustawie zasadniczej
i w praktyce.
TN KUL, Lublin 1990 (?),
2002, ISBN: 83-7306-092-8

 

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

A. Ajnenkel, B. Leśnodorski,
W. Rostocki,
Historia ustroju Polski
(1764-1939),
wyd. 1, Warszawa 1969,
wyd. 2, Warszawa 1970;
wyd. 3, Warszawa 1974
   Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

Władysław Rostocki:
Pochodzenie społeczne, kwalifikacje
i przebieg kariery
urzędników Komisji
Województwa Mazowieckiego
w czasach Królestwa Polskiego
(1816-1830), s. 62
Warszawa 2002
ISBN: 83-7181-270-1
   Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

Spicilegium Historicum.
Congregationis
SSmi Redemptoris.
Excerptum Władysław Rostocki.
Social and political situation
in Warsaw
in the turn of the XIX cent.
Collegium S. Alfonsi de Urbe, 1986

 

 

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

Władza wodzów naczelnych
w powstaniu listopadowym
(studium historycznoprawne).
Zakład im. Ossolińskich,
Wrocław 1955
  Bibliografia prac Władysława Rostockiego
za lata 1947-1983
(zestawili - Jan Skarbek i Jan Ziółek)

1947
1. Warszawa w utworach Walerego Przyborowskiego,
"Stolica", 16-22 III 1947
2. Podziemne miasto, "Stolica", 9 XI-15 XI 1947

1948
3. Rzemieślnik w walce o wolność w powieściach
Walerego Przyborowskiego, "Rzemiosło", IX-X 1948

1949
4. "Lelewel" Borelowski, "Rzemiosło", II 1949

1953

5. Rec.: Jan Wąsicki, Konfederacja targowicka
i ostatni sejm Rzeczypospolitej
z 1793 roku (studium historyczno-prawne),
Poznań 1952, "Państwo i Prawo", 1953, nr 10, s. 537-542

1954

6. W. Bartel, J. Baszkiewicz (referent główny),
W. Rostocki, W. Zienkiewicz:
Elementy burżuazyjno-demokratyczne w ustroju
powstania kościuszkowskiego,
w: Zagadnienia prawne Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
t. II, Warszawa 1954, s. 419-458

 Władysław Rostocki, 1912-2004   zestawienie publikacji

Kancelaria i dokumentacja
aktowa urzędów administracji
w Księstwie Warszawskim
i Królestwie Polskim
(do 1867 r.),
Instytut Historii PAN,
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich
Wrocław-Warszawa-Kraków
1964
 
1955

7. Konferencja czytelników wydawnictw Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych, "Archeion" 24, (1955), s. 337-341
8. Elementy postępowe w ideologii politycznej
i w ustroju powstania listopadowego, "Czasopismo
Prawno-Historyczne", 7 (1955), z. 2, s. 163-202
9. Historia państwa i prawa, część I (do potowy XV wieku)
według wykładów prof. dr Juliusza Bardaeha przygotowali
M. Pietrzak, W. Rostocki, S. Russocki, Warszawa 1955, s. 174
10. Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym,
Wrocław 1955, ss. 243.
Rec.: W. Zajewski. "Czasopismo Prawno-Historyczne" 8 (1956),
z. 2, s. 370-377;
W. Sobociński, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 8 (1956),
z. 2, s. 377-382

1956

11. Komentarz historyczny wraz z Kazimierzem Bartoszyńskim.
Jan Czyński, Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudzińska,
czyli jakobini polscy, Warszawa 1956, s. 412-455
12. Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach
1795-1864, Opracowali: Stefan Kieniewicz,
Tadeusz Mencel, Władysław Rostocki,
PWN, Warszawa 1956, s. 795

1957
13. Głos w dyskusji nad syntezą Historii Polski.
Ogólna ocena Księstwa Warszawskiego. Ustrój polityczny.
W. ks. Konstanty w latach 1815-1830.
Lelewel a Mochnacki w dobie powstania listopadowego,
"Kwartalnik Historyczny" 64 (1957), nr 4-5. s. 142-144
14. Jeszcze w sprawie "Elementów postępowych
w ideologii politycznej i w ustroju powstania listopadowego".
"Czasopismo Prawno-Historyczne" 9 (1957), z. 1, s. 311-324

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

Pamiętniki kapelana
powstania listopadowego
1830/31 r.
Tomasza Puchalskiego,
"Biuletyn Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego",
Humanistyka, 22 (1980)
 
1958

15. Rec.: T. Łepkowski. Warszawa w powstaniu listopadowym,
Warszawa 1957, "Kwartalnik Historyczny" 65 (1958),
nr 2, s. 547-549
16. Księgi kancelaryjne i akta spraw urzędów administracji
państwowej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego,
"Archeion" 29 (1958), s. 251-266
17. Organizacja kancelarii urzędów administracji państwowe
jako czynnika aktotwórczego za Księstwa Warszawskiego,
w: Księga Pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego
Akt Dawnych, Warszawa 1958, s. 317-349
18. Sprawozdanie z konferencji poświęconej naukom
pomocniczym historii (wraz z J. Kazimierskim),
"Kwartalnik Historyczny" 65 (1958)
19. Uwagi na marginesie recenzji prof. J. Danielewicza
z książki Tadeusza Łepkowskiego. Warszawa w powstaniu listopadowym, "Nowe Książki", 1958, nr 10, s. 623-625

1959

20. Kancelaryjna postać pisma w aktach spraw urzędów
administracji państwowej w Księstwie Warszawskim
i Królestwie Polskim, "Archeion" 31 (1959), s. 87-104
21. Not. bibliogr.: Tadeusz Łepkowski, Warszawa
w powstaniu listopadowym. Warszawa 1957,
"Acta Poloniae Historica" 2 (1959), s. 205

1960

22. Głos w dyskusji nad referatem Leśnodorskiego
"Jakobinizm polski", w: Pamiętnik VIII Powszechnego
Zjazdu Historyków Polskich. Warszawa, 1958, t. I. cz. IV.
s. 62-64
23. Głos w dyskusji nad referatem Zahorskiego
"Początki nowoczesnej administracji", w: Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Warszawa 1958.
t. I, cz. TV, s. 23-24

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

Stosowanie
konstytucji kwietniowej
w okresie drugiej
wojny światowej
 
1961

24. Ostrowski Antoni, Pamiętnik z czasów
powstania listopadowego, wydali Karolina i Władysław
Rostoccy,  Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 509.
Rec.: M. Chojnacki. "Rocznik Warszawski" 3 (1962),
s. 345-349,
W. Bortnowski, "Roczniki Historyczne" 29 (1963),
s. 298-302,
W. Zajewski, "Kwartalnik Historyczny" 70 (l963), nr 4,
s. 1012-1015
25. Z badań porównawczych nad ustrojem administracyjnym
Księstwa Warszawskiego i Francji. Organizacja kancelarii,
"Czasopismo Prawno-Historyczne" 13 (1961), z. 1,
s. 107-126
26. B. Leśnodorski, W. Rostocki. A. Ajnenkel, H. Świątkowski, Historia Polski Wiek XIX-XX. Dla studentów Zawodowego
Studium Administracyjnego, Warszawa 1961

1962
27. W. Rostocki, H. Wereszycka. Horodyski Mikołaj Andrzej,
w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 4-8
28. Jabłonowski Maciej, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 230
29. Rec.: Protokoły posiedzeń Rady Stanu  Księstwa
Warszawskiego, t. I, cz. I, wydał Bronisław Pawłowski,
Toruń 1960, "Kwartalnik Historyczny" 69 (1962), nr 2,
s. 502-505

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

Z badań nad współpracą polityczną
emigracji polskiej z radykałami francuskimi 1832-1833,
Biuletyn Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego,
Humanistyka, 27 (1985)
 
1963

30. Gwardia Narodowa Warszawska 1831 r., "Studia i Materiały
do Historii Wojskowości" 9 (1963), cz. 2, s. 171-230
31. List do redakcji "Przeglądu Historycznego"
wraz z Karoliną Rostocką w związku z recenzją J. Skowronka,
A. Ostrowski, Pamiętnik z czasów powstania listopadowego,
"Przegląd Historyczny" 54 (1963), z. l, s. 167-169

1964
32. Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji
w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do 1867 r.,
Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964, ss. l 17.
Rec.: T. Mencel, "Studia źródłoznawcze" 11 (1966),
s. 182-184
33. Rec.: Władysław Zajewski, Wolność druku w powstaniu
listopadowym, "Przegląd Humanistyczny" 8 (1964), nr 5,
s. 139-142
34. Sources. Le Duche de Varsovie, "Annales Historiques
de la Revolution Francaise" 1964, nr 117
35. Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego,
opracowali: W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Warszawa 1964,
t. I 1807-1808, ss. 177; t. II 1809-1810, ss. 243.
Rec : B. Grochulska, "Przegląd Historyczny" 56 (1965) z. l,
s. 147-150

1965
36. Powstanie listopadowe i jego lewica.
"Trybuna Ludu" 29 XI 1965

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

Jeszcze o próbach stworzenia
legionu polskiego w Portugalii.
Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska,
Vol. XXXVII  14 sectio F,
Lublin 1982
 


1966
37. Działalność komisarzy obwodowych w Królestwie
Polskim w latach 1830-1831, "Sprawozdania
z Czynności Wydawniczych TN KUL" 16 (1966/1967)
(druk:) 1968, s. 48-49
38. Kęszycki Jakub, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 12,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 373-374
39. Rec.: Alina Barszczewska, Województwo kaliskie i mazowieckie
w powstaniu listopadowym (1830-1831), Łódź 1965,
"Kwartalnik Historyczny" 73 (1966), s. 991-995
40. Rec.: Władysław Sohociński, Historia ustroju i prawa
Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964, "Acta Poloniae

Historica" 13 (1966), s. 136-137

1967
41. Ludzie Colomba w Ministerium Skarbu u schyłku
Księstwa Warszawskiego, w: Wiek XIX. Prace ofiarowane
Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin,
Warszawa 1967, s. 133-138
42. Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego,
Opracowali: W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki.
t. III, 1811-1812, Warszawa 1967, ss. 282
43. Rec.: Protokoły posiedzeń Rady Stanu Księstwa Warszawskiego,
t. I, cz. II, wydał B. Pawłowski, Toruń 1962;
t. II, cz. I, wydali: B. Pawłowski i T. Mencel, Toruń 1965,
"Archeion" 46 (1967), s. 221-222

1968
44. Postawa polityczna komisarzy obwodowych
w (latach) 1830-1831, w: Społeczeństwo Królestwa Polskiego,
t. 3, Warszawa 1968, s. 7-45

1969
45. Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, t. IV,
1812-1813, Opracowali: W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki,
Warszawa 1969, ss. 215
46. Rec.: Alina Barszczewska, Województwo kaliskie
i mazowieckie w powstaniu listopadowym (1830-1831),
Łódź 1965, "Rocznik Mazowiecki" 2 (1969), s. 377-382

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe

Stosowanie konstytucji 1935 r.
w czasie drugiej
wojny światowej.
W 50 rocznice uchwalenia
konstytucji i w 40 rocznicę
zakończenia drugiej wojny światowej
Summarium 34-35
(1985-1986)
  1970
47. Powstanie listopadowe i jego lewica, "Przegląd Polski"
1 XII 1970 (przedruk ze skrótami z "Trybuny Ludu"
z 29 XI 1965)

1971
48. Stan badań francuskich i polskich nad okresem
napoleońskim, "Sprawozdania TN KUL" 20 (1971)
(druk) 1973, s. 156-162
49. Rec.: Marian Kujawski, Z bojów polskich w wojnach napoleońskich, Londyn 1967.
"Kwartalnik Historyczny" 78 (1971), nr l, s. 204-207

1972
50. Korpus w gęsie pióra uzbrojony (Urzędnicy Warszawscy,
ich życie i praca w Księstwie Warszawskim
i Królestwie Polskim do roku 1831), Warszawa 1972,
s. 166, ilustracje.
Rec.: E. Wasilewska, "Przegląd Historyczny" 65 (1974),
z. 2, s. 409-411;
J. Hryc, "Kronika Warszawy" 17 (1974). nr 1, s. 82-86;
J. Łojek, "Nowe Książki" 1973, nr 8, s. 47 i 51-52
51. Z badań nad strukturą i działalnością kapelanów
powstania listopadowego,
"Roczniki Humanistyczne" 20 (1972), z. 2, s. 187-196

1973
52. Stan badań nad usunięciem redemptorystów (Benonów)
z Księstwa Warszawskiego, w: Z zagadnień kultury
chrześcijańskiej, Lublin 1973, s. 455-464
53. Społeczeństwo belgijskie wobec reżimu napoleońskiego
(1799-1815) w świetle powojennej historiografii,
"Roczniki Humanistyczne" 21 (1973), z. 2, s. 313-322

 Autograf Wł. Rostockiego

Autograf
Władysława Rostockiego
na jednej z nadbitek
Jego publikacji
("Pamiętniki kapelana..."),
ofiarowanych Bibliotece KUL
wiosną 1980 r.
 
1974

54. A. Ajnenkel, B. Leśnodorski, W. Rostocki,
Historia ustroju Polski (1764-1939), wyd. 1, Warszawa 1969,
wyd. 2, Warszawa 1970; wyd. 3, Warszawa 1974, s. 244
55. Rodowód i pozycja społeczna urzędników administracji państwowej i miejskiej w Warszawie 1807-1830,
w: Warszawa XIX wieku, Warszawa 1974, s. 117-126
56. Z badań nad kontaktami polsko-belgijskimi
w drugiej ćwierci XIX w.,
"Roczniki Humanistyczne" 22 (1974), z. 2, s. 161-183

1975
57. Materiały do historii zgromadzeń zakonnych
w archiwach państwowych, w: Metody i źródła do badań
z historii społecznej XIX i XX w. (na przykładzie żeńskich
zgromadzeń), Lublin 1975, s. 83-90

1976
58. Wkład Polaków do kultury świata w dziedzinie
idei ustrojowych i instytucji 1795-1864,
w: Wkład Polaków do kultury świata, Lublin, 1976, s. 48-63
   
1977

59. Congregations feminines et relations franco-polonaises.
Colloque organise du 8 au 22 avril 1977 a Varsovie,
Lublin-Cracovie par Jerzy Kłoczowski, Charles Molette,
Paryż 1977
60. Ustrój Polski w pierwszych latach niepodległości,
"Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL"
nr 6/26 (1977) (druk:) 1979, s. 147-154
61. Rec.: Od Baru do czasów Mikołajowskich. Jadwiga Nadzieja,
Generał Józef Zajączek 1752-1826, Warszawa 1975,
"Zeszyty Naukowe KUL" 20 (1977), nr 3-4, s. 177-178
62. Rec.: Marian Kallas, Organy administracji terytorialnej
w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975,
"Zapiski Historyczne" 42 (1977), s. 164-167

1978
63. Działalność emigracyjna w Belgii i Anglii
księdza Kazimierza Aleksandra Pułaskiego w świetle
nowych źródeł, "Roczniki Humanistyczne" 26 (1978),
z. 2, s. 121-152
   
1980

64. Administracja lokalna w Królestwie Polskim wobec
powstania listopadowego, w: Powstanie listopadowe 1830-1831.
Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania.
Pod redakcją Władysława Zajewskiego, Warszawa 1980,
s. 155-180.
Rec.: D. Beauvois, "Revue Historique" no 3 (1981).
s. 518-520;
W. Bortnowski, "Głos Robotniczy" 27 III 1981;
S. Kieniewicz, "Polityka" nr 16 , 19 IV 1981;
tenże: "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1981, nr 1,
s. 258-260;
J. Łojek, "Nowe Książki" nr 11, 15 VI 1981, s. 18-21;
B. Maciejewski, "Sztandar Młodych" nr 29/30, 6-8 II 1981;
K. Śreniowska, "Kwartalnik Historyczny" 89 (1981), nr 4,
s. 1126-1128; "Tygodnik Powszechny" nr 19, 10 V 1981;
Z. Stankiewicz, "Rocznik Łódzki", 23 (1982). s. 342-345;
R. Kołodziejczyk, "Kronika Warszawy" 250 (1982), s. 97-100;
J. Skarbek, Revue d'Histoire Ecclesiastique, vol. 80 (1984),
s. 188-189
65. Duchowieństwo a powstanie listopadowe
(Postawa patriotyczna i życie religijne)
pod redakcją: W. Rostockiego, J, Skarbka, J. Ziółka.
Przedmowa. "Roczniki Humanistyczne" 28 (1980), z. 2,
s. 7-11.
Rec.: J. Szwarc, "Kwartalnik Historyczny" 87 (1981), z. 4,
s. 1123-1126; M. Budziarek, "Ład" 1 (1981), nr 13;
W. Białasiewicz, "Kurier Lubelski" 1981 nr 232;
J. Skarbek, Revue d'Histoire Ecclesiastique, vol 80 (1984),
s. 190-192
66. Represje popowstaniowe wobec kapelanów wojskowych
Królestwa Polskiego, Duchowieństwo a powstanie listopadowe
(Postawa patriotyczna i życie religijne).
Pod redakcją W. Rostockiego, J. Skarbka, J. Ziółka,
"Roczniki Humanistyczne" 28 (1980), z. 2, s. 177-190
67. Pamiętniki kapelana powstania listopadowego
Tomasza Puchalskiego, "Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego", Humanistyka, 22 (1980), nr l, s. 71-77
68. Rec.: Narodziny ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Stanisław Krukowski, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r.,
Warszawa 1978, "Zeszyty Naukowe KUL" 23 (1980), nr l,
(druk:) 1981, s. 84-86
69. Rec.: Polacy w Hiszpanii. Kajetan Wojciechowski,
Pamiętniki moje w Hiszpanii. Wstępem i przypisami opatrzył
oraz wyboru ilustracji dokonał Waldemar Łysiak,
Warszawa 1978, "Zeszyty Naukowe KUL" 23 (1980), nr 4,
s. 55-59
   
1981

70. Rec.: Kościół w II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa
pod red. Zygmunta Zielińskiego i Stanisława Wilka.
Lublin 1980, "Chrześcijanin w świecie" 1981, nr 101, s. 62-70
71. Duchowieństwo a powstanie listopadowe. Głos w dyskusji.
"Za i Przeciw" nr 14 (1254), 5 IV 1981, s. 12-15

1982
72. Jeszcze o próbach stworzenia legionu polskiego w Portugalii,
"Annales UMCS" Sectio S. Humaniora, 37 (1982) (druk:) 1983,
s. 257-278

1983
73. Rec.: Wódz-polityk-pisarz. Walentyna Korpalska,
Władysław E. Sikorski, Wrocław 1981, "Znak" 346 (IX 1983),
(druk:) 1984, s. 1457-1463

 

 

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe   Niektóre publikacje Władysława Rostockiego
po roku 1983

Wołyń. Ocalić od zapomnienia. Pod redakcją Leona Popka
Wyd.: Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia,
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej,
Stowarzyszenie "Civitas Christiana" - Ośrodek Wschodni.
Wstęp: Leon Popek, Władysław Rostocki, Tadeusz Wawrzonek.
Album fotograficzny zawierający 702 fotografie
w większości publikowane po raz pierwszy.
ISBN: 83-908042-2-0

 

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe   Władysław Rostocki,
Życie kulturalne i polityczne
Polaków w Żytomierzu
w XIX-XX wieku (do 1914 roku);
w: W kraju i na wychodźstwie.
Księga pamiątkowa ofiarowana
Profesorowi Sławomirowi Kalembce
w sześćdziesięciopięciolecie urodzin.
Redakcja:
Zbigniew Karpus, Norbert Kasparek,
Leszek Kuk, Jan Sobczak,
Toruń-Olsztyn 2001, ISBN: 83-231-1357-2

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe
 
Władysław Rostocki:
Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej Konstytucji kwietniowej:
ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce.
TN KUL, Lublin 1990 (?), s. 349, ISBN: 83-7306-092-8

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe
  Władysław Rostocki:
Profesora Wacława Makowskiego
"Nauka o państwie" (s. 595),
w: Kościół. Społeczeństwo. Kultura. (praca zbiorowa).
Janusz Drob, Hubert Łaszkiewicz, Arkadiusz Stasiak,
Bogumił Szady, Cezary Taracha (red.),
Praca zawiera artykuły ofiarowane
Profesorowi Wiesławowi Müllerowi
z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej;
Wyd. Werset, Lublin 2003, s. 642, ISBN: 83-913955-9-1

 

 Władysław Rostocki (1912-2004), publikacje naukowe     Władysław Rostocki:
Pochodzenie społeczne, kwalifikacje i przebieg kariery
urzędników Komisji Województwa Mazowieckiego
w czasach Królestwa Polskiego (1816-1830).
Wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
Polskie Towarzystwo Heraldyczne,
"DiG", Warszawa (XII) 2002,
wyd. I, s. 62, ISBN: 83-7181-270-1

Mikrostudium poświęcone środowisku
warszawskiej biurokracji w epoce ponapoleońskiej.
W aneksie przedstawiono szczegółowe
personalia urzędników. Od 1816 roku
na miejsce zniesionych urzędów prefektów
rozpoczęły funkcjonowanie komisje wojewódzkie.
Były one naczelnymi kolegialnymi władzami
administracji państwowej w województwach.
Komisje wojewódzkie w 1817 roku otrzymały
prawo rozpatrywania w pierwszej instancji sporów
administracyjnych, co należało poprzednio
do rad prefekturalnych. [Od Wydawcy]

 

W opracowaniu wykorzystano wspomnienie autorstwa Jana Ziółka,
zamieszczone w Przeglądzie Uniwersyteckim nr 4 (90), lipiec-sierpień 2004

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2008, godz. 22:06 - Jan Wasilewski